Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką cywilną? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

W jaki sposób przeprowadzić upadłość wspólników w spółce cywilnej?

Monika Cieszyńska • Opublikowane: 2014-09-25

Musimy spłacić kredyt, niestety najprawdopodobniej nie uda nam się zdobyć środków na jego spłatę. W jaki sposób przeprowadzić upadłość wspólników spółki cywilnej?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ogłosić upadłość można tylko w stosunku do podmiotu, który posiada tzw. zdolność upadłościową. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535) jej przepisy stosuje się do dłużników będących przedsiębiorcami w rozumieniu Kodeksu cywilnego, jeśli ww. ustawa nie stanowi inaczej. Definicja przedsiębiorcy została zawarta w art. 431 Kodeksu cywilnego. W myśl powołanego przepisu przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i tzw. ułomna osoba prawna (jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznała zdolność prawną) prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, iż spółka cywilna, która przecież nie jest przedsiębiorcą (nie jest w ogóle podmiotem prawa), nie posiada zdolności upadłościowej. Taką zdolność mają tylko jej wspólnicy.

Tym samym wniosek o ogłoszenie upadłości powinni zgłosić wspólnicy tej spółki. Wniosek o ogłoszenie upadłości należy złożyć w terminie 2 tygodni, licząc od dnia wystąpienia podstawy ogłoszenia upadłości.

Podstawę ogłoszenia upadłości stanowi niewypłacalność dłużnika (art. 10 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze). Dłużnika uważa się za niewypłacalnego, jeżeli nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych (art. 11 ust. 1 ww. ustawy). Zobowiązanie staje się wymagalne wtedy, gdy wierzyciel może skutecznie (na drodze sądowej) żądać od dłużnika zadośćuczynienia jego roszczeniu. Przykładowo, jeśli termin zapłaty mija 5 września 2013 r., to w przypadku braku zapłaty, wierzyciel w dniu 6 września 2013 r. może skierować pozew do sądu przeciwko temu dłużnikowi. Przy czym warto pamiętać, iż dla zaistnienia wyżej omawianego stanu niewypłacalności nie ma znaczenia, czy dłużnik nie zaspokaja wszystkich swoich wierzycieli czy też tylko niektórych z nich ani to, czy zobowiązania są pieniężne czy niepieniężne.

Dla zachowania ww. terminu konieczne jest skuteczne złożenie przed jego upływem wniosku o ogłoszenie upadłości do sądu upadłościowego. Wniosek należy złożyć osobiście w sądzie lub za pośrednictwem poczty listem poleconym (liczy się data stempla pocztowego). Wniosek jest złożony skutecznie, gdy nie zostanie zwrócony. Zwrócony wniosek nie wywołuje bowiem żadnych skutków i jest traktowany tak, jakby nigdy nie był wniesiony.

Sądem upadłościowym jest sąd rejonowy – sąd gospodarczy. Sądem miejscowo właściwym będzie sąd właściwy dla zakładu głównego przedsiębiorstwa dłużnika.

Aby skutecznie złożyć wniosek należy dopełnić wszelkich niżej wskazanych warunków formalnych oraz opłacić wniosek. Opłata sądowa od przedmiotowego wniosku wynosi 1000 zł.

Wniosek o ogłoszenie upadłości powinien zawierać:

 • imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, nazwę i adres firmy,
 • okoliczności uzasadniające wniosek,
 • oznaczenie miejsca, w którym znajduje się przedsiębiorstwo lub inny majątek dłużnika,
 • informację, czy dłużnik jest uczestnikiem podlegającego prawu polskiemu lub prawu innego państwa członkowskiego systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (Dz. U. z 2010 r. Nr 112, poz. 743 z późn. zm.) lub niebędącym uczestnikiem podmiotem prowadzącym system interoperacyjny w rozumieniu tej ustawy,
 • wskazanie czy dłużnik wnosi o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu, czy też o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację jego majątku.

Ponadto do wniosku powinien dołączyć:

 1. aktualny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników;
 2. bilans sporządzony dla celów tego postępowania, na dzień nie późniejszy niż trzydzieści dni przed dniem złożenia wniosku;
 3. spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty, a także listę zabezpieczeń dokonanych przez wierzycieli na jego majątku wraz z datami ich ustanowienia;
 4. oświadczenie o spłatach wierzytelności lub innych długów dokonanych w terminie sześciu miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
 5. spis podmiotów zobowiązanych majątkowo wobec dłużnika wraz z adresami, z określeniem wierzytelności, daty ich powstania i terminów zapłaty;
 6. wykaz tytułów egzekucyjnych (orzeczeń sądów, ugód zawartych przed sądem, itp.) oraz tytułów wykonawczych przeciwko dłużnikowi;
 7. informację o postępowaniach dotyczących ustanowienia na majątku dłużnika hipotek, zastawów, zastawów rejestrowych i zastawów skarbowych oraz innych obciążeń podlegających wpisowi w księdze wieczystej lub w rejestrach, jak również o prowadzonych innych postępowaniach sądowych lub administracyjnych dotyczących majątku dłużnika.

Jeżeli dłużnik wnosi o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu, powinien ponadto dołączyć do wniosku:

 1. propozycje układowe wraz z propozycjami finansowania wykonania układu;
 2. rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie dwanaście miesięcy, jeżeli obowiązany był do prowadzenia dokumentacji umożliwiającej sporządzenie takiego rachunku.

Jeżeli dłużnik nie może dołączyć do wniosku dokumentów, o których mowa wyżej, powinien podać przyczyny ich niedołączenia oraz je uprawdopodobnić.

Ponadto, jeżeli dłużnikiem jest przedsiębiorca wpisany do właściwego rejestru, do wniosku należy dołączyć zaświadczenie albo oświadczenie o wpisie do rejestru zawierające oznaczenie jego firmy lub nazwy, formy prawnej, siedziby oraz numeru we właściwym rejestrze oraz oświadczenie na piśmie co do prawdziwości danych zawartych we wniosku.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Połączenie dwóch firm w spółkę cywilną

Chcielibyśmy połączyć firmy brata i siostry w spółkę cywilną. Oprócz tego do spółki ma wejść także druga siostra, która nie ma własnej firmy. Firma...

 

Zmiana nazwy spółki cywilnej

1 marca do naszej firmy ( spółka cywilna) doszedł nowy wspólnik, zmieniła się też...

 

Umowa podpisana ze spółką cywilną, która zmienia wspólników

Prowadzę firmę oferującą usługi sprzątania. Od roku mamy podpisaną umowę z pewną spółką cywilną, która jest właścicielem pensjonatu – na...

 

Roszczenia byłych wspólników dotyczące kwot ponad spłatę wkładów

Spółka cywilna została założona w 2009 r. przez 7 wspólników. Dwa miesiące temu trzech wspólników dobrowolnie wystąpiło ze spółki –...

 

Sprzedaż towaru po zamknięciu spółki cywilnej

Mąż był współwłaścicielem dwuosobowej spółki cywilnej. Po jego śmierci musieliśmy zlikwidować spółkę i ją wyrejestrować (tak też zrobiliśmy,...

 

Zbycie majątku trwałego spółki cywilnej

Czy potrzebna jest zgoda wszystkich wspólników spółki cywilnej (uchwała), aby spółka cywilna mogła sprzedać samochód osobowy – środek trwały...

 

Wypowiedzenie udziału w spółce na piśmie

Wypowiedziałam na piśmie udział w spółce cywilnej dwuosobowej na podstawie art. 869 § 2 Kodeksu cywilnego. Wspólnik odebrał pismo dwa tygodnie...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »