Kategoria: Spółka jawna

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką jawną? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wypowiedzenie umowy spółki jawnej i jej likwidacja

Katarzyna Nosal • Opublikowane: 2017-05-05

Chciałabym rozwiązać dwuosobową spółkę jawną przez wystąpienie z niej i bez przeprowadzania likwidacji. Spółka nie działa już od paru lat. Złożyłam jakiś czas temu wypowiedzenie umowy spółki, przyjęte przez moją byłą wspólniczkę, niestety sąd wniosek zwrócił z nieznanych mi powodów. Sprawę pogarsza fakt, że nie utrzymuję kontaktów z byłą wspólniczką i nie wiem, gdzie przebywa. Spółka ma długi, które spłacam poprzez komornika i chciałabym ogłosić upadłość konsumencką, ale najpierw muszę się pozbyć spółki. Jak to zrobić? Nie mam ani środków na przeprowadzenie upadłości, ani nie wiem, gdzie przebywa była wspólniczka.

Katarzyna Nosal

»Wybrane opinie klientów

Odpowiedzi na moje pytania wyczerpujące, pełen profesjonalizm. Jestem bardzo zadowolona. Polecam, prawnik godny zaufania.
Barbara, Nauczyciel
Dziękuję za udzielone porady. Za każdym razem odpowiedź na pytania bardzo szybka i rzeczowa, poparta artykułami kodeksów. Pani Marta Handzlik- Rosuł rozwiała moje wszelkie obawy. Polecam korzystanie z serwisu. Za niespełna 100 zł dowiedziałam się o przysługujących mi prawach, co zdecydowanie uspokoiło mnie. Mam również świadomość ,iż mogę w dalszym ciągu zadać pytanie dodatkowe w mojej sprawie, jeśli pojawi się ku temu potrzeba. Z pewnością w przyszłości jeszcze skorzystam z pomocy prawnej serwisu, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Anna
Dziękuję za poradę . Udzielono mi profesjonalnej odpowiedzi i ukierunkowało co do dalszego postępowania , jeżeli zajdzie potrzeba to skorzystam ponownie z usług prawnika tego biura . 
Janusz, 53 lata
Korzystałam już z "ePorady24" wcześniej, byłam bardzo zadowolona z rzetelnej, wnikliwej odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie. Dodatkowym atutem jest możliwość zadawania dodatkowych pytań dotyczących pytania głównego.
Danuta, technik ekonomista
Bardzo dokładnie omówione przedstawione zagadnienie, nie zostało pominięte żadne moje pytanie, argumentacja poparta przepisami prawnymi. Jedynie wydaje mi się, że cena była dosyć wysoka (300zł), ale może to wynikało z faktu, że na tle przedstawionego problemu miałam kilka pytań. Na początku się wahałam gdy dowiedziałam się ile będzie mnie kosztować porada, ale po jej przeczytaniu jakoś ją przełknęłam, gdyż odpowiedź była bardzo wyczerpująca i konkretna.
Katarzyna

Niestety obawiam się, że nie ma możliwości zamknąć działalności Pani spółki i wykreślić ją z rejestru sądowego bez przeprowadzenia likwidacji. Ponadto trudno na chwilę obecną coś postanawiać bez wiedzy, z jakiego powodu sąd odmówił wykreślenia spółki z rejestru (domyślam się, że to jednak brak formalnej likwidacji). Zatem proponuję udać się do sądu rejestrowego z wnioskiem o udostępnienie akt spółki do wglądu i ustalić, jaka była przyczyna postępowania sądu.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Ja postaram się przedstawić rozwiązanie spółki w ogóle, przy uwzględnieniu standardowych procedur, natomiast po ustaleniu, co wydarzyło się w sądzie, być może uda się Pani znaleźć rozwiązania alternatywne, dostosowane do tej konkretnej sytuacji.

Zgodnie z art. 58 Kodeksu spółek handlowych (K.s.h.):

„Rozwiązanie spółki powodują:

1) przyczyny przewidziane w umowie spółki;

2) jednomyślna uchwała wszystkich wspólników;

3) ogłoszenie upadłości spółki;

4) śmierć wspólnika lub ogłoszenie jego upadłości;

5) wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika lub wierzyciela wspólnika;

6) prawomocne orzeczenie sądu”.

Artykuł 61 K.s.h. stanowi, że w przypadku gdy spółkę zawarto na czas nieoznaczony, wspólnik może wypowiedzieć umowę spółki na sześć miesięcy przed końcem roku obrotowego. To bardzo ważne, by tego terminu dochować, bowiem w przeciwnym wypadku skutek będzie uznany dopiero na koniec kolejnego roku obrachunkowego. Czyli Pani wypowiedzenie musiałoby dotrzeć do wspólniczki (a jest to warunek konieczny) przed 30 czerwca danego roku. Wówczas rozwiązanie spółki nastąpiłoby z dniem 31 grudnia tego roku.

Przepisy K.s.h. wyraźnie wymagają, by wypowiedzenie zostało złożone na piśmie i dostarczone wszystkim pozostałym wspólnikom. Art. 61 § 1 stanowi, że wypowiedzenia dokonuje się w formie pisemnego oświadczenia, które należy złożyć pozostałym wspólnikom albo wspólnikowi uprawnionemu do reprezentowania spółki. Wypowiedzenie jest skuteczne jeśli dotarło do pozostałych wspólników w sposób, który pozwala na zapoznanie się z jego treścią. Pisze Pani, że nie ma kontaktu ze wspólniczką. Na pewno jednak zna Pani jej adres. Przecież jakikolwiek adres musi zostać ujawniony w aktach spółki. W mojej ocenie ten adres powinna Pani uwzględnić jako wiążący. Na ten adres należy wysłać wypowiedzenie listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Dzięki temu będzie Pani w stanie udowodnić przed sądem rejestrowym, że wypowiedzenie zostało skutecznie złożone.

Po upływie okresu wypowiedzenia należy przeprowadzić likwidację spółki. Zgodnie z art. 67 § 1 K.s.h. w przypadkach określonych w art. 58 należy przeprowadzić likwidację spółki, chyba że wspólnicy uzgodnili inny sposób zakończenia działalności spółki. Pani nie ustali innego rozwiązania, bo nie ma z kim. W pierwszej kolejności należy ustanowić likwidatorów. Artykuł 70 K.s.h. wskazuje, że likwidatorami są wszyscy wspólnicy. Wspólnicy mogą powołać na likwidatorów tylko niektórych spośród siebie, jak również osoby spoza swego grona. Wspólnicy spółki są likwidatorami z mocy ustawy. Tutaj nie ma potrzeby dodatkowej uchwały. Uchwała byłaby konieczna, gdyby likwidatorami miały być inne osoby, spoza wspólników lub tylko niektórzy wspólnicy.

Niestety, w przypadku gdy jest kilku likwidatorów, są oni upoważnieni do reprezentowania spółki łącznie, chyba że wspólnicy lub sąd powołujący likwidatorów postanowili inaczej. Innymi słowy, musiałaby Pani każdą czynność potwierdzać podpisem drugiego wspólnika. A to może być utrudnione w świetle Pani sytuacji.

Kolejnym krokiem jest zgłoszenie likwidacji spółki do sądu. Do sądu rejestrowego należy zgłosić: otwarcie likwidacji, nazwiska i imiona likwidatorów oraz ich adresy, sposób reprezentowania spółki przez likwidatorów i wszelkie w tym zakresie zmiany, nawet gdyby nie nastąpiła żadna zmiana w dotychczasowej reprezentacji spółki. Każdy likwidator ma prawo i obowiązek dokonania zgłoszenia.

Likwidatorzy powinni zakończyć bieżące interesy spółki, ściągnąć wierzytelności, wypełnić zobowiązania i upłynnić majątek spółki. Nowe interesy mogą być podejmowane tylko w przypadku, gdy jest to niezbędne do ukończenia spraw w toku. Likwidatorzy sporządzają bilans na dzień rozpoczęcia i zakończenia likwidacji. Z majątku spółki spłaca się przede wszystkim zobowiązania spółki oraz pozostawia się odpowiednie kwoty na pokrycie zobowiązań niewymagalnych lub spornych. Pozostały majątek dzieli się między wspólników stosownie do postanowień umowy spółki. W przypadku braku stosownych postanowień umowy spłaca się wspólnikom udziały. Nadwyżkę dzieli się między wspólników w takim stosunku, w jakim uczestniczą oni w zysku. Ujemny bilans nie stanowi przeszkody do wykreślenia spółki z rejestru.

Dopiero po zakończeniu tych działań likwidatorzy mogą zgłosić likwidację do sądu z wnioskiem o wykreślenie. Niestety muszą tu działać razem.

Pewnym rozwiązaniem dla Pani będzie wystąpienie do sądu o rozwiązanie umowy spółki i przeprowadzenie likwidacji przez profesjonalnego likwidatora. Zgodnie z art. 63 § 1 K.s.h. – każdy wspólnik może z ważnych powodów żądać rozwiązania spółki przez sąd. W mojej ocenie ważnym powodem będzie brak możliwości porozumienia się ze wspólnikiem w celu przeprowadzenia likwidacji. Podobnie w przypadku skutecznego wypowiedzenia umowy można wystąpić do sądu o wyznaczenie likwidatorów, którzy dokończą proces likwidacji. Sąd może wyznaczyć wówczas Panią, a Pani już bez udziału wspólniczki dokona czynności likwidacyjnych. Sądem właściwym do rozstrzygania w tych sprawach jest sąd gospodarczy. Według znacznej części komentatorów i orzecznictwa miejscowo właściwy jest sąd okręgowy. Do niego należy złożyć pozew o rozwiązanie spółki z ważnych powodów. W pozwie należy wskazać przyczynę skierowania pozwu i wszystkie okoliczności sprawy.

Jeśli chodzi o wspólniczkę, to powinnam dodać, że może Pani wskazać adres nieznany i wnosić o ustanowienie dla niej kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu. Wszak z tego powodu zachodzi trudność w tradycyjnym rozwiązaniu spółki. Proszę pamiętać, by wskazać pesel wspólniczki. W tym przypadku sąd może zarządzić jej poszukiwanie według tego numeru.

Mam nadzieję, że podane informacje ułatwią Pani podjęcie stosownych działań.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką jawną? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »
{* .script("js/zaczekaj.js") *}