Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z prawem handlowym? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zatrudnienie prezesa zarządu w spółce

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2015-09-25

Jestem jedynym członkiem zarządu spółki (dwóch udziałowców, 95% posiadam ja). Jak najlepiej i najkorzystniej zatrudnić się w spółce pod względem: osiąganych dochodów, obciążeń podatkowych (planuję rozliczać się wspólnie z małżonką), składek ZUS? Dotychczas prowadziłem działalność gospodarczą, która zostanie zakończona z końcem miesiąca. Za pełnienie funkcji prezesa nie pobierałem żadnego wynagrodzenia.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nie do końca rozumiem Pana pytanie. Zatrudnienie to stosunek pracy, gdzie pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca właśnie do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Czyli jest to umowa o pracę pomiędzy pracodawcą i pracownikiem.

Członka zarządu mogą jednak ze spółką łączyć więzy prawne inne niż umowa o pracę (inne niż klasycznie rozumiane zatrudnienie) – jak wymienia D. Kosacka-Łędzewicz (Zatrudnianie członka zarządu spółki kapitałowej – formy i kwestie podatkowe, ABC nr 72716) członków zarządu ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością mogą, oprócz wymienionej umowy o pracę, łączyć inne stosunki prawne w tym:

  • wynagrodzenie z tytułu udziału w zarządzie,
  • wynagrodzenie z tytułu umów o dzieło lub umów-zlecenia,
  • wynagrodzenie z tytułu tzw. kontraktu menedżerskiego.

Z tych przykładów oraz przepisów prawa i praktyki wynika, że członek zarządu może ze spółką związać się stosunkiem pracy, stosunkiem cywilnoprawnym oraz tzw. powołaniem (w pewnym sensie może również być samozatrudniony, Pan jednak zamknął działalność). W przypadku umowy o dzieło oczywiście umowa taka może być zawarta, musiałaby jednak dotyczyć dzieła, a nie samego działania, stąd trudno być członkiem zarządu na podstawie umowy o dzieło.

Członek zarządu będący członkiem zarządu w charakterze pracownika jest w tym zakresie rozliczeń podatkowych traktowany tak samo jak każdy inny pracownik spółki, więc wynagrodzenie podlega opodatkowaniu według skali podatkowej (18% i 32%) i oskładkowaniu na zasadach przewidzianych dla pracowników, zatem pobrać należy wszystkie składki ubezpieczenia społecznego.

Bardzo często spotykaną formą związania się ze spółką, z której, jak zakładam, korzysta Pan w tej chwili, jest powołanie. Forma ta aczkolwiek bardzo popularna jest strukturą prawnie złożoną i wiążą się z nią pewne konsekwencje. Pozwolę sobie przytoczyć w tym miejscu fragment analizy P. Ziółkowskiego (Zatrudnianie członków organów spółek kapitałowych, ABC nr 72953):

„Z powołaniem będziemy mieli do czynienia w sytuacji, gdy miedzy stronami nie zostaje zawarta żadna umowa (przynajmniej nie na piśmie) – po prostu podmiot posiadający kompetencje do powoływania składu danego organu (np. zgromadzenie wspólników, rada nadzorcza) dokonuje aktu wyboru, a dana osoba wybór ten akceptuje. (…) Inną możliwością jest uznanie, iż uczestniczenie w pracach zarządu tylko na podstawie powołania, to świadczenie usług na podstawie umowy – pełnienie funkcji członka zarządu to niewątpliwie świadczenie usług, a na podstawie powołania powstaje stosunek cywilnoprawny. Tymczasem zgodnie z art. 750 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny do umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami, stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu. Oznaczałoby to więc, że omawiane osoby powinny być ozusowane tak, jak zleceniobiorcy – zob. art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Zdaniem autora właściwa jest opcja druga – powołanie jest formą umowy o świadczenie usług. Z definicji umowa, to pisemne lub ustne porozumienie stron, mające na celu ustalenie wzajemnych praw i obowiązków; też: dokument, w którym są określone te prawa. Stosunek powstały na podstawie powołania nie jest stosunkiem abstrakcyjnym. Strony tego stosunku mają określone prawa i obowiązki, aby powołanie doszło do skutku – obie muszą wyrazić zgodę. Tym samym zdaniem autora (na całe szczęście zdania tego nie podziela ZUS) wynagrodzenia powołanych członków zarządu powinny być ozusowane tak, jak w przypadku zleceniobiorców. Potwierdzenie tego stanowiska znaleźć można chociażby w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 16 listopada 2001 r. I PKN 686/00, Pr. Pracy, nr 10, poz. 32. Zgodnie z nim »członków zarządu spółdzielni pracy, w tym prezesa i jego zastępców, wybiera i odwołuje – stosownie do postanowień statutu spółdzielni – rada lub walne zgromadzenie. Stosunek członkostwa w zarządzie jest stosunkiem cywilnoprawnym i w zakresie nie uregulowanym ustawą – Prawo spółdzielcze mają do niego zastosowanie ogólne przepisy prawa cywilnego, dotyczące zlecenia (art. 750 k.c.). Oprócz stosunku cywilnoprawnego członkowie zarządu spółdzielni mogą pozostawać ze spółdzielnią w stosunku pracy na podstawie umowy o pracę lub powołania«. Orzeczenie to dotyczy co prawda członków zarządu spółdzielni, ale zarząd sp. z o.o., czy akcyjnej znajduje się w podobnej sytuacji, w związku z czym można zastosować analogię. Zdaniem ZUS powołanie nie jest jednak tytułem ubezpieczeniowym. Warto przy tym zaznaczyć, iż stanowisko ZUS ma raczej charakter nieformalny, co powoduje, że zawsze może być zmienione z dnia na dzień. Za takim stanowiskiem przemawiają jednak pośrednio przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – dalej u.ś.o.z. Zgodnie bowiem z art. 66 ust. 1 pkt 35 u.ś.o.z. ustawy odrębnym tytułem do ubezpieczenia zdrowotnego jest bycie członkiem rady nadzorczej (jeżeli członek rady posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej). Jeżeli ZUS uznawałby powołanie za tytuł ubezpieczeniowy, przepis ten nie byłby potrzebny – członek rady nadzorczej podlegałby w takim wypadku składkom z tytułu umowy (powołania) na zasadach takich jak zleceniobiorca. Skoro zaś powołanie nie jest uznawane za tytuł ubezpieczeniowy wynagrodzeń z tytułu powołania nie łączy się z wynagrodzeniem np. ze stosunku pracy”.

Obecnie przyjmuje się, że gdy z członkiem zarządu został nawiązany stosunek pracy bądź została zawarta umowa-zlecenia lub inna umowa o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące zlecenia, to podlega on obowiązkowi ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Nie podlega więc temu obowiązkowi w przypadku powołania (z czym, jak wskazałem, nie do końca zgadza się P. Ziółkowski).

Zatem w pewien sposób upraszczając, skalą podatkową w PIT (18% i 32%) objęte będzie wynagrodzenie zarówno z umowy o pracę, kontraktu menadżerskiego, zlecenia, jak i powołania – w różny sposób obliczone będą zaliczki, jednak podatek de facto będzie niemal taki sam (jest pewna różnica w kosztach uzyskania) – żaden z tych stosunków nie wykluczy rozliczenia z małżonką. Powołanie wypada korzystniej, stąd jego popularność, jedynie ze względu na brak oskładkowania, wiążą się z tym jednak – co już opisano – pewne kontrowersje.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Wynagrodzenie dla pracownika fundacji

Niedawno założyliśmy fundację. Planujemy zatrudnić kobietę w ciąży, prawdopodobnie nie będzie brała zwolnienia lekarskiego. Czy możemy jej dać np....

 

Czy jeden z fundatorów może mieć więcej niż jeden głos?

Czy w statucie fundacji można zapisać, że jednemu z fundatorów (za zgodą pozostałych) będą przysługiwały dwa głosy? Chodzi o to, aby...

 

Handel odzieżą markową

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą – handel hurtowy odzieżą. Planuję wprowadzić do sprzedaży odzież znanych marek. Czy posługiwanie...

 

Praktyka lekarska a wpis do KRS

Prowadzę działalność gospodarczą jako osoba fizyczna w formie praktyki lekarskiej. W jednym z konkursów na świadczenia medyczne dla szpitali...

 

Zachowanie cech firmy przy połączeniu ze spółką

Prowadzę działalność gospodarczą jednoosobowo i szukam najlepszego sposobu na połączenie ze sp. z o.o. (w której jestem udziałowcem...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »