Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z prawem handlowym? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wynagrodzenie dla pracownika fundacji

Marta Handzlik • Opublikowane: 2014-08-28

Niedawno założyliśmy fundację. Planujemy zatrudnić kobietę w ciąży, prawdopodobnie nie będzie brała zwolnienia lekarskiego. Czy możemy jej dać np. 6 tys. zł pensji? Czy to na coś narazi fundację?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Działalnością odpłatną pożytku publicznego jest:

  • działalność powadzona przez stowarzyszenie/fundację w ramach jej działań statutowych mieszczących się w sferze pożytku publicznego określonej w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, za które pobiera opłaty (wynagrodzenie) od beneficjentów,
  • sprzedaż towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby bezpośrednio korzystające z działalności pożytku publicznego, w szczególności w zakresie rehabilitacji oraz przystosowania do pracy zawodowej osób niepełnosprawnych oraz reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Limit wynagrodzeń pracowników dotyczy organizacji prowadzących odpłatną działalność pożytku publicznego.

Działalność odpłatna pożytku publicznego staje się działalnością gospodarczą (wymagającą rejestracji), jeżeli przeciętne miesięczne wynagrodzenie osoby fizycznej z tytułu zatrudnienia przy wykonywaniu statutowej działalności odpłatnej pożytku publicznego, za okres ostatnich 3 miesięcy, przekracza 3-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w 2012 roku wyniosło 3 728,36 zł. Limit 3-krotności wynagrodzenia wynosi więc w 2013 roku: 11 185,08 zł.

Przez wynagrodzenie rozumie się wynagrodzenie z tytułu świadczenia pracy lub usług, niezależnie od sposobu nawiązania stosunku pracy lub rodzaju i treści umowy cywilnoprawnej z osobą fizyczną.

Obecnie nie jest jeszcze znana wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2013 roku, jednakże przy pensji pracownika w kwocie 6 tysięcy złotych przekroczą Państwo zapewne dostępny limit i zmuszeni będą Państwo do zarejestrowania działalności gospodarczej.

Pracownik za czas choroby trwającej łącznie do 33 dni w roku kalendarzowym zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia (100%, jeśli niezdolność do pracy spowodowana jest ciążą). Prawo do zasiłku chorobowego finansowanego z FUS pracownik ma, począwszy od 34. dnia niezdolności do pracy w danym roku kalendarzowym, a zasiłek przysługuje mu nie dłużej niż przez 182 dni, a jeżeli niezdolność do pracy spowodowana została ciążą – nie dłużej niż przez 270 dni.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z tą ustawą „do zakresu działania Zakładu należy między innymi: stwierdzanie i ustalanie obowiązku ubezpieczeń społecznych, ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, a także dysponowanie środkami finansowymi Funduszu Ubezpieczeń Społecznych”. W związku z tym Zakład ma obowiązek podejmowania działań zapobiegających uzyskiwaniu ochrony ubezpieczeniowej, w tym świadczeń z ubezpieczeń społecznych, przez osoby nieuprawnione.

W przypadkach budzących wątpliwości, np. występowania o świadczenia w bardzo krótkim czasie od zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych lub pozyskania informacji, że dana osoba faktycznie nie świadczy pracy, podejmowane są postępowania wyjaśniające, w tym kontrole u płatników składek. Przedmiotem postępowania jest dokonanie ustaleń pozwalających na stwierdzenie, czy dana osoba posiada tytuł do ubezpieczeń, czy też zawarcie umowy o pracę miało na celu nie faktyczne świadczenie pracy, lecz uzyskanie nienależnych świadczeń z ubezpieczeń społecznych. W każdej sprawie indywidualnej dokonywana jest wnikliwa ocena zebranego materiału dowodowego. W sprawie spornej Zakład wydaje decyzję o wyłączeniu z ubezpieczeń, a w konsekwencji o odmowie prawa do zasiłku. Zakład nie kwestionuje więc dopuszczalności zatrudniania kobiet w ciąży, a jedynie przypadki zawierania pozornych umów o pracę. Kwestia ta była m.in. przedmiotem orzeczeń Sądu Najwyższego, który kilkakrotnie potwierdzał stanowisko ZUS-u.

W razie stwierdzenia, że stosunek pracy nie został nawiązany albo nie jest realizowany, co jest jednoznaczne ze stwierdzeniem, w drodze decyzji ZUS-u, braku podstaw do objęcia ubezpieczeniami społecznymi – nie przysługują osobie rzekomo zatrudnionej świadczenia z ubezpieczeń społecznych, w tym zasiłki chorobowe, jak również zasiłki macierzyńskie z ubezpieczenia chorobowego.

Podsumowując – mogą Państwo oczywiście zaproponować pracownicy pensję w wysokości 6 tysięcy miesięcznie, ale narażą się Państwo na obowiązek przekształcenia fundacji w działalność gospodarczą po przekroczeniu limitów.

Jeśli pracownica skorzysta ze zwolnienia lekarskiego niedługo po rozpoczęciu pracy, może, ale nie musi, narazić się na kontrolę z ZUS-u. W takiej sytuacji najlepiej będzie, jeśli będą Państwo dysponować dowodami, że pracownica rzeczywiście wykonywała pracę i umowa nie została zawarta jedynie w celu wyłudzenia zasiłku (co niestety ZUS będzie podejrzewał).

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Skuteczne powiadomienie o rozwiązaniu umowy o współpracy

Dnia 29.04 br. pewna firma – nasz długoletni kontrahent i współpracownik – wypowiedziała nam bez żadnej zapowiedzi umowę o współpracy....

 

Organ prowadzący przedszkole niepubliczne a pełnomocnik

Właścicielem niepublicznego przedszkola jest osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą. W statucie przedszkola należy podać, kto...

 

Biblioteka zakładowa dla pracowników

Ze swoich własnych zbiorów tworzę bibliotekę zakładową dla swoich pracowników. Chcę nieodpłatnie wypożyczać im książki i filmy. Czy wymaga to...

 

Zmiana formy prawnej apteki

Wraz z mężem prowadzimy aptekę w formie spółki cywilnej. Chcielibyśmy przekształcić ją w spółkę jawną. Czy taka zmiana uruchamia całą...

 

Dołączenie członków rodziny do firmy

Prowadzę działalność gospodarczą. Planuję dołączenie członków rodziny do firmy i przekształcenie jej w spółkę z o.o. Czy to dobry...

 

Zatrudnienie prezesa zarządu w spółce

Jestem jedynym członkiem zarządu spółki (dwóch udziałowców, 95% posiadam ja). Jak najlepiej i najkorzystniej zatrudnić się w spółce pod...

 

Konieczność aneksowania umów przy przekazaniu przedsiębiorstwa

Zdecydowałam się przekazać mężowi firmę w formie darowizny. Mam zawarte umowy z dostawcami usług oraz z abonentami. Czy po przekazaniu...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »