Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Warunki wystąpienia ze spółki

Monika Cieszyńska • Opublikowane: 2016-02-12

Jestem wspólnikiem spółki jawnej. Otrzymałam darowiznę praw i obowiązków wspólnika od mojej mamy. Zmian KRS dokonał dopiero tydzień temu. Aktualnie potrzebuje stać się osoba bezrobotną, więc chciałabym wystąpić ze spółki na okres około ok. 4 miesięcy. Czy podpisanie uchwały przez pozostałych wspólników o moim wyjściu ze spółki bez zgłoszenia zmian do KRS i za kilka miesięcy znów podpisanie uchwały o moim wstąpieniu do spółki będzie uznane za czynność będzie prawnie skuteczną?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wspólnik może ustąpić ze spółki jawnej albo zbywając swoje udziały, albo wypowiadając umowę spółki, jednak aby ustąpienie było skuteczne, muszą zostać zachowane niżej omówione warunki.

Pierwszy sposób wystąpienia ze spółki jest dopuszczalny tylko wówczas, gdy umowa spółki na to zezwala i po uzyskaniu pisemnej zgody wszystkich pozostałych wspólników, chyba że umowa spółki nie wymaga takiej zgody.

Natomiast umowa spółki może być wypowiedziana gdy – co do zasady – została zawarta na czas nieoznaczony (umowę spółki jawnej zawartą na czas oznaczony można wypowiedzieć tylko i wyłącznie wówczas, gdy sama umowa spółki na to zezwala). Wypowiedzenie należy złożyć na piśmie pozostałym wspólnikom albo wspólnikowi uprawnionemu do reprezentowania spółki. Należy uznać, iż wypowiedzenie jest dokonane z chwilą, gdy doszło do tych osób w taki sposób, że mogły się one zapoznać z jego treścią.

Umowy spółki jawnej nie można wypowiedzieć z trybie natychmiastowym. Wypowiedzenia należy dokonać na sześć miesięcy przed końcem roku obrotowego , co wynika z art. 61 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Niemniej w doktrynie i orzecznictwie dopuszcza się możliwość skrócenia tego terminu wypowiedzenia, co winno jednak wynikać z umowy spółki.

Nadto warto pamiętać, że w przypadku spółki jawnej dwuosobowej wypowiedzenie umowy spółki przez jednego ze wspólników zawsze będzie prowadzić do jej rozwiązania. Natomiast w przypadku gdy spółka jawna liczy co najmniej trzy osoby, wypowiedzenie dokonane przez jednego wspólnika nie spowoduje jej rozwiązania, jeżeli umowa spółki tak stanowi lub pozostali wspólnicy tak postanowią. Decyzję w sprawie dalszego trwania spółki pozostali wspólnicy powinni podjąć przed upływem terminu wypowiedzenia.

Zmiana składu osobowego spółki jawnej pociąga za sobą konieczność zmiany umowy spółki.

Jeśli chodzi o obowiązki związane z Krajowym Rejestrem Sądowym, to sprawa wygląda następująco.

Zgodnie z art. 26 § 2 Kodeksu spółek handlowych „wszelkie zmiany osobowe w składzie wspólników spółki jawnej winny zostać zgłoszone do KRS. Zgłoszenie powinno nastąpić w terminie 7 dni licząc od zaistnienia zmiany”.

Moim zdaniem samo niezgłoszenie zmiany w składzie osobowym spółki jawnej nie spowoduje nieważności tej zmiany, gdyż według mojej opinii przedmiotowy wpis nie ma charakteru konstytutywnego, a jedynie deklaratywny (informuję jednak, że ze względu na pewność obrotu prawnego może się Pani spotkać z odmiennymi poglądami, choć są one w mniejszości).

Niemniej nie oznacza to, że niezgłoszenie zmiany w składzie osobowym spółki jawnej nie może spowodować negatywnych konsekwencji. I tak, zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. 2013 r., poz. 1203), podmiot obowiązany do złożenia wniosku o wpis do Rejestru nie może powoływać się wobec osób trzecich działających w dobrej wierze na dane, które nie zostały wpisane do Rejestru lub uległy wykreśleniu z Rejestru. Innymi słowy, jeśli np. w spółce jawnej dokonano zmiany w składzie wspólników, a zmiana ta nie została jeszcze do KRS wpisana, to nie można wobec osoby trzeciej powoływać się na ten fakt że dotychczasowy wspólnik nie jest już wspólnikiem, jeśli osoba ta nie miała innej możliwości, aby się o tym dowiedzieć.

Nadto należy mieć na uwadze, że w myśl art. 17 ustawy o krajowym rejestrze sądowym domniemywa się, że dane wpisane do Rejestru są prawdziwe. Oznacza to, że informacje wpisane w KRS uważa się za prawdziwe dopóki ktoś nie wykaże, że są jednak niezgodne ze stanem rzeczywistym.

Dodatkowo w razie stwierdzenia, że wniosek o wpis do rejestru lub dokumenty, których złożenie jest obowiązkowe, nie zostały złożone mimo upływu terminu, sąd rejestrowy może wezwać wspólników do ich złożenia, wyznaczając dodatkowy 7-dniowy termin, pod rygorem zastosowania grzywny. W razie niewykonania obowiązków w tym terminie sąd rejestrowy nakłada grzywnę (sąd rejestrowy może ponawiać stosowanie tej grzywny). Jeżeli te środki nie spowodują złożenia wniosku o wpis lub dokumentów, których złożenie jest obowiązkowe, a w rejestrze jest zamieszczony wpis niezgodny z rzeczywistym stanem rzeczy, sąd rejestrowy może ten wpis z urzędu (czyli bez wniosku) wykreślić.

Odpowiadając na Pani pytanie, wystąpienie ze spółki na kilka miesięcy i następnie przystąpienie do niej z powrotem moim zdaniem będzie skuteczne, mimo niezgłoszenia przedmiotowych ruchów do KRS z uwagi na brak przymiotu konstytutywności przedmiotowych wpisów.

Doradzałabym jednak, aby w okresie między wystąpieniem ze spółki a powrotem do spółki nie reprezentowała Pani spółki.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »