Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką komandytową? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wystąpienie wspólnika ze spółki komandytowej

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2014-10-02

Pytanie dotyczy jak najszybszego (np. pod koniec tego miesiąca*) wystąpienia wspólnika ze spółki komandytowej. W załączniku przesyłam skan umowy spółki. Czy byłaby możliwa zmiana okresu wypowiedzenia umowy na 2 tygodnie poprzez zmianę umowy spółki albo czy można przekazać udział w spółce innej osobie i pod koniec czerwca wyjść ze spółki? A może są inne sposoby?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pana pytanie, w pierwszej kolejności wyjaśnię, że zgodnie z art. 10 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej może być przeniesiony na inną osobę tylko wówczas, gdy umowa spółki tak stanowi. Ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej może być przeniesiony na inną osobę tylko po uzyskaniu pisemnej zgody wszystkich pozostałych wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

W umowie spółki komandytowej, którą Pan przesłał, na szczęście są zapisy umożliwiające zbycie ogółu praw i obowiązków, taką możliwość wyraźnie przewiduje § 7 umowy, więc odchodzi już problem ewentualnej zmiany umowy spółki, tak aby ww. możliwość istniała. Aczkolwiek § 15 umowy przewiduje procedurę przeniesienia, które w przypadku tejże spółki nie jest tak szybkie. W postanowieniu tym mowa bowiem o uprzedzeniu pozostałych wspólników 30 dni przed planowanym terminem zbycia.

Nie wspomina Pan nic w pytaniu, jakie są relacje pomiędzy wspólnikami, ale ponieważ dotyczy to stosunków wewnętrznych, być może będzie się Pan mógł porozumieć w tej sprawie w ten sposób, że wspólnicy albo nabędą od Pana ogół praw i obowiązków, albo po prostu nie będą zgłaszać obiekcji co do małego odstępstwa od procedury. Chodzi o to, aby zdążył Pan uporać się z całą procedurą do końca miesiąca. Może Pan bowiem w ten sposób „wystąpić ze spółki”, ale trzeba zachować procedurę przewidzianą umową i to oznaczałoby, że niestety nie uda się tego zrobić do końca miesiąca, skoro na 30 dni przed planowanym terminem zbycia musi Pan zawiadomić wspólników, tj. jeśli zawiadomiłby Pan ich np. 5 czerwca, to dopiero 5 lipca najwcześniej mógłby Pan sprzedać czy darować ogół praw i obowiązków. Decydująca będzie tu data doręczenia zawiadomienia wspólnikom, więc jeśli chce Pan rzeczywiście dokonać zbycia, to proszę działać bardzo szybko.

Proszę tylko pamiętać, że zgodnie z § 3 art. 10 K.s.h. w przypadku przeniesienia ogółu praw i obowiązków wspólnika na inną osobę, za zobowiązania występującego wspólnika związane z uczestnictwem w spółce osobowej i zobowiązania tej spółki osobowej odpowiadają solidarnie występujący wspólnik oraz wspólnik przystępujący do spółki.

Ponieważ w pytaniu mowa jest o spółce komandytowej, to zwrócę tylko Pana uwagę na fakt, że istnieje przepis szczególny w odniesieniu do tej spółki, tj. art. 122 K.s.h., który mówi, że w przypadku zbycia ogółu praw i obowiązków komandytariusza na nabywcę nie przechodzi prawo do prowadzenia spraw spółki.

Natomiast co do możliwości zmiany umowy spółki w ten sposób, że zamiast dotychczas przewidzianego umową 6-miesięcznego okresu wypowiedzenia spółki (§ 9) wprowadzony zostałby 2-tygodniowy okres wypowiedzenia, powiem tak: w nauce prawa wyrażany jest pogląd, że nie ma przeszkód, aby w umowie zawrzeć postanowienia o krótszych terminach wypowiedzenia (tak A. Kidyba, Komentarz do Kodeksu spółek handlowych). Należy się z tym stanowiskiem w pełni zgodzić, bo wynika to pośrednio z innych przepisów, np. art. 62 § 2 K.s.h., który mówi, że jeżeli w ciągu ostatnich sześciu miesięcy przeprowadzono bezskutecznie egzekucję z ruchomości wspólnika, wówczas jego wierzyciel, który na podstawie tytułu egzekucyjnego uzyskał zajęcie roszczeń służących wspólnikowi w przypadku jego wystąpienia lub rozwiązania spółki, może wypowiedzieć umowę spółki na sześć miesięcy przed końcem roku obrotowego, nawet gdy umowa spółki była zawarta na czas oznaczony. Jeżeli umowa spółki przewiduje krótszy termin wypowiedzenia, wierzyciel może skorzystać z terminu umownego.

Wyraźnie zatem jest mowa, że termin wypowiedzenia może być krótszy niż 6 miesięcy, a zatem można ów termin 6-miesięczny przewidziany w umowie spółki, w której jest Pan wspólnikiem, zmienić, ale oczywiście wymaga to zgody wszystkich wspólników, no i zmiany umowy spółki. To rozwiązanie jednak będzie generować większe koszty, bo po pierwsze stosownie do art. 106 K.s.h. zmiany umowy będzie trzeba dokonać w formie aktu notarialnego, co wiąże się z koniecznością poniesienia kosztów taksy notarialnej, następnie trzeba dokonać wpisu zmian umowy do KRS. Co prawda raczej należy przyjąć, że zmiana umowy będzie tu miała miejsce już w chwili podjęcia uchwały, a nie rejestracji zmiany umowy w KRS, bowiem wpis do rejestru ma charakter konstytutywny, tylko gdy ustawa tak stanowi, w przypadku spółki komandytowej ma to miejsce jedynie przy powstaniu spółki. Przy spółkach kapitałowych jest wyraźnie przewidziane, a przy spółkach osobowych już nie.

Wydaje się zatem, że pierwszy sposób będzie po prostu prostszy do przeprowadzenia w praktyce.

Co do ewentualnych innych sposobów ustania Pana członkostwa w spółce, to wiążą się one z ustaniem bytu całej spółki, typu rozwiązanie przez sąd, ogłoszenie upadłości czy po prostu jednomyślna uchwała wspólników, tak więc w praktyce i opisanej sytuacji w zasadzie może Pan skorzystać z 2 wspomnianych sposobów, tj. zbycia ogółu praw i obowiązków albo wypowiedzenia.

*Stan prawny z dnia 5.06.2014 r.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »

Poduszki