Kategoria: Spółka jawna

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką jawną? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zmiana warunków likwidacji spółki jawnej

Małgorzata Zegarowicz • Opublikowane: 2019-02-25

Umowa spółki jawnej wyraźnie precyzuje, co się dzieje ze spółka w razie wypowiedzenia umowy chociaż przez 1 wspólnika, obecnie w ustawowym terminie 2 wspólników wypowiedziało umowę. Wszyscy podpisali (5 osób) umowę w 2011 r., która jest w KRS. W umowie jest paragraf mówiący, że spółka ulega likwidacji w przypadku wypowiedzenie jej umowy. Następny paragraf umowy precyzuje, jak jest dzielony majątek polikwidowany spółki. Jest ustalone, że spółka trwa nadal tylko w przypadku zgonu wspólnika, Czy pozostali wspólnicy mogą teraz podjąć tzw. uchwałę (bez zebrania), że spółka trwa nadal? Powołują się na przepis Kodeksu spółek handlowych.

Małgorzata Zegarowicz

»Wybrane opinie klientów

Odpowiedzi na moje pytania wyczerpujące, pełen profesjonalizm. Jestem bardzo zadowolona. Polecam, prawnik godny zaufania.
Barbara, Nauczyciel
Dziękuję za udzielone porady. Za każdym razem odpowiedź na pytania bardzo szybka i rzeczowa, poparta artykułami kodeksów. Pani Marta Handzlik- Rosuł rozwiała moje wszelkie obawy. Polecam korzystanie z serwisu. Za niespełna 100 zł dowiedziałam się o przysługujących mi prawach, co zdecydowanie uspokoiło mnie. Mam również świadomość ,iż mogę w dalszym ciągu zadać pytanie dodatkowe w mojej sprawie, jeśli pojawi się ku temu potrzeba. Z pewnością w przyszłości jeszcze skorzystam z pomocy prawnej serwisu, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Anna
Dziękuję za poradę . Udzielono mi profesjonalnej odpowiedzi i ukierunkowało co do dalszego postępowania , jeżeli zajdzie potrzeba to skorzystam ponownie z usług prawnika tego biura . 
Janusz, 53 lata
Korzystałam już z "ePorady24" wcześniej, byłam bardzo zadowolona z rzetelnej, wnikliwej odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie. Dodatkowym atutem jest możliwość zadawania dodatkowych pytań dotyczących pytania głównego.
Danuta, technik ekonomista
Bardzo dokładnie omówione przedstawione zagadnienie, nie zostało pominięte żadne moje pytanie, argumentacja poparta przepisami prawnymi. Jedynie wydaje mi się, że cena była dosyć wysoka (300zł), ale może to wynikało z faktu, że na tle przedstawionego problemu miałam kilka pytań. Na początku się wahałam gdy dowiedziałam się ile będzie mnie kosztować porada, ale po jej przeczytaniu jakoś ją przełknęłam, gdyż odpowiedź była bardzo wyczerpująca i konkretna.
Katarzyna

Odpowiadając na Pani pytanie, należy w pierwszej kolejności zaznaczyć, iż przepisy umowy spółki jawnej mają to znaczenie, że mają one zastosowanie, jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej. Innymi słowy, regulacje umowne mają pierwszeństwo przed regulacjami zawartymi w Kodeksie spółek handlowych.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Jak wynika z przesłanego przez Panią pytania, wspólnikami spółki jawnej było 5 osób, dwóch wspólników wypowiedziało umowę w terminie ustawowym. Zgodnie z art. 61 Kodeksu spółek handlowych „jeżeli spółkę zawarto na czas nieoznaczony (za zawartą na czas nieoznaczony uważa się także spółkę zawartą na czas życia wspólnika), wspólnik może wypowiedzieć umowę spółki na sześć miesięcy przed końcem roku obrotowego. Wypowiedzenie następuje w formie pisemnego oświadczenia i powinno być złożone pozostałym wspólnikom albo wspólnikowi uprawnionemu do reprezentowania spółki”.

Przyczyny przewidziane w umowie spółki to obok jednomyślnej uchwały wszystkich wspólników, ogłoszenie upadłości spółki, śmierci wspólnika lub ogłoszenia jego upadłości, wypowiedzenia umowy spółki przez wspólnika lub wierzyciela wspólnika oraz prawomocnego orzeczenia sądu przyczynami powodującymi rozwiązanie umowy spółki. Przyczyny te należy jednak odróżnić od przyczyny wypowiedzenia umowy spółki przez wspólnika, pomimo tego, że również ta przyczyna wskazana jest w umowie spółki.

Problem wypowiedzenia umowy spółki zależy od tego, czy jest ona zawarta na czas oznaczony czy też nieoznaczony. W pierwszym przypadku nie jest możliwe wypowiedzenie umowy, chyba że sama umowa tak stanowi. Umowa spółki powinna określać warunki, zasady dopuszczalności jej wypowiadania. Wypowiedzenie następuje przez jednostronne oświadczenie woli skierowane do wspólników. Jeżeli umowa zawarta jest na czas nieoznaczony, to wypowiedzenie powinno nastąpić na sześć miesięcy przed końcem roku obrotowego.

Wypowiedzenie umowy spółki przez jednego albo niektórych wspólników może spowodować, że wola pozostałych wspólników (co najmniej dwóch) spółka będzie trwać nadal. Zgodnie z art. 64:

„§ 1. Pomimo śmierci lub ogłoszenia upadłości wspólnika oraz pomimo wypowiedzenia umowy spółki przez wspólnika lub jego wierzyciela, spółka trwa nadal pomiędzy pozostałymi wspólnikami, jeżeli umowa spółki tak stanowi lub pozostali wspólnicy tak postanowią.

§ 2. Uzgodnienie takie powinno w przypadku śmierci lub ogłoszenia upadłości nastąpić niezwłocznie, a w przypadku wypowiedzenia – przed upływem terminu wypowiedzenia. W przeciwnym razie spadkobierca, syndyk lub wspólnik, który wypowiedział umowę spółki, a także jego wierzyciel, mogą domagać się przeprowadzenia likwidacji”.

Tak wiec zaistnienie przyczyn rozwiązania spółki nie zawsze musi spowodować rozwiązanie spółki, bowiem przepisy Kodeksu dopuszczają możliwość jej kontynuacji. Sami wspólnicy mogą swoją decyzja spowodować, że spółka będzie trwać nadal. Wspólnicy więc muszą zgodnie ustalić – oczywiście z wyłączeniem tych wspólników, którzy wypowiedzieli umowę spółki – w drodze jednomyślnej uchwały o kontynuacji spółki. Jeżeli nie wszyscy wspólnicy głosowaliby za jej utrzymaniem, do jej utrzymania konieczne jest istnienie zapisu w umowie spółki, który dopuszczałby w takiej sytuacji zasadę podjęcia uchwały większością głosów. Jeżeli takiego zapisu w umowie nie ma, to wymagana jest jednomyślność. Uchwała wspólników może mieć postać zwykłą, jak również może być dokonana przez pisemne uzgodnienie.

Uzgodnienia między wspólnikami muszą nastąpić niezwłocznie, co w przypadku wypowiedzenia oznacza, że muszą one nastąpić najpóźniej w ostatnim dniu upływającego wypowiedzenia.

Jak uważa się w doktrynie (m.in. Mateusz Rodzynkiewicz w Komentarzu do KSH) „uzgodnienie między pozostałymi wspólnikami co do dalszego istnienia spółki należy traktować jak zmianę umowy spółki, w której brak było takiego zapisu. Wymagana jest zatem forma pisemna pod rygorem nieważności (art. 23 w zw. z art. 77 k.c.)”.

W moim przekonaniu, skoro ustawa uzależnia kontynuację trwania spółki, jeżeli umowa spółki tak stanowi lub pozostali wspólnicy tak postanowią, to nie wyłącza to uzgodnienia przez wspólników, że spółka trwać będzie dalej, pomimo zapisu zawartego w pierwotnej umowie, który nie przewidywał takiej możliwości na wypadek zajścia zdarzenia stanowiącego przyczynę rozwiązania spółki.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką jawną? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »
{* .script("js/zaczekaj.js") *}