Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką jawną? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Warunki zbycia udziału w spółce jawnej a VAT

Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 2016-03-16

Jestem udziałowcem w 50% w spółce jawnej, której majątkiem jest nieruchomość. Czy mogę sprzedać swoje udziały spółce z o.o. lub spółce jawnej? W przypadku sprzedaży kupujący wpłaca pieniądze na moje konto czy konto spółki jawnej? Jeżeli moje udziały kupuje wspólnik, to od wartości udziałów płaci się VAT? Pytanie dotyczy sprzedaży osobie trzeciej lub innej spółce?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Majątek, jaki posiada (zakupiła) spółka, stanowi własność spółki a nie jej wspólników.

Wspólnicy posiadają w spółce udział kapitałowy (ogół praw i obowiązków) dający im określone prawa spółkowe. W związku z tym ogół tych praw nie obejmuje prawa własności (współwłasności) nieruchomości należących do spółki.

Wspólnik spółki jawnej posiada możliwość zbycia ogółu swych praw i obowiązków na rzecz dowolnej osoby trzeciej. Jak stanowi Kodeks spółek handlowych (K.s.h.):

Art. 10. § 1. Ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej może być przeniesiony na inną osobę tylko wówczas, gdy umowa spółki tak stanowi.

§ 2. Ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej może być przeniesiony na inną osobę tylko po uzyskaniu pisemnej zgody wszystkich pozostałych wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

§ 3. W przypadku przeniesienia ogółu praw i obowiązków wspólnika na inną osobę, za zobowiązania występującego wspólnika związane z uczestnictwem w spółce osobowej i zobowiązania tej spółki osobowej odpowiadają solidarnie występujący wspólnik oraz wspólnik przystępujący do spółki.”

Warunki takiego zbycia to:

  • zapis o możliwości zbycia w umowie spółki,
  • zgoda pozostałych wspólników.

Po spełnieniu wskazanych warunków może Pan sprzedać swój ogół praw i obowiązków (potocznie zwany udziałem) na rzecz spółki z o.o., innej spółki jawnej, osoby fizycznej lub innej osoby prawnej.

Umowa zawierana jest między Panem a osoba trzecią.

Stroną umowy nie jest spółka jawna, w której ma Pan swoje udziały i je zbywa. To zaś z kolei oznacza, że to Pan otrzymuje zapłatę w zamian za sprzedawane „udziały”. Logiczne jest więc, że pieniądze powinny wpłynąć na Pana rachunek bankowy. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by wskazał pana rachunek bankowych należący do innej osoby – to jest Pana uprawnienie. Kupujący wpłaci pieniądze tam, gdzie Pan wskaże lub będzie zapisane w umowie.

Będzie Pan sprzedawał udziały jako osoba fizyczna. Jak mniemam, nie jest Pan osobiście podatnikiem VAT, a jest nim spółka jawna. Tym samym zbycie przez Pana praw i obowiązków w spółce jawnej nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – na mocy ust. 2 powołanego artykułu – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Nie prowadzi Pan osobiście działalności polegającej na posiadaniu i sprzedaży akcji oraz udziałów, nie zajmuje się profesjonalnym obrotem udziałami i akcjami w jakichkolwiek formach prawnych oraz nie posiada Pan osobiście statutu podatnika VAT.

W wyrokach w sprawach C-60/90 i C-155/94 oraz w sprawie C-80/95, TSUE podkreślał, że samo posiadanie, czy też emisja udziałów i innych papierów wartościowych co do zasady nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu art. 4 VI Dyrektywy, która pozwalałaby na uznanie posiadacza takich udziałów za podatnika. Natomiast w wyroku z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie C-77/01 Empresa de Desenvolvimento Mineiro TSUE uznał, że transakcje finansowe polegające jedynie na sprzedaży udziałów i innych papierów wartościowych, np. jednostek w funduszach inwestycyjnych, nie stanowią w ogóle działalności gospodarczej.

Posiłkując się powołanym orzecznictwem, należy stwierdzić, że co do zasady sprzedaż przez Pana swoich udziałów w spółce jawnej nie stanowi działalności gospodarczej, a zatem nie ma Pan statusu podatnika, nawet jeżeli z tytułu innej działalności jest podatnikiem.

Należy zauważyć, że w sytuacji, gdy w zakres prowadzonej przez podmiot działalności gospodarczej nie wchodzi obrót papierami wartościowymi, to czynność samej sprzedaży praw i obowiązków posiadanych w innych spółkach nie jest traktowana jako działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy. Nie można samego nabycia, czy sprzedaży udziałów finansowych w innych przedsiębiorstwach, traktować jako wykorzystywanie majątku do uzyskiwania z niego dochodów w sposób częstotliwy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Sprzedaż spółki za zgodą wspólników

Chcę sprzedać swoją (98%) spółkę jawną z nieruchomością (przychodnia z kontraktem NFZ) za zgodą. Jak mam się przygotować?

 

Warunki wystąpienia ze spółki

Jestem wspólnikiem spółki jawnej. Otrzymałam darowiznę praw i obowiązków wspólnika od mojej mamy. Zmian KRS dokonał dopiero tydzień temu. Aktualnie...

 

Rozwiązanie spółki jawnej i podział jej majątku

Jestem jednym z dwóch udziałowców spółki jawnej. Kiedyś ta spółka prowadziła działalność handlowo-usługową i w trakcie działalności...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »