Kategoria: Działalność gospodarcza

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z działalnością gospodarczą? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zakaz prowadzenia działalności na trzy lata

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2015-02-27

Dzisiaj dowiedziałam się, że mam sądowy zakaz prowadzenia działalności na trzy lata. O niczym nie wiedziałam, pisma z sądu musiały przychodzić na mój stary adres, pod którym nie przebywam. Zatrudniam pracowników, mam urządzenia w leasingu i nie mogę ot tak zamknąć firmy. Podejrzewam, że przyczyną wyroku były zaległości w ZUS (już opłacone). Jak uzyskać szansę na kontynuowanie działalności? Co robić?

Katarzyna Siwiec

»Wybrane opinie klientów

Odpowiedzi na moje pytania wyczerpujące, pełen profesjonalizm. Jestem bardzo zadowolona. Polecam, prawnik godny zaufania.
Barbara, Nauczyciel
Dziękuję za udzielone porady. Za każdym razem odpowiedź na pytania bardzo szybka i rzeczowa, poparta artykułami kodeksów. Pani Marta Handzlik- Rosuł rozwiała moje wszelkie obawy. Polecam korzystanie z serwisu. Za niespełna 100 zł dowiedziałam się o przysługujących mi prawach, co zdecydowanie uspokoiło mnie. Mam również świadomość ,iż mogę w dalszym ciągu zadać pytanie dodatkowe w mojej sprawie, jeśli pojawi się ku temu potrzeba. Z pewnością w przyszłości jeszcze skorzystam z pomocy prawnej serwisu, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Anna
Dziękuję za poradę . Udzielono mi profesjonalnej odpowiedzi i ukierunkowało co do dalszego postępowania , jeżeli zajdzie potrzeba to skorzystam ponownie z usług prawnika tego biura . 
Janusz, 53 lata
Korzystałam już z "ePorady24" wcześniej, byłam bardzo zadowolona z rzetelnej, wnikliwej odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie. Dodatkowym atutem jest możliwość zadawania dodatkowych pytań dotyczących pytania głównego.
Danuta, technik ekonomista
Bardzo dokładnie omówione przedstawione zagadnienie, nie zostało pominięte żadne moje pytanie, argumentacja poparta przepisami prawnymi. Jedynie wydaje mi się, że cena była dosyć wysoka (300zł), ale może to wynikało z faktu, że na tle przedstawionego problemu miałam kilka pytań. Na początku się wahałam gdy dowiedziałam się ile będzie mnie kosztować porada, ale po jej przeczytaniu jakoś ją przełknęłam, gdyż odpowiedź była bardzo wyczerpująca i konkretna.
Katarzyna

Nie wyjaśniła Pan dokładnie w pytaniu, jaki sąd orzekł wobec Pani zakaz prowadzenia działalności gospodarczej przez 3 lata, aczkolwiek podejrzewam, że jest to wyrok sądu upadłościowego, bo wspomina Pani o nieuiszczonych składach ZUS.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Art. 373 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze stanowi, że:

„1. Sąd może orzec pozbawienie na okres od trzech do dziesięciu lat prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu osoby, która ze swej winy:

1) będąc do tego zobowiązana z mocy ustawy, nie złożyła w terminie dwóch tygodni od dnia powstania podstawy do ogłoszenia upadłości wniosku o ogłoszenie upadłości albo

2) po ogłoszeniu upadłości nie wydała lub nie wskazała majątku, ksiąg handlowych, korespondencji lub innych dokumentów upadłego, do których wydania lub wskazania była zobowiązana z mocy ustawy, albo

3) po ogłoszeniu upadłości ukrywała, niszczyła lub obciążała majątek wchodzący w skład masy upadłości, albo

4) jako upadły w toku postępowania upadłościowego nie wykonała innych obowiązków ciążących na nim z mocy ustawy lub orzeczenia sądu albo sędziego-komisarza, albo też w inny sposób utrudniała postępowanie.

2. Przy orzekaniu zakazu, o którym mowa w ust. 1, sąd bierze pod uwagę stopień winy oraz skutki podejmowanych działań, w szczególności obniżenie wartości ekonomicznej przedsiębiorstwa upadłego i rozmiar pokrzywdzenia wierzycieli. Sąd może odstąpić od orzekania zakazu, jeżeli sąd upadłościowy oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 12 i zezwolił na wszczęcie postępowania naprawczego.

3. Sąd może orzec pozbawienie na okres od trzech do dziesięciu lat prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu osoby, wobec której:

1) już co najmniej raz ogłoszono upadłość, z umorzeniem jej długów po zakończeniu postępowania upadłościowego;

2) ogłoszono upadłość nie dawniej niż pięć lat przed ponownym ogłoszeniem upadłości”.

Okres 3 lat jest zatem minimalnym okresem, na jaki można taki wniosek orzec, przy czym przepis ten nie nakłada na sąd obowiązku orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej w razie wystąpienia okoliczności faktycznych wymienionych w tym przepisie. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu sąd może jednak orzec taki zakaz. W Pani przypadku tak się musiało stać.

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej z mocy art. 365 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego wiąże nie tylko strony i sąd, który je wydał, lecz również inne sądy i inne organy państwowe, a w przypadkach w ustawie przewidzianych także inne osoby.

Jeśli otrzymała Pani prawomocne postanowienie sądu o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej, to nie pozostaje nic innego, jak złożyć wniosek o przywrócenie terminu do złożenia apelacji wraz z apelacją, ma Pani na to termin 7 dni, odkąd się Pani dowiedziała o istnieniu tegoż postanowienia. Niestety to postanowienie prawomocne już istnieje i można je wyeliminować z obrotu jedynie poprzez skuteczne jego zaskarżenie.

Jak się bowiem wskazuje, rozpoznanie co do istoty sprawy zapadłe w tym postępowaniu podlega zaskarżeniu w drodze apelacji zgodnie z art. 519 Kodeksu postępowania cywilnego. Natomiast od postanowień sądu drugiej instancji przysługuje jeszcze skarga kasacyjna – art. 376 ustawy §rawo upadłościowe i naprawcze.

Jak z kolei wyjaśnia postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 15 grudnia 2005 r., sygn. akt V CK 415/05, „postępowanie w sprawach orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej jest samodzielnym postępowaniem cywilnym. Rodzi to konsekwencje w zakresie określenia przepisów, które to postępowanie regulują. Jak wynika z art. 376 ust. 1 p.u.n., w sprawach tych stosuje się przepisy o postępowaniu nieprocesowym, z takimi tylko wyjątkami, jakie wprost wynikają z regulacji szczególnej. Oznacza to, że poprzez odesłanie z art. 13 § 2 k.p.c., w postępowaniu tym znajdują odpowiednie zastosowanie przepisy o procesie, w tym przepisy regulujące postępowanie dowodowe, nie mają natomiast zastosowania w tym zakresie przepisy ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze”.

Dlatego też zastosowanie będzie tu miał art. 168 Kodeksu postępowania cywilnego, który mówi, iż „jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności procesowej bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu”.

Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu trzeba wnieść do sądu, który wydał to orzeczenie, a we wniosku trzeba uprawdopodobnić okoliczności uzasadniające wniosek, tj. w Pani przypadku inne miejsce zamieszkania, musi Pani załączyć stosowne dokumenty, potwierdzające zameldowania czy umowę najmu lub cokolwiek, co będzie poświadczać, że przesyłki sądowe były wysyłane na niewłaściwy adres.

Warunkiem skuteczności doręczenia przesyłki sądowej jest bowiem prawidłowy adres pozwanego, czyli taki adres, pod którym on faktycznie zamieszkuje. Pozwany musi mieć bowiem możliwość obrony, jeśli Pani to sądowi przedłoży, to nie powinno być raczej problemów z przywróceniem terminu. W apelacji będzie się Pani mogła nawet powołać na nieważność postępowania (choć sąd bierze ją pod uwagę z urzędu), jeśli od samego początku nie miała Pani możliwości obrony.

Niestety ani zapłata składek, ani układ ratalny z ZUS nie spowoduje, że orzeczenie to przestanie istnieć, tylko zwalczenie jego treści poprzez środki zaskarżenia może spowodować, że przestanie ono istnieć w obrocie prawnym.

Proszę szybko iść do sądu i sfotografować akta sądowe tej sprawy, bo musi mieć Pani pewność, kto i jakiej treści wniosek złożył, i jeśli będzie Pani potrzebowała pomocy w przygotowaniu pism, zwrócić się do nas ponownie.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z działalnością gospodarczą? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Umowy cywilnoprawne w jednoosobowej firmie – ograniczenia

Posiadam jednoosobową firmę, która współpracuje z kilkoma osobami w ramach umów cywilnoprawnych, czyli „zatrudniam” osoby na umowę o dzieło,...

Zabezpieczenie nieoficjalnych udziałów w firmie

Kolega prowadzi działalność gospodarczą, w którą ja nieoficjalnie zainwestowałem. Moje nazwisko nigdzie więc oficjalnie nie figuruje – jestem...

Formalności po zajściu w ciążę - działalność gospodarcza

Prowadzę działalność gospodarczą, na bieżąco wystawiam faktury także za usługi wykonane wcześniej. Od jakiegoś czasu pracuję też na umowę na czas...

Darowizna środków trwałych synowi

Czy ojciec może przekazać synowi w formie darowizny środki trwałe lub część środków trwałych (urządzenie, narzędzia, samochód itd.) ze swojej...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »
{* .script("js/zaczekaj.js") *}