Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zadłużona spółka z o.o.

Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 2015-08-21

Przejąłem kilka lat temu zadłużoną firmą, tworząc spółkę z o.o. z pewną osobą. Przez kilka miesięcy wszystko działało dobrze, ale potem wspólnik zaczął działać na własną rękę i zostałem sam z ogromnym długiem. Prezesem spółki była moja żona. Nie miałem środków na ogłoszenie upadłości, więc wyjechałem za granicę w celach zarobkowych. Z powodu długów w ZUS i US zlicytowano nasze mieszkanie. Nie wiem, jak wybrnąć z zadłużenia. Nie chcemy dzieciom zostawić takiego „spadku”. Co robić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rozumiem, iż sytuacja jest dla Pana i Pańskiej małżonki bardzo trudna, niestety Kodeks spółek handlowych jest bardzo rygorystyczny w kwestii odpowiedzialności za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Artykuł 151 § 4 Kodeksu stanowi wyraźnie „wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki.” Wyjątki od tej zasady są nieliczne i enumeratywnie wskazane w ustawie.

Po pierwsze. Wspólnik albo akcjonariusz spółki kapitałowej w organizacji odpowiada solidarnie ze spółką i osobami, które działały w jej imieniu, za jej zobowiązania do wartości niewniesionego wkładu na pokrycie objętych udziałów lub akcji (art. 13). Spółka jest w organizacji w okresie od dnia zawarcia umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w kancelarii notarialnej do dnia wydania postanowienia sądu gospodarczego o rejestracji spółki z o.o. w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Po drugie. Wspólnik, który brał udział w tworzeniu spółki, odpowiada, jeżeli wbrew przepisom prawa z winy swojej wyrządził spółce szkodę (art. 292). Aby można jednak było pociągnąć wspólnika do odpowiedzialności na tej podstawie, konieczne jest wykazanie, jaki konkretnie przepis prawa dana osoba złamała, uczestnicząc w tworzeniu spółki. Elementem koniecznym jest również wykazanie wysokości szkody, którą poniosła spółka, oraz udowodnienie iż szkoda ta nastąpiła na skutek działań winnego wspólnika.

Po trzecie. Jeżeli wartość wkładów niepieniężnych została znacznie zawyżona w stosunku do ich wartości zbywczej w dniu zawarcia umowy spółki, wspólnik, który wniósł taki wkład, oraz członkowie zarządu, którzy, wiedząc o tym, zgłosili spółkę do rejestru, obowiązani są solidarnie wyrównać spółce brakującą wartość. Od obowiązku określonego w § 1 wspólnik oraz członkowie zarządu nie mogą być zwolnieni (art. 175).

Po czwarte. W przypadku gdy wspólnik albo akcjonariusz wniósł wkład niepieniężny mający wady, jest on zobowiązany do wyrównania spółce kapitałowej różnicy między wartością przyjętą w umowie albo statucie spółki a zbywczą wartością wkładu. Umowa albo statut spółki może przewidywać, że spółce przysługują wówczas także inne uprawnienia (art. 14 § 2).

Dodatkowo odpowiedzialność wspólnika za długi spółki przewidziana jest w Ordynacji podatkowej. W przypadku gdy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji lub spółka akcyjna w organizacji nie posiada zarządu, za zaległości podatkowe odpowiadają wspólnicy, jeżeli nie został powołany pełnomocnik. Warunkiem jest, by egzekucja z majątku spółki okazała się w całości lub w części bezskuteczna, a wspólnik:

 1. nie mógł wykazać, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie zapobiegające ogłoszeniu upadłości (postępowanie układowe) albo niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości lub niewszczęcie postępowania zapobiegającego ogłoszeniu upadłości (postępowania układowego) nastąpiło bez jego winy;
 2. nie wskazuje mienia spółki, z którego egzekucja umożliwi zaspokojenie zaległości podatkowych spółki w znacznej części.

Nie ma innych przy przypadków, na których podstawie można by pociągnąć wspólnika do odpowiedzialności za długi spółki. Niestety rolą spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest właśnie ochrona majątku wspólników, poprzez „przerzucenie” odpowiedzialności za wszelkie zobowiązania spółki na spółkę i członków zarządu.

Tak więc niestety nie ma Pan możliwości odzyskania części zapłaconych kwot od byłego wspólnika. Jeżeli chce go Pan „ukarać”, może Pan rozważyć złożenie zawiadomienia w prokuraturze o popełnieniu przez niego przestępstwa nieodpowiedniego zajmowania się sprawami spółki w oparciu o art. 296 Kodeksu karnego. Konieczne jednak tutaj jest, by wspólnik był upoważniony do działania w imieniu i na rzecz spółki.

Co do kwestii, odpowiedzialności dzieci za długi to jest to kwestia odległa i wiążąca się dopiero z Państwa śmiercią. Z chwilą przyjęcia spadku spadkobiercy ponoszą odpowiedzialność za zaciągnięte zobowiązania przez osobę zmarłą, np. kredyty, pożyczki, nieopłacone rachunki i są zobowiązani do dokonywania z tego tytułu terminowych spłat należności oraz całkowitego ich uregulowania. Aby dokonać odrzucenia spadku, wystarczy jednak, by spadkobierca w terminie 6 miesięcy od dnia śmierci spadkodawcy (lub najpóźniej od dnia dowiedzenia się o jego śmierci, jeżeli nie utrzymywał z nim faktycznych kontaktów) udał się do notariusza i złożył oświadczenie o odrzuceniu spadku. W sytuacji, jeżeli dzieci będą posiadać niepełnoletnie dzieci, to muszą one także złożyć oświadczenia i imieniu dzieci. Jednakże w takiej sytuacji nie można złożyć oświadczenia w imieniu dziecka bezpośrednio u notariusza. Konieczne jest złożenie wniosku do sądu rejonowego, wydziału rodzinnego i nieletnich, o wydanie przez sąd zezwolenia na odrzucenie spadku w imieniu małoletnich dzieci. W takiej sytuacji sąd wyznaczy rozprawę, na którą będą musieli stawić się rodzice dzieci i przed sądem, do protokołu złożyć oświadczenia o odrzuceniu spadku. Jeżeli odrzucenie spadku następuje z powodu pozostawienia przez osobę zmarłą długów przewyższających wartość spadku, sądy wyrażają zgodę na złożenie oświadczeń przez rodziców.

Odrzucenie spadku może nastąpić także w postępowaniu sądowym, sądem właściwym do przyjęcia oświadczenia jest sąd rejonowy, wydział cywilny, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby składającej oświadczenia, czyli miejsce zamieszkania Państwa dzieci.

Jeżeli środki ze zlicytowanego mieszkania nie starczyły na spłatę o całości długów w US i ZUS, to mogą Państwo podjąć próbę uzyskania rozłożenia spłat należności na raty realnej do wykonania przez Państwa.

ZUS może rozłożyć na raty spłatę składek. Zgodnie z art. 29 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych ze względów gospodarczych lub innych przyczyn zasługujących na uwzględnienie Zakład może na wniosek dłużnika odroczyć termin płatności należności z tytułu składek oraz rozłożyć należność na raty, uwzględniając możliwości płatnicze dłużnika oraz stan finansów ubezpieczeń społecznych. Odroczenie terminu płatności może dotyczyć jedynie należności finansowanej przez płatnika składek. Od składek, które rozłożono na raty, nie nalicza się odsetek za zwłokę, począwszy od następnego dnia po dniu wpływu wniosku o udzielenie tych ulg. Odroczenie terminu płatności należności z tytułu składek oraz rozłożenie należności na raty następuje w formie umowy. Jeżeli nie spłacą Państwo w terminie ustalonych przez Zakład rat, pozostała kwota staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami.

Jeżeli mają Państwo zadłużenie z tytułu nie opłacania składek za pracowników, to układowi ratalnemu nie będą podlegać składki na ubezpieczenie emerytalne oraz zdrowotne tych osób, które muszą być spłacone w całości.

Występując o rozłożenie należności na raty, dłużnik, czyli Pan i żona (jeśli byliście oboje w zarządzie lub też żona sama), musi jednak spełnić kilka warunków. Po pierwsze musi uregulować w całości składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz na ubezpieczenie emerytalne w wysokości, którą samodzielnie finansuje pracownik. Oprócz zapłaty zaległych składek konieczne jest uregulowanie także odsetek za zwłokę w ich płatności. Po drugie. Musi Pan opłacać terminowo należności z tytułu składek, które staną się wymagalne po dniu złożenia wniosku o rozłożenia na raty zaległości, jeżeli spółka nadal działa. Po trzecie. Jeżeli w dniu składani wniosku o rozłożenia na raty będzie się toczyć względem Państwa postępowanie egzekucyjne o odzyskanie zaległych składek, to zobowiązani Państwo będziecie do pokrycia kosztów tego postępowania. Wniosek o rozłożenie spłaty zadłużenia na raty można złożyć:

 1. osobiście lub listownie, w formie pisemnej, w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS właściwej dla siedziby Pańskiego przedsiębiorstwa lub miejsca zamieszkania,
 2. w formie elektronicznej, według wzoru określonego na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: http://www.e-inspektorat.zus.pl/.

Aby wszcząć procedurę zawarcia układu ratalnego, konieczne jest złożenie przez Państwa pisemnego wniosku, w którym musi Pan wskazać proponowaną przez siebie liczbę rat, ich wysokość oraz terminy płatności wraz z terminem zapłaty ostatniej z rat. Wniosek taki musi Pan także szeroko i wyczerpująco uzasadnić. W uzasadnieniu musi Pan przedstawić powody, dla których nie regulowali Państwo należności w terminie oraz okoliczności uzasadniające rozłożenie na raty należności, w tym o sytuacji finansowej spółki, możliwościach płatniczych, ze szczególnym uwzględnieniem prowadzonych obecnie postępowań windykacyjnych w stosunku do Państwa dłużników.

Uzasadnienie wniosku musi również wskazywać, że zastosowanie ulgi jest uzasadnione szczególnymi okolicznościami, z których powodu nie jest Pan w stanie jednorazowo uregulować należności z tytułu składek. Dokumentami przedstawiającymi możliwości płatnicze są:

 1. gdy jest Pan płatnikiem prowadzącym pełną księgowość – m.in. sprawozdania finansowe za ostatnie 3 lata obrotowe, oświadczenie o stanie majątkowym w zakresie przewidywanych środków możliwych do uzyskania w wyniku kontraktów i umów,
 2. gdy prowadzi Pan niepełną księgowość – m.in. zeznania podatkowe, wyciąg z książki przychodów i rozchodów lub ryczałt ewidencjonowany bądź karta podatkowa, oświadczenie dotyczące terminowości uiszczania opłat przez nabywców, szacunkowej wartości majątku firmowego i zobowiązań firmowych, oświadczenie o stanie majątkowym w zakresie posiadania zobowiązań względem innych wierzycieli z określeniem ich rodzaju, wysokości i terminów spłat,
 3. w pozostałych przypadkach m.in. oświadczenie o stanie majątkowym w zakresie uzyskiwanych dochodów i ponoszonych kosztów, zeznania podatkowe oraz dokumenty dotyczące sytuacji rodzinnej.

Do wniosku załączyć Państwo winni także zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz o nadaniu numeru REGON, zezwolenie (koncesję) na działalność, a także oświadczenie o uzyskanej dotychczas pomocy publicznej oraz pomocy de minimis, w okresie 3 lat przed dniem złożenia wniosku o rozłożenia na raty lub o nie otrzymywaniu pomocy publicznej w tym okresie. Załączyć także należy: aktualne dokumenty potwierdzające zadłużenie z tytułu innych zobowiązań, np. z tytułu czynszu, opłat za energię elektryczną, opłat za gaz, kredytu bankowego, harmonogramy spłaty kredytu bankowego bądź zadłużeń realizowanych wobec innych podmiotów, np. wobec urzędu skarbowego, wszelkie dokumenty dotyczące bieżących wydatków, np. wydatki na leki oraz leczenie, zaświadczenia o zarobkach osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, wykaz czynnych rachunków bankowych, zaświadczenie z urzędu pracy o statusie osoby bezrobotnej, zaświadczenia o korzystaniu z różnych form pomocy społecznej. Możliwe jest, iż ZUS będzie domagał się także innych dokumentów, jednak w takiej sytuacji zostanie Pan wezwany do ich przedłożenia w ZUS w terminie wskazanym przez organ. Postępowanie w sprawie zawarcia układu ratalnego jest czysto uznaniowe i organ może, lecz nie musi pozytywnie ustosunkować się do Państwa wniosku.

Tak samo mogą Państwo postąpić w kwestii zadłużenia w US, możliwość taką daje Ordynacja podatkowa. Artykuł 67a § przewiduje, iż „organ podatkowy, na wniosek podatnika w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może:

 1. odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty;
 2. odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami;
 3. umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną”.

Umorzenie zaległości podatkowej powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona zaległość podatkowa. Uzasadnienie wniosku wygląda tak samo jak w przypadku ZUS.

Organ podatkowy na wniosek podatnika prowadzącego działalność gospodarczą może udzielać ulg w spłacie zobowiązań podatkowych:

 1. które nie stanowią pomocy publicznej;
 2. które stanowią pomoc de minimis – w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis;
 3. które stanowią pomoc publiczną:

a) udzielaną w celu naprawienia szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia,

b) udzielaną w celu zapobieżenia lub likwidacji poważnych zakłóceń w gospodarce o charakterze ponadsektorowym,

c) udzielaną w celu wsparcia krajowych przedsiębiorców działających w ramach przedsięwzięcia gospodarczego podejmowanego w interesie europejskim,

d) udzielaną w celu promowania i wspierania kultury, dziedzictwa narodowego, nauki i oświaty,

e) będącą rekompensatą za realizację usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym powierzonych na podstawie odrębnych przepisów,

f) na szkolenia,

g) na zatrudnienie,

h) na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw,

i) na restrukturyzację,

j) na ochronę środowiska,

k) na prace badawczo-rozwojowe,

l) regionalną,

m) udzielaną na inne przeznaczenia przez Radę Ministrów.

Treść wniosku o odroczenie lub rozłożenie na raty może zawierać żądanie alternatywne. Jednakże zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku wskazane jest konkretne określenie terminu odroczenia, liczby i wysokości konkretnych rat. Podatnik jest bowiem najbardziej zorientowany, jakie warunki są możliwe przez niego do zrealizowania. Wniosek o odroczenie terminu płatności, o rozłożenie na raty lub o umorzenie można składać wielokrotnie. Istotne jest, aby zmienił się jeden z elementów stanu faktycznego, który był poprzednio przedmiotem oceny organu podatkowego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Podział majątku likwidowanej spółki z o.o.

Kiedy likwidator dzieli majątek pozostały po zaspokojeniu wierzycieli? Likwidator zamyka księgi rachunkowe, na dzień zakończenia likwidacji sporządza...

 

Zmiana formy prowadzenia księgowości

Czy spółka z o.o może zmienić księgowość na KPiR? Jak to zrobić najkorzystniej i najtaniej?

 

Kto może podpisać umowę o pracę ze wspólnikiem spółki?

Spółka z o.o. mająca dwóch wspólników chce podpisać umowę o pracę z jednym z nich. Nie została powołana rada nadzorcza. Kto może...

 

Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę z o.o.

Prowadzę działalność gospodarczą, zatrudniam jednego pracownika, żona pracuje na etacie. Chciałbym obniżyć koszty ZUS, zakładając spółkę z o.o....

 

Zgoda na sprzedaż udziałów

Wspólnik sp. z o.o. wystąpił do zarządu o zgodę na zbycie udziałów. Według umowy spółki jego udziały są uprzywilejowane (1 udział daje 3...

 

Samodzielne głosowanie na prezesa zarządu

Jestem wspólnikiem większościowym sp. z o.o. Wspólnik mniejszościowy będzie przeciwny powołaniu mnie na prezesa zarządu wieloosobowego. Czy mimo tego...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »