Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wydzierżawienie ziemi i prowadzenie działalności agroturystycznej

Autor: Kinga Karaś

Córka prowadzi działalność gospodarczą, wynajmowała również w naszym gospodarstwie (6 ha) pokoje, opodatkowując je. Niedawno przepisaliśmy całe gospodarstwo na nią. Mąż jest rolnikiem, ciągle jest na KRUS-ie. Wybudowaliśmy sobie dom, w którym chcielibyśmy prowadzić agroturystykę (do 5 pokoi). Czy możemy wydzierżawić od córki 2 ha ziemi i prowadzić gospodarstwo i czy córka tak jak dawniej może wynajmować swoje dwa pokoje na firmę?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wydzierżawienie ziemi i prowadzenie działalności agroturystycznej

Podstawę prawną stanowi: ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (zwana dalej: ustawą), ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwana dalej: ustawą o PIT), ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.

Wynajem pokoi w działalności agroturystycznej

W przedstawionym stanie fatycznym mamy do czynienia z wynajmem pokoi w gospodarstwie agroturystycznym.

Obowiązek prowadzenia działalności gospodarczej jest wyłączony w przypadku wynajmu pokoi przez rolników. Przepisy prawa nie precyzują przy tym, iż pokoje te muszą być wynajmowane na nieruchomości należącej do rolników czy też nie. Dlatego też brak jest przeciwwskazań, by wydzierżawili Państwo od córki fragment jej gospodarstwa rolnego i na nim prowadzili wynajem pokoi jako rolnicy. Aby skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego, ilość pokoi wynajmowanych nie może przekraczać 5.

Zgodnie z art. 6 ustawy:

„1. Przepisów ustawy nie stosuje się do:

1) działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego;

2) wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów;

3) wyrobu wina przez producentów będących rolnikami wyrabiającymi mniej niż 100 hektolitrów wina w ciągu roku gospodarczego, o których mowa w art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz.U. z 2020 r. poz. 1891);

4) działalności rolników w zakresie sprzedaży, o której mowa w art. 20 ust. 1c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1426, z późn. zm.);

5) działalności prowadzonej przez koła gospodyń wiejskich na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz.U. z 2020 r. poz. 553 i 932), które spełniają warunki, o których mowa w art. 24 ust. 1 tej ustawy.

2. Do działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług stosuje się odpowiednio przepisy art. 7-11 i rozdziału 6 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1252)”.

Zobacz też: Dwa gospodarstwa rolne pod jednym adresem

Prowadzenie agroturystyki w gospodarstwie rolnym a PIT

Na gruncie art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy o PIT „wolne od podatku dochodowego są: dochody uzyskane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych, w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym, osobom przebywającym na wypoczynku oraz dochody uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób, jeżeli liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza 5”. Ważne jest jednak, by działalność taka była prowadzona na gospodarstwie rolnym, tj. na obszarze gruntów o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki nieposiadającej osobowości prawnej.

Skoro przepis art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 200) posługuje się liczbą pojedynczą „gospodarstwo rolne”, to istotnie punktem odniesienia przy jego wykładni jest właśnie jedno gospodarstwo rolne. Wobec tego niezależnie, ile osób będzie wynajmowało pokoje w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich znajdujących się w jednym gospodarstwie rolnym, to zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 43 ww. ustawy, będzie przysługiwało pod warunkiem, że łączna liczba pokoi wynajmowanych przez wszystkich w tych budynkach mieszkalnych nie przekroczy pięciu. Ustawa przypisuje jednemu gospodarstwu rolnemu określoną liczbę pokoi, bez odniesienia do liczby osób będących właścicielami (współwłaścicielami) tego jednego gospodarstwa rolnego, wynajmujących w tym gospodarstwie rolnym. W konsekwencji słuszna jest argumentacja, że jeżeli przepis stanowi o liczbie pokoi w gospodarstwie rolnym, a liczba tych pokoi nie może przekraczać 5, to nie jest konieczne dodatkowe precyzowanie łącznej liczby wynajmowanych pokoi (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Szczecinie z dnia 14 marca 2018 r., sygn. akt I SA/Sz 631/17).

Przeczytaj też: Prowadzenie działalności nie ujętej w PKD

Budynki mieszkalne i powiększenie działalności agroturystycznej

Z przepisu art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) nie wynika, że aby podatnik mógł skorzystać z przewidzianego w nim zwolnienia, musi być zameldowany czy też mieszkać w budynkach mieszkalnych, w których znajdują się pokoje gościnne na wynajem. Przepis ten operuje pojęciem „budynki mieszkalne”, a nie „budynku mieszkalnego”. Liczy się fakt, że budynki wymienione we wskazanym przepisie muszą być dostosowane do zamieszkania osób. Ponadto ze wskazanego przepisu nie wynika, aby gospodarstwo rolne musiało być własnością osoby, która dokonuje wynajmu pokoi gościnnych w tym gospodarstwie. Gospodarstwo rolne może składać się z jednej działki rolnej, jak i wielu działek rolnych o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha (art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym – t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.). Potwierdzeniem, że strona ma gospodarstwo rolne, może być decyzja organu wykonawczego gminy o zwolnieniu z podatku rolnego. Nie można podzielić stanowiska organu, że symbol B w oznaczeniu działek stanowi argument na odrębność przedmiotowych działek (odrębna nieruchomość) od gospodarstwa rolnego podatnika (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Szczecinie z dnia 12 maja 2011 r., sygn. akt I SA/Sz 175/11).

„Jeżeli podatniczka spełniła warunki określone w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a mianowicie pokoje te były usytuowane w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym, a liczba wynajmowanych pokoi nie przekroczyła 5 to dochody uzyskanego z tego tytułu podlegają zwolnieniu przedmiotowemu na mocy wymienionego przepisu. W konsekwencji podatniczka mogłaby być opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych łącznie z małżonkiem od sumy dochodów na zasadzie przepisu art. 6 ust. 2 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż nie zachodziłyby przesłanki wymienione w przepisie art. 6 ust. 8 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do wyłączenia możliwości wspólnego opodatkowania z małżonkiem skoro skarżąca nie uzyskała dochodów (przychodów) opodatkowanych na zasadach określonych w cyt. ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne” (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Krakowie z dnia 10 listopada 2005 r., sygn. akt I SA/Kr 1199/03).

Zgodnie z art. 2 ust. 4 ustawy o PIT Ilekroć w ustawie jest mowa o gospodarstwie rolnym, oznacza to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym. Stosownie do art. 2 ust. 1 ustawy o podatku rolnym „za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa w art. 1, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej”.

Zobacz również: Wynajem pokoi bez działalności gospodarczej

Prowadzenie agroturystyki w posiadanym gospodarstwie

Podsumowując, przedmiotowa działalność może być prowadzona na gospodarstwie rolnym, którego Państwo jako rolnicy są w posiadaniu. Oznacza to, iż mogą go Państwo posiadać na mocy zarówno umowy o dzierżawę, jak też umowy użyczenia. Ważne jest jednak, by wielkość posiadanych nieruchomości wynosiła co najmniej 1 ha. Natomiast niezależnie od powyższego Państwa córka może prowadzić działalność gospodarczą na pozostałej części nieruchomości, również w zakresie wynajmu pokoi w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info