Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z prawem handlowym? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

W jaki sposób przekazać alkohol z likwidowanego sklepu do spółki z o.o.?

Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2018-11-30

Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą zamierza zamknąć prowadzony sklep. W jaki sposób może przekazać (sprzedać) alkohol, który posiada w swoim sklepie, innemu przedsiębiorcy, który swoją firmę prowadzi w formie spółki z o.o. Jeden i drugi przedsiębiorca posiadają koncesje na sprzedaż detaliczną alkoholu, a zakup alkoholu od sprzedawcy posiadającego wyłącznie koncesję na sprzedaż detaliczną alkoholu będzie niezgodny z art. 18.1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wobec tego czy sprzedaż lub darowizna zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawierającej również alkohol będzie stanowiła naruszenie tego przepisu? Chciałbym jeszcze dodać, że uzyskanie koncesji na sprzedaż hurtową lub skorzystanie z możliwości tzw. wyprzedaży nie wchodzi w grę. Czy wniesienie alkoholu poprzez aport do firmy kupującego będzie dobrym rozwiązaniem?

Tomasz Krupiński

»Wybrane opinie klientów

Odpowiedzi na moje pytania wyczerpujące, pełen profesjonalizm. Jestem bardzo zadowolona. Polecam, prawnik godny zaufania.
Barbara, Nauczyciel
Dziękuję za udzielone porady. Za każdym razem odpowiedź na pytania bardzo szybka i rzeczowa, poparta artykułami kodeksów. Pani Marta Handzlik- Rosuł rozwiała moje wszelkie obawy. Polecam korzystanie z serwisu. Za niespełna 100 zł dowiedziałam się o przysługujących mi prawach, co zdecydowanie uspokoiło mnie. Mam również świadomość ,iż mogę w dalszym ciągu zadać pytanie dodatkowe w mojej sprawie, jeśli pojawi się ku temu potrzeba. Z pewnością w przyszłości jeszcze skorzystam z pomocy prawnej serwisu, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Anna
Dziękuję za poradę . Udzielono mi profesjonalnej odpowiedzi i ukierunkowało co do dalszego postępowania , jeżeli zajdzie potrzeba to skorzystam ponownie z usług prawnika tego biura . 
Janusz, 53 lata
Korzystałam już z "ePorady24" wcześniej, byłam bardzo zadowolona z rzetelnej, wnikliwej odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie. Dodatkowym atutem jest możliwość zadawania dodatkowych pytań dotyczących pytania głównego.
Danuta, technik ekonomista
Bardzo dokładnie omówione przedstawione zagadnienie, nie zostało pominięte żadne moje pytanie, argumentacja poparta przepisami prawnymi. Jedynie wydaje mi się, że cena była dosyć wysoka (300zł), ale może to wynikało z faktu, że na tle przedstawionego problemu miałam kilka pytań. Na początku się wahałam gdy dowiedziałam się ile będzie mnie kosztować porada, ale po jej przeczytaniu jakoś ją przełknęłam, gdyż odpowiedź była bardzo wyczerpująca i konkretna.
Katarzyna

Wniesienie alkoholu poprzez aport do firmy kupującego nie będzie dobrym rozwiązaniem, gdyż nadal będziemy mieli do czynienia ze sprzedażą (zbyciem).

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Proponowany przez Pana sposób to de facto zmiana podmiotu i przejście zezwolenia pierwotnie udzielonego innemu podmiotowi na inny podmiot wskutek przekształceń własnościowych.

Należy wskazać, że w dniu 9 listopada 2002 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (dalej „ustawa”), która m.in. wprowadziła w miejsce przesłanki zmiany przedsiębiorcy przesłankę w postaci zmiany składu osobowego spółki cywilnej. Zatem ograniczono przesłankę stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia (zarówno na obrót hurtowy, jak i na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych) do przypadku zmiany wspólników w spółce cywilnej.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę na przepis art. 18 ust. 7 pkt 6 ustawy (w przypadku obrotu hurtowego napojami alkoholowymi – art. 94 pkt 7 ustawy), który stanowi, iż warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży jest wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu.

Z tego przepisu wyraźnie wynika, że ważność zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży zależy od współistnienia dwóch podstawowych elementów:

  • konkretnego podmiotu prowadzącego sprzedaż napojów alkoholowych i
  • funkcjonowania punktu tej sprzedaży w miejscu określonym w zezwoleniu.

Innymi słowy, mamy do czynienia z ograniczeniem podmiotowo-przedmiotowym (w przypadku zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi ograniczenie to ma charakter wyłącznie podmiotowy).

Podmiotowy charakter zezwolenia wskazuje na to, że jest to decyzja, z której korzystanie jest prawem osobistym przedsiębiorcy, a zatem niedopuszczalne jest przeniesienie tego prawa na inny podmiot np. w drodze dziedziczenia czy umowy.

Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) w wyroku z dnia 20 lutego 2007 r. (sygn. akt II OSK 350/06 (LEX nr 344615) – zezwolenie jest decyzją administracyjną, aktem publicznoprawnym, jego przedmiotem jest udzielenie uprawnień publicznoprawnych, regulowanych przepisami prawa publicznego, ukierunkowanymi na ochronę interesu publicznego. To ochrona interesu publicznego (w tym m.in. ochrona zdrowia, życia, bezpieczeństwa, porządku publicznego) tkwi u podstaw zasady nieprzenoszalności uprawnień wynikających z koncesji, zezwoleń i licencji.

Ogólnej zasady nieprzenoszalności na gruncie prawa publicznego uprawnień wynikających z koncesji, zezwoleń i licencji nie podważa przepis art. 55 zn. 2 Kodeksu cywilnego (K.c.), który – wprowadzając zasadę, iż czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa – zastrzega, że nie ma ona zastosowania, gdy co innego wynika z treści tej czynności prawnej albo z przepisów szczególnych.

Przedstawiona przez Pana sytuacja dotyczy kwestii przekształcenia przedsiębiorcy lub jego przeniesienia, przy czym zauważyć należy, że w niniejszej sprawie nie zostało wykazane stosownym dokumentem wniesienie przedsiębiorstwa należącego do przedsiębiorcy.

Organ rejestrowy zapewne zakwestionuje zadeklarowany aport do spółki z o.o. w postaci zezwolenia na sprzedaż alkoholu lub tego alkoholu. Zatem trudno mówić o jakimkolwiek następstwie prawnym.

Zakładając, że przekształcenie przedsiębiorcy zostałoby skutecznie wykazane, należy wskazać na przepis art. 18 ust. 7 pkt 6 ustawy (analogicznie art. 94 pkt 8 ustawy), zgodnie z którym – warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży jest zgłaszanie organowi zezwalającemu zmian stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany.

Moim zdaniem, proponowany przez Pana sposób (wniesienie jako aport, zbycie hurtowe na rzecz innego podmiotu na podstawie zezwolenia na sprzedaż detaliczną) zostanie uznany za sprzeczny z art. 18 ustawy i skutkować będzie wygaśnięciem zezwolenia.

Dopiero wtedy, jak Pan słusznie wskazywał, na Pana wniosek, wójt, burmistrz lub prezydent miasta może wydać zezwolenie z określeniem terminu na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych. Termin ten nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia zezwolenia za określoną opłatą.

Zbywca wprawdzie straciłby zezwolenie, ale nabywca swoje zezwolenie mógłby zachować. Kwestia tylko, czy w razie aportu sąd rejestrowy nie sprzeciwiłby się zarejestrowaniu takiego aportu w spółce z o.o. (mógłby ją potraktować jako niezgodną z prawem sprzedaż hurtową).

Sprzedaż czy darowizna zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki z o.o. (oba podmioty posiadają zezwolenie na sprzedaż detaliczną) może być niezgodna z art. 18 ustawy, bowiem w tym przypadku rozmiar transakcji może świadczyć o tym, że mamy do czynienia ze sprzedażą hurtową lub ominięciem przepisów dotyczących sprzedaży hurtowej.

Jedynie w wypadku zezwolenia na sprzedaż hurtową zgodna z prawem jest sprzedaż napojów alkoholowych, wymienionych w zezwoleniu, wyłącznie przedsiębiorcom posiadającym zezwolenie na obrót hurtowy tymi napojami lub zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych. A contrario podmiot zbywający ma zgodę na zbycie konsumentom (podmiotom nieprowadzący działalności związanej ze sprzedażą alkoholu).

Oczywiście można się bronić tym, że darowizna to nie sprzedaż. Z pewnością jednak będziemy mieli do czynienia z sytuacją zmiany podmiotowej i utraty zezwolenia przez likwidowany podmiot.

Moim zdaniem, nabycie koncesji na hurtową sprzedaż alkoholu to jedyny sposób na zgodność transakcji z ustawą, a dotyczy to oczywiście spółki zbywającej, gdyż spółka z o.o. nabywać od takich podmiotów alkohol może. Wynika to z tego, że sklepy mające koncesję na detaliczny handel alkoholem mogą go kupować tylko od podmiotów mających koncesję na handel hurtowy.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z prawem handlowym? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »
{* .script("js/zaczekaj.js") *}