Wniesienie lokalu do spółki cywilnej jako aport rzeczowy

Z żona jesteśmy jedynymi wspólnikami spółki cywilnej. Posiadamy wspólnotę majątkową. W ramach wspólnoty zawarliśmy z deweloperem umowę deweloperską w celu ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności tego lokalu na nabywcę. Obecnie protokolarnie odebraliśmy klucze do lokalu (wnieśliśmy ustalona cenę). Jako wspólnicy spółki cywilnej chcemy wnieść ww. lokal do spółki cywilnej w celu osiągania dochodów z najmu. Czy obecnie możemy wnieść lokal jako aport rzeczowy bez formy aktu notarialnego przed zawarciem aktu o ustanowieniu odrębnej własności i przeniesieniem własności? Z deweloperem mamy ustalenie, że w momencie ustanawiania odrębnej własności w formie aktu notarialnego wpisani będziemy jako małżonkowie, wspólnicy spółki cywilnej. Czy czynność taka podlega opodatkowaniu? Nie zachodzi przeniesienie własności. Czy koszty zwiększania wartości nieruchomości (netto) polegające na wykończeniu lokalu (podłogi, okładziny ścian, przybory sanitarne) może ponosić spółka cywilna, która jest płatnikiem podatki VAT?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wniesienie lokalu do spółki cywilnej jako aport rzeczowy

Nabywcy w spółce cywilnej

Na wstępie wskażę, że nie ma przeszkód, aby wnieść aportem do spółki prawa i obowiązki wynikające z umowy deweloperskiej.

Należy jednak pamiętać, że aportem wnosicie jedynie prawa i obowiązki a nie własność lokalu. Spółka cywilna na gruncie prawa cywilnego jest wyłącznie umową łączącą wspólników, nie jest natomiast podmiotem prawa odrębnym od nich. Dlatego też stroną zawieranych umów są wszyscy wspólnicy. Spółka cywilna nie może we własnym imieniu nabywać praw, w tym własności nieruchomości i innych praw rzeczowych, a także praw obligacyjnych (np. zawierać we własnym imieniu umowy najmu). Nabywcami mogą być wspólnicy. Co istotne, ich majątek objęty jest szczególnym reżimem prawnym, tj. współwłasnością łączną (art. 863 Kodeksu cywilnego).

Wniesienie lokalu aportem

Wspólników spółki cywilnej uprawnionych z tytułu prawa własności użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu określa się w księdze wieczystej przez wskazanie w odniesieniu do każdego ze wspólników: imienia/imion i nazwiska oraz imion rodziców (lub nazwy i siedziby w przypadku, gdy wspólnikiem jest inny podmiot niż osoba fizyczna), a także zamieszczenie tekstu: „jako wspólnicy spółki prawa cywilnego”. W świetle art. 158 Kodeksu cywilnego można stwierdzić, że wniesienie nieruchomości do majątku wspólników spółki cywilnej może nastąpić tylko w formie aktu notarialnego – na skutek tej czynności zmienia się reżim prawny dotyczący nieruchomości. Wniesienie nieruchomości jedynie do używania może nastąpić w zwykłej formie pisemnej. Jednak w takim przypadku nieruchomość nie wejdzie w skład majątku wspólników (por. interpretację indywidualną Dyrektora IS w Katowicach z dnia 10 marca 2015 r., nr IBPBI/1/415-1488/14/SK).

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) „w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124”.

Przepisy podatkowe nie wykluczają możliwości zaliczenia wydatków na remont lokalu do kosztów uzyskania przychodów – pod warunkiem, że wydatek taki jest związany z prowadzoną działalnością. Spółka może więc odliczać koszty remontu. Wniesienie aportu do spółki niebędącej osobą prawną jest neutralne podatkowo dla wspólnika tej spółki, który jest osobą fizyczną.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.


Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Izabela Nowacka-Marzeion

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych, prawem budowlanym oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesją i planowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »