Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zaciąganie zobowiązań przez spółkę z o.o. z jedynym udziałowcem

Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 2014-11-04

Jestem 100% udziałowcem spółki z o.o., ale nie pełnię w niej żadnych funkcji, ani nie jestem w niej zatrudniony. Nowy kontrahent przy zawieraniu kontraktu ze spółką zażądał ode mnie jako jedynego udziałowca zgody w formie uchwały na realizację kontraktu. Uzasadnia to tym, że kontrakt przewyższa wysokość kapitału zakładowego spółki. Chciałbym wiedzieć, co taka zgoda na zaciągnięcie zobowiązania przez spółkę oznacza dla mnie jako jedynego udziałowca?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Stosownie do Kodeksu spółek handlowych:

Art. 230. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego wymaga uchwały wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Przepisu art. 17 § 1 nie stosuje się”.

Jak wskazuje ten przepis – jest on stosowany, o ile umowa spółki (lub akt założycielski przy spółce jednoosobowej) nie zawiera w tym zakresie odmiennych postanowień.

Jeżeli umowa spółki milczy co do tej kwestii – to istotnie zawarcie umowy o wartości przewyższającej dwukrotnie kapitał zakładowy spółki wymaga uchwały wspólników.

Nie wymaga to zgody wspólnika, czyli Pana, jako osoby fizycznej, a tylko jako organu stanowiącego spółki. Taka zgoda jest zgodą zgromadzenia wspólników spółki.

Zgodnie z przepisem art. 173 K.s.h w przypadku, gdy wszystkie udziały spółki przysługują jedynemu wspólnikowi albo jedynemu wspólnikowi i spółce, oświadczenie woli takiego wspólnika składane spółce wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności, chyba że ustawa stanowi inaczej.

W sprawach zaś przekraczających zakres zwykłych czynności spółki oświadczenie takie dodatkowo wymaga formy pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Jeżeli zaś oświadczenie ma dotyczyć czynności, dla której inne przepisy wymagają formy szczególnej (aktu notarialnego), np. sprzedaży nieruchomości, wówczas czynność taka dla swej ważności wymagać będzie zachowania formy aktu notarialnego.

Art. 173 dotyczy oświadczeń woli jedynego wspólnika składanych spółce. Chodzi więc tutaj o takie oświadczenia woli, które składa wspólnik, a nie zgromadzenie wspólników, nawet gdy jest to jedyny wspólnik wykonujący uprawnienia zgromadzenia, oraz których adresatem jest spółka.

Uchwała zgromadzenia wspólników (w tym uchwała jedynego wspólnika wykonującego uprawnienia zgromadzenia) jest oświadczeniem woli organu spółki bądź samej spółki.

W przypadku zaciągnięcia przez spółkę zobowiązania wymagana będzie zgoda Pana jako zgromadzenia wspólników (organu – jednoosobowego), a nie Pana jako wspólnika składającego oświadczenie woli spółce.

Nawet gdy uchwała taka nie zostanie zawarta w formie pisemnej, to nadal będzie ona ważna. Tak wypowiadał się Sąd Najwyższy w wyroku z 13 kwietnia 2004 r., sygn. SN IV CK 686/04, OSNC 2006/3/55 – Uchwały podejmowane przez wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, wykonującego uprawnienia zgromadzenia wspólników, nie wymagają formy pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym (art. 173 K.s.h.).

Uchwała ZW rodzi konsekwencje tylko wobec spółki. Dla Pana nie jest to nic niedobrego. Pan działa jako organ spółki, a nie jako osoba fizyczna. Pan nie zaciąga osobiście żadnych zobowiązań.

Gdyby był Pan jednocześnie członkiem zarządu, to ewentualnie mógłby Pan odpowiadać za niewykonanie zobowiązania spółki na zasadzie art. 299 K.s.h., gdyby wierzyciele nie uzyskali zaspokojenia z majątku spółki.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Powołanie pełnomocnika spółki z o.o.

Uchwałą zgromadzenia wspólników (spółka liczy ich trzydziestu) mam zostać powołana na pełnomocnika spółki z następującym zakresem...

 

Jak zamienić dopłaty na udziały w spółce z o.o.?

Spółka z o.o. ma czworo wspólników, którzy mają po 25% udziałów. W zeszłym roku po uchwale dokonaliśmy dopłaty do spółki po 100 tys. zł...

 

Jak odkupić udziały w spółce z o.o.?

Wspólnik (5% udziałów) na skutek nieporozumień w firmie odciął się od działalności, od kilku miesięcy nie pokazuje się w firmie, nie pracuje...

 

Zbycie udziałów w spółce z o.o. przy braku regulacji w umowie spółki

Chciałabym zbyć moje udziały w spółce z o.o. Jak sformułować pismo do udziałowców o sprzedaży udziału oraz jaką wartość podać dla...

 

Rezygnacja wspólnika zarządu spółki z o.o. z pełnionej funkcji

Ja i wspólnik (członek zarządu, ja jestem prezesem – nie ma więcej członków) mamy spółkę z o.o. Wspólnik chce zrezygnować. Jakie będą...

 

Bezpłatne przejęcie spółki z o.o.

Od 4 lat istnieje spółka, której 99% udziałów posiada mój znajomy Francuz. Jest on również jej prezesem zarządu. 1% udziałów posiada jego wspólnik...

 

Prawo indywidualnej kontroli spółki z o.o. przez wspólnika

Prowadzę biuro rachunkowe i w ramach umowy z prezesem spółki z o.o. jej księgi handlowe. Spółka ma dwóch wspólników: jeden ma 99%...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »