Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką jawną? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zbycie udziałów w spółce jawnej

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2015-03-02

Jestem jednym z trzech wspólników spółki jawnej (udziały 30%, 30%, 40%). Chcę zbyć 15% ze swoich 30% na rzecz pozostałych wspólników. Docelowy udział: 47%, 38% i ja 15%. Jaką formę miałoby mieć przekazanie (odsprzedaż) udziałów? Czy spłata byłaby opodatkowana (ewentualnie w jakiej wysokości?).

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Niestety przeniesienie części praw i obowiązków w spółce osobowej nie jest formalnie możliwe.

Zgodnie bowiem z art. 10 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej może być przeniesiony na inną osobę tylko wówczas, gdy umowa spółki tak stanowi. Ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej może być przeniesiony na inną osobę tylko po uzyskaniu pisemnej zgody wszystkich pozostałych wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

Co więcej, w myśl § 3 art. 10 K.s.h. w przypadku przeniesienia ogółu praw i obowiązków wspólnika na inną osobę, za zobowiązania występującego wspólnika związane z uczestnictwem w spółce osobowej i zobowiązania tej spółki osobowej odpowiadają solidarnie występujący wspólnik oraz wspólnik przystępujący do spółki.

Powyższe potwierdza postanowienie sądu okręgowego w Bydgoszczy z dnia 13 maja 2009 roku (sygn. akt VIII Ga 23/09) – zbycie procentowe „udziałów” w spółce osobowej (części tego udziału) godzi w integralność udziału jako konglomeratu uprawnień o charakterze majątkowo-korporacyjnym i jest niedopuszczalne.

Podobnie podkreśla się w nauce prawa, że ogół praw i obowiązków wspólnika (jako kompleks o charakterze nierozszczepialnym) zawsze jest przenoszony jako niepodzielna (nierozłączna) całość. Niedopuszczalne jest wydzielenie w ramach praw i obowiązków wspólnika dwóch lub więcej kompleksów praw oraz obowiązków i przeniesienie ich odrębnie na kilka podmiotów spadkobierców wspólnika (A. Kidyba [w:] A. Kidyba, Kodeks spółek handlowych. Tom 1. „Komentarz do kodeksu spółek handlowych”, LEX 2007).

Natomiast w sytuacji gdy wspólnicy chcą zmienić udział w zyskach i stratach w ten sposób, że zamiast w 33% będzie Pan odpowiadał w 18% w stratach i 18% w zyskach, powinni zmienić po prostu umowę spółki jawnej w tym zakresie.

Przypominam przy tym, że udział w zyskach i stratach nie musi odpowiadać wniesionym wkładom. Zaś jeśli dojdzie jednocześnie do wniesienia jakiś wkładów, to czynność ta będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Przepisy ustawy mówią bowiem, że opodatkowaniu podlegają zmiany umów wymienionych w pkt 1, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, przy czym w przypadku umowy spółki za zmianę umowy uważa się przy spółce osobowej wniesienie lub podwyższenie wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki albo podwyższenie kapitału zakładowego, pożyczkę udzieloną spółce przez wspólnika, dopłaty oraz oddanie przez wspólnika spółce rzeczy lub praw majątkowych do nieodpłatnego używania.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Wystąpienie wspólnika ze spółki jawnej

Dwóch wspólników prowadzi spółkę jawną. Jeden z nich z powodu poważnej choroby chce wystąpić ze spółki. Planuje złożyć pozew...

 

Obowiązki związane z likwidacją spółki jawnej

Spółka jawna (restauracja) nie prowadzi działalności od 31.12.2009 r. Uchwałę o rozwiązaniu spółki i rozpoczęciu likwidacji podjęto 26.09.2011...

 

Nierówne udziały wspólników oraz podejmowanie uchwał w spółce jawnej

Czy niejednogłośna uchwała podjęta przez wspólników spółki jawnej jest ważna? Czy większość głosów oznacza głosy wspólników, czy udziały...

 

Problemy w spółce jawnej

Jestem współwłaścicielem (połowa) spółki jawnej. Wspólnik bez mojej zgody obstawił się swoimi znajomymi i wykończyli mnie psychicznie. Opuściłem...

 

Jakie wynagrodzenie pobierają wspólnicy spółki jawnej?

Co przepisy mówią o wynagrodzeniu wspólników za wykonywaną pracę w spółce jawnej? Wiadomo, że wchodzi w rachubę pobieranie zaliczek na...

 

Zmiana składu spółki jawnej

Jak dokonać zmiany składu spółki jawnej, a dokładniej rozszerzyć skład osobowy dwuosobowej spółki jawnej o dzieci wspólników? Czy możliwe jest...

 

Gdy wspólnik spółki jawnej działa na jej szkodę

Spółka jawna ma trzech wspólników. Jeden z nich działa ewidentnie na szkodę spółki. Ja, jako jeden z tej trójki, chciałbym złożyć wniosek...

 

Czy kwota dla spadkobierców będzie kosztem spółki jawnej?

Zmarł nasz wspólnik spółki jawnej posiadający 33,3% udziałów, zgodnie z zapisem w umowie spółki spółka dalej prowadzi działalność...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »