Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką jawną? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wyjście wspólnika ze spółki jawnej

Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 2014-07-28

Spółka jawna ma 4 wspólników. Jeden z nich jest wraz ze swoim małżonkiem wspólnikiem spółki cywilnej (osobny NIP i REGON, ale podobne działalności). Spółka cywilna ma zaległości finansowe. Wspólnicy tej spółki chcieliby ją zamknąć. Pozostali wspólnicy spółki jawnej są skłonni pomóc zadłużonemu wspólnikowi, ale warunkiem jest wyjście tego wspólnika ze spółki jawnej. Jak najlepiej rozwiązać ten problem?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Spółka jawna ma 4 wspólników. Spółka cywilna ma dwoje wspólników – małżonków.

Wspólnik spółki jawnej może wypowiedzieć umowę spółki i po okresie wypowiedzenia przestanie być jej wspólnikiem. Jednak Kodeks spółek handlowych (w skrócie K.s.h.) zawiera regulacje:

„Art. 58. Rozwiązanie spółki powodują (…) wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika lub wierzyciela wspólnika”.

Aby zapobiec rozwiązaniu umowy spółki i samej spółki, niezbędne jest, by w umowie spółki przewidziane było, iż wypowiedzenie umowy spółki nie powoduje jej rozwiązania.

Ewentualnie po złożeniu wypowiedzenia pozostali wspólnicy podejmą uchwałę o tym, że spółka nadal trwa pomiędzy pozostałymi wspólnikami – nie później niż do końca okresu wypowiedzenia. Według K.s.h.:

„Art. 64 § 1. Pomimo śmierci lub ogłoszenia upadłości wspólnika oraz pomimo wypowiedzenia umowy spółki przez wspólnika lub jego wierzyciela, spółka trwa nadal pomiędzy pozostałymi wspólnikami, jeżeli umowa spółki tak stanowi lub pozostali wspólnicy tak postanowią.

§ 2. Uzgodnienie takie powinno w przypadku śmierci lub ogłoszenia upadłości nastąpić niezwłocznie, a w przypadku wypowiedzenia - przed upływem terminu wypowiedzenia. W przeciwnym razie spadkobierca, syndyk lub wspólnik, który wypowiedział umowę spółki, a także jego wierzyciel, mogą domagać się przeprowadzenia likwidacji”.

W następnej kolejności dokonuje się rozliczenia z tym wspólnikiem jak w sytuacji jego zwykłego wyjścia ze spółki stosownie do art. 65 K.s.h.

To rozwiązanie ma ten mankament, że wymagałoby oczekiwania na upływ okresu wypowiedzenia.

Oczywiście należałoby wtedy zawrzeć jednocześnie dodatkowe porozumienie ze wspólnikiem występującym i zastrzec w ramach tego porozumienia, że spółka jawna dokona spłaty określonych zobowiązań wspólnika z tytułu jego uczestnictwa w spółce cywilnej. Zapłata dokonana przez spółkę zostanie zaliczona na poczet rozliczenia z tytułu wystąpienia ze spółki jawnej. Spółka jawna przekazuje środki na rzecz określonych podmiotów wskazanych przez wspólnika (wierzycieli spółki cywilnej).

Istotne byłoby, czy umowa spółki przewiduje możliwość zbycia przez wspólnika w czasie trwania umowy spółki jawnej – ogółu praw i obowiązków w tej spółce na rzecz osób trzecich. Brak takiego zapisu w umowie spółki uniemożliwia wykorzystanie tego rozwiązania (zbycie ogółu praw i obowiązków na rzecz osób trzecich lub pozostałych wspólników).

Jeżeli jest to ogół praw i obowiązków, może być nabyty przez jednego wspólnika w całości lub wszystkich wspólników w częściach równych.

Zastanowienia i odpowiedniego uregulowania umownego wymagałaby sprawa uregulowania części lub całości zobowiązań spółki cywilnej.

Jeżeli cena nabycia przekazana byłaby wspólnikowi, to jego zmartwieniem byłoby uregulowanie zobowiązań spółki cywilnej.

Jeżeli natomiast cena zbycia miałaby być przekazywana na rzecz wierzycieli spółki cywilnej, wskazane jest ustalenie umowne (najlepiej w formie pisemnej) zasad i sposobu przekazania oraz zaliczenia dokonanych przez wspólnika (wspólników) spółki jawnej jako nabywców – zapłat na rzecz ceny zbycia.

Podobnie byłoby w razie nabycia przez osobę trzecią.

Jak wskazuje K.s.h.:

„Art. 10 § 1. Ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej może być przeniesiony na inną osobę tylko wówczas, gdy umowa spółki tak stanowi.

§ 2. Ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej może być przeniesiony na inną osobę tylko po uzyskaniu pisemnej zgody wszystkich pozostałych wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

§ 3. W przypadku przeniesienia ogółu praw i obowiązków wspólnika na inną osobę, za zobowiązania występującego wspólnika związane z uczestnictwem w spółce osobowej i zobowiązania tej spółki osobowej odpowiadają solidarnie występujący wspólnik oraz wspólnik przystępujący do spółki”.

Gdyby umowa nie zawierała takiej regulacji, można dokonać zmiany umowy, zgłosić zmiany do KRS, a następnie skorzystać z tego rozwiązania.

Aneks do umowy spółki jawnej to kwestia jednego dnia, tak samo jak przygotowanie wniosku i złożenie w KRS. Wpis natomiast to kwestia kilku dni – wypis z KRS online byłby dowodem na jego dokonanie.

Niezależnie od tego wspólnik (mający jednocześnie spółkę cywilną) może zwrócić się do pozostałych wspólników spółki jawnej z wnioskiem o to, by w drodze zmiany umowy spółki spowodować wyjście tego wspólnika ze spółki jawnej.

Odrębnym porozumieniem ustala się, że wspólnika A z określonym dniem opuści spółkę (wspólnik wyjdzie ze spółki), dokonane zostanie rozliczenie jego praw i obowiązków w sposób wskazany w porozumieniu. Pieniądze z tytułu rozliczenia mogą być przekazane bezpośrednio wspólnikowi albo tez na rzecz wierzycieli spółki cywilnej i zaliczone na poczet rozliczenia w spółce jawnej.

Do rozliczenia miałby zastosowanie art. 65:

„Art. 65 § 1. W przypadku wystąpienia wspólnika ze spółki wartość udziału kapitałowego wspólnika albo jego spadkobiercy oznacza się na podstawie osobnego bilansu, uwzględniającego wartość zbywczą majątku spółki.

§ 2. Jako dzień bilansowy przyjąć należy:

1) w przypadku wypowiedzenia - ostatni dzień roku obrotowego, w którym upłynął termin wypowiedzenia,

2) w przypadku śmierci wspólnika lub ogłoszenia upadłości - dzień śmierci albo dzień ogłoszenia upadłości,

3) w przypadku wyłączenia wspólnika na mocy prawomocnego orzeczenia sądu - dzień wniesienia pozwu.

§ 3. Udział kapitałowy obliczony w sposób określony w § 1 i § 2 powinien być wypłacony w pieniądzu. Rzeczy wniesione do spółki przez wspólnika tylko do używania zwraca się w naturze.

§ 4. Jeżeli udział kapitałowy wspólnika występującego albo spadkobiercy wspólnika przy rozliczeniu wykazuje wartość ujemną, jest on obowiązany wyrównać spółce przypadającą na niego brakującą wartość.

§ 5. Wspólnik występujący albo spadkobierca wspólnika uczestniczą w zysku i stracie ze spraw jeszcze niezakończonych; nie mają oni jednak wpływu na ich prowadzenie. Mogą jednak żądać wyjaśnień, rachunków oraz podziału zysku i straty z końcem każdego roku obrotowego”.

We wszystkich przypadkach konieczne byłoby dokonanie zmiany umowy spółki jawnej – pozostanie w niej tylko trzech wspólników.

Zmiany te powinny zostać zgłoszone do KRS, US, ZUS, GUS.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Rozwiązanie dopiero co założonej spółki jawnej

Ja i kolega 10 stycznia złożyliśmy wniosek o zarejestrowanie spółki jawnej. Dzisiaj, to jest po 4 dniach, zmieniliśmy zdanie i chcemy tę...

 

Ustalenie wartości udziału w spółce jawnej

Przeprowadzam podział majątku wspólnego. Moja żona prowadzi spółkę jawną ze wspólnikiem (każde z nich ma po 50% udziałów). Spółka została założona...

 

Obowiązki związane z likwidacją spółki jawnej

Spółka jawna (restauracja) nie prowadzi działalności od 31.12.2009 r. Uchwałę o rozwiązaniu spółki i rozpoczęciu likwidacji podjęto 26.09.2011...

 

Sposoby rozwiązania spółki jawnej

Rozwiodłam się z mężem, bo od dawna się nade mną znęcał psychicznie i fizycznie. Od lat jednak prowadziliśmy spółkę jawną. Obecnie...

 

Następcy prawni zmarłego wspólnika spółki jawnej

Zmarł wspólnik naszej spółki jawnej, zostałem sam. W umowie zapisaliśmy, że w przypadku śmierci jednego ze wspólników na jego miejsce do...

 

Wystąpienie wspólnika ze spółki jawnej – rozliczenia

Ze względu na narastający konflikt zdecydowałem się wystąpić ze spółki jawnej, której jestem wspólnikiem. Złożyłem już oświadczenie...

 

Zabezpieczenie odpowiedzialności wspólników

Czy przy sprzedaży–przejęciu spółki jawnej można skutecznie zabezpieczyć odpowiedzialność wspólników zbywających za zobowiązania spółki? Np....

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »