Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką cywilną? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odliczenie straty z działalności po wniesieniu jej aportem do spółki cywilnej

Marcin Sądej • Opublikowane: 2018-03-12

Interesuje mnie zagadnienie wniesienia aportem jednoosobowej działalności do spółki cywilnej, a konkretnie: 1) czy niewykorzystana strata z lat ubiegłych przechodzi na nowy podmiot, 2) w jaki sposób odbywa się amortyzacja samochodu osobowego wciągniętego do środków trwałych przedsiębiorcy (przedmiot używany, amortyzacja 30 miesięcy)? Dokonano 10 odpisów, po wniesieniu firmy aportem dokonujemy 20 kolejnych odpisów, czy pozostałą kwotę do zamortyzowania dzielimy na 30 odpisów?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W pierwszej kolejności pragnę zauważyć, że stratę, którą Pan poniósł z tytułu prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, może Pan odliczyć po przystąpieniu do spółki cywilnej.


Wynika to z treści art. 9 ust. 3 ustawy PIT, zgodnie z którym stratę poniesioną ze źródła przychodów jakim jest działalność gospodarcza, podatnicy mogą rozliczać poprzez obniżenie dochodu uzyskanego z tego samego źródła przychodów. W rezultacie stratę można odliczać w ramach tego samego źródła przychodów. Należy podkreślić, że na gruncie ustawy PIT zarówno prowadzenie jednoosobowej firmy, jak i bycie wspólnikiem spółki cywilnej powoduje, że uzyskany przychód jest kwalifikowany jako pochodzący z działalności gospodarczej. Oznacza to, że mamy do czynienia z tym samym źródłem przychodów. W konsekwencji stratę, którą Pan osiągnął w jednoosobowej firmie, może Pan odliczyć w spółce cywilnej. Odliczenie straty może nastąpić w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty.

W zakresie amortyzacji posiadanych środków trwałych pragnę wskazać, iż zgodnie z:

Art. 22g ust. 12 ustawy o PIT

„W razie zmiany formy prawnej, a także połączenia albo podziału podmiotów dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów - wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji (wykazie) podmiotu o zmienionej formie prawnej, podzielonego albo połączonego. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do spółek niebędących osobami prawnymi”.


Art. 22g ust. 14a ustawy o PIT

„Przepis ust. 12 stosuje się odpowiednio w razie nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w drodze wkładu niepieniężnego”.


W świetle powyższych przepisów w przypadku wniesienia aportem przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części wartość początkową składników majątku ustala się według wartości początkowej określonej w ewidencji zbywcy, czyli w tym wypadku w Pana ewidencji prowadzonej w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej.


Ponadto w myśl art. 22h ust. 3 oraz ust. 3a ustawy PIT:

„Podmioty powstałe w wyniku zmiany formy prawnej, podziału albo połączenia podmiotów, o których mowa w art. 22g ust. 12 lub 13, dokonują odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów oraz kontynuują metodę amortyzacji przyjętą przez podmiot o zmienionej formie prawnej, podzielony albo połączony, z uwzględnieniem art. 22i ust. 2–7”.

„Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio w razie nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w drodze wkładu niepieniężnego, jeżeli składniki majątku wchodzące w skład wkładu niepieniężnego były wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego taki wkład”.

Wniosek z powyższych przepisów jest taki, że w razie nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w drodze aportu, jeżeli składniki majątku wchodzące w skład aportu były wprowadzone do ewidencji środków trwałych, to nabywca tych składników (czyli w tym przypadku spółka cywilna) dokonuje odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów oraz kontynuuje metodę amortyzacji przyjętą przez zbywcę.

W rezultacie spółka cywilna kontynuuje dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od samochodu osobowego na dotychczasowych zasadach. W konsekwencji spółka cywilna dokonuje 20 kolejnych odpisów amortyzacyjnych do samochodu osobowego.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Działalność konkurencyjna wspólnika spółki cywilnej

Prowadzę działalność gospodarczą i równocześnie jestem współwłaścicielem spółki cywilnej dwuosobowej z udziałem 50% o tym samym...

 

Przystąpienie do spółki cywilnej spadkobiercy

Zmarł jeden ze wspólników spółki cywilnej, a tym samym małżonek wspólniczki. W umowie spółki jest zapis, że w razie śmierci jego...

 

Spłata wspólnika spółki cywilnej a wkład wspólników

Trzy osoby założyły spółkę cywilną, wnosząc wkłady po 25 tys. zł. każda. Po kilku latach jedna z nich się wycofała, a pozostałe dwie ją...

 

Wyjście ze spółki cywilnej i wejście syna na moje miejsce

Wraz z mężem jesteśmy współwłaścicielami spółki cywilnej. Do tej pory syn nasz był osobą współpracującą. Teraz stara się o kredyt...

 

Śmierć jednego wspólnika spółki cywilnej

Zmarł wspólnik dwuosobowej spółki cywilnej działającej na podstawie umowy od 1990 roku. W aneksie sprzed ponad roku wspólnicy postanowili, że...

 

Dopisanie wspólnika do spółki cywilnej

Chcemy dopisać wspólnika do spółki cywilnej. Na razie spółka cywilna ma 2 wspólników. Jak wygląda sprawa majątku spółki, np. pieniędzy na koncie...

 

Wypłacanie pensji z konta firmowego na prywatne w spółce cywilnej

Czy prowadząc spółkę cywilna dwuosobową w podziale 50/50, legalne jest wypłacanie pensji co miesiąc za pomocą przelewów bankowych? Pensja nie jest...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »