Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką komandytową? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki komandytowej

Barbara Wallas • Opublikowane: 2014-10-31

Jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, w ewidencji środków trwałych posiadam nieruchomość (amortyzowaną). Jednocześnie jestem wspólnikiem spółki komandytowej i do tej spółki chcę wnieść wspomnianą nieruchomość. Jakie to wywoła dla mnie skutki prawne? Jak powinnam wycofać ten wkład ze środków trwałych? Czy taki aport podlega podatkowi VAT?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W przypadku wniesienia aportem nieruchomości (dotychczas wykorzystywanej w prowadzonej działalności gospodarczej) do spółki komandytowej skutki podatkowe dla Pani wystąpią w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku od towarów i usług.

PIT

Na skutek nowelizacji od dnia 1 stycznia 2011 r. do przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2012, poz. 361 z późn. zm.) wprowadzono przepis art. 21 ust. 1 pkt 50b.

Zgodnie z powołanym przepisem „zwalnia się z podatku dochodowego przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną, w tym wnoszonych do takiej spółki składników majątku otrzymanych przez podatnika w następstwie likwidacji spółki niebędącej osobą prawną bądź wystąpienia z takiej spółki”.

Wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci składników majątku (nieruchomość) do spółki komandytowej nie powoduje przyrostu majątkowego po stronie wnoszącej go osoby . W zamian za wniesiony aport osoba fizyczna otrzymuje bowiem jedynie uprawnienia do udziału w zyskach i stratach spółki oraz prawa związane z prowadzeniem spółki i wpływaniem na jej działalność.

W związku z powyższym, wniesienie aportu do spółki osobowej nie rodzi obowiązku podatkowego na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych (jest to czynność prawna neutralna podatkowo).

Odpowiadając zatem na Pani pytanie, wyjaśniam, iż w przypadku wniesienia aportu do spółki osobowej przychody z tego tytułu są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychody uzyskane w wyniku wniesienia aportu do spółki osobowej podlegają zwolnieniu przedmiotowemu z PIT. Dotyczy to spółek osobowych prawa handlowego, czyli spółki: jawnej, partnerskiej, komandytowej i komandytowo-akcyjnej.

Kwestia opodatkowania wkładu niepieniężnego wnoszonego do spółki osobowej do czasu nowelizacji była wielokrotnie rozstrzygana przez sądy administracyjne w orzecznictwie. Przeważało stanowisko, że wniesienie do spółki osobowej wkładu niepieniężnego nie powoduje otrzymania zwrotnego świadczenia o wartości odpowiadającej wysokości wniesionego wkładu (uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 marca 2011 r., sygn. akt II FPS 8/10.NSA z 22.09.2010r., sygn. akt II FSK 836/09, WSA w Łodzi z dnia 23.02.2011r., sygn. akt I SA/Łd 33/11).

VAT

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, stosownie do art. 7 ust. 1 tej ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Przez towary – na podstawie art. 2 pkt 6 ustawy, rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Z uwagi na powyższe, na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług wniesienie aportu (wkładu niepieniężnego) w postaci nieruchomości do spółki prawa handlowego podlega opodatkowaniu VAT. W przypadku wniesienia nieruchomości jako wkładu niepieniężnego do spółki komandytowej, podstawą opodatkowania podatkiem VAT będzie wartość rynkowa wniesionej nieruchomości, pomniejszona o kwotę podatku.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,

pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

W świetle wyżej przytoczonego przepisu, kluczowym dla ustalenia zasad opodatkowania dostawy budynku jest ustalenie, kiedy nastąpiło jego pierwsze zasiedlenie i jaki upłynął okres od tego momentu.

Przez pierwsze zasiedlenie – zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy – rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

  1. wybudowaniu lub
  2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem, że:

  1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
  2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Z kolei na mocy przepisu art. 29 ust. 5 ustawy o VAT w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale związanych z gruntem, z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Zatem dostawa nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu według zasad właściwych dla opodatkowania dostawy budynku.

Z powyższych przepisów wynika, że o ile nieruchomość nie spełni warunków zwolnienia, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lub w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku od towarów i usług, o tyle wniesienie nieruchomości aportem do spółki komandytowej podlega opodatkowaniu VAT.

W zakresie pytania o wycofanie ze środków trwałych nieruchomości należy sporządzić oświadczenie dla celów księgowych, że na skutek aktu notarialnego obejmującego wniesienie aportu do spółki z o.o. spółka komandytowa zaprzestaje Pani dokonywania odpisów amortyzacyjnych od przedmiotowej nieruchomości. Przeniesie prawa do dysponowania nieruchomością – nie pozbawia Panią zaliczenia dokonanych odpisów amortyzacyjnych do kosztów uzyskania przychodów do czasu, kiedy przedmiotowa nieruchomość stanowiła Pani majątek.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »