Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z prawem handlowym? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wypłacanie wynagrodzeń w imieniu zleceniodawcy

Michał Kowalski • Opublikowane: 2019-11-01

Czy działając jako zleceniobiorca usługi polegającej na wypłacaniu wynagrodzeń w imieniu zleceniodawcy, muszę mieć pozwolenie KNF? Czy otrzymywane od zleceniodawcy środki na wynagrodzenia nie będą stanowiły przychodu z mojej działalności? Do tego celu mam wyodrębnione pomocnicze konto bankowe. Czy taka usługa jest w świetle przepisów usługą płatniczą?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wypłacanie wynagrodzeń w imieniu zleceniodawcy

Stosownie do Kodeksu pracy (K.p.):

„Art. 86. § 1. Pracodawca jest obowiązany wypłacać wynagrodzenie w miejscu, terminie i czasie określonych w regulaminie pracy lub w innych przepisach prawa pracy.

§ 2. Wypłaty wynagrodzenia dokonuje się w formie pieniężnej; częściowe spełnienie wynagrodzenia w innej formie niż pieniężna jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy przewidują to ustawowe przepisy prawa pracy lub układ zbiorowy pracy.

§ 3. Obowiązek wypłacenia wynagrodzenia może być spełniony w inny sposób niż do rąk pracownika, jeżeli tak stanowi układ zbiorowy pracy lub pracownik uprzednio wyrazi na to zgodę na piśmie.”

Pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników.

Za pracodawcę będącego jednostką organizacyjną czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje osoba lub organ zarządzający tą jednostką albo inna wyznaczona do tego osoba. Pracodawca będący osobą fizyczną, jeżeli nie dokonuje osobiście czynności w sprawach z zakresu prawa prac, może wyznaczyć do tego celu inną osobę.

W praktyce spotyka się sytuacje, iż pracodawca upoważnia osobę trzecią do dokonywania w jego imieniu czynności z zakresu prawa pracy oraz czynności z zakresu wypłaty wynagrodzenia pracownikom i osobom niebędącym pracownikami (zlecenia, kontrahenci) – w ramach umów outsourcingu.

Outsourcing to powierzenie niektórych czynności specjalistom, co pozwala firmie skoncentrować się na działalności podstawowej. Dotyczy to również zlecania na zewnątrz obsługi wynagrodzeń.

W Pani przypadku, sytuacja wyglądałaby następująco:

 1. Pani prowadzi działalność gospodarczą (jest przedsiębiorcą),
 2. zleceniodawca także byłby przedsiębiorcą,
 3. zleceniodawca przekazywałby Pani środki finansowane przeznaczone na wypłaty dla swoich pracowników w kwocie gwarantującej dokonanie wypłat co najmniej za dany miesiąc świadczenia pracy,
 4. w celu przyjmowania oraz dokonywania wypłaty ma Pani wyodrębnione w banku konto pomocnicze,
  – konto pomocnicze prowadzone byłoby przez bank (SKOK) dla Pani jako przedsiębiorcy,
  – rachunek zasilany byłby przez zleceniodawcę,
  – Pani jako zleceniobiorca wystawiałaby polecenia przelewu określonych kwot na rzecz pracowników zleceniodawcy,
  – zobowiązanym do zapłaty wynagrodzenia byłby zleceniodawca,
  – faktycznym płatnikiem wynagrodzenia byłby zleceniodawca,
  – Pani byłaby płatnikiem kwot stanowiących wynagrodzenie pracowników zleceniodawcy,
  – odbiorcą uprawnionym do otrzymania zapłaty byłby pracownik zleceniodawcy,
 5. niezależnie od pieniędzy zleceniodawca przekazałaby Pani dane osobowe pracowników niezbędne do prawidłowego dokonania wypłaty wynagrodzenia (w gotówce, przekazem pocztowym lub przelewem bankowym),
 6. przekazanie pieniędzy nie stanowiłoby pożyczki od zleceniodawcy dla Pani,
 7. Pani nie miałaby prawa do swobodnego dysponowania pieniędzmi zleceniodawcy na swoje lub dowolnie ustalone cele,
 8. Pani miałaby obowiązek oddać przekazane środki na wniosek zleceniodawcy na jego rachunek lub zadysponować nimi na cel wskazany przez zleceniodawcę,
 9. przelew na rachunek pracownika zleceniodawcy należnego mu od zleceniodawcy wynagrodzenia byłby traktowany jako zwrot środków na wniosek zleceniodawcy,
 10. zawarta byłaby odrębna umowa regulująca wzajemne prawa, obowiązki oraz zasady świadczenia przez Panią usług i wynagradzania za nie.

Skoro przekazanie środków pieniężnych na Pani rachunek bankowy nie jest podyktowane wolą udzielenia jej pożyczki, ani też nie będzie miała Pani możliwości dowolnego dysponowania tymi środkami na własne cele – w tym stanie faktycznym możemy mówić o przechowaniu środków pieniężnych.

Z uwagi na prawo do rozdysponowania ich zgodnie z wolą przekazującego, charakter dokonywanych czynności na rzecz zleceniodawcy (przechowywanie pieniędzy, dokonywanie określonych operacji gospodarczych w imieniu i na rzecz zleceniodawcy) – możemy mówić o usłudze płatniczej.

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych wskazuje, że usługi płatnicze mogą być wykonywane jedynie przez dostawców usług płatniczych, czyli oprócz banków, także m.in. przez instytucje płatnicze, instytucje pieniądza elektronicznego, biura usług płatniczych. A to oznacza, że świadczenie usług płatniczych, jeśli nie jest wykonywane przez żaden z podmiotów uprawnionych (np. banki na podstawie odpowiednich postanowień statutu), wymaga uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) na prowadzenie działalności w charakterze krajowej instytucji płatniczej lub wpisu do rejestru usług płatniczych jako biuro usług płatniczych.

W ustawie nie ma definicji usług płatniczych, a jedynie zamknięty katalog określonych rodzajów działalności, które należy traktować jako usługi płatnicze. Przez usługi płatnicze rozumie się działalność polegającą na:

 1. przyjmowaniu wpłat gotówki i dokonywaniu wypłat gotówki z rachunku płatniczego oraz wszelkie działania niezbędne do prowadzenia rachunku;
 2. wykonywaniu transakcji płatniczych, w tym transferu środków pieniężnych na rachunek płatniczy u dostawcy użytkownika lub u innego dostawcy:
  1. przez wykonywanie usług polecenia zapłaty, w tym jednorazowych poleceń zapłaty,
  2. przy użyciu karty płatniczej lub podobnego instrumentu płatniczego,
  3. przez wykonywanie usług polecenia przelewu, w tym stałych zleceń;
 3. wykonywaniu transakcji płatniczych wymienionych w punkcie 2 powyżej, w ciężar środków pieniężnych udostępnionych użytkownikowi z tytułu kredytu, a w przypadku instytucji płatniczej lub instytucji pieniądza elektronicznego –- kredytu, o którym mowa w art. 74 ust. 3 ustawy o usługach płatniczych lub art. 132j ust. 3 UUP;
 4. wydawaniu instrumentów płatniczych;
 5. umożliwianiu wykonania transakcji płatniczych, zainicjowanych przez akceptanta lub za jego pośrednictwem, instrumentem płatniczym płatnika, w szczególności na obsłudze autoryzacji, przesyłaniu do wydawcy karty płatniczej lub systemów płatności zleceń płatniczych płatnika lub akceptanta, mających na celu przekazanie akceptantowi należnych mu środków, z wyłączeniem czynności polegających na jej rozliczaniu i rozrachunku w ramach systemu płatności w rozumieniu ustawy o ostateczności rozrachunku (acquiring);
 6. świadczeniu usługi przekazu pieniężnego;
 7. wykonywaniu transakcji płatniczych, w przypadku których zgoda płatnika na wykonanie transakcji udzielana jest przy użyciu urządzenia telekomunikacyjnego, cyfrowego lub informatycznego, a płatność przekazywana jest dostawcy usług telekomunikacyjnych, cyfrowych lub informatycznych, działającemu jedynie jako pośrednik pomiędzy użytkownikiem zlecającym transakcję płatniczą a odbiorcą.

Szczegółowa kwalifikacja pod kątem ewentualnego stosowania wobec określonej działalności przepisów ustawy o usługach płatniczych powinna być dokonana przede wszystkim z uwzględnieniem katalogu usług płatniczych.

Należy przy tym podkreślić, że działalność w zakresie usług płatniczych, w ramach której dostawca usługi wchodzi w posiadanie środków pieniężnych będących przedmiotem transakcji płatniczej, podlega przepisom ustawy, o ile nie zachodzą inne przypadki wyłączające stosowanie przepisów tej ustawy, określone w art. 6, stanowiące wyjątki, których nie należy traktować rozszerzająco. Obejmują one:

 1. transakcje płatnicze dokonywane wyłącznie w gotówce bezpośrednio między płatnikiem a odbiorcą;
 2. transakcje płatnicze między płatnikiem a odbiorcą dokonywane za pośrednictwem osoby wykonującej czynności zmierzające do zawarcia przez płatnika i odbiorcę oznaczonej umowy lub zawierającej taką umowę w imieniu lub na rzecz płatnika albo odbiorcy;
 3. transport banknotów i monet, w szczególności ich odbieranie, przetwarzanie oraz dostarczanie;
 4. transakcje płatnicze w ramach wykonywanego niezawodowo gromadzenia i dostarczania gotówki w toku działalności niezarobkowej, w szczególności zbieranie i wydatkowanie środków pieniężnych w ramach zbiórek publicznych;
 5. usługi, w ramach których odbiorca, na żądanie płatnika zgłoszone przed wykonaniem transakcji płatniczej mającej na celu dokonanie zapłaty za zakupione towary lub usługi, w ramach tej transakcji płatniczej wypłaca płatnikowi gotówkę (usługi „cash back”);
 6. wymianę walutową z gotówki na gotówkę bez pośrednictwa rachunku płatniczych;
 7. transakcje płatnicze oparte na jednym z następujących dokumentów w postaci papierowej, wystawionych na dostawcę w celu postawienia środków pieniężnych do dyspozycji odbiorcy:
  1. czeku zgodnego z Konwencją w sprawie jednolitej ustawy o czekach (Dz. U. z 1937 r. poz. 181),
  2. czeku podobnym do czeku, o którym mowa w lit. a) powyżej, który podlega przepisom państw członkowskich niebędących stroną konwencji, o której mowa w lit. a) powyżej,
  3. wekslu trasowanym zgodnym z Konwencją w sprawie jednolitej ustawy o wekslach trasowanych i własnych (Dz. U. z 1937 r. poz. 175),
  4. wekslu trasowanym podobnym do weksla, o którym mowa w lit. c), który podlega przepisom państw członkowskich niebędących stroną konwencji, o której mowa w lit. c) powyżej,
  5. znaku legitymacyjnym, w tym voucherach,
  6. czeku podróżnym,
  7. przekazie pocztowym w rozumieniu aktów Światowego Związku Pocztowego;
 8. transakcje płatnicze dokonywane w ramach systemu płatności lub w ramach systemu rozrachunku papierów wartościowych, o którym mowa w art. 1 pkt 2 ustawy o ostateczności rozrachunku;
 9. transakcje płatnicze dokonywane w związku z obsługą instrumentów finansowych i wynikających z nich praw, w tym dywidend, innych dochodów, oraz transakcji dokonywanych w związku ze sprzedażą lub umorzeniem papierów wartościowych, w szczególności dokonywanych przez podmioty wymienione w punkcie 8 lub podmioty podlegające nadzorowi sprawowanemu na podstawie ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym;
 10. usługi świadczone przez dostawców usług technicznych, wspierających świadczenie usług płatniczych, jeżeli nie wchodzą oni w posiadanie środków pieniężnych będących przedmiotem transakcji płatniczej w szczególności usług przetwarzania i przechowywania danych, usług powierniczych i ochrony prywatności, usług przekazywania pomiędzy płatnikiem a odbiorcą informacji o transakcji płatniczej, uwierzytelniania danych i podmiotów, dostarczania technologii informatycznych (IT) i sieci komunikacyjnych, dostarczania i utrzymania terminali i urządzeń wykorzystywanych do świadczenia usług płatniczych;
 11. usługi oparte na instrumentach, które można wykorzystywać:
  1. w celu nabycia towarów lub usług wyłącznie w placówkach wydawców tych instrumentów lub placówkach podmiotów trzecich związanych z wydawcą umową handlową, inną niż umowa o świadczenie usługi płatniczej, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 UUP (acquiring),
  2. w ramach ograniczonej sieci dostawców usług lub
  3. w odniesieniu do ograniczonego zakresu towarów lub usług;
 12. transakcje płatnicze przeprowadzane przy użyciu jakichkolwiek urządzeń telekomunikacyjnych, cyfrowych lub informatycznych, w ramach których nabywane towary lub usługi dostarczane są do urządzenia telekomunikacyjnego, cyfrowego lub informatycznego i mają być wykorzystywane przy pomocy takiego urządzenia, jeżeli dostawca usług telekomunikacyjnych, cyfrowych lub informatycznych świadczy również inne usługi, w szczególności dostarcza narzędzia dostępu, dystrybucji lub wyszukiwania;
 13. transakcje płatnicze przeprowadzane między dostawcami, ich agentami lub oddziałami na ich własny rachunek;
 14. transakcje płatnicze przeprowadzane między jednostką dominującą a jednostką zależną lub między jednostkami zależnymi od tej samej jednostki dominującej, z udziałem dostawcy należącego do tej samej grupy;
 15. usługi wypłat gotówki przy użyciu bankomatów, świadczonych przez dostawców działających na rzecz co najmniej jednego wydawcy instrumentów płatniczych i niebędących stroną umowy ramowej z osobą wypłacającą gotówkę z rachunku płatniczych przy użyciu bankomatu, jeżeli dostawcy ci nie świadczą innych usług płatniczych;
 16. usługi wykonywane wyłącznie z wykorzystaniem papierowych książeczek oszczędnościowych, w przypadku gdy wszelkie transakcje są rejestrowane wyłącznie w tych książeczkach.

Według ustawy:

 • odbiorca –oznacza osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, będącą odbiorcą środków pieniężnych stanowiących przedmiot transakcji płatniczej;
 • płatnik –oznacza osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, składającą zlecenie płatnicze;
 • usługa przekazu pieniężnego – oznacza usługę płatniczą świadczoną bez pośrednictwa rachunku płatniczego prowadzonego dla płatnika, polegającą na transferze do odbiorcy lub do innego dostawcy przyjmującego środki pieniężne dla odbiorcy środków pieniężnych otrzymanych od płatnika lub polegającą na przyjęciu środków pieniężnych dla odbiorcy i ich udostępnieniu odbiorcy.
 • polecenie przelewu – oznacza usługę płatniczą polegającą na uznaniu rachunku płatniczego odbiorcy, w przypadku gdy transakcja płatnicza z rachunku płatniczego płatnika jest dokonywana przez dostawcę usług płatniczych prowadzącego rachunek płatniczy płatnika na podstawie dyspozycji udzielonej przez płatnika.

Biorąc powyższe pod uwagę, w pierwszej kolejności należy zbadać, czy w ramach Pani działalności mamy do czynienia z wchodzeniem w posiadanie środków pieniężnych będących przedmiotem transakcji płatniczej, następnie czy nie zachodzą wyłączenia z art. 6, a w dalszej kolejności dokonać kwalifikacji zamierzonej działalności do poszczególnych rodzajów usług płatniczych.

Do kategorii dostawców usług płatniczych, którzy są wyłącznie uprawnieni do wykonywania działalności w zakresie usług płatniczych należą następujące podmioty:

 1. krajowa instytucja płatnicza;
 2. bank krajowy w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo bankowe;
 3. oddział banku zagranicznego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 20 ustawy – Prawo bankowe;
 4. instytucja kredytowa w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy – Prawo bankowe i odpowiednio oddział instytucji kredytowej w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 18 ustawy – Prawo bankowe;
 5. instytucja pieniądza elektronicznego;
 6. oddział podmiotu świadczącego w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim, zgodnie z prawem tego państwa, pocztowe usługi płatnicze, uprawnionego zgodnie z prawem tego państwa do świadczenia usług płatniczych oraz Poczta Polska Spółka Akcyjna w zakresie, w jakim odrębne przepisy upoważniają ją do świadczenia usług płatniczych;
 7. unijna instytucja płatnicza;
 8. Europejski Bank Centralny, Narodowy Bank Polski oraz bank centralny innego państwa członkowskiego – gdy nie działają w charakterze władz monetarnych lub organów administracji publicznej;
 9. organ administracji publicznej;
 10. spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa lub Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa w rozumieniu ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych – w zakresie, w jakim odrębne przepisy uprawniają je do świadczenia usług płatniczych,
 11. biuro usług płatniczych.

Pani firma mogłaby być traktowana tylko jako biuro usług płatniczych.

Biuro usług płatniczych jest uprawnione do prowadzenia – oprócz świadczenia usługi przekazu pieniężnego – innej działalności gospodarczej jako hybrydowe biuro usług płatniczych. Oznacza to, że poza świadczeniem usług płatniczych biuro usług płatniczych może także:

 1. świadczyć ściśle powiązane ze świadczeniem usług płatniczych usługi dodatkowe, takie jak:
  1. usługi wymiany walut,
  2. usługi bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych przekazanych w celu wykonania transakcji płatniczej,
  3. usługi przechowywania i przetwarzania danych;
 2. prowadzić systemy płatności;
 3. prowadzić inną działalność gospodarczą.

Przekaz pieniężny to usługa płatnicza świadczona bez pośrednictwa rachunku płatniczego prowadzonego dla płatnika, polegająca na transferze do odbiorcy lub do innego dostawcy przyjmującego środki pieniężne dla odbiorcy środków pieniężnych otrzymanych od płatnika lub polegającą na przyjęciu środków pieniężnych dla odbiorcy i ich udostępnieniu odbiorcy.

W świetle powyższego – działanie jako zleceniobiorca usługi polegającej na przechowywaniu środków finansowych zleceniodawcy oraz wypłacaniu wynagrodzeń w imieniu zleceniodawcy dla jego pracowników wymagałoby utworzenia biura usług płatniczych.

Działalność w zakresie usług płatniczych w charakterze biura usług płatniczych może być wykonywana po uzyskaniu wpisu do rejestru biur usług płatniczych. Z taką działalnością związanych jest szereg obowiązków, których nie opisuję, albowiem zawarte są we wskazanej ustawie.

Otrzymywane od zleceniodawcy środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń nie będą stanowiły przychodu z Pani działalności. Przychodem będzie Pani wynagrodzenie za świadczone usługi.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

Szukamy prawnika »