Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z działalnością gospodarczą? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zakaz prowadzenia działalności na trzy lata

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2015-02-27

Dzisiaj dowiedziałam się, że mam sądowy zakaz prowadzenia działalności na trzy lata. O niczym nie wiedziałam, pisma z sądu musiały przychodzić na mój stary adres, pod którym nie przebywam. Zatrudniam pracowników, mam urządzenia w leasingu i nie mogę ot tak zamknąć firmy. Podejrzewam, że przyczyną wyroku były zaległości w ZUS (już opłacone). Jak uzyskać szansę na kontynuowanie działalności? Co robić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nie wyjaśniła Pan dokładnie w pytaniu, jaki sąd orzekł wobec Pani zakaz prowadzenia działalności gospodarczej przez 3 lata, aczkolwiek podejrzewam, że jest to wyrok sądu upadłościowego, bo wspomina Pani o nieuiszczonych składach ZUS.

Art. 373 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze stanowi, że:

„1. Sąd może orzec pozbawienie na okres od trzech do dziesięciu lat prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu osoby, która ze swej winy:

1) będąc do tego zobowiązana z mocy ustawy, nie złożyła w terminie dwóch tygodni od dnia powstania podstawy do ogłoszenia upadłości wniosku o ogłoszenie upadłości albo

2) po ogłoszeniu upadłości nie wydała lub nie wskazała majątku, ksiąg handlowych, korespondencji lub innych dokumentów upadłego, do których wydania lub wskazania była zobowiązana z mocy ustawy, albo

3) po ogłoszeniu upadłości ukrywała, niszczyła lub obciążała majątek wchodzący w skład masy upadłości, albo

4) jako upadły w toku postępowania upadłościowego nie wykonała innych obowiązków ciążących na nim z mocy ustawy lub orzeczenia sądu albo sędziego-komisarza, albo też w inny sposób utrudniała postępowanie.

2. Przy orzekaniu zakazu, o którym mowa w ust. 1, sąd bierze pod uwagę stopień winy oraz skutki podejmowanych działań, w szczególności obniżenie wartości ekonomicznej przedsiębiorstwa upadłego i rozmiar pokrzywdzenia wierzycieli. Sąd może odstąpić od orzekania zakazu, jeżeli sąd upadłościowy oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 12 i zezwolił na wszczęcie postępowania naprawczego.

3. Sąd może orzec pozbawienie na okres od trzech do dziesięciu lat prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu osoby, wobec której:

1) już co najmniej raz ogłoszono upadłość, z umorzeniem jej długów po zakończeniu postępowania upadłościowego;

2) ogłoszono upadłość nie dawniej niż pięć lat przed ponownym ogłoszeniem upadłości”.

Okres 3 lat jest zatem minimalnym okresem, na jaki można taki wniosek orzec, przy czym przepis ten nie nakłada na sąd obowiązku orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej w razie wystąpienia okoliczności faktycznych wymienionych w tym przepisie. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu sąd może jednak orzec taki zakaz. W Pani przypadku tak się musiało stać.

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej z mocy art. 365 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego wiąże nie tylko strony i sąd, który je wydał, lecz również inne sądy i inne organy państwowe, a w przypadkach w ustawie przewidzianych także inne osoby.

Jeśli otrzymała Pani prawomocne postanowienie sądu o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej, to nie pozostaje nic innego, jak złożyć wniosek o przywrócenie terminu do złożenia apelacji wraz z apelacją, ma Pani na to termin 7 dni, odkąd się Pani dowiedziała o istnieniu tegoż postanowienia. Niestety to postanowienie prawomocne już istnieje i można je wyeliminować z obrotu jedynie poprzez skuteczne jego zaskarżenie.

Jak się bowiem wskazuje, rozpoznanie co do istoty sprawy zapadłe w tym postępowaniu podlega zaskarżeniu w drodze apelacji zgodnie z art. 519 Kodeksu postępowania cywilnego. Natomiast od postanowień sądu drugiej instancji przysługuje jeszcze skarga kasacyjna – art. 376 ustawy §rawo upadłościowe i naprawcze.

Jak z kolei wyjaśnia postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 15 grudnia 2005 r., sygn. akt V CK 415/05, „postępowanie w sprawach orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej jest samodzielnym postępowaniem cywilnym. Rodzi to konsekwencje w zakresie określenia przepisów, które to postępowanie regulują. Jak wynika z art. 376 ust. 1 p.u.n., w sprawach tych stosuje się przepisy o postępowaniu nieprocesowym, z takimi tylko wyjątkami, jakie wprost wynikają z regulacji szczególnej. Oznacza to, że poprzez odesłanie z art. 13 § 2 k.p.c., w postępowaniu tym znajdują odpowiednie zastosowanie przepisy o procesie, w tym przepisy regulujące postępowanie dowodowe, nie mają natomiast zastosowania w tym zakresie przepisy ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze”.

Dlatego też zastosowanie będzie tu miał art. 168 Kodeksu postępowania cywilnego, który mówi, iż „jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności procesowej bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu”.

Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu trzeba wnieść do sądu, który wydał to orzeczenie, a we wniosku trzeba uprawdopodobnić okoliczności uzasadniające wniosek, tj. w Pani przypadku inne miejsce zamieszkania, musi Pani załączyć stosowne dokumenty, potwierdzające zameldowania czy umowę najmu lub cokolwiek, co będzie poświadczać, że przesyłki sądowe były wysyłane na niewłaściwy adres.

Warunkiem skuteczności doręczenia przesyłki sądowej jest bowiem prawidłowy adres pozwanego, czyli taki adres, pod którym on faktycznie zamieszkuje. Pozwany musi mieć bowiem możliwość obrony, jeśli Pani to sądowi przedłoży, to nie powinno być raczej problemów z przywróceniem terminu. W apelacji będzie się Pani mogła nawet powołać na nieważność postępowania (choć sąd bierze ją pod uwagę z urzędu), jeśli od samego początku nie miała Pani możliwości obrony.

Niestety ani zapłata składek, ani układ ratalny z ZUS nie spowoduje, że orzeczenie to przestanie istnieć, tylko zwalczenie jego treści poprzez środki zaskarżenia może spowodować, że przestanie ono istnieć w obrocie prawnym.

Proszę szybko iść do sądu i sfotografować akta sądowe tej sprawy, bo musi mieć Pani pewność, kto i jakiej treści wniosek złożył, i jeśli będzie Pani potrzebowała pomocy w przygotowaniu pism, zwrócić się do nas ponownie.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Umowy cywilnoprawne w jednoosobowej firmie – ograniczenia

Posiadam jednoosobową firmę, która współpracuje z kilkoma osobami w ramach umów cywilnoprawnych, czyli „zatrudniam” osoby na umowę o dzieło,...

 

Zabezpieczenie nieoficjalnych udziałów w firmie

Kolega prowadzi działalność gospodarczą, w którą ja nieoficjalnie zainwestowałem. Moje nazwisko nigdzie więc oficjalnie nie figuruje – jestem...

 

Darowizna środków trwałych synowi

Czy ojciec może przekazać synowi w formie darowizny środki trwałe lub część środków trwałych (urządzenie, narzędzia, samochód itd.) ze swojej...

 

Pełnomocnik do prowadzenia działalności gospodarczej

Moja synowa choruje przewlekle. Jak może zabezpieczyć swoją działalność gospodarczą, by nie było przestojów w prowadzeniu firmy, jeśli będzie chora?...

 

Rejestracja działalności gospodarczej w domu

Syn mojego męża z jego poprzedniego związku zarejestrował rok temu w naszym (tj. moim i męża) domu swoją działalność gospodarczą. Nic...

 

Prowadzenie działalności przy składkach na KRUS

Jestem nauczycielem, ale nie pracuję. Ubezpieczam się w KRUS od 4 lat. Mam zamiar otworzyć swoją działalność. Chciałabym m.in. uczyć obserwowania...

 

Zadłużona firma, czy jest możliwe porozumienie z ZUS?

Od 25 lat prowadzę działalność gospodarczą. Cztery lata temu dopadły mnie problemy finansowe, nie miałem z czego spłacać kredytów, składek na ZUS....

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »