Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką jawną? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wycofanie się ze spółki jawnej z powodu złej woli wspólnika

Marcin Sądej • Opublikowane: 2017-09-18

Mam problem z wycofaniem się ze spółki jawnej z powodu złej woli wspólnika, który bez końca przeciąga sprawę i nie zgadza się na jakikolwiek kompromis. Interesuje mnie sposób likwidacji spółki. Czy wspólnik bez mojej zgody może zabrać część swojego majątku, a mnie pozostawić z resztą?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Likwidacja spółki jawnej


W pierwszej kolejności odróżnić należy rozwiązanie spółki od jej likwidacji. Pamiętać trzeba, że instytucje te nie muszą występować łącznie. Przepisy Kodeksu spółek handlowych wyraźnie określają sytuacje, w których może nastąpić rozwiązanie spółki jawnej. Zgodnie z art. 58 „rozwiązanie spółki powodują:

1) przyczyny przewidziane w umowie spółki,

2) jednomyślna uchwała wszystkich wspólników,

3) ogłoszenie upadłości spółki,

4) śmierć wspólnika lub ogłoszenie jego upadłości,

5) wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika lub wierzyciela wspólnika,

6) prawomocne orzeczenie sądu”.

Przeprowadzenie postępowania likwidacyjnego spółki nie jest konieczne, jeżeli wspólnicy uzgodnią sposób w jaki spółka zakończy swój byt. Sposób ten musi być dokładnie określony. Nie wystarcza samo stwierdzenie, iż spółka zostanie rozwiązana w sposób inny, niż przez likwidację. W braku uzgodnień spółka zostanie rozwiązana w wyniku przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.  

Likwidacja przeprowadzana jest przez likwidatorów. Zgodnie z postanowieniem ustawy likwidatorami są wszyscy wspólnicy spółki. Na mocy uchwały wspólników - podjętej jednomyślnie, chyba że umowa stanowi inaczej - wspólnicy mogą powołać na stanowisko likwidatora tylko niektórych spośród siebie jak również osoby spoza ich grona. Także sąd rejestrowy może powołać likwidatorów spółki. Może to zrobić na wniosek wspólnika lub osoby mającej w tym interes prawny. Umowa spółki nie może ograniczyć wspólnika w możliwości zwrócenia się w tej kwestii do sądu.

Podstawową rolą likwidatorów jest przeprowadzenie likwidacji jawnej, a więc zakończenie bieżących interesów spółki, ściągnięcie wszystkich wierzytelności, wypełnienie pozostałych zobowiązań i spieniężenie majątku spółki. Do nazwy spółki należy dodać zwrot „w likwidacji”.

W zakresie swoich kompetencji likwidatorzy mają prawo prowadzenia spraw spółki i jej reprezentacji. W przypadku ustanowienia kilku likwidatorów spółki, są oni uprawnieni do reprezentacji spółki łącznie, chyba że wspólnicy lub sąd który ustanowił danych likwidatorów postanowili inaczej. Aby likwidatorzy spółki jawnej mogli zacząć przeprowadzać likwidację spółki i mieli uprawnienia do działania, fakt likwidacji należy zgłosić do sądu rejestrowego. Zgłoszenie powinno obejmować:

  • fakt otwarcia likwidacji,
  • nazwiska i imiona likwidatorów spółki,
  • adresy likwidatorów,
  • sposób reprezentacji spółki przez likwidatorów (czy reprezentacja jest łączna – jak stanowi Kodeks, czy też odrębne zasady reprezentacji ustalili wspólnicy lub sąd, który ustanowił likwidatorów).
 

Zgłoszeniu podlegają określone powyżej dane nawet wówczas, gdy likwidatorami spółki są jej dotychczasowi. Zgłoszenia dokonują likwidatorzy.

Pierwszym zadaniem likwidatorów jest sporządzenie bilansu spółki na dzień rozpoczęcia likwidacji spółki. Po zakończeniu likwidacji likwidatorzy zobowiązani są także sporządzić kolejny bilans. W pierwszej kolejności spłacane są wszystkie zobowiązania spółki. Spłata ta dotyczy zobowiązań wymagalnych. Jeżeli po spłacie zobowiązań w spółce pozostanie jeszcze majątek, ulega on podziałowi między wspólników stosownie do postanowień umowy spółki. Jeżeli umowa spółki nie przewiduje w takim przypadku szczególnych postanowień, wspólnikom spłaca się wniesione przez nich udziały. Zakończenie likwidacji likwidatorzy zobowiązani są zgłosić do sądu rejestrowego wraz z wnioskiem o wykreślenie spółki z rejestru. Rozwiązanie spółki następuje z chwila wykreślenia spółki z rejestru sądowego.

Po zakończeniu procesu likwidacji należy w dalszej kolejności wskazać podmiot  przechowujący księgi i dokumenty rozwiązanej spółki. Księgi i dokumenty rozwiązanej spółki należy oddać na przechowanie wspólnikowi lub osobie trzeciej na okres nie krótszy niż pięć lat. W przypadku braku zgody wspólnika lub osoby trzeciej przechowawcę wyznacza sąd rejestrowy. Kolejnym krokiem jest zgłoszenie zaprzestania wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT oraz zgłoszenie zakończenia pracy kasy fiskalnej.

Jeżeli zatem w przedstawionej przez Pana sytuacji nie ma zgody wspólników co do sposobu podziału majątku spółki, najlepszym rozwiązaniem będzie wystąpienie do sądu rejestrowego o ustanowienie likwidatora spółki.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Zaległe składki ZUS wspólników spółki jawnej

Kilka lat temu założyliśmy ze wspólnikiem spółkę jawną. Ostatnie faktury, jakie spółka wystawiła, pochodzą sprzed roku. Wtedy też spółka zakończyła...

 

Wypowiedzenie umowy spółki jawnej i jej likwidacja

Chciałabym rozwiązać dwuosobową spółkę jawną przez wystąpienie z niej i bez przeprowadzania likwidacji. Spółka nie działa już od paru lat....

 

Odwołanie od decyzji UKS w sprawie VAT a niewypłacalność spółki

Jako wspólnicy spółki jawnej nabyliśmy półtora roku temu ogół praw i obowiązków spółki jawnej. W tym czasie w spółce prowadzone było...

 

Długi prywatne w spółce jawnej

Istnieje spółka jawna złożona z dwóch osób. Jeden ze wspólników ma długi prywatne. Czy spółka / drugi wspólnik za te długi odpowiadają? Jeżeli...

 

Wycofanie samochodu ze spółki jawnej do celów prywatnych

Wraz z żoną jestem właścicielem spółki jawnej. Spółka posiada samochód osobowy, leasing skończył się przed 8 miesiącami. Jakie dokumenty trzeba...

 

Śmierć wspólnika spółki jawnej z ujemnym kapitałem zakładowym

W spółce jawnej (2 wspólników: mąż i żona o udziałach 99,5% i 0,5%) zmarł mąż posiadający 99,5% udziałów. Spółka działa od...

 

Wyjście wspólników ze spółki jawnej i nowa spółka z o.o.

Jesteśmy wspólnikami w 4-osobowej spółce jawnej. Spółka prowadzi sprzedaż detaliczną w dwóch oddzielnych sklepach (po 2 wspólników...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »