Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z prawem handlowym? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wprowadzenie elektronicznego głosowania w stowarzyszeniu

Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2017-11-13

Do naszego stowarzyszenia należą osoby, które często pracują poza krajem, w związku z tym chcielibyśmy wprowadzić elektroniczny system głosowania. Jesteśmy w stanie wypracować system anonimowego zbierania głosów, jednak nie wiemy, w jaki sposób przy składaniu dokumentów do KRS wykazać liczbę osób, które wzięły udział w głosowaniu. Jak więc przy elektronicznym głosowaniu rozwiązać problem obowiązku złożenia listy podpisów osób, które brały udział w głosowaniu, oraz pełnomocnictw?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Aktem prawnym regulującym zasady głosowania na walnym zgromadzeniu stowarzyszenia jest ustawa o stowarzyszeniach. Zawiera ona jednak niezwykle lakoniczne zapisy, odsyłając do statutu stowarzyszenia. Prawo o stowarzyszeniach jedynie ogranicza się do wskazania obowiązku ustanowienia walnego zebrania członków, które korzysta z domniemania kompetencji i jest najwyższą władzą stowarzyszenia, oraz wskazania obowiązku powołania zarządu i wewnętrznego organu kontroli. Z tych więc względów stosunki między organami, sposób reprezentacji stowarzyszenia, struktura organów, okoliczności związane z wyborami muszą być niezwykle szczegółowo uregulowane w statucie, by uniknąć sporów w tym przedmiocie w przyszłości. Prawo o stowarzyszeniach nie określa procedury regulującej postępowanie w celu zwoływania walnego zebrania członków, stąd musi zostać ona określona w statucie. Najczęściej wskazuje się jako organ uprawniony do zwołania zebrania zarząd, zaś w sytuacji, gdy zarząd nie chce lub nie może tego uczynić – organ kontroli wewnętrznej – jako uprawniony do zwołania zebrania. Prawo o stowarzyszeniach nie określa również zasad działania walnego zebrania członków, dlatego zagadnienia związane z określeniem quorum, większości głosów potrzebnej do podjęcia uchwały oraz innych zasad podejmowania uchwał, częstotliwości posiedzeń etc. wynikać muszą ze statutu stowarzyszenia. Zwraca się uwagę w piśmiennictwie, że prawo o stowarzyszeniach nie wymaga nawet, aby zarówno quorum, jak również większość niezbędna do podjęcia uchwał przekraczały 50% członków stowarzyszenia, względnie 50% obecnych na posiedzeniu danego organu (zob. P. Sarnecki, Prawo..., art. 11, nt 4), choć w odniesieniu do tej drugiej sytuacji pogląd wydaje się dyskusyjny.

Oznacza to, że zarówno sposób zwołania walnego zgromadzenia jak też głosowanie może odbyć się w drodze elektronicznej. Oczywiście wymaga to zawarcia szczegółowych zapisów zarówno co do wskazania wypadków zwołania zgromadzenia w drodze elektronicznej jak też sposobu liczenia głosów i wymaganej ważności podjętych uchwał. Sąd rejestrowy bada protokoły z podjętych uchwał i ich zgodność z treścią statutu a głównie sposób zwołania zgromadzenia, kworum i liczenia głosów.

Co do problemu przedłożenia listy podpisów osób, które brały udział w głosowaniu, oraz pełnomocnictw praktyka jest taka, że przepisy odsyłają w tym zakresie do statutu. Zapisy statutu muszą regulować kwestię potwierdzenia podpisu – wydaje się, że zasadnym byłoby tutaj uzyskanie dostępu do podpisu elektronicznego, który potwierdza tożsamość osoby składającej podpis. Wydaje się, że to jest rozwiązanie najkorzystniejsze i niwelujące wszelkie problemy w tym zakresie.

Sądy mają w praktyce problemy z zapisami statutu zezwalającymi na elektroniczne podejmowanie uchwał i częstokroć takie zapisy poddawane są kontroli. Póki co jednak prawo dopuszcza taką możliwość.

Na marginesie, zgodnie z art. 11 ust. 2 prawa o stowarzyszeniach, statut może przewidywać zamiast walnego zebrania członków zebranie delegatów lub zastąpienie walnego zebrania członków zebraniem delegatów, jeżeli liczba członków przekroczy określoną w statucie. W takich przypadkach statut określa zasady wyboru delegatów i czas trwania ich kadencji. Rozwiązanie takie podyktowane jest względami praktycznymi, w dużych stowarzyszeniach zwołanie walnego zebrania członków byłoby często niemożliwe.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Biblioteka zakładowa dla pracowników

Ze swoich własnych zbiorów tworzę bibliotekę zakładową dla swoich pracowników. Chcę nieodpłatnie wypożyczać im książki i filmy. Czy wymaga to...

 

Niedopilnowanie zmian w KRS-ie

Z dniem 30.03 zrezygnowałem z funkcji prezesa zarządu w sp z o.o. i w związku sytuacją, która zmusiła mnie do wyjazdu, wziąłem...

 

Spowodowanie szkody majątkowej przez przekroczenie uprawnień

Występuję przed sądem (wydział karny) jako prezes oskarżony o spowodowanie szkody majątkowej poprzez przekroczenie uprawnień z art. 296 K.k. Czy na...

 

Usunięcie działalności i spółki z rejestru

Małżonkowie posiadający po własnej działalności tworzą spółkę. Żona zawiesiła swoją firmę, a później jej działalność i spółka...

 

Warunki założenia agencji ochrony mienia

Chciałbym założyć agencję ochrony mienia – ochrona zakładów przemysłowych. Podobno trzeba zdobyć koncesję. Czytałem też, że są też wyjątki....

 

Pełnomocnictwo w CEIDG dla żony

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą i zatrudniam w niej żonę. Ze względu na koszty nie było dla nas zasadne zakładanie spółki....

 

Rezygnacja wspólnika przy przekształceniu spółki z o.o. w spółkę akcyjną

Spółka z o.o. przekształca się w spółkę akcyjną. Jeden ze wspólników, posiadający 28% udziałów, nie wyraża zgody na wymianę swoich...

 

Uzupełnienie protokołu walnego zgromadzenia spółdzielni mieszkaniowej

Po zapoznaniu się z treścią protokołu walnego zgromadzenia członków spółdzielni mieszkaniowej stwierdziłam, że zawiera on błędy i nie zawiera...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »