Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wniosek o ogłoszenie upadłości

Autor: Bogusław Nowakowski

Moim klientem jest firma, która unika płacenia za faktury. Ktoś podpowiedział mi, żebym złożył wniosek o ogłoszenie upadłości tej firmy, a wtedy na pewno zapłacą. Czy to dobry pomysł? Co robić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Stosownie do Prawa upadłościowego i naprawczego:

„Art. 10. Upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny.

Art. 11. 1. Dłużnika uważa się za niewypłacalnego, jeżeli nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.

2. Dłużnika będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, uważa się za niewypłacalnego także wtedy, gdy jego zobowiązania przekroczą wartość jego majątku, nawet wówczas, gdy na bieżąco te zobowiązania wykonuje”.

Trzeba mieć na względzie, że sąd może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań nie przekracza trzech miesięcy, a suma niewykonanych zobowiązań nie przekracza 10% wartości bilansowej przedsiębiorstwa dłużnika. Zasady tej nie stosuje się, jeżeli niewykonanie zobowiązań ma charakter trwały albo gdy oddalenie wniosku może spowodować pokrzywdzenie wierzycieli.

Sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania. Sąd może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości w razie stwierdzenia, że majątek dłużnika jest obciążony hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską w takim stopniu, że pozostały jego majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania. Zasad tych nie stosuje się, gdy zostanie uprawdopodobnione, że:

 • obciążenia majątku dłużnika są bezskuteczne według przepisów ustawy albo
 • gdy dokonane zostały w celu pokrzywdzenia wierzycieli, albo gdy
 • zostanie uprawdopodobnione, że dłużnik dokonał innych czynności prawnych bezskutecznych według przepisów ustawy, którymi wyzbył się majątku wystarczającego na zaspokojenie kosztów postępowania.

Ponadto konieczne jest wniesienie opłaty sądowej od wniosku o upadłość. Według ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych:

„Art. 74. Opłatę stałą w kwocie 1.000 złotych pobiera się od:

1) wniosku o ogłoszenie upadłości”.

Opłata jest uiszczana przez składającego wniosek o ogłoszenie upadłości.

Samo złożenie wniosku o upadłość nie jest niestety gwarancją uzyskania zapłaty. Jest to środek zmierzający do odzyskania pieniędzy, ale w razie faktycznego ich braku po stronie dłużnika może nie przynieść spodziewanego efektu.

Dodatkowo problem może powstać, gdy sąd faktycznie dokona ogłoszenia upadłości. Wtedy odsuwa się termin odzyskania pieniędzy, bowiem procedura upadłościowa nie przewiduje dokonywania spłaty najpierw wnioskodawcy i w całości, a potem reszty wierzycieli. Konieczne staje się oczekiwanie na spieniężenie majątku upadłego, odzyskanie jego wierzytelności oraz podział tych sum pomiędzy wierzycieli. Dopiero po uprawomocnieniu się podziału pieniądze są przekazywane wierzycielom stosownie do ich udziałów matematycznych w całej kwocie długów upadłego.

Istotne byłoby:

 • jaka jest Pana wierzytelność (oraz inne nieuregulowane zobowiązania dłużnika),
 • czy dłużnik ma majątek pozwalający na prowadzenie upadłości,
 • czy opóźnienie w wykonaniu zobowiązań przekracza okres trzech miesięcy,
 • czy suma niewykonanych zobowiązań (Pana oraz innych) przekracza 10% wartości bilansowej przedsiębiorstwa dłużnika,
 • czy niewykonanie zobowiązań ma charakter trwały,
 • czy oddalenie wniosku może spowodować pokrzywdzenie wierzycieli.

W zaistniałej sytuacji może Pan:

 • od razu złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości do sądu lub
 • sporządzić projekt wniosku i przesłać go dłużnikowi z zagrożeniem, iż w razie braku zapłaty do określonego dnia złoży Pan wniosek w sądzie.

W praktyce spotyka się przesłanie do dłużnika kopii wniosku o ogłoszenie jego upadłości. Takie działanie doprowadza w wielu przypadkach do uzyskania zapłaty – o ile dłużnik chce działać dalej i upadłość nie jest w jego interesie.

Zaznaczę, że nie zawsze przynosi to efekt, jakiego spodziewa się wierzyciel.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info