Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wypłata zysków spółki z o.o. po jej przekształceniu w spółkę akcyjną

Wioleta Biel • Opublikowane: 2019-11-25

W ciągu ostatnich 3 lat spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.) osiągała wysokie zyski, nie wypłacając dywidendy wspólnikom. Zyski zasiliły fundusz zapasowy. Podjęto decyzję o przekształceniu spółki z o.o. w spółkę akcyjną (S.A.). Co należy zrobić, aby po przekształceniu zachować możliwość wypłacenia dywidendy za poprzednie okresy działalności jeszcze spółki z o.o? Czy należy tę możliwość zapisać w uchwale wspólników o przekształceniu spółki z o.o., czy w statucie spółki akcyjnej, czy jest to możliwe „z urzędu”?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wypłata zysków spółki z o.o. po jej przekształceniu w spółkę akcyjną

Księgowanie zapasu w spółce przekształconej

Zgodnie z art. 12 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (dalej u.o.r.) można nie zamykać i nie otwierać ksiąg rachunkowych w przypadku przekształcenia spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową.

Skoro nie dochodzi do zamykania i otwierania ksiąg, a plan przekształcenia nie wprowadził zmian co do stanu kapitału zapasowego, to – moim zdaniem – kapitał zapasowy spółki przekształcanej stanie się kapitałem zapasowym spółki przekształconej.

Artykuł 396 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (K.s.h.) zobowiązuje spółki akcyjne do utworzenia kapitału zapasowego i wskazuje sposób jego finansowania. I tak, na pokrycie straty należy utworzyć kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.

Do kapitału zapasowego należy również przelewać nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej (agio), a pozostałe – po pokryciu kosztów emisji akcji. Kapitał zapasowy powstaje również z dopłat uiszczanych przez akcjonariuszy w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień ich dotychczasowym akcjom, o ile te dopłaty nie będą użyte na wyrównanie nadzwyczajnych odpisów lub strat.

Takiego obowiązku Kodeks spółek handlowych nie nakłada na spółki z o.o. i w spółkach tych istnieje duża swoboda w sposobie dysponowania kapitałem zapasowym, dlatego mogą powstać pewne wątpliwości. Ponieważ ten kapitał zapasowy został utworzony w spółce przekształcanej, to stał się on kapitałem zapasowym w spółce przekształconej, w której zostaną ograniczone możliwości dysponowania nim aż do osiągnięcia jednej trzeciej wartości kapitału zakładowego.

Skutki podatkowe przekształcenia

Kwestię sukcesji praw i obowiązków następców prawnych oraz podmiotów przekształcanych reguluje Ordynacja podatkowa. Stosownie do art. 93a § 1 tejże – osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku:

  1. przekształcenia innej osoby prawnej,
  2. przekształcenia spółki niemającej osobowości prawnej
    – wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby lub spółki.

Zgodnie z powołanym przepisem osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku przekształcenia innej osoby prawnej wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego obowiązki przekształcanej spółki. Zgodnie z art. 551 § 1 Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) – spółka z o.o. (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą). W myśl art. 556 i art. 558 K.s.h. – do przekształcenia spółki wymaga się przede wszystkim sporządzenia planu przekształcenia spółki zawierającego co najmniej ustalenie wartości bilansowej majątku spółki przekształcanej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożenie wspólnikom planu oraz określenie wartości udziałów wspólników. Do planu przekształcenia należy dołączyć projekt uchwały w sprawie przekształcenia, projekt umowy spółki przekształconej, wycenę składników majątku spółki przekształcanej, sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia.

W konsekwencji, z treści art. 552 i art. 553 K.s.h. wynikają podstawowe skutki przekształcenia, a mianowicie określone w tych przepisach zasady tzw. sukcesji uniwersalnej, w myśl których spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru. Jednocześnie sąd rejestrowy z urzędu wykreśla spółkę przekształcaną (dzień przekształcenia) co oznacza, iż następuje przekształcenie formy ustrojowej spółek przy jednoczesnej kontynuacji bytu prawnego. Kontynuacja bytu prawnego oraz to, że wspólnicy spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej oznacza jednocześnie, że majątek przekształcanej spółki z o.o. staje się majątkiem przekształconej spółki akcyjnej. Jednocześnie art. 555 K.s.h. stanowi, że do przekształcenia spółki stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące powstania spółki przekształconej, jeżeli przepisy działu K.s.h. dotyczącego przekształcenia spółek nie stanowią inaczej. Wobec tego, jeśli przekształcenie spółki z o.o. w spółkę akcyjną zostanie przeprowadzone ściśle według przepisów Kodeksu spółek handlowych, tym samym spółka akcyjna wstąpi we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej spółki z o.o. Jak wyżej wskazano, spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru. Przekształcenie spółek w rozumieniu przepisów Kodeksu powoduje przeniesienie majątku jednej spółki działającej w określonej formie prawnej na inny podmiot, który dalszą działalność ma prowadzić jako spółka handlowa innego typu. Nie dochodzi przy tym do likwidacji spółki przekształcanej, a jedynie do zmiany jej formy prawnej. Mając na uwadze fakt, że spółka przekształcana nie jest traktowana jako podmiot likwidowany, gdyż działalność gospodarcza będzie kontynuowana przy wykorzystaniu tego samego majątku przez następcę prawnego, natomiast wspólnik spółki przekształcanej staje się z dniem przekształcenia podatnikiem spółki przekształconej, w związku z tym majątek spółki przekształcanej staje się majątkiem spółki przekształconej zgodnie z art. 555 Kodeksu spółek handlowych.

Przekształcenie spółki z o.o. w spółkę akcyjną należy uznać za neutralne podatkowo dla wspólników spółki przekształcanej. Z powyższego wynika, że podatnicy spółki przekształcanej nie uzyskują dochodu, który mógłby podlegać opodatkowaniu, ponieważ majątek spółki przekształcanej nie ulega likwidacji i zwrotowi podatnikowi, lecz jest majątkiem przekształconej spółki akcyjnej. Przekształcenie spółki z o.o. w spółkę akcyjną to proces zmierzający wyłącznie do zmiany formy prawnej przedsiębiorstwa.

Zagadnienia prawne związane z przekształceniem

Uchwała o przekształceniu spółki z o.o. w spółkę akcyjną powinna zawierać co najmniej:

  • wskazanie, że spółka zostaje przekształcona w spółkę akcyjną,
  • określenie wysokości kapitału zakładowego przekształconej spółki akcyjnej,
  • kwotę (nie wyższą niż 10% wartości bilansowej majątku spółki z o.o.) przeznaczoną na wypłaty dla wspólników nieuczestniczących w przekształconej spółce akcyjnej, jeśli sytuacja tego rodzaju ma miejsce,
  • zakres praw przyznanych osobiście wspólnikom uczestniczącym w przekształconej spółce akcyjnej, jeśli przyznanie takich praw jest przewidziane,
  • nazwiska i imiona członków zarządu przekształconej spółki akcyjnej,
  • zgodę na treść statutu spółki akcyjnej.

Spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Skutek następuje z mocy samego prawa, na podstawie ustawy i spółka nie musi uzyskiwać na to jakiegokolwiek przyzwolenia od swoich kontrahentów, z którymi pozostaje w stosunkach gospodarczych.

Przekształcona spółka akcyjna pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce z o.o. przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej. Wspólnicy spółki z o.o. uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia akcjonariuszami spółki przekształconej.

Zatem w mojej ocenie żadnych dodatkowych postanowień nie trzeba dokonywać w uchwale w sprawie przekształcenia. Na pytanie – czy w przekształconej ze spółki z o.o. spółce akcyjnej jest możliwość wypłaty dywidendy z podziału zysku wypracowanego jeszcze w pierwotnej w spółce – odpowiedź jest twierdząca. Na podstawi przedstawionej analizy jest to możliwe.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Kiedy działalność konkurencyjna członka zarządu spółki z o.o. jest zgodna z prawem?

W spółce z o.o. o profilu produkcyjno-handlowym posiadam 78% udziałów i pełnię funkcję prezesa zarządu. Pozostali wspólnicy posiadają...

 

Pożyczka dla spółki z o.o. od wspólnika - czy wystarczy zwykła umowa pożyczki

Pożyczka dla spółki z o.o. od wspólnika - czy wystarczy zwykła umowa pożyczki

Będący obywatelem Szwecji wspólnik (posiadający 10% udziałów) polskiej spółki z o.o. udzieli tejże spółce pożyczki w wysokości...

Zakończenie działalności obu spółek: komandytowej i z o.o.

Zakończenie działalności obu spółek: komandytowej i z o.o.

Przed 2 laty założyłam spółkę z o.o. i spółkę komandytową. Głównym celem było wybudowanie strony internetowej (e-sklepu), na co udzieliłam...

Jak zlikwidować starą spółkę z.o.o?

Jak zlikwidować starą spółkę z.o.o?

Spółka z o.o. założona w 1991 r. przetrwała do 1997 r. Od tej pory nie prowadzi działalności, ale jej nie zlikwidowaliśmy ze względu na...

Odpowiedzialność członka zarządu spółki z o.o. za nietrafne decyzje gospodarcze i zadłużenie

Odpowiedzialność członka zarządu spółki z o.o. za nietrafne decyzje gospodarcze i zadłużenie

Spółka z o.o., w której byłem prezesem, z powodu nietrafnych decyzji gospodarczych i prawdopodobnie nieuczciwości pewnych osób, popadła...

Jak wycenić wartość udziałów w spółce z o.o.?

Jak wycenić wartość udziałów w spółce z o.o.?

W jaki sposób mogę zbyć udziały w spółce z o.o. i jak je wycenić? Jestem udziałowcem 40% w spółce z o.o. Kapitał zakładowy...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »