Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z prawem handlowym? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zachowanie cech firmy przy połączeniu ze spółką

Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 2016-01-25

Prowadzę działalność gospodarczą jednoosobowo i szukam najlepszego sposobu na połączenie ze sp. z o.o. (w której jestem udziałowcem i członkiem zarządu). Chcę zachować cechy firmy, tj. nazwę, numery kont bankowych, oraz zależy mi na jak najniższych podatkach. Branża obu firm jest taka sama.

»Wybrane opinie klientów

Odpowiedzi na moje pytania wyczerpujące, pełen profesjonalizm. Jestem bardzo zadowolona. Polecam, prawnik godny zaufania.
Barbara, Nauczyciel
Dziękuję za udzielone porady. Za każdym razem odpowiedź na pytania bardzo szybka i rzeczowa, poparta artykułami kodeksów. Pani Marta Handzlik- Rosuł rozwiała moje wszelkie obawy. Polecam korzystanie z serwisu. Za niespełna 100 zł dowiedziałam się o przysługujących mi prawach, co zdecydowanie uspokoiło mnie. Mam również świadomość ,iż mogę w dalszym ciągu zadać pytanie dodatkowe w mojej sprawie, jeśli pojawi się ku temu potrzeba. Z pewnością w przyszłości jeszcze skorzystam z pomocy prawnej serwisu, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Anna
Dziękuję za poradę . Udzielono mi profesjonalnej odpowiedzi i ukierunkowało co do dalszego postępowania , jeżeli zajdzie potrzeba to skorzystam ponownie z usług prawnika tego biura . 
Janusz, 53 lata
Korzystałam już z "ePorady24" wcześniej, byłam bardzo zadowolona z rzetelnej, wnikliwej odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie. Dodatkowym atutem jest możliwość zadawania dodatkowych pytań dotyczących pytania głównego.
Danuta, technik ekonomista
Bardzo dokładnie omówione przedstawione zagadnienie, nie zostało pominięte żadne moje pytanie, argumentacja poparta przepisami prawnymi. Jedynie wydaje mi się, że cena była dosyć wysoka (300zł), ale może to wynikało z faktu, że na tle przedstawionego problemu miałam kilka pytań. Na początku się wahałam gdy dowiedziałam się ile będzie mnie kosztować porada, ale po jej przeczytaniu jakoś ją przełknęłam, gdyż odpowiedź była bardzo wyczerpująca i konkretna.
Katarzyna

Niestety nie obejdzie się bez skutków podatkowych. Jest ich za wiele, by możliwe było rozwiązanie bezpodatkowe (VAT, CIT, PIT, PCC, od darowizn).

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Pani działalność gospodarcza prowadzona w oparciu o wpis do CEIDG ma swoja nazwę oraz powstał w jej trakcie określony majątek. Majątek ten uznać należy za przedsiębiorstwo w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Działalność prowadzona jest w oparciu o ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, a Pani jest jednoosobowym przedsiębiorcą.

Spółka z o.o. także ma swoje przedsiębiorstwo oraz nazwę. Spółka działa w oparciu o Kodeks spółek handlowych. Spółka ma osobowość prawna i jest przedsiębiorcą.

Abstrahując od sposobu „połączenia”, wskażę, że:

 • w przypadku pozostania na rynku tylko spółki z o.o. – może ona dokonać zmiany swojej nazwy, jeżeli chce Pani, aby nazwa brzmiała jak nazwa pani działalności,
 • w przypadku pozostania na rynku tylko Pani działalności – sytuacja taka sama jak wyżej, tylko w odniesieniu do Pani działalności.

Zgodnie z art. 434 Kodeksu cywilnego (w skrócie: K.c.) firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko, co nie wyklucza włączenia do firmy pseudonimu lub określeń wskazujących na przedmiot działalności przedsiębiorcy, miejsce jej prowadzenia oraz dowolnie obranych innych określeń.

Według zaś art. 435 K.c. firmą osoby prawnej jest jej nazwa. Firma zawiera określenie formy prawnej osoby prawnej, które może być podane w skrócie, a ponadto może wskazywać na przedmiot działalności, siedzibę tej osoby oraz inne określenia dowolnie obrane.

Firma osoby prawnej może zawierać nazwisko lub pseudonim osoby fizycznej, jeżeli służy to ukazaniu związków tej osoby z powstaniem lub działalnością przedsiębiorcy. Umieszczenie w firmie nazwiska albo pseudonimu osoby fizycznej wymaga pisemnej zgody tej osoby, a w razie jej śmierci – zgody jej małżonka i dzieci.

Firma nie może być zbyta. Przedsiębiorca może upoważnić innego przedsiębiorcę do korzystania ze swej firmy, jeżeli nie wprowadza to w błąd.

Art. 438 § 3 K.c. wskazuje ponadto, że kto nabywa przedsiębiorstwo, może je nadal prowadzić pod dotychczasową nazwą. Powinien jednak umieścić dodatek wskazujący firmę lub nazwisko nabywcy, chyba że strony postanowiły inaczej.

Zachowanie numerów rachunków bankowych możliwe jest tylko dla firmy, jaka pozostanie na rynku. Nie jest możliwe, by po połączeniu spółka z o.o. posługiwała się numerem rachunku Pani działalności lub odwrotnie.

Zatem konieczne jest zdecydowanie, która firma ma pozostać. Ze względów formalnych, podatkowych, rozliczeniowych lepszym wyjściem byłoby pozostanie na rynku spółki z o.o.

Pani zamiarem jest „połączenie”, co w praktyce oznacza:

 • przeniesienie majątku Pani działalności do spółki z o.o.;
 • przeniesienie majątku spółki do Pani działalności;
 • przeniesienie majątku Pani działalności i majątku spółki do nowej firmy.

Operacja miałaby więc miejsce pomiędzy spółką z o.o. oraz jednoosobową działalnością gospodarczą. Taką operację trudno określić połączeniem przedsiębiorstw. Bardziej zasadne jest mówienie o przeniesieniu firmy z działalności gospodarczej przez spółkę.

Pomijając kwestie czasu, kosztów i podatków, można wskazać kilka sposobów na „połączenie” obydwu firm:

 • Zakup przez spółkę z o.o. przedsiębiorstwa z działalności gospodarczej (w rozumieniu K.c.) – pseudopołączenie.
 • Przekształcenie przedsiębiorstwa z działalności gospodarczej w jednoosobową spółkę z o.o. (B), i nabycie przez Pani spółkę (A) 100% udziałów w spółce przekształconej; obydwie spółki działałyby samodzielnie pod swoimi nazwami – spółka A byłaby jednym właścicielem spółki B; spółka A byłaby spółką dominującą, a spółka B byłaby spółka zależną; można byłoby zmienić nazwę spółki A na taką, jaką ma spółka B, a nazwę spółki B poszerzyć i dodać jakiś element pozwalający na odróżnienie obydwu spółek (lub odwrotnie).
 • Przekształcenie przedsiębiorstwa z działalności gospodarczej w jednoosobową spółkę z o.o. (B) i połączenie według Kodeksu spółek handlowych w jedną firmę;
 • Przejecie spółki B przez spółkę A lub odwrotnie – działalność prowadzona byłaby przez spółkę przejmującą pod swoją nazwą; byłaby możliwość zmiany nazwy spółki na taką, jak ma przedsiębiorstwo z działalności gospodarczej z dodatkiem umożliwiającym jej odróżnienie od innych spółek oraz od tej działalności (imię i nazwisko przedsiębiorcy mogłoby być wykorzystywane tylko za jego zgodą); wymaga to pisemnej zgody tej osoby, a w razie jej śmierci – zgody jej małżonka i dzieci.
 • Utworzenie przez obie spółki nowego podmiotu – nowa spółka mogłaby się nazywać jak spółka tworzona, byłaby następcą prawnym obydwu spółek.

Zakup przez Pani spółkę przedsiębiorstwa z działalności gospodarczej spowoduje tylko włączenie tego przedsiębiorstwa do spółki. Jego elementy staną się częściami składowymi spółki. Nie jest możliwe prowadzenie nabytego przedsiębiorstwa jako samodzielnego podmiotu pod jego dotychczasowa nazwą w takiej samej formie prawnej, jak było to dotychczas (wpis do ewidencji).

Jak wskazałem wcześniej – zgodnie z art. 438 § 3 kto nabywa przedsiębiorstwo, może je nadal prowadzić pod dotychczasową nazwą. Powinien jednak umieścić dodatek wskazujący firmę lub nazwisko nabywcy, chyba że strony postanowiły inaczej. Nie obejmuje to jednak prawa do stosowania numeru NIP, REGON oraz rachunków bankowych właściciela tego przedsiębiorstwa.

Przepis ten daje podstawę do podjęcia jeszcze innego działania, w wyniku którego możliwa byłaby zmiana nazwy Pani spółki na taką, którą nosi przedsiębiorstwo zakupione (Pani działalność). Konieczne byłoby:

 • przeniesienie przedsiębiorstwa z działalności do spółki w drodze jego zakupu przez spółkę,
 • uzyskanie prawa do używania nazwy zakupionego przedsiębiorstwa( umowa Pani ze spółką);
 • dokonanie zmiany umowy spółki poprzez zmianę nazwy spółki na firmę przedsiębiorstwa zakupionego oraz utworzenie oddziału spółki na bazie zakupionego przedsiębiorstwa z działalności gospodarczej.

W wyniku tego:

 • Pani spółka zmieniłaby nazwę na taką, jaką nosi zakupione przedsiębiorstwo;
 • Pani spółka prowadziłaby swoją dotychczasową działalność pod nową nazwą i byłaby to ta sama działalność i ten sam przedsiębiorca (spółka, a nie działalność gospodarcza).

Optuję za wchłonięciem przez spółkę z o.o. przedsiębiorstwa Pani działalności. Różne sposoby wchłonięcia wywołują rożne skutki podatkowe.

W myśl art. 6 pkt 1 ustawy o VAT przepisów tego aktu prawnego nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Należy uznać, że tego typu transakcja nie podlega opodatkowaniu na gruncie podatku od towarów i usług. „Zbycie”, może przejawiać się w takich czynnościach jak sprzedaż, darowizna, zamiana czy wniesienie aportem.

Zwykły zakup przedsiębiorstwa to:

 • brak podatku VAT po Pani stronie, ale
 • brak podatku dochodowego po stronie spółki,
 • podatek dochodowy po Pani stronie z tytułu ceny sprzedaży, tego typu zdarzenie należy zaliczyć do przychodów z działalności gospodarczej,
 • PCC po Pani stronie – o ile ani Pani, ani spółka nie jest podatnikiem VAT,
 • potraktowanie całości lub części ceny jako kosztu uzyskania przychodu w spółce,
 • brak podatku z tytułu likwidacji przez Panią działalności – o ile nic Pani nie pozostanie z tej działalności po jej sprzedaży do spółki.

Darowizna nie wchodzi w rachubę – bo jest to zbyt kosztowne podatkowp po stronie spółki (podatek od darowizny). Nie może być mowy o zamianie – bo nie to jest Pani celem.

Pozostaje jeszcze wniesienie przedsiębiorstwa Pani działalności do spółki z o.o. aportem na podwyższenie kapitału zakładowego. Taka operacja to:

 • brak podatku VAT po Pani stronie oraz po stronie spółki – przedmiotem aportu jest całe przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, to czynność ta podlega wyłączeniu z zakresu opodatkowania VAT na mocy art. 6 ustawy,
 • PCC od kwoty podwyższonego kapitału zakładowego – 0,5%,
 • brak podatku dochodowego po stronie spółki,
 • zwolnienie z podatku dochodowego po Pani stronie w chwili wnoszenia wkładu, ale powstanie go w razie zbycia udziałów – w zasadzie odroczenie terminu zapłaty podatku.

Po wniesieniu do spółki z o.o. wkładu w postaci aportu Pani jako wspólnik obejmuje w zamian udziały.

W art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako źródło przychodów wskazane jest również wniesienie aportu.

Przychodem podlegającym opodatkowaniu jest nominalna wartość udziałów (albo akcji) objętych w zamian za wkład niepieniężny – jest to Pani przychód jako wspólnika.

W przypadku objęcia udziałów w spółce z o.o. w zamian za wkład niepieniężny będący przedsiębiorstwem, przychód Pani jest zwolniony z opodatkowania. Podstawą zwolnienia z opodatkowania nominalnej wartości udziałów w spółce z o.o., obejmowanych w ten sposób, jest art. 21 ust. 1 pkt 109 ustawy o PIT („wolne od podatku dochodowego są: przychody, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9 i 9a, jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego jest przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część”).

Ewentualny podatek dochodowy po Pani stronie wystąpi dopiero przy zbyciu udziałów.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z prawem handlowym? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »
{* .script("js/zaczekaj.js") *}