Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką komandytową? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wystąpienie wspólnika ze spółki komandytowej

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2014-10-02

Pytanie dotyczy jak najszybszego (np. pod koniec tego miesiąca*) wystąpienia wspólnika ze spółki komandytowej. W załączniku przesyłam skan umowy spółki. Czy byłaby możliwa zmiana okresu wypowiedzenia umowy na 2 tygodnie poprzez zmianę umowy spółki albo czy można przekazać udział w spółce innej osobie i pod koniec czerwca wyjść ze spółki? A może są inne sposoby?

Katarzyna Siwiec

»Wybrane opinie klientów

Odpowiedzi na moje pytania wyczerpujące, pełen profesjonalizm. Jestem bardzo zadowolona. Polecam, prawnik godny zaufania.
Barbara, Nauczyciel
Dziękuję za udzielone porady. Za każdym razem odpowiedź na pytania bardzo szybka i rzeczowa, poparta artykułami kodeksów. Pani Marta Handzlik- Rosuł rozwiała moje wszelkie obawy. Polecam korzystanie z serwisu. Za niespełna 100 zł dowiedziałam się o przysługujących mi prawach, co zdecydowanie uspokoiło mnie. Mam również świadomość ,iż mogę w dalszym ciągu zadać pytanie dodatkowe w mojej sprawie, jeśli pojawi się ku temu potrzeba. Z pewnością w przyszłości jeszcze skorzystam z pomocy prawnej serwisu, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Anna
Dziękuję za poradę . Udzielono mi profesjonalnej odpowiedzi i ukierunkowało co do dalszego postępowania , jeżeli zajdzie potrzeba to skorzystam ponownie z usług prawnika tego biura . 
Janusz, 53 lata
Korzystałam już z "ePorady24" wcześniej, byłam bardzo zadowolona z rzetelnej, wnikliwej odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie. Dodatkowym atutem jest możliwość zadawania dodatkowych pytań dotyczących pytania głównego.
Danuta, technik ekonomista
Bardzo dokładnie omówione przedstawione zagadnienie, nie zostało pominięte żadne moje pytanie, argumentacja poparta przepisami prawnymi. Jedynie wydaje mi się, że cena była dosyć wysoka (300zł), ale może to wynikało z faktu, że na tle przedstawionego problemu miałam kilka pytań. Na początku się wahałam gdy dowiedziałam się ile będzie mnie kosztować porada, ale po jej przeczytaniu jakoś ją przełknęłam, gdyż odpowiedź była bardzo wyczerpująca i konkretna.
Katarzyna

Odpowiadając na Pana pytanie, w pierwszej kolejności wyjaśnię, że zgodnie z art. 10 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej może być przeniesiony na inną osobę tylko wówczas, gdy umowa spółki tak stanowi. Ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej może być przeniesiony na inną osobę tylko po uzyskaniu pisemnej zgody wszystkich pozostałych wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

W umowie spółki komandytowej, którą Pan przesłał, na szczęście są zapisy umożliwiające zbycie ogółu praw i obowiązków, taką możliwość wyraźnie przewiduje § 7 umowy, więc odchodzi już problem ewentualnej zmiany umowy spółki, tak aby ww. możliwość istniała. Aczkolwiek § 15 umowy przewiduje procedurę przeniesienia, które w przypadku tejże spółki nie jest tak szybkie. W postanowieniu tym mowa bowiem o uprzedzeniu pozostałych wspólników 30 dni przed planowanym terminem zbycia.

Nie wspomina Pan nic w pytaniu, jakie są relacje pomiędzy wspólnikami, ale ponieważ dotyczy to stosunków wewnętrznych, być może będzie się Pan mógł porozumieć w tej sprawie w ten sposób, że wspólnicy albo nabędą od Pana ogół praw i obowiązków, albo po prostu nie będą zgłaszać obiekcji co do małego odstępstwa od procedury. Chodzi o to, aby zdążył Pan uporać się z całą procedurą do końca miesiąca. Może Pan bowiem w ten sposób „wystąpić ze spółki”, ale trzeba zachować procedurę przewidzianą umową i to oznaczałoby, że niestety nie uda się tego zrobić do końca miesiąca, skoro na 30 dni przed planowanym terminem zbycia musi Pan zawiadomić wspólników, tj. jeśli zawiadomiłby Pan ich np. 5 czerwca, to dopiero 5 lipca najwcześniej mógłby Pan sprzedać czy darować ogół praw i obowiązków. Decydująca będzie tu data doręczenia zawiadomienia wspólnikom, więc jeśli chce Pan rzeczywiście dokonać zbycia, to proszę działać bardzo szybko.

Proszę tylko pamiętać, że zgodnie z § 3 art. 10 K.s.h. w przypadku przeniesienia ogółu praw i obowiązków wspólnika na inną osobę, za zobowiązania występującego wspólnika związane z uczestnictwem w spółce osobowej i zobowiązania tej spółki osobowej odpowiadają solidarnie występujący wspólnik oraz wspólnik przystępujący do spółki.

Ponieważ w pytaniu mowa jest o spółce komandytowej, to zwrócę tylko Pana uwagę na fakt, że istnieje przepis szczególny w odniesieniu do tej spółki, tj. art. 122 K.s.h., który mówi, że w przypadku zbycia ogółu praw i obowiązków komandytariusza na nabywcę nie przechodzi prawo do prowadzenia spraw spółki.

Natomiast co do możliwości zmiany umowy spółki w ten sposób, że zamiast dotychczas przewidzianego umową 6-miesięcznego okresu wypowiedzenia spółki (§ 9) wprowadzony zostałby 2-tygodniowy okres wypowiedzenia, powiem tak: w nauce prawa wyrażany jest pogląd, że nie ma przeszkód, aby w umowie zawrzeć postanowienia o krótszych terminach wypowiedzenia (tak A. Kidyba, Komentarz do Kodeksu spółek handlowych). Należy się z tym stanowiskiem w pełni zgodzić, bo wynika to pośrednio z innych przepisów, np. art. 62 § 2 K.s.h., który mówi, że jeżeli w ciągu ostatnich sześciu miesięcy przeprowadzono bezskutecznie egzekucję z ruchomości wspólnika, wówczas jego wierzyciel, który na podstawie tytułu egzekucyjnego uzyskał zajęcie roszczeń służących wspólnikowi w przypadku jego wystąpienia lub rozwiązania spółki, może wypowiedzieć umowę spółki na sześć miesięcy przed końcem roku obrotowego, nawet gdy umowa spółki była zawarta na czas oznaczony. Jeżeli umowa spółki przewiduje krótszy termin wypowiedzenia, wierzyciel może skorzystać z terminu umownego.

Wyraźnie zatem jest mowa, że termin wypowiedzenia może być krótszy niż 6 miesięcy, a zatem można ów termin 6-miesięczny przewidziany w umowie spółki, w której jest Pan wspólnikiem, zmienić, ale oczywiście wymaga to zgody wszystkich wspólników, no i zmiany umowy spółki. To rozwiązanie jednak będzie generować większe koszty, bo po pierwsze stosownie do art. 106 K.s.h. zmiany umowy będzie trzeba dokonać w formie aktu notarialnego, co wiąże się z koniecznością poniesienia kosztów taksy notarialnej, następnie trzeba dokonać wpisu zmian umowy do KRS. Co prawda raczej należy przyjąć, że zmiana umowy będzie tu miała miejsce już w chwili podjęcia uchwały, a nie rejestracji zmiany umowy w KRS, bowiem wpis do rejestru ma charakter konstytutywny, tylko gdy ustawa tak stanowi, w przypadku spółki komandytowej ma to miejsce jedynie przy powstaniu spółki. Przy spółkach kapitałowych jest wyraźnie przewidziane, a przy spółkach osobowych już nie.

Wydaje się zatem, że pierwszy sposób będzie po prostu prostszy do przeprowadzenia w praktyce.

Co do ewentualnych innych sposobów ustania Pana członkostwa w spółce, to wiążą się one z ustaniem bytu całej spółki, typu rozwiązanie przez sąd, ogłoszenie upadłości czy po prostu jednomyślna uchwała wspólników, tak więc w praktyce i opisanej sytuacji w zasadzie może Pan skorzystać z 2 wspomnianych sposobów, tj. zbycia ogółu praw i obowiązków albo wypowiedzenia.

*Stan prawny z dnia 5.06.2014 r.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką komandytową? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Przeznaczenie części mieszkania na potrzeby spółki komandytowej

Czy prezes spółki komandytowej może przeznaczyć część mieszkania na cele związane z działalnością spółki? Czywtedy istnieje możliwość...

Wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki komandytowej

Jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, w ewidencji środków trwałych posiadam nieruchomość (amortyzowaną). Jednocześnie jestem...

Kto podpisuje sprawozdanie finansowe spółki komandytowej?

Czy sprawozdanie finansowe spółki komandytowej muszą podpisać wszyscy wspólnicy, czy wystarczy podpis prezesa spółki z o.o. będącej...

Zakończenie działalności spółki komandytowej

Spółka komandytowa kończy działalność poprzez rozwiązanie, na jaki dzień sporządza bilans? Czy sporządza go na dzień podjęcia uchwały...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »
{* .script("js/zaczekaj.js") *}