Kategoria: Spółka cywilna

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką cywilną? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wycofanie prywatnych środków ze spólki cywilnej

Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 2015-05-04

Chciałabym wycofać moje prywatne środki ze spółki cywilnej (dwuosobowej), której jestem wspólnikiem. Chodzi o środki poniesione na działalność. Jakie byłyby ewentualne tego konsekwencje, jeżeli wspólnik nie wyraża zgody na rozliczenie poniesionych kosztów. Spółka posiada wystarczające środki pieniężne do wycofania poniesionych środków przez obu wspólników w pełnej wysokości, ale umowa spółki przewiduje możliwość dokonywania przez każdego ze wspólników transakcji finansowych do kwoty 10 000 zł (a kwota przewidzianych do wycofania środków jest wyższa). Chcę wycofać swoje pieniądze włożone na działalność spółki bez uchwały spółki w tej sprawie, ale wspólnik, któremu nie są potrzebne pieniądze, nie zgadza się w tym momencie na rozliczenie kosztów. Czy można to zrobić bez jego zgody? Jakie konsekwencje prawne mogą z tego wyniknąć?

Krzysztof Bigoszewski

»Wybrane opinie klientów

Odpowiedzi na moje pytania wyczerpujące, pełen profesjonalizm. Jestem bardzo zadowolona. Polecam, prawnik godny zaufania.
Barbara, Nauczyciel
Dziękuję za udzielone porady. Za każdym razem odpowiedź na pytania bardzo szybka i rzeczowa, poparta artykułami kodeksów. Pani Marta Handzlik- Rosuł rozwiała moje wszelkie obawy. Polecam korzystanie z serwisu. Za niespełna 100 zł dowiedziałam się o przysługujących mi prawach, co zdecydowanie uspokoiło mnie. Mam również świadomość ,iż mogę w dalszym ciągu zadać pytanie dodatkowe w mojej sprawie, jeśli pojawi się ku temu potrzeba. Z pewnością w przyszłości jeszcze skorzystam z pomocy prawnej serwisu, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Anna
Dziękuję za poradę . Udzielono mi profesjonalnej odpowiedzi i ukierunkowało co do dalszego postępowania , jeżeli zajdzie potrzeba to skorzystam ponownie z usług prawnika tego biura . 
Janusz, 53 lata
Korzystałam już z "ePorady24" wcześniej, byłam bardzo zadowolona z rzetelnej, wnikliwej odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie. Dodatkowym atutem jest możliwość zadawania dodatkowych pytań dotyczących pytania głównego.
Danuta, technik ekonomista
Bardzo dokładnie omówione przedstawione zagadnienie, nie zostało pominięte żadne moje pytanie, argumentacja poparta przepisami prawnymi. Jedynie wydaje mi się, że cena była dosyć wysoka (300zł), ale może to wynikało z faktu, że na tle przedstawionego problemu miałam kilka pytań. Na początku się wahałam gdy dowiedziałam się ile będzie mnie kosztować porada, ale po jej przeczytaniu jakoś ją przełknęłam, gdyż odpowiedź była bardzo wyczerpująca i konkretna.
Katarzyna

W celu udzielenia odpowiedzi na Pani pytanie koniecznym jest przede wszystkim sięgnięcie do przepisów Kodeksu cywilnego regulujących instytucję spółki cywilnej. I tak, zgodnie z przepisem art. 863 K.c.:

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

„§ 1. Wspólnik nie może rozporządzać udziałem we wspólnym majątku wspólników ani udziałem w poszczególnych składnikach tego majątku.

§ 2. W czasie trwania spółki wspólnik nie może domagać się podziału wspólnego majątku wspólników.

§ 3. W czasie trwania spółki wierzyciel wspólnika nie może żądać zaspokojenia z jego udziału we wspólnym majątku wspólników ani z udziału w poszczególnych składnikach tego majątku”.

Jak ponadto wskazuje się w literaturze przedmiotu [tak m.in. K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. T. 2, Wyd. 6, Warszawa 2011], w skład majątku wspólnego wspólników wchodzą własność i inne prawa majątkowe wniesione przez wspólników lub nabyte w czasie trwania spółki, w tym wierzytelności, a także roszczenia o wniesienie wkładów.

Wobec powyższego stwierdzić należy, iż żaden wspólnik nie jest uprawniony żądać wypłaty wniesionego wkładu, póki spółka trwa i póki jest on jej wspólnikiem.

Dodatkowo należy wskazać, że zgodnie z utrwalonym i jednoznacznym stanowiskiem nauki prawa [tak m.in. E. Gniewek, P. Machnikowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Wyd. 5, Warszawa 2013], przepis art. 863 K.c. ma charakter bezwzględnie wiążący (ius cogens), co w praktyce oznacza, że zwrotu wniesionych wkładów nie można dokonać w czasie trwania spółki między pozostającymi w niej wspólnikami nawet na podstawie zgodne uchwały tych wspólników.

Mając powyższe na uwadze, uznać należy, iż chcąc uzyskać z majątku spółki dodatkowe środki finansowe, forma ich wypłaty musiałaby stanowić np. premię lub jednorazowe zwiększone wynagrodzenie z zysku spółki, przy czym wniesione do spółki wkłady wciąż by w niej pozostały.

Taka wypłata wymaga oczywiście jednomyślnej zgody wszystkich wspólników.

Jeżeli natomiast chodzi o wskazywaną możliwość dysponowania przez wspólników samodzielnie kwotą do 10 000 zł, uznać należy to za uprawnienie w zakresie prowadzenia spraw spółki, co oznacza, że ta kwota nie może być przeznaczana na dowolnie wybrany przez danego wspólnika cel, a powinna pozostawać w ścisłym związku z prowadzoną przez spółkę działalnością.

Uprawnienie, z którego zapewne wynika określona umową możliwość dokonywania transakcji w wyznaczonym przedziale finansowym, znajduje swoje źródło w przepisie art. 865 K.c., zgodnie z którym:

„§ 1. Każdy wspólnik jest uprawniony i zobowiązany do prowadzenia spraw spółki.

§ 2. Każdy wspólnik może bez uprzedniej uchwały wspólników prowadzić sprawy, które nie przekraczają zakresu zwykłych czynności spółki. Jeżeli jednak przed zakończeniem takiej sprawy chociażby jeden z pozostałych wspólników sprzeciwi się jej prowadzeniu, potrzebna jest uchwała wspólników.

§ 3. Każdy wspólnik może bez uprzedniej uchwały wspólników wykonać czynność nagłą, której zaniechanie mogłoby narazić spółkę na niepowetowane straty”.

Zarazem gdyby jeden ze wspólników dokonał samowolnej wypłaty na swoją rzecz jakiejkolwiek kwoty, pozostali wspólnicy uprawnieni byliby do żądania od tego wspólnika jej zwrotu, a w razie odmowy wykonania tego obowiązku mogliby skierować sprawę na drogę sądową, żądając zapłaty nie tylko nominalnie pobranej kwoty, lecz również naliczonych od niej odsetek ustawowych oraz obciążenia pozwanego wspólnika kosztami procesu.

Wymieniony już art. 863 K.c. ustanawia niepodzielność majątku spółki w czasie jej trwania, co oznacza, że nie tylko wspólnicy nie mogą żądać zwrotu wniesionych przez nich wkładów do spółki, lecz co do zasady nie mogą również żądać wydawania im z majątku spółki innych składników majątku, a takim składnikiem jest właśnie wartość poczynionych przez wspólników nakładów na majątek spółki z własnych środków.

Powyższe oznacza jednocześnie, że zastosowanie w zakresie możliwości żądania zwrotu takich nakładów z majątku osobistego na majątek spółki znalazłby przepis art. 875 § 1 K.c., zgodnie z którym od chwili rozwiązania spółki stosuje się odpowiednio do wspólnego majątku wspólników przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych z zachowaniem przepisów poniższych.

W dalszej zaś kolejności podstawą żądania zwrotu ww. nakładów byłby przepis art. 618 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, który stanowi, że w postępowaniu o zniesienie współwłasności sąd rozstrzyga także spory o prawo żądania zniesienia współwłasności i o prawo własności, jak również wzajemne roszczenia współwłaścicieli z tytułu posiadania rzeczy. Rozstrzygając spór o prawo żądania zniesienia współwłasności lub o prawo własności, sąd może wydać w tym przedmiocie postanowienie wstępne.

Jak natomiast wskazuje się w literaturze przedmiotu [tak m.in. A. Zieliński, K. Flaga-Gieruszyńska, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Wyd. 6, Warszawa 2012], do sporów współwłaścicieli o posiadanie rzeczy wspólnej należą roszczenia z tytułu korzystania z rzeczy, pobranych pożytków i innych przychodów oraz dokonanych nakładów, i to niezależnie od tego, czy miało miejsce współposiadanie, czy wyłącznie posiadanie rzeczy wspólnej i czy zostało ono naruszone.

Za przyjęciem powyższego stanowiska przemawia to, że charakter majątku wspólnego wspólników spółki cywilnej jest niemalże zbieżny z charakterem majątku wspólnego małżeńskiego, gdyż oba te majątki objęte są wspólnością majątkową łączną, tzn. żaden ze współwłaścicieli, póki trwa ta wspólność, nie posiada w tym majątku ułamkowo określonych udziałów.

Sprawa podziału zysku z działalności spółki nie ma w omawianym zakresie w zasadzie znaczenia.

Jeżeli zatem, mimo wyżej wymienionych regulacji, dokonałaby Pani wypłaty na swoją rzecz z majątku spółki wartości poczynionych na ten majątek nakładów z majątku osobistego przed rozwiązaniem spółki i bez przeprowadzania postępowania o zniesienie współwłasności tego majątku, to wspólnik mógłby wystąpić przeciwko Pani z roszczeniem zwrotu tych kwot do majątku spółki z powołaniem się na przepis art. 863 K.c., działając w ramach przysługujących mu uprawnień z art. 865 K.c.

Takie Pani działanie mogłoby również stanowić podstawę postawienia Pani zarzutu popełnienia przestępstwa z art. 284 § 1 Kodeksu karnego, zgodnie z którym, kto przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą lub prawo majątkowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3, gdyż wartość poczynionych przez Panią nakładów stała się majątkiem spółki, którym nie może Pani swobodnie dysponować bez wiedzy i zgody pozostałych wspólników.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką cywilną? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »
{* .script("js/zaczekaj.js") *}