Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zawieranie umów w spółce z o.o.

Maciej Podgórski • Opublikowane: 2017-04-21

Prosimy o poradę w kwestii zawierania umów w spółce z o.o. Istnieje spółka z o.o., ma około 15 udziałowców, z czego jeden (inna sp. z o.o.) posiada ponad 75% udziałów), w spółce działa rada nadzorcza. Od niedawna prezesem zarządu (zarząd jednoosobowy) spółki została osoba będąca dotychczas jej pracownikiem. Funkcję objęła na podstawie powołania uchwały zgromadzenia wspólników, nie będzie z nią zawierana żadna dodatkowa umowa na pełnienie tej funkcji. Jednocześnie dotychczas pełnione obowiązki jako pracownik chce wykonywać dalej w ramach indywidualnej działalności gospodarczej (dotychczasowa umowa o pracę zostanie rozwiązana). Czy taka zmiana jest dopuszczalna i w jaki sposób powinna być zawarta umowa – kto powinien w takim przypadku reprezentować spółkę?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Problem przedstawiony przez Pana jest przedmiotem uregulowania Kodeksu spółek handlowych (K.s.h.). Jak stanowi art. 210 § 1, w umowie między spółką a członkiem zarządu oraz w sporze z nim spółkę reprezentuje rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników.

Przepis art. 210 § 1 K.s.h. ma zastosowanie do wszystkich umów zawieranych przez spółkę z członkami zarządu – tak więc również takich, których przedmiotem będzie świadczenie usług przez prezesa zarządu na rzecz spółki, w której jest prezesem zarządu. Stanowisko to znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Sadu Najwyższego – co wynika m.in. z treści wyroku SN z 18.8.2005 r., sygn. akt V CK 104/05, a także z wyroku z 28.6.2007, sygn. akt IV CSK 106/07, Legalis czy z postanowienia SN z 11.3.2010 r., sygn. akt IV CSK 413/09, Legalis.

Jak wynika z art. 210 § 1 K.s.h., spółkę w umowie z członkiem zarządu reprezentuje rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników. Użycie przez ustawodawcę w tym przepisie słowa „lub” prowadzi do wniosku, iż spółka może być reprezentowana w umowach i sporach z członkiem zarządu zarówno przez radę nadzorczą, jak i pełnomocnika.

Napisał Pan, że w spółce działa rada nadzorcza. Zatem może ona w umowie pomiędzy prezesem zarządu a spółką – reprezentować spółkę. Z brzmienia art. 210 § 1 K.s.h. wynika, że rada nadzorcza, realizując uprawnienie do reprezentacji spółki w umowach, działa in corpore – tzn. w pełnym składzie. Jeśli chodzi o praktyczny aspekt reprezentacji spółki przez radę nadzorczą, to zasadniczo są dwa rozwiązania. Po pierwsze przyjęcie, że rada nadzorcza składa oświadczenie za spółkę w pełnym składzie, a więc wymagane jest złożenie oświadczenia przez wszystkich członków rady nadzorczej. Oznaczałoby to podpisanie umowy z prezesem zarządu przez wszystkich członków rady nadzorczej. Drugim – wydaje się, że praktyczniejszym rozwiązaniem – byłoby podjęcie przez radę nadzorczą uchwały w przedmiocie akceptacji umowy z jednoczesnym upoważnieniem członka lub niektórych spośród członków rady nadzorczej do podpisania umowy z członkiem zarządu. W wyroku z 22.3.2012 r., sygn. akt V CSK 84/11, Legalis, Sąd Najwyższy stwierdził, że „w orzecznictwie przyjął się pogląd, że przewidziany w art. 379 § 1 K.s.h. (i bliźniaczym, dotyczącym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, art. 210 § 1 K.s.h., a wcześniej art. 203 i art. 374 KH) wymóg reprezentowania spółki przez radę nadzorczą jest spełniony także wtedy, gdy działająca kolegialnie (zob. art. 390 § 1 K.s.h.) rada nadzorcza podjęła uchwałę (odpowiednią większością – zob. art. 391 § 1 K.s.h., na posiedzeniu z zachowaniem wymaganego kworum – zob. art. 388 § 1 K.s.h.), w której wyraziła zgodę na dokonanie określonej, objętej hipotezą tego przepisu czynności, i ustaliła treść tej czynności, a samo, odpowiadające dokładnie uchwale, oświadczenie potrzebne do jej dokonania złożył upoważniony do tego członek rady nadzorczej. Upoważnienie do złożenia tego oświadczenia (nazywanego niezbyt fortunnie czynnością techniczno-prawną) może wynikać z uchwały rady nadzorczej lub regulaminu rady nadzorczej uchwalonego przez walne zgromadzenie”.

Możliwe jest oczywiście również powołanie pełnomocnika do zawarcia umowy z prezesem zarządu. Jednakże w przypadku opisanej przez Pana spółki zwołanie nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników – tylko w celu podjęcia uchwały w sprawie powołania pełnomocnika – byłoby nieracjonalne i długotrwałe z uwagi na dużą liczbę wspólników. Z kolei podjęcie uchwały w trybie – bez zwoływania – wymagałoby obecności reprezentantów 100% kapitału zakładowego i braku sprzeciwu ze strony obecnych co do odbycia zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad (art. 240 K.s.h.). Stąd też lepszym rozwiązaniem wydaje się powierzenie reprezentacji spółki w umowie z członkiem zarządu – radzie nadzorczej.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Kapitał początkowy a podział zysku ze spółki z o.o.

Zakładamy z żoną spółkę z o.o., pieniądze na jej rozkręcenie (kapitał początkowy) otrzymaliśmy w formie darowizny od rodziców. Jaką...

 

Pozbycie się spółki z o.o.

Posiadam 1-osobową spółkę z o.o., chciałbym zbyć 100% udziałów. Spółka przez około 1 rok czasu nie prowadziła jakiejkolwiek działalności,...

 

Dywidenda wypłacana wspólnikowi - zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych

Występuje taki oto schemat działania: osoba prawna A, działająca w formie spółki z o.o., jest udziałowcem w innej osobie prawnej B (także...

 

Procedura likwidacyjna spółki z o.o.

Jakie dokumenty są potrzebne do zamknięcia likwidacji spółki z o.o.? Jak zapisać postanowienie o podziale środków z konta bankowego spółki...

 

Przekazanie udziałów w spółce z o.o.

Mam 75 lat. Jestem wspólnikiem w sp. z o.o. (spółka rolna z 6 udziałowcami i 29 udziałami), ja mam 6 udziałów. W jaki sposób...

 

Zatrudnianie członków zarządu spółki z o.o. w ramach stosunku pracy

Czy spółka z o.o. może zatrudniać na pełen etat na stanowisku prezesa zarządu swojego udziałowca, który posiada 100% udziałów? Albo drugi wariant...

 

Czy mogę otrzymywać wynagrodzenie zmienne od spółki?

Jestem jedynym udziałowcem w sp. z o.o. Chciałbym z niej pobierać wynagrodzenie z tytułu powołania na funkcję prezesa zarządu. Czy takie...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »