Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zakup udziałów spółki z o.o. w ratach

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2018-08-20

Zamierzam nabyć udziały w spółce z o.o., która ma strukturę: dwie rodziny posiadają po 50% udziałów w liczbie 9+6 każda, przy czym udziałowcy, którzy mają po 9 udziałów, są jednocześnie członkami zarządu. Mam zgodę wszystkich udziałowców na zakup od jednej rodziny wszystkich 15 udziałów, z tym że sprzedaż odbędzie się w ratach. Pierwsza transza to 9 udziałów, a w przyszłym roku deklaracja zakupu kolejnych 6 udziałów. Kapitał zakładowy spółki to 120 tys. zł. Udziały są wycenione na 600 tys. zł za pierwszych 9 udziałów i 400 tys. zł za kolejne 6 udziałów. Obecnie jestem pracownikiem tej spółki na stanowisku kierowniczym. Na co zwrócić uwagę przy zawieraniu umowy? Gdybym w przyszłym roku nie zakupił kolejnych 6 udziałów, czy uchwała zarządu zezwalająca na sprzedaż wszystkich 15 udziałów, stałaby się nieważna? Czy kupując 9 udziałów, wchodzę automatycznie do zarządu spółki?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z opisu wynika, że obrót udziałami jest w pewien sposób ograniczony, bo wymaga zgody spółki. Zgodnie z treścią art. 182 § 1 Kodeksu spółek handlowych (K.s.h.) – zbycie udziału, jego części lub ułamkowej części udziału oraz zastawienie udziału umowa spółki może uzależnić od zgody spółki albo w inny sposób ograniczyć. Takie rozwiązania często się stosuje.

Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, to zarząd spółki udziela zgody w formie pisemnej – Pan, jak rozumiem, już się tym legitymuje.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 7.9.1993 r., wydanym w sprawie II CRN 60/93: „umowa zbycia udziałów, zawarta bez zezwolenia spółki z o.o. (do udzielenia którego właściwe jest zgromadzenie wspólników), stanowi czynność bezskuteczną, i to zarówno wobec spółki, jak i w stosunkach między stronami. Umowa taka może stać się skuteczna dopiero wtedy, gdy stosowne zezwolenie zostanie udzielone”.

Pyta Pan, na co zwrócić uwagę przy zawieraniu umowy, wyjaśnię więc, że najważniejszą rzeczą jest mieć pisemną zgodę na nabycie udziałów, poza tym umowa w klasycznej wersji to umowa bardzo prosta, w której określa się ilość zbywanych udziałów, cenę i warunki jej płatności. Właściwie tylko tyle. Ważną rzeczą jest też to, żeby zachował Pan odpowiednią formę tej umowy, a mianowicie formę pisemną z podpisami notarialnie poświadczonymi.

Mówi o tym art. 180 § 1 K.s.h.: „Zbycie udziału, jego części lub ułamkowej części udziału oraz jego zastawienie powinno być dokonane w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi.”.

Forma pisemna z podpisami notarialnie poświadczonymi, o której mowa w komentowanym przepisie, została zastrzeżona pod rygorem nieważności. Niedochowanie przedmiotowej formy zastrzeżonej ad solemnitatem skutkować będzie nieważnością czynności prawnej, więc o tym koniecznie proszę pamiętać.

Zapytał Pan też, czy przy braku zakupu w przyszłym roku kolejnych 6 udziałów uchwała zarządu zezwalająca na sprzedaż wszystkich 15 udziałów staje się nieważna. Zatem wyjaśniam, że moim zdaniem nie. Zgoda ta obejmować będzie 2 transze, ale zgoda zarządu spółki nie nakłada na Pana obowiązku zakupu – chyba że będzie warunkowa. Można teoretycznie bowiem udzielić zgody pod warunkiem, że nabędzie Pan wszystkie 15 udziałów, ale to wymaga stosowanych zapisów już w samym piśmie zarządu i zawarcia umowy warunkowej nabycia pierwszych 9 udziałów. Teoretycznie można by sobie takie rozwiązanie wyobrazić, ale oczywiście w teorii. Jeżeli w Pana przypadku nie ma zgody warunkowej, a z tego, co Pan napisał, wynika, że tak jest, to nawet jeśli nie nabędzie Pan kolejnych 6 udziałów, 9 pozostanie Pana własnością.

Dodatkowo zapytał Pan czy kupując pierwszy pakiet 9 udziałów wejdzie Pan automatycznie do zarządu spółki. Zatem wyjaśniam, że nie. Nawet jeśli nabędzie Pan kolejne 6, też nie stanie się Pan automatycznie członkiem zarządu spółki. Zarząd spółki zawsze jest powoływany i odwoływany, niezależnie od struktury własnościowej. Aby stał się Pan zatem członkiem zarządu, będzie trzeba po prostu powołać Pana w skład zarządu. Zgodnie bowiem z treścią art. 201 § 4 K.s.h. – członek zarządu jest powoływany i odwoływany uchwałą wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Dyspozytywny charakter tej umowy prawnej przesądza o tym, że umową spółki można powierzyć uprawnienie do powoływania członka zarządu innemu podmiotowi aniżeli zgromadzeniu wspólników podejmującemu uchwałę. Nie można wykluczyć, że takim innym uprawnionym do powołania członka zarządu podmiotem mógłby okazać się wspólnik, któremu uprawnienie to zostało przyznane na podstawie art. 159 K.s.h. jako szczególna korzyść. Nie jest tak, że sprzedaż udziałów wyklucza bycie członkiem zarządu, bo w zarządzie mogą być nawet osoby niebędące w ogóle wspólnikami. Rzadkie to rozwiązanie, ale możliwe.

Reasumując, dotychczasowego wspólnika będzie trzeba z zarządu odwołać albo sam złoży rezygnację, a Pan będzie musiał być do tego zarządu powołany.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Rezygnacja prezesa gdy spółka ma długi

Jestem prezesem spółki z o.o. z zarządem jednoosobowym, posiadam też w niej udziały oraz jestem zatrudniony. Spółka pod moim zarządem...

 

Śmierć wspólnika spółki z o.o. - jak wykreślić go w KRS z zarządu?

Wspólnik i jednocześnie członek zarządu spółki z o.o. zmarł – spółka chciała wykreślić go w KRS z zarządu, ale nie ma...

 

Konsekwencje śmierci jedynego wspólnika spółki z o. o.

Przed 8 miesiącami osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą aktem notarialnym zawiązała jako jedyny wspólnik spółkę z o.o....

 

Powiększenie kapitału zapasowego w spółce z o.o.

Mój mąż w zeszłym miesiącu zakończył jednoosobową działalność gospodarczą. Na stanie pozostały mu zamortyzowane w całości środki trwałe,...

 

Postępowanie komornicze przeciwko spółce z o.o., kiedy za długi odpowiada wspólnik?

Dwa lata temu otworzyłem ze znajomym spółkę z o.o., ale od początku tylko on zajmował się firmą, ponieważ ja pracuję za granicą. Od jakiegoś czasu...

 

Likwidator spółki z o.o. i zarazem jedyny członek zarządu

Jako jeden z 3 likwidatorów spółki z o.o. wykupiłem od pozostałych wspólników udziały i zostałem jedynym właścicielem spółki. Po...

 

Likwidacja spółki z o.o. i likwidacja rady nadzorczej

Czy w okresie likwidacji spółki z o.o. można zlikwidować radę nadzorczą, która nie jest obowiązkowa, i czy to wpłynie na okres likwidacji...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »