Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z działalnością gospodarczą? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wstrzymanie egzekucji samochodów firmowych

Wioletta Dyl • Opublikowane: 2017-10-23

Komornik zajął mi samochody, które potrzebne są w firmie dla celów zarobkowych. Mam zaległości w ZUS, złożyłem dokumenty o układ ratalny i czekam na odpowiedź. Jednakże w tym czasie zjawił się komornik. Jakie mam szanse i co by trzeba było zrobić, żeby wstrzymać egzekucję?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sytuacja rzeczywiście nie jest dobra. Jeżeli cały czas nie płaci Pan należnych składek do ZUS, to Pana długi z tego tytułu rosną w tempie, który może Pana przerosnąć w przyszłości znacznie bardziej niż obecnie. Tym bardziej, że należności z tytułu długów to już w tej chwili nie tylko kapitał, ale liczone od nieopłaconych w terminie składek odsetki za zwłokę. Wysokość tych odsetek jest taka sama jak w przypadku zalegania przez Pana z zapłatą w terminie należnego podatku dochodowego (obecnie 8%). Ponadto proszę pamiętać, że – oprócz naliczania odsetek za zwłokę – zgodnie z art. 24 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych ZUS ma prawo w takim wypadku wymierzyć dodatkową opłatę do wysokości 100% nieopłaconych składek.

Co do zasady zadaniem komornika jest prowadzenie postępowania tak, żeby skutecznie ściągnąć z majątku dłużnika należności dla wierzyciela. Działa na podstawie złożonego przez wierzyciela wniosku o wszczęcie egzekucji oraz w granicach wydanego przez sąd tzw. tytułu wykonawczego. I to w granicach tych dwóch dokumentów powinien się poruszać. Komornik jest zatem związany treścią wniosku złożonego przez wierzyciela. Nie może egzekwować w rozmiarze szerszym ani prowadzić egzekucji ze składników majątku, które nie zostały zawnioskowane przez wierzyciela.

W związku z powyższym, w zależności od tego, co wierzyciel zawnioskował jako przedmioty podlegające egzekucji, komornik na podstawie wyroku sądu z nadaną klauzulą wykonalności lub nakazu zapłaty może:

 • zająć i sprzedać ruchomości (np. samochód) i nieruchomości (np. dom, mieszkanie) stanowiące własność dłużnika,
 • zająć częściowo wynagrodzenie za pracę, rentę, emeryturę,
 • zająć konta bankowe dłużnika,
 • ukarać grzywną, jeśli np. nie poinformuje się go o aktualnym miejscu zamieszkania czy o tym, że zmieniło się pracę lub bez uzasadnienia odmawia się składania wyjaśnień i nie udziela się informacji,
 • dać upomnienie – jeśli dłużnik zachowuje się niewłaściwe w czasie przeprowadzania postępowania egzekucyjnego,
 • nakazać opuszczenie miejsca postępowania egzekucyjnego,
 • zarządzić przymusowe otwarcie oraz przeszukanie mieszkania, a także ubrania, które ma dłużnik na sobie,
 • zastosować środki przymusu bezpośredniego w celu przełamania biernego lub czynnego oporu.

Jednak to, z czego będzie prowadzona egzekucja, zależy od decyzji wierzyciela (tutaj: ZUS) wyrażonej we wniosku składanym komornikowi.

Komornik nie może zająć wszystkich rzeczy należących do dłużnika. Chcąc zapewnić dłużnikowi i jego rodzinie minimum egzystencji, ustawodawca wymienił podstawowe rzeczy, z których egzekucji prowadzić nie wolno. Wśród nich znajdują się narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika oraz surowce niezbędne dla niego do produkcji na okres jednego tygodnia, z wyłączeniem jednak pojazdów mechanicznych. Art. 845 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego przewiduje zatem możliwość zajęcia ruchomości należących do dłużnika, a co za tym idzie – możliwe jest zajęcie samochodu i licytacja tego auta bądź też innego pojazdu, jaki ma we władaniu. Owo zajęcie może być dokonane tylko przez komornika sądowego, który zajmując rzecz ruchomą dłużnika, umieszcza stosowny wpis do protokołu prowadzonego z dokonanych czynności egzekucyjnych. Niemniej jednak komornik musi więc ustalić, jaki zawód wykonuje osobiście dłużnik i czy narzędzia i inne przedmioty są mu w tym celu niezbędne. Sąd Najwyższy w jednej z uchwał uznał, że samochód osobowy, stanowiący własność dłużnika i wykorzystywany przez niego do osobistej pracy zarobkowej w charakterze taksówkarza, będzie w stosownych okolicznościach uznany za przedmiot niepodlegający egzekucji. W drodze analogii, właściciel firmy transportowej może podnieść, na wypadek zajęcia całego jego taboru, że część z pojazdów jest mu niezbędna dla wykonywania pracy zarobkowej. Zasadniczo zatem pojazdy mechaniczne mogą być zajmowane w drodze egzekucji, ale dłużnikowi przysługuje w tym zakresie skarga na czynność komornika. W wypadku skierowania egzekucji do ruchomości niezbędnych do wykonywania przez dłużnika pracy zarobkowej, postępowanie egzekucyjne jest niedopuszczalne i podlega w całości lub w części umorzeniu.

W rzeczonej sytuacji można więc zaskarżyć zajęcie samochodów przez komornika do sądu rejonowego, za pomocą skargi na czynności komornika. Niemniej jednak termin do wniesienia takiej skargi wynosi 7 dni od daty, kiedy Pan jako strona postępowania dowiedziała się o dokonanej czynności. W opisanej sytuacji obawiam się, że termin ten zapewne już upłynął. Będzie jednak można wnieść skargę na kolejną czynność komornika, dokonaną w późniejszym okresie w związku z tym zajęciem, np. gdy zostanie wyznaczony termin licytacji owych pojazdów.

Jeżeli natomiast zajęte samochody stanowią jedynie część posiadanego przez Pana taboru, albo nie stanowią jedynego narzędzia Pana pracy zarobkowej, to można pomyśleć o innym rozwiązaniu.

Należy pamiętać, że w stosunku do osób, które nie opłaciły należnych składek na ubezpieczenia społeczne ZUS jest zobowiązany do prowadzenia postępowania egzekucyjnego, ale… może on zgodnie z prawem udzielić ulgi nawet już po skierowaniu należności na drogę przymusowego dochodzenia. Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz Kodeks postępowania cywilnego przewiduje kilka form, w ramach których organ egzekucyjny może udzielić zobowiązanemu ulgi już po skierowaniu należności na drogę przymusowego dochodzenia. Te ulgi to m.in. zawieszenie postępowania egzekucyjnego, uchylenie dokonanych czynności egzekucyjnych, zwolnienie z egzekucji składników majątku zobowiązanego oraz wstrzymanie czynności egzekucyjnych do postępowania egzekucyjnego. Jeśli wystąpiła Pani o spłatę należności w ratach, zawieszenie postępowania może nastąpić na wniosek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (wierzyciela). Niemniej proszę pamiętać, że nie uzyska Pani zgody z ZUS na spłatę zaległości w układzie ratalnym, jeżeli – oprócz zaległości w opłacaniu składek na własne ubezpieczenie – ma Pani również zadłużenie z tytułu składek za zatrudnionych pracowników, te bowiem nie podlegają uldze. ZUS może zgodzić się na zawieszenie postępowania pod warunkami przez siebie wskazanymi, które dotyczą najczęściej wysokości kwot i okresu ich spłat. Niemniej w przypadku uzyskania ulgi w postaci zawieszenia postępowania egzekucyjnego w mocy pozostają dokonane czynności egzekucyjne, na przykład potrącenia z rachunku bankowego, czy zatrzymanie zajętych samochodów.

Jednakże w opisanym przypadku w grę będzie wchodziła forma ulgi w postaci zwolnienia z egzekucji składników majątku zobowiązanego. Może to nastąpić przy równoczesnym spełnieniu trzech przesłanek:

 1.  musi mieć Pan na to zgodę wierzyciela, czyli ZUS,
 2. należy złożyć stosowny wniosek,
 3. za wyłączeniem przemawiać musi Pana ważny interes (pojęcie to jest nieostre, zatem podlega ocenie wierzyciela i organu egzekucyjnego), np. utrata możliwości zarobkowania, ponieważ samochody stanowią Pańskie narzędzie pracy.

Zwolnienie może dotyczyć wyłącznie części Pana składników majątkowych, nie może natomiast dotyczyć całości majątku. Przede wszystkim jednak należy pamiętać, że sprawą pierwszorzędną uzyskania zgody wierzyciela (ZUS), a dopiero wtedy organ egzekucyjny może pozytywnie rozpoznać złożony wniosek, jest wykazanie, że przemawia za tym Pana ważny interes (por. wyrok NSA z dnia 10 czerwca 2014 r., sygn. akt II FSK 1791/12).

A zatem powinien Pan złożyć do organu egzekucyjnego:

 1. pisemny wniosek o zwolnienie z egzekucji określonych składników majątkowych, który powinien zawierać:
  1. dane wnioskodawcy: imię i nazwisko / nazwa, adres zamieszkania / siedziby oraz NIP;
  2. datę sporządzenia wniosku;
  3. wskazanie adresu (tj. komornika);
  4. treść żądania;
  5. określenie składników majątkowych należących do wnioskodawcy będących przedmiotem wniosku;
  6. uzasadnienie wniosku poprzez wskazanie ważnego interesu wnioskodawcy uzasadniającego zwolnienie z egzekucji określonych składników majątkowych;
  7. podpis wnioskodawcy.
 2. Do wniosku należy dołączyć zgodę wierzyciela, niebędącego jednocześnie organem egzekucyjnym, na wyłączenie określonych składników majątkowych wydaną w formie postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

Wniosek jest wolny od opłat.

Tak na marginesie, zgodnie z brzmieniem art. 855 Kodeks postępowania cywilnego:

§ 1. Zajęte ruchomości komornik pozostawi we władaniu osoby, u której je zajął. Jednakże z ważnych przyczyn komornik może w każdym stanie postępowania oddać zajęte ruchomości pod dozór innej osobie, nie wyłączając wierzyciela, choćby to było połączone z koniecznością ich przeniesienia. Osoby te pełnią obowiązki dozorcy. Komornik doręcza im protokół zajęcia.

§ 2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości określi, kiedy zajęte przedmioty należy złożyć do depozytu sądowego lub na przechowanie określonym instytucjom.”

W związku z faktem, że komornik, co do zasady, ma obowiązek pozostawić zajęte ruchomości pod dozorem dłużnika (czyli Pana), do dnia licytacji można nimi jeździć i w tym czasie wybrać stosowną drogę postępowania według wskazanego wyżej opisu.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z działalnością gospodarczą? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Sprzedaż alkoholu przez Internet – obowiązujące przepisy

Na jakich zasadach można prowadzić sprzedaż alkoholu przez Internet? Czy obowiązujące przepisy obecnie zezwalają na taką działalność? Chodzi głównie...

Korzystny leasing samochodu osobowego na firmę

Proszę o poradę w sprawie leasingu samochodu osobowego na firmę. Prowadzę działalność gospodarczą, w swojej firmie posiadam 5 samochodów...

Formalne przejęcie sklepu

Mój tata prowadzi jednoosobową firmę handlową (sklep spożywczo-przemysłowy), ma już 70 lat. Jak możemy doprowadzić do formalnego przejęcia sklepu przeze...

Leasing kolejnego samochodu w jednoosobowej działalności

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą z zakresu tworzenia oprogramowania. Na firmę jest wzięty leasing operacyjny na samochód osobowy...

Budowa domu na sprzedaż przez firmę budowlaną

Posiadam firmę budowlaną. W tym roku chcę zakupić działkę za gotówkę i wybudować na niej dom na sprzedaż (na własność). Teraz jako firma...

Sprzedaż wyrobów artystycznych przez firmę męża

Jestem artystką i chciałabym sprzedawać swoje prace w internecie (własny sklep). Mój mąż prowadzi działalność gospodarczą o podobnym...

Dofinansowanie dla nowej firmy

Od 6 lat mieszkam za granicą. Chciałabym wrócić do Polski i otworzyć swój salon fryzjerski. Jaka działalność byłaby dla mnie najkorzystniejsza? Co...

Jakie są warianty przekazania firmy?

Mój tata jest właścicielem sklepu (prowadzi książkę przychodów i rozchodów) i chce przepisać na mnie całą firmę. Pracuję z nim już...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »
{* .script("js/zaczekaj.js") *}