Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z działalnością gospodarczą? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zadłużenie firmy z branży budowlanej

Anna Sochaj-Majewska • Opublikowane: 2014-10-14

Zajmuję się budowlanką, lecz teraz jest słaby okres na zamówienia. Wpadłem w zadłużenie, nie mam pieniędzy na bieżące płatności w stosunku do US i ZUS, ani na spłatę kredytów. Mam kontrahentów, którzy nie uregulowali należności z wystawionych faktur. Firmę prowadzę od wielu lat i nie chciałbym jej zamykać. Co w takiej sytuacji mogę zrobić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Proszę automatycznie nie zakładać, że z powodów przejściowych trudności będzie Pan zmuszony zakończyć prowadzenie działalności gospodarczej. Branża budowlana jest ze swej natury sezonowa i zdecydowana większość małych i średnich przedsiębiorców działających na tym rynku w okresie zimowym może doświadczać przemijających problemów z bieżącą płynnością finansową. Może Pan jednak rozważyć podjęcie kilku działań o charakterze prawno-ekonomicznym, które powinny z dużym prawdopodobieństwem zaowocować poprawą kondycji Pańskiej firmy, a które Panu przedstawię w dalszej części odpowiedzi.

W pierwszej kolejności proszę przemyśleć, czy nie dokonać dywersyfikacji (rozszerzenia) przedmiotu działalności, wpisanego do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (PKD). Być może dotychczasowe doświadczenie zawodowe i nabyte umiejętności, które z pewnością Pan posiada, pozwoliłyby Panu zajmować się także inną działalnością, o znaczeniu nawet pobocznym w stosunku do budownictwa, a tym samym zabezpieczyć środki na stałe koszty działalności.

Nie podał Pan w treści swojego pytania, ile osób Pan zatrudnia, ale kolejną możliwością jest rozwiązanie stosunków pracy za porozumieniem stron z tymi pracownikami (zatrudnionymi legalnie), którzy wyraziliby na to zgodę. W ten sposób ograniczeniu uległyby koszty wynagrodzeń, jeśli stanowią aktualnie w okresie zimowym Pańskie obciążenie. Pracowników tych można by ponownie zatrudnić w okresie lepszej koniunktury.

Jeśli nie zatrudnia Pan nikogo, to prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą, może Pan ją zawiesić na własny wniosek, na okres nie przekraczający dwóch lat. Jak wynika z treści przepisu art. 14a ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.), przedsiębiorca nie zatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej może być oznaczony w dniach, miesiącach albo miesiącach i dniach (art. 14a ust. 1b ustawy). Jak stanowi przepis art. 14a ust. 4 ww. ustawy, w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca:

1) ma prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów (jak np. podtrzymywać relacje biznesowe, konserwować sprzęt służący prowadzeniu działalności – przyp. aut.);

2) ma prawo przyjmować należności lub obowiązek regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;

3) ma prawo zbywać własne środki trwałe i wyposażenie;

4) ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej (a więc ma również prawo dochodzić zapłaty nieregulowanych na jego rzecz płatności – przyp. aut.);

5) wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa;

6) ma prawo osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej (np. przychody z odsetek od środków zgromadzonych na firmowych lokatach i rachunkach bankowych – przyp. aut.);

7) może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

Zawieszenie działalności gospodarczej jest dobrym rozwiązaniem dla przedsiębiorcy jednoosobowego, który nie zatrudnia w danej chwili pracowników, jeśli jego działalność cechuje się znaczną i powtarzalną sezonowością. Pozwala uniknąć obciążeń z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, składek na ubezpieczenie zdrowotne, konieczności płacenia podatków, kosztów obsługi księgowo-rachunkowej. W okresie zawieszenia działalności przedsiębiorca może nabyć status osoby bezrobotnej, prawo do ubezpieczenia zdrowotnego z tego tytułu, jeśli oczywiście nie posiada innego tytułu do objęcia ubezpieczeniem społecznym i spełnia dalsze liczne warunki rejestracji w urzędzie pracy (art. 2 pkt 2 lit. f) ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm.).

Ponieważ posiada Pan zadłużenie wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, z tytułu składek na własne ubezpieczenie, jak i zapewne z tytułu składek za pracowników, a nadto zadłużenie wobec urzędu skarbowego, optymalnym byłoby dokonanie jakichkolwiek wpłat, aby zmniejszyć ryzyko wszczęcia egzekucji niezapłaconych składek i podatków. Proszę raczej nie liczyć na to, że ZUS umorzy Panu w całości powstałe zobowiązania. Jest to możliwe tylko w razie całkowitej ich nieściągalności, gdy dłużnik zmarł, nie pozostawiając żadnego majątku, albo sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości lub umorzono postępowanie upadłościowe z braku środków na jego prowadzenie, gdy dłużnik zaprzestał prowadzenia działalności, nie mając żadnego majątku a odpowiedzialności za niezapłacone składki nie można przenieść na wypłacalne osoby trzecie (art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.).

W kwestii zaległości podatkowych istnieje możliwość skorzystania z ulg w ich spłacie. Mianowicie, zgodnie z treścią przepisu art. 67b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.), organ podatkowy, na wniosek podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, może udzielać ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, które nie stanowią pomocy publicznej lub stanowią pomoc de minimis lub są przejawem dopuszczalnej pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, nie zaburzającej zasad konkurencji. Organ podatkowy może zatem:

1) odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty;

2) odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę;

3) umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną (art. 67a § 1 Ordynacji podatkowej).

Umorzenie zaległości podatkowej powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona zaległość podatkowa (art. 67a § 2). Informuję również, iż stawka opłaty prolongacyjnej wynosi 50% stawki odsetek od zaległości podatkowych, naliczana jest ona od kwoty podatku lub zaległości podatkowej (art. 57 § 2 Ordynacji podatkowej). Aktualnie stopa powyższych odsetek za zwłokę ustalona jest na poziomie 13,5%.

Jeśli spłaca Pan kilka rat kredytowych, które są zbyt wysokim obciążeniem, to proszę przemyśleć skorzystanie z oferty kredytu konsolidacyjnego w instytucji bankowej (nie parabankowej). Kredyt konsolidacyjny pozwoli płacić jedną niższą ratę, przy wydłużeniu okresu spłaty. Przeanalizowanie oferty kredytów konsolidacyjnych w co najmniej kilku bankach, pozwoli je porównać i wybrać najkorzystniejszą.

Ponieważ, jak Pan wskazuje w treści pytania, istnieją kontrahenci, którzy nie uregulowali należności z wystawionych faktur, stwierdzających wykonanie na ich rzecz usługi, ma Pan prawo dochodzić tych należności na drodze sądowej. Jeśli termin płatności upłynął dawniej jak trzy lata temu, zobowiązanie związane z prowadzoną przez Pana działalnością gospodarczą (art. 118 Kodeksu cywilnego) jest już przedawnione i prawdopodobnie dłużnik podniesie przed sądem zarzut przedawnienia, doprowadzając do oddalenia powództwa, ale oczywiście z własnej woli może także zadośćuczynić przedawnionemu zobowiązaniu. Pozew w sprawie o prawa majątkowe (np. o zapłatę), podlega stosunkowej opłacie sądowej w wysokości 5% wartości przedmiotu sporu. Jeśli należność z umowy nie przekracza 10 tys. zł, pozwala to na dochodzenie jej w postępowaniu uproszczonym, opłata od pozwu jest w takim wypadku stała i wynosi maksymalnie 300 zł (przy wartości przedmiotu sporu ponad 7500 zł, art. 28 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych – tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 ze zm.).

Jeśli nie jest Pan w stanie ponieść kosztów sądowych, związanych z dochodzeniem zapłaty, w tym opłaty od pozwu, to także jako przedsiębiorca – osoba fizyczna może Pan złożyć w pozwie wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych w całości lub w części, np. tylko w zakresie opłaty sądowej od pozwu. Sąd udzieli zwolnienia, jeśli dana osoba nie jest w stanie ponieść tych kosztów, bez uszczerbku dla koniecznego utrzymania siebie i rodziny. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie (formularz) o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania, do pobrania ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości lub w siedzibie każdego sądu rejonowego. Zwracam jednak uwagę, że sądy odmawiają zwolnienia w sytuacji, kiedy strona powołuje się na ciążące na niej zobowiązania kredytowe wobec prywatnych podmiotów (banków), które w świetle orzecznictwa nie mogą mieć pierwszeństwa przed obowiązkiem regulowania opłat sądowych. Ponadto, w przypadku przedsiębiorców, a więc profesjonalistów w obrocie gospodarczym, wymaga się, aby byli przygotowani na konieczność dochodzenia co pewien czas swoich należności na drodze sądowej i na ten cel czynili jakiekolwiek oszczędności.

W obecnej, trudnej rzeczywistości gospodarczej, jak wskazuje praktyka, wiele firm boryka się z problemami w zakresie płatności, trudnościami w utrzymaniu się na rynku, brakiem zamówień, niezapłaconymi fakturami przez kontrahentów. Branża budowlana zawsze jednak w mniejszym lub większym stopniu „odradza się” po okresie jesienno-zimowego zastoju. Przedsiębiorca budowlany ma także możliwość przekwalifikowania się w ramach prowadzonej działalności, czyli wykonywania innych prac budowlanych, przyjmowanie zleceń od osób prywatnych, jeśli dotychczas tym się nie zajmował, realizując np. tylko duże zlecenia z zakresu zamówień publicznych, od jednostek budżetowych, samorządów.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Skutki ogłoszenia upadłości działalności gospodarczej

Mój bratanek prowadzi działalność gospodarczą, ma długi wobec urzędu skarbowego i ZUS-u. Naczelnik Urzędu Skarbowego wystąpił do sądu z wnioskiem o...

 

Wysokość zasiłku macierzyńskiego dla kobiety prowadzącej działalność gospodarczą

ZUS nie przyznał mi wysokiego zasiłku macierzyńskiego, pomimo opłacenia najwyższej składki do ZUS w marcu 2014 roku z tytułu działalności...

 

Koszty zamknięcie działalności gospodarczej

Prowadzę działalność gospodarczą – hotel. Zatrudniam 7 pracowników. Jakie koszty będę musiał ponieść w związku z tym i czy będę...

 

Przeniesienie odpowiedzialność za długi z działalności gospodarczej

Podpisałam umowę jako osoba prywatna z osobą prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą na wykonanie usługi i wpłaciłam 100% zaliczki....

 

Darowizna środków trwałych synowi

Czy ojciec może przekazać synowi w formie darowizny środki trwałe lub część środków trwałych (urządzenie, narzędzia, samochód itd.) ze swojej...

 

Przejęcie majątku firmowego

Mój mąż od dwóch lat choruje na nieuleczalną chorobę. Prowadzi swoją firmę. Podczas jego pobytów w szpitalu to ja, czyli żona, pracuję w jego...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »