Kategoria: Spółka z o.o.

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zawieranie umów w spółce z o.o.

Maciej Podgórski • Opublikowane: 2017-04-21

Prosimy o poradę w kwestii zawierania umów w spółce z o.o. Istnieje spółka z o.o., ma około 15 udziałowców, z czego jeden (inna sp. z o.o.) posiada ponad 75% udziałów), w spółce działa rada nadzorcza. Od niedawna prezesem zarządu (zarząd jednoosobowy) spółki została osoba będąca dotychczas jej pracownikiem. Funkcję objęła na podstawie powołania uchwały zgromadzenia wspólników, nie będzie z nią zawierana żadna dodatkowa umowa na pełnienie tej funkcji. Jednocześnie dotychczas pełnione obowiązki jako pracownik chce wykonywać dalej w ramach indywidualnej działalności gospodarczej (dotychczasowa umowa o pracę zostanie rozwiązana). Czy taka zmiana jest dopuszczalna i w jaki sposób powinna być zawarta umowa – kto powinien w takim przypadku reprezentować spółkę?

Maciej Podgórski

»Wybrane opinie klientów

Odpowiedzi na moje pytania wyczerpujące, pełen profesjonalizm. Jestem bardzo zadowolona. Polecam, prawnik godny zaufania.
Barbara, Nauczyciel
Dziękuję za udzielone porady. Za każdym razem odpowiedź na pytania bardzo szybka i rzeczowa, poparta artykułami kodeksów. Pani Marta Handzlik- Rosuł rozwiała moje wszelkie obawy. Polecam korzystanie z serwisu. Za niespełna 100 zł dowiedziałam się o przysługujących mi prawach, co zdecydowanie uspokoiło mnie. Mam również świadomość ,iż mogę w dalszym ciągu zadać pytanie dodatkowe w mojej sprawie, jeśli pojawi się ku temu potrzeba. Z pewnością w przyszłości jeszcze skorzystam z pomocy prawnej serwisu, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Anna
Dziękuję za poradę . Udzielono mi profesjonalnej odpowiedzi i ukierunkowało co do dalszego postępowania , jeżeli zajdzie potrzeba to skorzystam ponownie z usług prawnika tego biura . 
Janusz, 53 lata
Korzystałam już z "ePorady24" wcześniej, byłam bardzo zadowolona z rzetelnej, wnikliwej odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie. Dodatkowym atutem jest możliwość zadawania dodatkowych pytań dotyczących pytania głównego.
Danuta, technik ekonomista
Bardzo dokładnie omówione przedstawione zagadnienie, nie zostało pominięte żadne moje pytanie, argumentacja poparta przepisami prawnymi. Jedynie wydaje mi się, że cena była dosyć wysoka (300zł), ale może to wynikało z faktu, że na tle przedstawionego problemu miałam kilka pytań. Na początku się wahałam gdy dowiedziałam się ile będzie mnie kosztować porada, ale po jej przeczytaniu jakoś ją przełknęłam, gdyż odpowiedź była bardzo wyczerpująca i konkretna.
Katarzyna

Problem przedstawiony przez Pana jest przedmiotem uregulowania Kodeksu spółek handlowych (K.s.h.). Jak stanowi art. 210 § 1, w umowie między spółką a członkiem zarządu oraz w sporze z nim spółkę reprezentuje rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Przepis art. 210 § 1 K.s.h. ma zastosowanie do wszystkich umów zawieranych przez spółkę z członkami zarządu – tak więc również takich, których przedmiotem będzie świadczenie usług przez prezesa zarządu na rzecz spółki, w której jest prezesem zarządu. Stanowisko to znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Sadu Najwyższego – co wynika m.in. z treści wyroku SN z 18.8.2005 r., sygn. akt V CK 104/05, a także z wyroku z 28.6.2007, sygn. akt IV CSK 106/07, Legalis czy z postanowienia SN z 11.3.2010 r., sygn. akt IV CSK 413/09, Legalis.

Jak wynika z art. 210 § 1 K.s.h., spółkę w umowie z członkiem zarządu reprezentuje rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników. Użycie przez ustawodawcę w tym przepisie słowa „lub” prowadzi do wniosku, iż spółka może być reprezentowana w umowach i sporach z członkiem zarządu zarówno przez radę nadzorczą, jak i pełnomocnika.

Napisał Pan, że w spółce działa rada nadzorcza. Zatem może ona w umowie pomiędzy prezesem zarządu a spółką – reprezentować spółkę. Z brzmienia art. 210 § 1 K.s.h. wynika, że rada nadzorcza, realizując uprawnienie do reprezentacji spółki w umowach, działa in corpore – tzn. w pełnym składzie. Jeśli chodzi o praktyczny aspekt reprezentacji spółki przez radę nadzorczą, to zasadniczo są dwa rozwiązania. Po pierwsze przyjęcie, że rada nadzorcza składa oświadczenie za spółkę w pełnym składzie, a więc wymagane jest złożenie oświadczenia przez wszystkich członków rady nadzorczej. Oznaczałoby to podpisanie umowy z prezesem zarządu przez wszystkich członków rady nadzorczej. Drugim – wydaje się, że praktyczniejszym rozwiązaniem – byłoby podjęcie przez radę nadzorczą uchwały w przedmiocie akceptacji umowy z jednoczesnym upoważnieniem członka lub niektórych spośród członków rady nadzorczej do podpisania umowy z członkiem zarządu. W wyroku z 22.3.2012 r., sygn. akt V CSK 84/11, Legalis, Sąd Najwyższy stwierdził, że „w orzecznictwie przyjął się pogląd, że przewidziany w art. 379 § 1 K.s.h. (i bliźniaczym, dotyczącym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, art. 210 § 1 K.s.h., a wcześniej art. 203 i art. 374 KH) wymóg reprezentowania spółki przez radę nadzorczą jest spełniony także wtedy, gdy działająca kolegialnie (zob. art. 390 § 1 K.s.h.) rada nadzorcza podjęła uchwałę (odpowiednią większością – zob. art. 391 § 1 K.s.h., na posiedzeniu z zachowaniem wymaganego kworum – zob. art. 388 § 1 K.s.h.), w której wyraziła zgodę na dokonanie określonej, objętej hipotezą tego przepisu czynności, i ustaliła treść tej czynności, a samo, odpowiadające dokładnie uchwale, oświadczenie potrzebne do jej dokonania złożył upoważniony do tego członek rady nadzorczej. Upoważnienie do złożenia tego oświadczenia (nazywanego niezbyt fortunnie czynnością techniczno-prawną) może wynikać z uchwały rady nadzorczej lub regulaminu rady nadzorczej uchwalonego przez walne zgromadzenie”.

Możliwe jest oczywiście również powołanie pełnomocnika do zawarcia umowy z prezesem zarządu. Jednakże w przypadku opisanej przez Pana spółki zwołanie nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników – tylko w celu podjęcia uchwały w sprawie powołania pełnomocnika – byłoby nieracjonalne i długotrwałe z uwagi na dużą liczbę wspólników. Z kolei podjęcie uchwały w trybie – bez zwoływania – wymagałoby obecności reprezentantów 100% kapitału zakładowego i braku sprzeciwu ze strony obecnych co do odbycia zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad (art. 240 K.s.h.). Stąd też lepszym rozwiązaniem wydaje się powierzenie reprezentacji spółki w umowie z członkiem zarządu – radzie nadzorczej.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »
{* .script("js/zaczekaj.js") *}