Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z prawem handlowym? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

W jaki sposób przekazać alkohol z likwidowanego sklepu do spółki z o.o.?

Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2018-11-30

Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą zamierza zamknąć prowadzony sklep. W jaki sposób może przekazać (sprzedać) alkohol, który posiada w swoim sklepie, innemu przedsiębiorcy, który swoją firmę prowadzi w formie spółki z o.o. Jeden i drugi przedsiębiorca posiadają koncesje na sprzedaż detaliczną alkoholu, a zakup alkoholu od sprzedawcy posiadającego wyłącznie koncesję na sprzedaż detaliczną alkoholu będzie niezgodny z art. 18.1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wobec tego czy sprzedaż lub darowizna zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawierającej również alkohol będzie stanowiła naruszenie tego przepisu? Chciałbym jeszcze dodać, że uzyskanie koncesji na sprzedaż hurtową lub skorzystanie z możliwości tzw. wyprzedaży nie wchodzi w grę. Czy wniesienie alkoholu poprzez aport do firmy kupującego będzie dobrym rozwiązaniem?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wniesienie alkoholu poprzez aport do firmy kupującego nie będzie dobrym rozwiązaniem, gdyż nadal będziemy mieli do czynienia ze sprzedażą (zbyciem).

Proponowany przez Pana sposób to de facto zmiana podmiotu i przejście zezwolenia pierwotnie udzielonego innemu podmiotowi na inny podmiot wskutek przekształceń własnościowych.

Należy wskazać, że w dniu 9 listopada 2002 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (dalej „ustawa”), która m.in. wprowadziła w miejsce przesłanki zmiany przedsiębiorcy przesłankę w postaci zmiany składu osobowego spółki cywilnej. Zatem ograniczono przesłankę stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia (zarówno na obrót hurtowy, jak i na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych) do przypadku zmiany wspólników w spółce cywilnej.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę na przepis art. 18 ust. 7 pkt 6 ustawy (w przypadku obrotu hurtowego napojami alkoholowymi – art. 94 pkt 7 ustawy), który stanowi, iż warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży jest wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu.

Z tego przepisu wyraźnie wynika, że ważność zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży zależy od współistnienia dwóch podstawowych elementów:

  • konkretnego podmiotu prowadzącego sprzedaż napojów alkoholowych i
  • funkcjonowania punktu tej sprzedaży w miejscu określonym w zezwoleniu.

Innymi słowy, mamy do czynienia z ograniczeniem podmiotowo-przedmiotowym (w przypadku zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi ograniczenie to ma charakter wyłącznie podmiotowy).

Podmiotowy charakter zezwolenia wskazuje na to, że jest to decyzja, z której korzystanie jest prawem osobistym przedsiębiorcy, a zatem niedopuszczalne jest przeniesienie tego prawa na inny podmiot np. w drodze dziedziczenia czy umowy.

Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) w wyroku z dnia 20 lutego 2007 r. (sygn. akt II OSK 350/06 (LEX nr 344615) – zezwolenie jest decyzją administracyjną, aktem publicznoprawnym, jego przedmiotem jest udzielenie uprawnień publicznoprawnych, regulowanych przepisami prawa publicznego, ukierunkowanymi na ochronę interesu publicznego. To ochrona interesu publicznego (w tym m.in. ochrona zdrowia, życia, bezpieczeństwa, porządku publicznego) tkwi u podstaw zasady nieprzenoszalności uprawnień wynikających z koncesji, zezwoleń i licencji.

Ogólnej zasady nieprzenoszalności na gruncie prawa publicznego uprawnień wynikających z koncesji, zezwoleń i licencji nie podważa przepis art. 55 zn. 2 Kodeksu cywilnego (K.c.), który – wprowadzając zasadę, iż czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa – zastrzega, że nie ma ona zastosowania, gdy co innego wynika z treści tej czynności prawnej albo z przepisów szczególnych.

Przedstawiona przez Pana sytuacja dotyczy kwestii przekształcenia przedsiębiorcy lub jego przeniesienia, przy czym zauważyć należy, że w niniejszej sprawie nie zostało wykazane stosownym dokumentem wniesienie przedsiębiorstwa należącego do przedsiębiorcy.

Organ rejestrowy zapewne zakwestionuje zadeklarowany aport do spółki z o.o. w postaci zezwolenia na sprzedaż alkoholu lub tego alkoholu. Zatem trudno mówić o jakimkolwiek następstwie prawnym.

Zakładając, że przekształcenie przedsiębiorcy zostałoby skutecznie wykazane, należy wskazać na przepis art. 18 ust. 7 pkt 6 ustawy (analogicznie art. 94 pkt 8 ustawy), zgodnie z którym – warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży jest zgłaszanie organowi zezwalającemu zmian stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany.

Moim zdaniem, proponowany przez Pana sposób (wniesienie jako aport, zbycie hurtowe na rzecz innego podmiotu na podstawie zezwolenia na sprzedaż detaliczną) zostanie uznany za sprzeczny z art. 18 ustawy i skutkować będzie wygaśnięciem zezwolenia.

Dopiero wtedy, jak Pan słusznie wskazywał, na Pana wniosek, wójt, burmistrz lub prezydent miasta może wydać zezwolenie z określeniem terminu na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych. Termin ten nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia zezwolenia za określoną opłatą.

Zbywca wprawdzie straciłby zezwolenie, ale nabywca swoje zezwolenie mógłby zachować. Kwestia tylko, czy w razie aportu sąd rejestrowy nie sprzeciwiłby się zarejestrowaniu takiego aportu w spółce z o.o. (mógłby ją potraktować jako niezgodną z prawem sprzedaż hurtową).

Sprzedaż czy darowizna zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki z o.o. (oba podmioty posiadają zezwolenie na sprzedaż detaliczną) może być niezgodna z art. 18 ustawy, bowiem w tym przypadku rozmiar transakcji może świadczyć o tym, że mamy do czynienia ze sprzedażą hurtową lub ominięciem przepisów dotyczących sprzedaży hurtowej.

Jedynie w wypadku zezwolenia na sprzedaż hurtową zgodna z prawem jest sprzedaż napojów alkoholowych, wymienionych w zezwoleniu, wyłącznie przedsiębiorcom posiadającym zezwolenie na obrót hurtowy tymi napojami lub zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych. A contrario podmiot zbywający ma zgodę na zbycie konsumentom (podmiotom nieprowadzący działalności związanej ze sprzedażą alkoholu).

Oczywiście można się bronić tym, że darowizna to nie sprzedaż. Z pewnością jednak będziemy mieli do czynienia z sytuacją zmiany podmiotowej i utraty zezwolenia przez likwidowany podmiot.

Moim zdaniem, nabycie koncesji na hurtową sprzedaż alkoholu to jedyny sposób na zgodność transakcji z ustawą, a dotyczy to oczywiście spółki zbywającej, gdyż spółka z o.o. nabywać od takich podmiotów alkohol może. Wynika to z tego, że sklepy mające koncesję na detaliczny handel alkoholem mogą go kupować tylko od podmiotów mających koncesję na handel hurtowy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Ustawa kominowa - zamiast umowy o pracę kontrakt managerski

Czy w związku z nową ustawą kominową z 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących spółkami obligatoryjne...

 

Czy można podjąć uchwałę o odwołaniu prezesa bez udzielenia absolutorium?

Prezes zarządu chce przejść na emeryturę od października. Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników w tej sprawie zostało zwołane na 10.09. Co...

 

Darowizna akcji spółki

Jestem właścicielem pakietu akcji spółki pracowniczej. Notarialnie dokonałem darowizny tych akcji córce, która jest prawnym spadkobiercą. Spółka...

 

Dzień połączenia spółek według Kodeksu spółek handlowych

Planujemy połączenie w trybie łączenia się spółek przez przejęcie zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 K.s.h. z uwzględnieniem...

 

Płatny serwis internetowy dla klientów z całego świata, aspekty podatkowe

Planuję otworzyć jednoosobową działalność gospodarczą z zakresu 63.12.Z. Ma być to strona lub wiele stron internetowych z płatnym dostępem do...

 

Dystrybucja polskich produktów w Irlandii

Mieszkam w Irlandii i chciałbym rozpocząć współpracę z polską firmy. Dokładnie chodzi o dystrybucję ich produktów w Irlandii....

 

Ile czasu i jakie dokumenty muszą być archiwizowane w stowarzyszeniu?

Jestem likwidatorem stowarzyszenia. Po naszej kilkuletniej działalności zebrało się trochę dokumentów finansowych i sprawozdań z działalności...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »