Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Założenie portalu internetowego, czy to od razu działalność gospodarcza?

Monika Wycykał • Opublikowane: 2017-07-10 • Aktualizacja: 2021-04-10

Chciałbym założyć portal internetowy z ogłoszeniami tematycznymi. Wszystkie ogłoszenia wprowadzałbym osobiście po spotkaniu z zainteresowanym klientem. Chciałbym, aby przez pierwszy rok ogłoszenia były bezpłatne, ze względu na to że muszę zbudować realną bazę ogłoszeń. Po roku wprowadziłbym opłaty. Nie wiem, jak duże będzie zainteresowanie płatnymi ogłoszeniami w moim portalu, dlatego mam pytanie: czy muszę od razu zakładać działalność gospodarczą? Obawiam się, że jak założę firmę, to nie poradzę sobie z opłacaniem ZUS-u. Czy jest możliwość pobierania opłat za ogłoszenia, pozostając nadal osobą prywatną?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Założenie portalu internetowego, czy to od razu działalność gospodarcza?

Formy aktywności które nie są działalnością gospodarczą 

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (j.t. Dz. U. 2015, poz. 584, z późn. zm.; dalej „u.s.d.g.”) pod pojęciem działalności gospodarczej należy rozumieć „zarobkową działalność wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodową, wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły”. Działalność gospodarczą co do zasady może prowadzić każdy, z wyjątkiem ograniczeń przewidzianych w ustawach, np. w zakresie działalności regulowanej, oraz wynikających z indywidualnych zakazów na podstawie orzeczeń sądowych. Ponadto u.s.d.g. zawiera katalog wyłączeń określający, jakie formy aktywności nie są działalnością gospodarczą w myśl tej ustawy (nie znaczy to oczywiście, że na gruncie innych przepisów dana osoba nie zostanie uznana za przedsiębiorcę, np. w ustawach podatkowych lub przepisach prawa cywilnego):

„Art. 3. Przepisów ustawy nie stosuje się do:

1) działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego;

2) wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów;

3) wyrobu wina przez producentów będących rolnikami wyrabiającymi mniej niż 100 hektolitrów wina w ciągu roku gospodarczego, o których mowa w art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. z 2014 r. poz. 1104);

4) działalności rolników w zakresie sprzedaży, o której mowa w art. 20 ust. 1c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.)”.

Jak widać, zakres wyłączeń jest dość niewielki i obejmuje przede wszystkim działalność rolniczą.

Co ważne dla Pana, o istnieniu lub nieistnieniu działalności gospodarczej decyduje spełnienie przesłanek przewidzianych w cytowanym przepisie, a nie formalne zarejestrowanie — oznacza to, że jeżeli ktoś prowadzi:

 1. jakąkolwiek działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową albo zawodową,
 2. prowadzona działalność ma charakter zarobkowy – czyli nie jest nieodpłatna,
 3. jest ona prowadzona w sposób zorganizowany,
 4. nie ma charakteru sporadycznego, lecz ciągły,

  to wówczas wykonuje działalność gospodarczą, nawet mimo niepodjęcia kroków prawnych w celu jej zarejestrowania.

Założenie portalu ogłoszeniowego o charakterze niezarobkowym

Nie ma znaczenia, czy przed rozpoczęciem działalności gospodarczej dokonano odpowiednich wpisów i zgłoszeń, byle zostały spełnione powyższe warunki.

„Ocena, czy działalność gospodarcza jest wykonywana, należy przede wszystkim do sfery ustaleń faktycznych, a dopiero w następnej kolejności – do ich kwalifikacji prawnej. Działalność gospodarcza to prawnie określona sytuacja, którą trzeba oceniać na podstawie zbadania konkretnych okoliczności faktycznych, wypełniających znamiona tej działalności lub ich niewypełniających. Prowadzenie działalności gospodarczej jest zatem kategorią obiektywną, niezależnie od tego, jak działalność tę ocenia sam prowadzący ją podmiot i jak ją nazywa oraz czy dopełnia ciążących na nim obowiązków z tą działalnością związanych, czy też nie” (wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 16 lipca 2015 r., sygn. III AUa 193/15).

Jeżeli zatem założy Pan portal ogłoszeniowy i będzie on miał charakter niezarobkowy, gdyż nie będzie Pan pobierał opłat, to wówczas wydaje się, że brakuje jednej z czterech kluczowych przesłanek pozwalających uznać Pańskie działania za prowadzenie działalności gospodarczej – a tym samym teoretycznie nie powinien Pana obciążać obowiązek rejestracji w CEiDG. Jednakże, jak sam pan pisze, założenie portalu w przyszłości ma służyć osiąganiu dochodów, więc cel od początku jest zarobkowy, nawet jeżeli fizycznie nie otrzymuje Pan żadnej zapłaty za swoje usługi. Może się zatem pojawić uzasadniona wątpliwość, czy taki portal to już działalność gospodarcza, czy jeszcze nie.

Co oznacza zarobkowy charakter działalności gospodarczej?

„Zarobkowy charakter działalności gospodarczej oznacza, że zamiarem (celem) jej podjęcia jest osiągnięcie zysku. Zysk z kolei należy definiować jako nadwyżkę przychodów nad stratami. Należy przy tym liczyć się z możliwością nieuzyskania przychodu z prowadzonej działalności gospodarczej, czyli poniesienia straty. Tym samym o zarobkowym charakterze działalności gospodarczej nie decyduje faktyczne osiągnięcie zysku, lecz zamiar jego osiągnięcia (cel). (…) Działalność prowadzona niezarobkowo, nawet jeśli będzie jednym z rodzajów działalności wyspecyfikowanej w art. 2 ustawy, nie może być uznana za działalność gospodarczą (tak WSA w Warszawie w wyroku z dnia 8 października 2004 r., II SA 3673/03, LEX nr 159913). W wyroku z dnia 16 sierpnia 2012 r., II SA/Po 427/12, CBOSA, WSA w Poznaniu wskazał, iż „o zarobkowości działalności decyduje cel jej wykonywania. Jeżeli zakłada się osiągnięcie w związku z działalnością i w jej efekcie nadwyżki przychodów nad poniesionymi kosztami, a więc osiągnięcie dochodu, to znaczy, że został określony cel zarobkowy tej działalności. Samo określenie celu ma jednak wymiar subiektywny i mieści się w sferze zamiaru danego podmiotu” (M. Sieradzka, Komentarz do art. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, w: M. Sieradzka, M. Zdyb, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, LEX 2013).

Uzyskanie dochodu w związku z prowadzeniem portalu ogłoszeniowego 

Gdy będzie Pan osiągał jakiekolwiek przychody związane z portalem (np. w związku z innymi reklamami), to wówczas bez wątpienia zaczyna Pan zarabiać i pojawia się konieczność dopełnienia obowiązków rejestracyjnych.

Należy zwrócić uwagę, że zajmowanie się działalnością gospodarczą bez wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wiąże się z olbrzymim ryzykiem i może skutkować przykrymi konsekwencjami prawnymi, związanymi przede wszystkim z dochodzeniem przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych niezapłaconych składek, nieodprowadzonych podatków przez urząd skarbowy, sankcjami za brak prowadzenia księgowości etc. Ponadto art. 601 § 1 Kodeksu wykroczeń przewiduje odpowiedzialność wykroczeniową z tego tytułu: „Kto wykonuje działalność gospodarczą bez wymaganego zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wpisu do rejestru działalności regulowanej lub bez wymaganej koncesji albo zezwolenia, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny”. W związku z powyższym doradzam uregulowanie sytuacji prawnej przed podjęciem działalności.

Jak zarejestrować jednoosobową działalność gospodarczą 

Zorganizowanie jednoosobowej działalności gospodarczej jest dość proste: wystarczy złożyć wniosek do Centralnej Ewidencji i Działalności Gospodarczej (od takiego wniosku nie trzeba uiszczać żadnych opłat). Może Pan to zrobić:

 • albo poprzez złożenie wniosku elektronicznego drogą on-line pod adresem www.prod.ceidg.gov.pl – przy użyciu podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, potwierdzonego profilu zaufanego ePUAP, albo podpisu osobistego, o którym mowa w przepisach o dowodach osobistych, bądź w inny sposób akceptowany przez system CEIDG umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby składającej wniosek i czas jego złożenia;
 • albo w formie papierowej w urzędzie gminy – osobiście lub listem poleconym (w przypadku przesłania wniosku listem poleconym powinien być on opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy potwierdzonym przez notariusza). Nazwa firmy musi zawierać Pańskie imię i nazwisko, zgodnie z art. 435 Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (j.t. Dz. U. 2014, poz. 121, z późn. zm.).

Złożenie wniosku do CEIDG jest równoznaczne po pierwsze, ze złożeniem wniosków o:

 1. dokonanie wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON);
 2. nadanie numeru identyfikacji podatkowej (NIP);
 3. zgłoszenie do Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

Złożenie oświadczenia o wyborze formy opodatkowania

Po drugie, ze złożeniem oświadczenia o wyborze formy opodatkowania (uwaga! prowadzenie księgi przychodów i rozchodów rodzi obowiązek powiadomienia właściwego urzędu skarbowego o miejscu jej przechowywania).

W sytuacji, gdy będzie to Pana pierwsza działalność gospodarcza i nie będzie Pan świadczył usług na rzecz byłego pracodawcy, u którego był Pan zatrudniony w okresie 2 lat poprzedzających założenie działalności, wówczas przez 24 miesiące może Pan korzystać z preferencyjnych składek odprowadzanych do ZUS („mały ZUS” dla początkujących przedsiębiorców), który jest znacznie niższy od pełnego ZUS-u. W 2016 r. są to następujące kwoty:

 • pełny ZUS — 1061,91 zł (bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego);
 • preferencyjny ZUS — 451,68 zł (bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego).

Jeżeli jest Pan zatrudniony na umowę o pracę lub umowę-zlecenie i od tych umów pracodawca lub zlecający odprowadza należne składki od kwoty wyższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę (w 2016 r. jest to kwota 1850 zł brutto), to wówczas może Pan założyć działalność gospodarczą i nie płacić składek ZUS, gdyż byłby to Pański drugi tytuł do ubezpieczenia. Wyjątek stanowi składka zdrowotna w kwocie 288,95 zł, którą należy odprowadzić dwa razy: raz z tytułu zatrudnienia na etat i drugi raz z tytułu prowadzenia firmy.

Opis sprawy z października 2016 r.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »