Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zawieszenie a likwidacja sezonowej działalności gospodarczej

Marcin Sądej • Opublikowane: 2019-04-08

Prowadzę 6-pokojowy pensjonat – jest to sezonowa działalność gospodarcza. Na zimę ją zawieszam. Jestem na VAT i mam kasę fiskalną. Niedawno przeszłam na emeryturę, wobec tego chciałabym firmę zlikwidować i dalej prowadziłby ją mąż. Wiem, że trzeba rozliczyć środki trwałe w US i kasę fiskalną. Jak zatem krok po kroku załatwić tę sprawę? Dla męża najlepsza byłaby karta podatkowa. Jak należy postąpić z wyposażeniem pokoi w trakcie likwidacji, czy mam je mężowi sprzedać? Jeśli na przykład zlikwiduję firmę w marcu, a mąż będzie wynajmował pokoje dopiero od czerwca, jak to ułożyć, aby fiskus nie zarzucił nam jakiegoś uchybienia? Chodzi mi właśnie o tę przerwę między marcem a czerwcem. Czy są jakieś terminy dotyczące karty podatkowej przy rozpoczęciu wynajmu pokoi w trakcie roku?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przedstawiony problem należy przeanalizować na gruncie ustawy PIT oraz VAT.

Jeżeli chodzi o kwestię likwidacji działalności na gruncie podatku PIT, to wskazać należy, że sama likwidacja działalności nie stanowi czynności, która podlega opodatkowaniu. W myśl bowiem art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b) ustawy PIT nie stanowią przychodów z działalności gospodarczej przychody z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną, jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja, do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej.

W konsekwencji otrzymanie w wyniku likwidacji składników majątku rzeczowego (wyposażenia) jest wolne od podatku. Jeżeli jednak dokona Pani sprzedaży tych składników w ciągu 6 lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym miała miejsce likwidacja, to taka sprzedaż będzie kwalifikowana do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. W rezultacie, jeżeli po likwidacji działalności sprzeda Pani mężowi wyposażenie, to taka sprzedaż jako odpłatne zbycie będzie podlegała opodatkowaniu.

Trzeba jednak zauważyć, że jeżeli istnieje pomiędzy Państwem ustrój wspólności małżeńskiej, to wcale nie musi Pani wyposażenia sprzedawać – wystarczy po prostu, że je Pani przekaże do nowej działalności męża. Bowiem z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami, z mocy ustawy, wspólność majątkowa obejmująca ich dorobek (wspólność ustawowa). Dorobkiem małżonków są przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania wspólności ustawowej przez oboje małżonków lub przez jednego z nich, a więc wyposażenie nabyte podczas trwania małżeństwa, wykorzystywane w Pani działalności gospodarczej, jest objęte wspólnością majątkową małżonków. Ponieważ małżonkowie pozostają we wspólności majątkowej, to przekazanie składników majątkowych z firmy żony do firmy męża nie będzie stanowiło odpłatnego zbycia, a zatem nie spowoduje powstania przychodu ani też podatku.

Takie przekazanie nie stanowi również darowizny. Skoro bowiem nabyte w czasie trwania małżeństwa wyposażenie należy do wspólnego majątku obojga małżonków, to przy ich przekazaniu na potrzeby działalności gospodarczej prowadzonej przez męża nie nastąpi zmiana właściciela, a jedynie zmiana osoby zarządzającej określonymi składnikami majątku w obrębie tej samej wspólności majątkowej. Współwłaścicielami tych składników bowiem pozostaną nadal te same osoby.

Podsumowując, na gruncie podatku PIT przekazanie wyposażenia pozostałego po likwidacji Pani działalności do działalności męża jest neutralne podatkowo.

Jeżeli chodzi natomiast o podatek VAT, to wskazać należy, że likwidacja działalności spowoduje konieczność zapłaty podatku VAT w ramach remanentu likwidacyjnego. Zgodnie bowiem z art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy VAT – opodatkowaniu podatkiem podlegają towary własnej produkcji i towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy towarów, w przypadku zaprzestania wykonywania czynności opodatkowanych.

Zgodnie z art. 14 ust. 4 ustawy powyższy obowiązek dotyczy wyłącznie tych towarów, w stosunku do których przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W rezultacie, jeżeli w momencie nabycia wyposażenia odliczyła Pani podatek VAT z tytułu tego zakupu, to w chwili likwidacji działalności gospodarczej towary te zostaną opodatkowane podatkiem VAT w ramach remanentu likwidacyjnego.

Należy jednak podkreślić, że późniejsze przekazanie tych towarów do działalności męża nie będzie już stanowiło czynności opodatkowanej podatkiem VAT. Potwierdził to Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 19.03.2009r., nr ITPP1/443-13c/09/DM:

„ Z przywołanego na stronie 2 niniejszej interpretacji art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy wynika, że na równi z odpłatną dostawą towarów traktuje się przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizny, jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części. Aby zatem darowizna towarów podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, musi zostać dokonana przez podatnika, któremu przy ich nabyciu przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego.

W niniejszej sprawie, po zaprzestaniu wykonywania czynności opodatkowanych sporządzony zostanie przez Panią remanent likwidacyjny i uiszczony (poprzez objęcie remanentem) podatek od towarów i usług od towarów pozostałych na dzień likwidacji. Z uwagi natomiast na to, że nie zamierza Pani ponownie prowadzić żadnej innej działalności, towary pozostałe po zakończeniu działalności stanowić będą Pani majątek prywatny. Ponadto zauważyć należy także w tym miejscu, iż podatek zapłacony od remanentu nie będzie w niniejszym przypadku stanowił podatku podlegającego odliczeniu. W tej sytuacji późniejsza czynność przekazania ich córce w formie darowizny, nie będzie miała charakteru dostawy dokonanej przez podatnika podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Stąd przekazanie składników majątku córce, po zakończeniu działalności gospodarczej, nie będzie rodziło obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług.”

Podsumowując, przekazanie wyposażenia pozostałego po likwidacji działalności do majątku firmowego męża nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Odnosząc się natomiast do zagadnienia wyboru karty podatkowej w stosunku do tej działalności, wskazać należy, że istnieje możliwość opodatkowania kartą usług hotelarskich polegających na wynajmie pokoi gościnnych i domków turystycznych (w tym wydawanie posiłków), jeżeli łączna liczba pokoi (w tym także w domkach turystycznych) nie przekracza 12.

Usługi hotelarskie, to krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych (art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych). W rezultacie kartą podatkową mogą być opodatkowane tylko i wyłącznie takie usługi najmu, które charakteryzuje element „krótkotrwałości”.

Warunkiem skorzystania z karty podatkowej jest złożenie odpowiedniego wniosku do urzędu skarbowego. Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy – wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16) na dany rok podatkowy, podatnik składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego. Jeżeli podatnik rozpoczyna działalność, wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego przed rozpoczęciem działalności.

Jeżeli zatem małżonek będzie chciał skorzystać z karty podatkowej w zakresie wynajmu przed rozpoczęciem działalności, musi złożyć do US wniosek PIT-16.

Na marginesie wskazać należy, że ustawy podatkowe nie przewidują żadnych szczegółowych terminów co do przerwy pomiędzy likwidacją Pani działalności a rozpoczęciem działalności przez męża. Należy jedynie dopełnić obowiązków formalnych, tj. najpierw likwidacja Pani działalności, a potem rozpoczęcie działalności przez męża. Jeżeli ta kolejność zostanie zachowana oraz wypełnią Państwo wszystkie obowiązki formalne, to urząd skarbowy nie będzie mógł tego zakwestionować. W rezultacie jak najbardziej może Pani zlikwidować działalność w marcu, a mąż rozpocząć działalność w czerwcu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »