Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zakończenie działalności gospodarczej i utworzenie spółki z o.o. i przeniesienie umów na wykonanie umów

Adam Dąbrowski • Opublikowane: 2020-06-01

Prowadzę działalność gospodarczą. Jestem fotografem ślubnym i zajmuję się filmowaniem. Chciałbym zakończyć działalność gospodarczą (chyba że wystarczy zawiesić działalność) i wraz z narzeczoną jako moją wspólniczką otworzyć spółkę z o.o. Problem polega tutaj na przeniesieniu umów na wykonanie usługi wideofilmowania i fotografii. Z tego, co już wcześniej się dowiadywałem, aby skorzystać ze stawki 9% CIT, nie mogę wnieść do spółki wartości powyżej 10 000 euro. Niestety moje umowy przekraczają tą wartość. Bardzo proszę o poradę, w jaki sposób mógłbym rozwiązać ten problem, aby nie utracić możliwości skorzystania z 9-procentowego podatku CIT. Myślałem np. aby rozwiązać z klientami umowy i na nowo podpisać w spółce. Jeżeli mógłbym tak zrobić, to w jaki sposób rozliczyć pobrane zadatki przy podpisaniu umowy? Korzystam z uproszczenia w związku z posiadaniem kasy fiskalnej i zadatki zaliczam do przychodu. 

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zakończenie działalności gospodarczej i utworzenie spółki z o.o. i przeniesienie umów na wykonanie umów

Wysokość podatku spółki

„Art. 19. 1. Podatek, z zastrzeżeniem art. 21, art. 22, art. 24a, art. 24b, art. 24d i art. 24f, wynosi:

a) 19% podstawy opodatkowania;

b) 9% podstawy opodatkowania od przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych – w przypadku podatników, u których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

1a. Podatnik, który został utworzony:

2) w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub spółki niebędącej osobą prawną, albo

3) przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które wniosły na poczet kapitału podatnika uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1000 zł, przy czym wartość tych składników oblicza się, stosując odpowiednio przepisy art. 14, (…)

5) przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, jeżeli w roku podatkowym, w którym podatnik został utworzony, oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym, zostało do niego wniesione na poczet kapitału uprzednio prowadzone przedsiębiorstwo, zorganizowana część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty 10 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1000 zł, przy czym wartość tych składników oblicza się, stosując odpowiednio przepisy art. 14

– nie stosuje przepisu ust. 1 pkt 2 w roku podatkowym, w którym rozpoczął działalność, oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym”.

Wniesienie na poczet kapitału

W przepisach mowa jest o:

  1. wniesieniu na poczet kapitału podatnika (tutaj spółki z o.o.) uprzednio prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa, zorganizowanej część przedsiębiorstwa albo składników majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10 000 euro,
  2. wniesienie w roku podatkowym, w którym podatnik został utworzony, oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym, na poczet kapitału uprzednio prowadzonego przedsiębiorstwo, zorganizowanej część przedsiębiorstwa albo składników majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty 10 000 euro.

Przedsiębiorstwo definiuje Kodeks cywilny:

„Art. 551. Przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności:

1) oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);

2) własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;

3) prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;

4) wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;

5) koncesje, licencje i zezwolenia;

6) patenty i inne prawa własności przemysłowej;

7) majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;

8) tajemnice przedsiębiorstwa;

9) księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Art. 552. Czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych”.

Umowy z kontrahentami a elementy przedsiębiorstwa

Jak wynika z tej definicji ustawowej – umowy zawarte z kontrahentami nie stanowią co do zasady elementu przedsiębiorstwa.

Elementami przedsiębiorstwa są ewentualne należności (wierzytelności) na rzecz Pana lub zobowiązania związane z tymi umowami ze strony Pana klientów – tutaj byłyby to wpłaty pozostałej kwoty wynagrodzenia.

Jak Pan wskazuje, na poczet wykonanych usług otrzymał Pan zaliczki. Oznacza to, że jest Pan dłużnikiem innego podmiotu – to nie wchodzi w skład przedsiębiorstwa. Jednocześnie tenże inny podmiot jest Pana wierzycielem – ma prawo żądać wykonania usługi. Pan jest jego wierzycielem po wykonaniu usługi lub upływie ustalonego terminu zapłaty.

Gdyby wnosił Pan jako aport swoje przedsiębiorstwo, to formalnie zobowiązania Pana klientów byłyby składnikiem tego przedsiębiorstwa.

ALE:

Wierzytelności zbywcy (Pana) związane ze zbywanym przedsiębiorstwem, w tym wierzytelności wynikające z umów, np. wierzytelności w stosunku do klientów o zapłatę za wykonaną usługę lub wierzytelności wobec kontrahentów o wykonanie usługi, zgodnie z art. 551 pkt 4 Kodeksu cywilnego wchodzą w skład przedsiębiorstwa (wyrok SN z 18 sierpnia 2005 r., sygn. akt V CK 104/05). Tym samym na podstawie art. 552 przechodzą na nabywcę, o ile co innego nie wynika z treści czynności prawnej (np. z umowy dotyczącej zbycia przedsiębiorstwa) lub z przepisów szczególnych. Zatem aport przedsiębiorstwa bez umów mógłby nie mieć wartości ponad 10 000 euro.

Od 2003 roku zobowiązania i obciążenia nie stanowią części składowych przedsiębiorstwa.

Nabywca i zbywca przedsiębiorstwa a przeniesienie umów

Jednocześnie, zgodnie z art. 554 Kodeksu cywilnego, nabywca przedsiębiorstwa jest, co do zasady, odpowiedzialny solidarnie ze zbywcą za jego zobowiązania związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa (chyba że w chwili nabycia nie wiedział o tych zobowiązaniach, mimo zachowania należytej staranności).

W odniesieniu do zobowiązań z tytułu umów handlowych, np. zobowiązania do wykonania usługi, oznacza to, że nabywca przystępuje do pierwotnego długu (zobowiązania) zbywcy wobec kontrahenta. W konsekwencji w stosunku do kontrahenta występują dwa podmioty solidarnie zobowiązane (por. np. wyrok SN z 15 czerwca 2010 r., sygn. akt II CSK 2/10).

Odpowiednio, w celu przejęcia zobowiązań zbywcy (wstąpienia na jego miejsce), niezbędne jest uzyskanie zgody wierzyciela na zwolnienie zbywcy z długu (por. wyrok SN z 4 kwietnia 2007 r., sygn. akt V CSK 3/07).

Skoro w świetle art. 554 przystąpienie do długu dotyczy zobowiązań zbywcy związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, to należy przyjąć, że chodzi tu o zobowiązania istniejące w chwili zbycia przedsiębiorstwa. W konsekwencji będą to zarówno zobowiązania wymagalne, jak i niewymagalne (np. gdy termin realizacji umowy jest odległy i jeszcze nie nadszedł).

Przeniesienie umów z kontrahentami

O ile więc w umowach z kontrahentami zawartych przez zbywcę nie znajdują się postanowienia o zakazie cesji, o tyle w konsekwencji nabycia przedsiębiorstwa nabywca nabywa wierzytelności wynikające z umów z kontrahentami. W konkretnym jednak przypadku staje się on zobowiązany (solidarnie ze zbywcą) za wykonanie tych umów.

Gdyby wnosił Pan aportem przedsiębiorstwo do spółki (ze swojej działalności jednoosobowej), to mógłby Pan w umowie wyłączyć aktualnie zawarte kontrakty.

Nie jest zabronione wniesienie przez Pana nie przedsiębiorstwa, a jedynie składników przedsiębiorstwa za wyjątkiem umów na wykonanie usług. Np: aparaty, wyposażenie, materiały itp., do wartości 10 000 euro.

Umowy na wykonanie usług byłyby „przejęte” przez spółkę z o.o. na zasadzie zawarcia nowej umowy przy jednoczesnym rozwiązaniu umów, jakie miał Pan zawarte jako jednoosobowy przedsiębiorca. Wystarczy zgoda drugiej strony. Tym samym w chwili powstawania spółki na poczet jej kapitału nie byłby przeznaczone Pana wierzytelności z tytułu przyszłej zapłaty oraz nie wchodziłyby Pana zobowiązania do wykonania usługi.

Tak samo nie zostałyby one przeznaczone w roku bieżącym oraz następnym na poczet kapitału. Zamiast pokrywania kapitału doszłoby do zawarcia nowej umowy – co nie jest traktowane jako przeznaczenie danego składnika na poczet kapitału.

Jak postąpić z umowami na wykonanie usługi wideofilmowania i fotografii?

Ponieważ już Pan zaliczył zaliczki do przychodu oraz jej opodatkował poprzez kasę fiskalną – z ostrożności nie jest wskazane ich wycofywanie. Nie pozostanie nic innego jak:

  1. rozwiązanie przez Pana umów z klientami z zaznaczeniem, że w wyniku rozwiązania strony nie mają wobec siebie jakichkolwiek roszczeń obecnie oraz w przyszłości,
  2. musiałoby to być powiązane z jednoczesnym zawarciem umów z klientami przez spółkę, a w nich zawarcie ceny usługi mniejszej o kwoty, jakie Pan pobrał tytułem zaliczek/zadatków.

Odrębną kwestią jest odpowiednie umowne uregulowanie kwestii rozliczeń Pana i spółki w zakresie odpowiedzialności względem kontrahenta za Pana dotychczasowe działania i otrzymane zapłaty.

Tutaj wystarczyłoby w nowej umowie wskazać, że cena wynosi np.: 1000 zł, a na jej poczet zalicza się to, co Pan już otrzymał (np. 200 zł). Druga strona ma do zapłaty 1000 – 200 = 800 zł. Do tego stwierdzenie, że spółka wykona cała usługę we wskazanej cenie. Niesie to jednak zagrożenie ze strony fiskusa, iż zechce potraktować to przy takiej umowie jako składnik przedsiębiorstwa. Ale nawet gdyby chciał, to przecież nie wnosiłby Pan tych umów na kapitał zakładowy spółki. Drugie zagrożenie to żądanie potraktowania kwot, jakie Pan otrzymał, jako przychodu spółki.

W rachubę wchodzi ewentualnie formalny zwrot zaliczek przez Pana swemu klientowi przy jednoczesnym ich przekazaniu przez klienta na rzecz spółki przy zawieraniu umowy ze spółką. Pan zwraca zaliczki – eliminuje je z przychodu. Przychód uzyskuje spółka i ona go opodatkowuje w dacie otrzymania zaliczki. Cena nie ulega zmianie, tak samo jak ustalone terminy. Zmienia się tylko podmiot jaki formalnie usługę wykonuje.

Podatek CIT

Podatek CIT jest to podatek dochodowy od osób prawnych. Nie płaci go Pan osobiście, ale spółka. Pan jako osoba fizyczna może otrzymać wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia lub powołania do zarządu. W tym przypadku Pan płaci podatek dochodowy od osób fizycznych a dla spółki kwota Pana wynagrodzenia jest kosztem. Może Pan otrzymać dywidendę i Pan płaci od niej podatek. Wypłata dywidendy nie jest kosztem dla spółki.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

Szukamy prawnika »