Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wymagalnośc decyzji po zakończeniu postępowania upadłościowego

Barbara Wallas • Opublikowane: 2014-07-28

W czasie trwania upadłości spółki z o.o. na syndyka zostały wydane decyzje naczelnika urzędu celnego określające zobowiązania podatkowe etc. Naczelnik UC zgłosił wierzytelności do syndyka. Ten odrzucił roszczenia i nie wpisał ich na listę wierzytelności. UC nie skorzystał ze swojego prawa i nie wniósł zażalenia w ustawowym terminie. Po pewnym okresie syndyk zakończył postępowanie, sąd wydał postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego, pozostały majątek zwrócił spółce i spółka działa nadal do dnia dzisiejszego. Czy w tym momencie istnieje realne zagrożenie, że urząd celny może chcieć egzekwować swoje należności z decyzji wydanych na syndyka od spółki? 

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sąd stwierdza ukończenie postępowania upadłościowego w trybie art. 368 Prawa upadłościowego i naprawczego po spełnieniu jednej z następujących przesłanek:

  1. w sprawach, w których postępowanie upadłościowe obejmowało likwidację majątku, sąd po wykonaniu ostatecznego planu podziału stwierdza zakończenie postępowania upadłościowego lub
  2. sąd stwierdza zakończenie postępowania także wtedy, gdy w toku postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku upadłego wszyscy wierzyciele zostali zaspokojeni.

Zgodnie z art. 368 ust. 3 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze art. 362–367 (dotyczące skutków umorzenia) stosuje się odpowiednio.

Jeśli doszło do wydania reszty majątku spółce, chodziło tu o drugą przesłankę, a więc zaspokojenie całości wierzycieli. Na gruncie przepisów prawa upadłościowego istnieje możliwość, że upadła spółka kapitałowa po stwierdzeniu zakończenia postępowania upadłościowego nie utraci podmiotowości prawnej i nadal może funkcjonować w obrocie. Upadły odzyskuje swój majątek, który nie został zlikwidowany, a ponadto księgi przedsiębiorstwa, korespondencję i inne dokumenty, łącznie z prowadzoną przez syndyka dokumentacją postępowania upadłościowego – art. 364 ust. 1, a w razie odmowy wydania upadłemu jego majątku, ksiąg i korespondencji oraz dokumentów, upadły może odzyskać je przymusowo od syndyka – art. 364 ust. 2.

W związku z powyższym wierzyciele, po ukończeniu postępowania na podstawie art. 264 ust. 1, występują do sądu upadłościowego o tytuł egzekucyjny przeciwko upadłemu – który stanowi wyciąg z zatwierdzonej przez sędziego–komisarza listy wierzytelności, zawierający oznaczenie wierzytelności oraz sumy otrzymanej na jej poczet przez wierzyciela. W przedmiotowej sprawie urząd celny jednak na chwilę obecną nie może uzyskać takiego tytułu egzekucyjnego, gdyż, jak Pan wskazał, nie został uznany na liście wierzytelności – zgodnie z dyspozycją syndyka.

Należy zaznaczyć, że rozstrzygnięcie co do uznania lub nieuznania wierzytelności na liście wierzytelności w postępowaniu upadłościowym wiąże zasadniczo tylko w postępowaniu upadłościowym. W sytuacji jednak gdy wierzytelność została uznana na liście wierzytelności i nie została zaspokojona na drodze planu podziału, brak jest podstaw, aby obciążać wierzyciela obowiązkiem ponownego dochodzenia wierzytelności już raz ustalonej. Dlatego wyciąg z listy wierzytelności, zawierający oznaczenie sumy otrzymanej na poczet wierzytelności, stanowi tytuł egzekucyjny przeciwko upadłemu po zakończeniu lub umorzeniu postępowania upadłościowego.

Odpowiadając zatem na Pana pytania, biorąc pod uwagę przepisy ustawy prawa upadłościowego, jak również praktykę w polskich sądach upadłościowych, zgłoszenie urzędu celnego dokonane na podstawie wierzytelności powstałej po ogłoszeniu upadłości zostało odrzucone przez sędziego–komisarza jako niepodlegające zgłoszeniu w trybie art. 236 cytowanej ustawy (jako wierzytelność powstała po ogłoszeniu upadłości a nie przed ogłoszeniem). Co więcej, kwoty wynikające z decyzji UC jako stricte koszt postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku upadłego (art. 230 ustawy) wynikały najprawdopodobniej z prowadzonej przez syndyka działalności gospodarczej przedsiębiorstwa upadłego. Tym samym z mocy ustawy (na podstawie art. 342 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 343 ust. 1) syndyk zaspokaja należności pierwszej kategorii (koszt postępowania) w miarę wpływu do masy upadłości stosownych sum; jeżeli należności te nie zostaną zaspokojone w ten sposób, zaspokaja się je w drodze podziału funduszów masy upadłości.

Jeśli w Pana sprawie decyzje urzędu celnego powstały w trakcie postępowania upadłościowego i jako adresat decyzji został wskazany syndyk, wówczas był on zobowiązany do zapłaty należności UC jako kosztu postępowania sądowego. Informacja o tym, czy syndyk uiścił tę należność, winna być wskazana w sprawozdaniu syndyka składanego do sędziego–komisarza. Tak powinno się stać.

Jeśli doszło do sytuacji wyjątkowej, gdy syndyk nie uiścił należności, wówczas wskazać należy, iż po zakończeniu postępowania wierzyciel mógłby dalszym ciągu dochodzić swych wierzytelności już od samego upadłego (spółki) – ale taki tryb spotyka się przy upadłości likwidacyjnej, gdzie następuje umorzenie postępowania upadłościowego (gdy brak majątku). Skoro sąd zakończył postępowanie upadłościowe, z uwagi na fakt, iż wszyscy wierzyciele zostali zaspokojeni – wówczas takiej wierzytelności UC nie ma.

Prawnie rzecz ujmując, nawet w sytuacji, gdy UC udowadniałby istnienie swojej należności, trudność stanowić będzie podjęcie egzekucji wobec spółki, skoro należność powstała w trakcie postępowania upadłościowego, a adresatem decyzji był syndyk (który w owym czasie był osobą odpowiedzialną za masę upadłości).

Na marginesie podpowiem, iż zgodnie z aktualnym wypisem z KRS spółka widnieje jako podmiot w upadłości i należałoby dokonać wniosku aktualizacyjnego w zakresie zakończenia postępowania upadłościowego i kontynuowania działalności przez spółkę w sądzie rejestrowym (tak, aby podmiot nie „wisiał” jako „w upadłości”). Uchroni to Państwa nawet przed takim argumentem UC, iż spółka nadal jest w upadłości. 

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »