Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z działalnością gospodarczą? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zarabianie w Internecie a samozatrudnienie

Wioletta Dyl • Opublikowane: 2015-01-14

Przejęłam stronę WWW, na której chciałabym zarabiać m.in. na sprzedaży rozrywkowych aplikacji na komórki na zasadzie umowy o dzierżawę praw, jako osoba fizyczna. Ja byłabym dzierżawiącą, a firma dzierżawcą; co miesiąc wystawiałabym rachunek. Spodziewam się z tego zysków rocznych na poziomie 12 000-28 000 zł. Dodatkowo chciałam zarabiać także na reklamach Google Adsense. Z tego co wiem, Google nie wysyła, ani nie żąda żadnych rachunków, po prostu po przekroczeniu 70 euro wypłaca (przeliczane na PLN) zarobioną kwotę. Poza tym jeszcze chciałam założyć płatny dostęp to treści strony poprzez płatności DotPay lub PayU, tu dochód szacuję na 100-300 zł miesięcznie. Aby w ten sposób zarabiać, czy muszę prowadzić działalność gospodarczą? Jak rozumiem byłoby to samozatrudnienie, a więc proszę podać, od czego ewentualnie trzeba zacząć, gdzie i jakie dokumenty złożyć oraz jak rozliczać się z urzędem skarbowym. Ten internetowy biznes chciałabym rozpocząć z początkiem roku.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Co do zasady działalność gospodarczą należy założyć, gdy podjęte przez Panią działania mają na celu osiąganie jakichkolwiek korzyści finansowych. Zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej zostały określone w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Znalazły się w niej zapisy dotyczące procedur związanych z podejmowaniem, prowadzeniem, zawieszaniem i zamykaniem działalności gospodarczej.

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą działalność gospodarcza to zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie kopalin ze złóż także działalność zawodowa wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Z powyższej definicji działalności gospodarczej wynika, że samo prowadzenie działalności gospodarczej nie jest powiązane w żaden sposób z jej rejestracją. Wystarczającym w tym przypadku jest spełnienie wskazanych w ustawie przesłanek, a Pani działalność może być uznana za działalność gospodarczą bez względu na to, czy działalność tę komukolwiek Pani zgłosiła, czy też nie. Niemniej jednak prowadzenie strony WWW, jeżeli nie osiąga się z tego tytułu żadnego przychodu, nie stanowi samo w sobie działalności gospodarczej. Jednakże już świadczenie usług za pośrednictwem tej strony (sprzedawanie gier), jak wynika z podanego przez Panią opisu, stanowi osiąganie pewnych zysków z faktu prowadzenia strony WWW. Należy zatem skalkulować, jakie może Pani osiągnąć przychody (średnie) z prowadzenia swojej działalności, policzyć koszty ich uzyskania, odjąć je od przychodów i zobaczyć, jak wygląda dochód. Trzeba też pamiętać, że mocno obciążające są opłaty na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, jakie trzeba uwzględnić w planowaniu prowadzenia własnej firmy.

Należy pamiętać, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną właściciel strony internetowej, który za jej pośrednictwem udostępnia informację handlową, podaje w sposób wyraźny, jednoznaczny i bezpośrednio dostępny poprzez system teleinformatyczny swoje dane osobowe i adresowe firmy. Podaję, że informacją handlową jest każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.

Z powyższego wynika zatem, że oferując świadczenie określonych usług ma Pani obowiązek wskazać na to, czy oferuje świadczenie tych usług jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej (może to być np. umowa o dzieło czy zlecenia), czy jako przedsiębiorca. Brak takich informacji na stronie internetowej albo podanie danych nieprawdziwych lub niepełnych jest zagrożone karą grzywny (jest to wykroczenie zagrożone karą do 5000 złotych).

W mojej opinii planowane przez Panią działania mają jednak charakter działalności gospodarczej, zatem wypadałoby dokonać rejestracji jako przedsiębiorca.

Zanim jednak zacznie Pani procedurę rejestracyjną, powinna Pani określić, czym będzie się zajmować firma. W tym celu należy wybrać odpowiednie kody z Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD 2007 na stronie GUS lub skorzystać z wyszukiwarki kodów PKD na stronie EUGO. Należy także wskazać nazwę firmy. Pani, jako osoba fizyczna, będąca przedsiębiorcą musi w pierwszym rzędzie wskazać swoje imię i nazwisko, które może być uzupełnione przez inne, dowolnie fantazyjnie obrane określenia. Niemniej jednak nazwa firmy powinna odróżniać się od firm innych przedsiębiorców prowadzących działalność na danym rynku oraz nie powinna wprowadzać w błąd (w szczególności, co do osoby przedsiębiorcy, przedmiotu działalności przedsiębiorcy, miejsca działalności).

Procedurę podejmowania działalności rozpocząć należy od rejestracji. Przedsiębiorcy działający jednoosobowo rejestrowani są w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, którą prowadzi minister gospodarki (uprzednio Ewidencji Działalności Gospodarczej, którą prowadził wójt, burmistrz, prezydent miasta). Wniosek o wpis do CEIDG można złożyć za pośrednictwem strony CEIDG. Wniosek ten można wypełnić on-line przy użyciu kreatora na stronie CEIDG. Jednak składanie wniosku on-line wymaga podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego. Profil zaufany jest bezpłatny, a certyfikowany podpis elektroniczny można zakupić w Polsce. Niezależnie od wybranej metody, przed pierwszym logowaniem należy założyć konto na stronie konto.

Możliwe jest także przygotowanie wniosku on-line i późniejsze udanie się do najbliższego urzędu gminy (miasta) celem potwierdzenia tożsamości wnioskodawcy.

Można też sprawę załatwić osobiście. Czyli wypełnić formularz i złożyć go w urzędzie gminy. Wniosek ten można również przesłać listem poleconym, ale w takim przypadku powinien być opatrzony podpisem poświadczonym przez notariusza. Przed udaniem się do gminy może Pani wypełnić wniosek bez logowania on-line i wydrukować go lub zapamiętać jego numer. W ten sposób urzędnik szybciej odnajdzie w systemie wypełniony przez Panią formularz i sprawdzi Pani dane, o ile oczywiście dany urząd gminy korzysta z CEIDG.

Przed wypełnianiem wniosku CEIDG-1 należy zapoznać się z jego treścią i przygotować następujące dane:

  • numer PESEL,
  • numer NIP,
  • adresy planowanej działalności gospodarczej,
  • rodzaje planowanej działalności gospodarczej.

W momencie założenia jednoosobowej działalności gospodarczej prywatny numer NIP osoby fizycznej staje się numerem identyfikacyjnym przedsiębiorcy w CEIDG (NIP firmy).

Wniosek o wpis do CEIDG (formularz CEIDG-1), oprócz wniosku o wpis do ewidencji, stanowi jednocześnie:

  • Wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON;
  • zgłoszenie identyfikacyjne albo aktualizacyjne do naczelnika urzędu skarbowego (NIP);
  • oświadczenie o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
  • zgłoszenie płatnika składek do ZUS lub oświadczenie o kontynuowaniu ubezpieczenia w KRUS.

Do wniosku o wpis do CEIDG można dołączyć zgłoszenie rejestracyjne do podatku VAT (formularz VAT-R) oraz potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej (170 zł), ale tylko w przypadku dysponowania podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu. Zgłoszenia do VAT można dokonać także w urzędzie skarbowym.

Wszelkie czynności związane z wpisem do CEIDG są bezpłatne.

Poza złożeniem wniosku o wpis do CEIDG czeka Panią, jako przedsiębiorcę, także zgłoszenie wysokości składek do ZUS. Z kolei, chcąc być płatnikami podatku VAT, powinna Pani zgłosić ten fakt w urzędzie skarbowym. Czynności te należy wykonać przed uzyskaniem pierwszych przychodów.

Zgłoszenia osoby ubezpieczonej, czyli osoby prowadzącej działalność gospodarczą, do ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego dokonuje się w formie zgłoszenia ZUS ZUA albo ZUS ZZA, przekazywanego w formie elektronicznej lub pisemnej bezpośrednio do ZUS. Przedsiębiorca jest zobowiązany do złożenia dokumentu ZUS ZUA lub ZUS ZZA w terminie 7 dni od dnia powstania obowiązku ubezpieczeń.

Pani, jako osoba rozpoczynająca działalność gospodarczą, może przez okres 24 miesięcy kalendarzowych (zawieszenie działalności nie wstrzymuje biegu tego okresu) od dnia rozpoczęcia wykonywania tej działalności opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od zadeklarowanej przez siebie kwoty, nie niższej jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, którego wysokość w 2013 r. wynosi 1600 zł.

Z preferencyjnych zasad opłacania składek nie mogą skorzystać osoby, które:

  • w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność,
  • wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Ponadto wraz ze złożeniem wniosku o pierwszy wpis do CEIDG należy dokonać wyboru formy opodatkowania podatkiem dochodowym oraz wskazać formę wpłaty zaliczki. W przypadku wyboru karty podatkowej do wniosku można dołączyć zgłoszenie PIT-16. Zmiana wyboru formy opodatkowania w trakcie wykonywania działalności gospodarczej jest możliwa tylko na zasadach określonych w przepisach podatkowych. Ogólnie rzecz biorąc, wybrana forma opodatkowania wiąże przedsiębiorcę do końca danego roku rozliczeniowego.

Jeśli będzie Pani płatnikiem podatku VAT, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia sprzedaży towarów lub świadczenia usług objętych VAT w urzędzie skarbowym właściwym w sprawach VAT – należy złożyć druk zgłoszeniowy VAT-R. Opłata za rejestrację wynosi 170 zł. Urząd potwierdza zgłoszenie, wydając w tej sprawie decyzję administracyjną (VAT-5).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »

Poduszki