Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z działalnością gospodarczą? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zbycie działalności razem z obiektem budowlanym będącym środkiem trwałym

Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 2016-02-19

Prowadzę działalność gospodarczą we własnym obiekcie usługowym, który wybudowałem 18 lat temu, zakładając firmę. Od tego właśnie roku odliczam także amortyzację. Zastanawiam się nad sprzedażą swojej działalności wraz z tym obiektem. Zaznaczam, że jest to działalność usługowo-handlowa, działalność prowadzę jako osoba fizyczna, rozliczam się na podstawie KPiR. Jaki podatek i w jakiej wysokości zapłacę od sprzedaży obiektu? Czy będę musiał płacić od sprzedaży nieruchomości podatek VAT?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ów wybudowany obiekt w nomenklaturze prawa podatkowego to nieruchomość (samodzielny lokal użytkowy). Jak wynika z opisu, obiekt ten stanowi środek trwały, który jest amortyzowany i ujęty w ewidencji środków trwałych. Pana zamiarem jest zbycie swojej działalności razem z obiektem budowlanym (środkiem trwałym).

Jak mniemam, nie ma Pan zamiaru sprzedawania tylko obiektu – co stanowiłoby sprzedaż składnika majątkowego i pociągałoby za sobą konieczność uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ewentualnie obowiązek w podatku VAT. Pisze Pan o sprzedaży „swojej działalności wraz z obiektem”. Dla mnie oznacza to zamiar zbycia przedsiębiorstwa jakie funkcjonuje w ramach prowadzonej przez Pana działalności.

Ustawa o podatku od towarów i usług stanowi:

Art. 6. Przepisów ustawy nie stosuje się do:

1) transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa; (…)”.

Zatem, jeżeli dokona Pan zbycia przedsiębiorstwa, to nie będzie z tego tytułu podatku VAT, pomimo tego, że jest Pan podatnikiem VAT. Taka transakcja nie podlega ustawie o VAT. Skoro nie podlega ustawie o VAT, to podlega podatkowi PCC (od czynności cywilnoprawnych). Podatkowi temu podlegają: umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych. Podatek ten płacony jest przez kupującego.

W sytuacji gdy w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa wchodzą prawa majątkowe oraz rzeczy, stawka podatku od czynności cywilnoprawnych powinna zostać ustalona dla poszczególnych składników wchodzących w jego skład stosownie do regulacji ustawowej (art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a) i lit. b).

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

W myśl art. 14 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy przychodem z działalności gospodarczej są również:

„1) przychody z odpłatnego zbycia składników majątku będących:

a) środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi i prawnymi, podlegającymi ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

b) składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1500 zł,

c) składnikami majątku, które ze względu na przewidywany okres używania równy lub krótszy niż rok nie zostały zaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych,

d) składnikami majątku stanowiącymi spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego lub udział w takim prawie, które zgodnie z art. 22n ust. 3 nie podlegają ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

– wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą lub przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, z zastrzeżeniem ust. 2c; przy określaniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio; (…)”.

Niewątpliwie Pana obiekt jest: 1. środkiem trwałym podlegającym ujęciu w ewidencji środków trwałych, 2. wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą – co uzasadnia twierdzenie, że jego samodzielna sprzedaż stanowiłaby dochód z działalności gospodarczej do opodatkowania.

Jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – może Pan sprzedać całe przedsiębiorstwo (lub zorganizowaną jego części). Dla Pana oznaczać to będzie zbycie składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Uzyska Pan z tego tytułu określony przychód.

Uzyskany z tej sprzedaży przychód zaliczony będzie do wymienionego w art. 10 ust. 3 ustawy o PIT przychodu z działalności gospodarczej.

Stosownie bowiem do ustawy o PIT:

Art. 24. (...) 2.U podatników osiągających dochody z działalności gospodarczej i prowadzących księgi przychodów i rozchodów dochodem z działalności jest różnica pomiędzy przychodem w rozumieniu art. 14 a kosztami uzyskania powiększona o różnicę pomiędzy wartością remanentu końcowego i początkowego towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadków, jeżeli wartość remanentu końcowego jest wyższa niż wartość remanentu początkowego, lub pomniejszona o różnicę pomiędzy wartością remanentu początkowego i końcowego, jeżeli wartość remanentu początkowego jest wyższa. Dochodem z odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, wykorzystywanych na potrzeby działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, jest przychód z odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. b, a w pozostałych przypadkach dochodem lub stratą jest różnica między przychodem z odpłatnego zbycia a:

1) wartością początkową wykazaną w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem pkt 2, powiększona o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od tych środków i wartości lub

2)wartością wynikającą z dokumentu stwierdzającego nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego lub udziału w takim prawie, którego wartość początkową dla celów dokonywania odpisów amortyzacyjnych ustalono zgodnie z art. 22g ust. 10, powiększona o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od tego prawa lub udziału w takim prawie.”

Dochodem z odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, wykorzystywanych na potrzeby działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, jest przychód z odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. b, a w pozostałych przypadkach dochodem lub stratą jest różnica między przychodem z odpłatnego zbycia a:

1) wartością początkową wykazaną w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem pkt 2, powiększona o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od tych środków i wartości lub

2) wartością wynikającą z dokumentu stwierdzającego nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego lub udziału w takim prawie, którego wartość początkową dla celów dokonywania odpisów amortyzacyjnych ustalono zgodnie z art. 22g ust. 10, powiększona o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od tego prawa lub udziału w takim prawie.

Ustawa o PIT nie ma przepisów szczególnych określających sposób ustalenia dochodu ze sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Wobec tego przychód ze sprzedaży oraz koszty jego uzyskania ustala na podstawie przepisów ogólnych ustawy.

Ogólnie rzecz biorąc przychodem ze sprzedaży jest cena otrzymana za przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Kosztem uzyskania przychodu ze sprzedaży przedsiębiorstwa są generalnie wydatki na nabycie jego aktywów, niezaliczone wcześniej do kosztów uzyskania przychodu. Np.:

  • wydatki na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie środków obrotowych i materialnych składników majątku niebędących środkami trwałymi, które wchodzą w skład przedsiębiorstwa,
  • wydatki na nabycie lub wytworzenie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
  • wydatki na ulepszenie środków trwałych, które powiększają wartość początkową środków trwałych stanowiącą podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych, zmniejszone o sumę odpisów amortyzacyjnych, bez względu na czas ich poniesienia,
  • w przypadku zbywanych w ramach przedsiębiorstwa nieruchomości gruntowych – wydatki na ich nabycie, bez względu na czas ich poniesienia,
  • wierzytelności przeniesione na kupującego, które uprzednio zostały zarachowane do przychodów.

W przypadku sprzedaży w ramach przedsiębiorstwa przez osoby fizyczne różnych aktywów – koszty uzyskania przychodu ustala się z uwzględnieniem specyficznych regulacji dla danego rodzaju aktywu (składnika). Np.:

„Art. 22.9. Koszty uzyskania niektórych przychodów określa się:

1) z tytułu zapłaty twórcy za przeniesienie prawa własności wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego - w wysokości 50% uzyskanego przychodu, z zastrzeżeniem ust. 9a;

2) z tytułu opłaty licencyjnej za przeniesienie prawa stosowania wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego, otrzymanej w pierwszym roku trwania licencji od pierwszej jednostki, z którą zawarto umowę licencyjną - w wysokości 50% uzyskanego przychodu, z zastrzeżeniem ust. 9a;

3) z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami - w wysokości 50% uzyskanego przychodu, z zastrzeżeniem ust. 9a, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód;

3a) (uchylony);

4) z tytułów określonych w art. 13 pkt 2, 4, 6 i 8 - w wysokości 20% uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód;

5) z tytułów określonych w art. 13 pkt 5, 7 i 9 w wysokości określonej w ust. 2 pkt 1, a jeżeli podatnik tego samego rodzaju przychody uzyskuje od więcej niż jednego podmiotu albo od tego samego podmiotu, ale z tytułu kilku stosunków prawnych, w wysokości określonej w ust. 2 pkt 2;

6) z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uzyskanych na podstawie umowy, do której stosuje się przepisy prawa cywilnego dotyczące umowy zlecenia lub o dzieło - w wysokości 20% uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika lub opłacone przez podatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.”

A zgodnie z art. 22 ust. 10 ustawy – jeżeli podatnik udowodni, że koszty uzyskania przychodów były wyższe niż wynikające z zastosowania normy procentowej określonej w ust. 9 pkt 1-4 i pkt 6, koszty uzyskania przyjmuje się w wysokości kosztów faktycznie poniesionych. Przepisy ust. 5 i ust. 5a pkt 2 stosuje się odpowiednio.

Niezależnie do formy prawnej podatnika na zasadach ogólnych kosztem uzyskania przychodu ze sprzedaży składników majątku przedsiębiorstwa będą wszelkie inne ponoszone koszty towarzyszące transakcji sprzedaży, w tym: koszty obsługi prawnej, rzeczoznawców, koszty opinii i ekspertyz związane z transakcją, a także podatek od czynności cywilnoprawnych, jeśli wydatek ten poniesie podatnik.

Jak więc widać, nie znając szczegółowych danych o przychodzie i kosztach jego uzyskania – nie sposób wskazać, jaki podatek wyjdzie ostatecznie z tego tytułu. Będzie to przychód z działalności gospodarczej i będzie łączony z innymi przychodami z tej działalności.

W zależności od tego jaki wyjdzie dochód do opodatkowania stawka podatku może być najwyższa (33%).

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Najem mieszkania - działalność gospodarcza czy najem prywatny?

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie naprawy i konserwacji komputerów. W 2013 r. rozszerzyłam działalność...

 

Działająca firma mimo zawieszenia działalności

Mam następujący problem. Dwa lata temu zawiesiłem działalność gospodarczą. Jednak od pół roku do chwili obecnej prowadziłem tę działalność, ale...

 

Amortyzowanie hali przez 10 lat

Amortyzowanie hali przez 10 lat

W 2017 roku wybudowałem na gruncie będącym we współwłasności z małżonką halę ok. 180 m 2 na moją działalność (książka rozchodów...

Powrót z Anglii i kontynuowanie działalności w Polsce

Powrót z Anglii i kontynuowanie działalności w Polsce

Przez ok. 3 lata mieszkałem i pracowałem w Anglii jako sole trader (tworzenie stron internetowych). 2 lata temu postanowiłem wrócić do Polski, ale...

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej w wykonywanie działalności poza granicami Polski

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej w wykonywanie działalności poza granicami Polski

Sąd wydał wobec mojej firmy prawomocny zakaz prowadzenia działalności gospodarczej. Jestem tym zaskoczona i proszę o odpowiedź na kilka pytań! Czy...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »