Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką jawną? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wystąpienie wspólnika ze spółki jawnej

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2014-08-08

Dwóch wspólników prowadzi spółkę jawną. Jeden z nich z powodu poważnej choroby chce wystąpić ze spółki. Planuje złożyć pozew o przyznanie mu prawa do przejęcia majątku firmy z rozliczeniem się z drugim wspólnikiem. Do jakiego sądu należy złożyć pozew? Co trzeba dołączyć do niego? Jaka opłata obowiązuje?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Względy zdrowotne występujące po stronie jednego ze wspólników spółki jawnej uważane są za podstawę do rozwiązania spółki na zasadach przewidzianych art. 63 Kodeksu spółek handlowych. Wypowiedzenie umowy spółki też w myśl art. 58 ustawy powoduje rozwiązanie spółki. To z kolei umożliwia skorzystanie z instytucji przewidzianej w art. 66 kodeksu, zgodnie z którym „jeżeli w spółce składającej się z dwóch wspólników po stronie jednego z nich zaistnieje powód rozwiązania spółki, sąd może przyznać drugiemu wspólnikowi prawo do przejęcia majątku spółki z obowiązkiem rozliczenia się z występującym wspólnikiem zgodnie z art. 65”.

Art. 65 z kolei przewiduje, dokładnie cytując, iż:

„§ 1. W przypadku wystąpienia wspólnika ze spółki wartość udziału kapitałowego wspólnika albo jego spadkobiercy oznacza się na podstawie osobnego bilansu, uwzględniającego wartość zbywczą majątku spółki.

§ 2. Jako dzień bilansowy przyjąć należy:

1)  w przypadku wypowiedzenia – ostatni dzień roku obrotowego, w którym upłynął termin wypowiedzenia;

2)  w przypadku śmierci wspólnika lub ogłoszenia upadłości – dzień śmierci albo dzień ogłoszenia upadłości;

3)  w przypadku wyłączenia wspólnika na mocy prawomocnego orzeczenia sądu – dzień wniesienia pozwu.

§ 3. Udział kapitałowy obliczony w sposób określony w § 1 i § 2 powinien być wypłacony w pieniądzu. Rzeczy wniesione do spółki przez wspólnika tylko do używania zwraca się w naturze.

§ 4. Jeżeli udział kapitałowy wspólnika występującego albo spadkobiercy wspólnika przy rozliczeniu wykazuje wartość ujemną, jest on obowiązany wyrównać spółce przypadającą na niego brakującą wartość.

§ 5. Wspólnik występujący albo spadkobierca wspólnika uczestniczą w zysku i stracie ze spraw jeszcze niezakończonych; nie mają oni jednak wpływu na ich prowadzenie. Mogą jednak żądać wyjaśnień, rachunków oraz podziału zysku i straty z końcem każdego roku obrotowego”.

Ale przechodząc do odpowiedzi na Pani pytania, wyjaśnię, iż uzasadnienie pozwu winno zaczynać się od wskazania, że istnieje ważny powód jego wystąpienia w postaci choroby wspólnika, która uniemożliwia mu dalsze funkcjonowanie, wskazanie dowodów winno wskazywać, że wspólników jest dwoje, winno odnosić się do składu i wartości majątku i na koniec powoływać się na treść art. 66 i 65 Kodeksu spółek handlowych.

Co do właściwości sądu, o którą Pani pyta, to oczywiście możemy mówić o dwu rodzajach właściwości: miejscowej i rzeczowej. W zakresie właściwości miejscowej wyjaśnię, że zgodnie z art. 40 Kodeksu postępowania cywilnego powództwo ze stosunku członkostwa spółdzielni, spółki lub stowarzyszenia wytacza się wyłącznie według miejsca ich siedziby.

W zakresie właściwości rzeczowej z kolei decydująca będzie wartość przedmiotu sporu, zgodnie z treścią art. 17 Kodeksu postępowania cywilnego „jeżeli majątek spółki – bo według mnie ta wartość stanowi wartość przedmiotu sporu – zostanie oszacowany na łączną kwotę równą lub przekraczającą 75 tysięcy złotych, to właściwy będzie Sąd Okręgowy, a jeśli niższa niż 75 tysięcy złotych to właściwy będzie Sąd Rejonowy”.

Załącznikami do pozwu winien być KRS spółki, dokumenty wskazujące na podstawę do rozwiązania spółki – wypowiedzenie umowy spółki wraz z dowodem doręczenia, umowa spółki, bilans, o którym mowa w art. 65 kodeksu.

W zakresie opłaty od sądu, powołując się m.in. na wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach wydany w dniu 18 stycznia 2013 roku, w sprawie o sygn. akt V Acz 730/12, opłata od pozwu jest opłatą stosunkową skoro przepisy nie przewidują stałej opłaty (sąd stanął na stanowisku, iż nie jest to ta sama opłata 2000 zł jak dla pozwu o rozwiązanie spółki, bo to nie jest analogiczne powództwo – to dotyczy przejęcia majątku), a więc opłata ta winna wynosić 5% wartości przedmiotu sporu.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Rozwiązanie dopiero co założonej spółki jawnej

Ja i kolega 10 stycznia złożyliśmy wniosek o zarejestrowanie spółki jawnej. Dzisiaj, to jest po 4 dniach, zmieniliśmy zdanie i chcemy tę...

 

Wyjście wspólnika ze spółki jawnej

Spółka jawna ma 4 wspólników. Jeden z nich jest wraz ze swoim małżonkiem wspólnikiem spółki cywilnej (osobny NIP i REGON, ale podobne...

 

Rozwiązanie spółki jawnej

Jak najłatwiej rozwiązać spółkę jawną ? Poza mną jest jeszcze jeden wspólnik. Chcemy zakończyć działalność. Firma ma zobowiązania...

 

Nierówne udziały wspólników oraz podejmowanie uchwał w spółce jawnej

Czy niejednogłośna uchwała podjęta przez wspólników spółki jawnej jest ważna? Czy większość głosów oznacza głosy wspólników, czy udziały...

 

Zbycie udziałów w spółce jawnej

Jestem jednym z trzech wspólników spółki jawnej (udziały 30%, 30%, 40%). Chcę zbyć 15% ze swoich 30% na rzecz pozostałych wspólników. Docelowy...

 

Zmiana składu spółki jawnej

Jak dokonać zmiany składu spółki jawnej, a dokładniej rozszerzyć skład osobowy dwuosobowej spółki jawnej o dzieci wspólników? Czy możliwe jest...

 

Gdy wspólnik spółki jawnej działa na jej szkodę

Spółka jawna ma trzech wspólników. Jeden z nich działa ewidentnie na szkodę spółki. Ja, jako jeden z tej trójki, chciałbym złożyć wniosek...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »