Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Utworzenie spółki z o.o. z branży IT

Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 2019-07-19

Chcemy utworzyć spółkę (prawdopodobnie z o.o.) z branży IT. Pierwszy wspólnik posiada dobrze prosperującą firmę, a pozostali dwaj wnoszą do niej głównie kompetencje. Pomysł jest taki, żeby z aktualnych przychodów dwaj pozostali wspólnicy spłacali pierwszego (kwota ustalona na podstawie wyceny lub uznaniowo). W zamian stopniowo udziały przechodziłyby na dwóch ostatnich wspólników. Czy takie rozwiązanie jest możliwe? Jaką formę musiałaby mieć spółka?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Na wstępie wskażę, iż:

  1. udziały są w spółce z o.o.,
  2. w spółce jawnej, komandytowej nie ma „udziałów”, jest ogół praw i obowiązków, ewentualnie „udział kapitałowy” w przypadku rozstawania się wspólnika ze spółką.

Zarówno udziały w spółce z o.o., jak i ogół praw i obowiązków może być przedmiotem obrotu prawnego. Jednakże w polskich spółkach nie ma takiego mechanizmu, który pozwalałby na stopniowe przechodzenie udziałów lub „ogółu praw i obowiązków” z jednego wspólnika na drugiego.

Jak Pan wskazuje:

  1. pierwszy wspólnik posiada dobrze prosperującą firmę,
  2. pozostali dwaj wnoszą do niej głównie kompetencje (byłoby to raczej know-how).

W wyniku tego właścicielem firmy pierwszego wspólnika oraz know-how pozostałych wspólników zostałaby spółka (kapitałowa lub osobowa). Jej majątek byłby majątkiem odrębnym od majątku jej wspólników.

Pod pojęciem know-how rozumiana jest konkretna wiedza techniczna z danej dziedziny, umiejętność wykonania lub wyprodukowania czegoś, kompetencje i wiedza. Według Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu know-how to całokształt wiadomości, czyli fachowej wiedzy oraz doświadczeń w zakresie technologii i procesu produkcyjnego dla określonego wyrobu. Know-how może mieć także charakter nietechniczny i obejmować np. strategię marketingową lub handlową prowadzenia firmy. Z wniesieniem aportu w postaci know-how związane są dwie kwestie: pierwsza wiąże się z poufnością (kow-how jest wartością budowaną na prowadzonych we własnym zakresie badaniach i zdobywanym doświadczeniu, dlatego co do zasady stanowi tajemnicę danego podmiotu). Kodeks spółek handlowych wymaga zaś szczegółowego określenia przedmiotu wkładu niepieniężnego w umowie spółki. Mogą się tu więc pojawić pewne trudności w opisaniu aportu w tej postaci. Z jednej bowiem strony podczas chronienia interesów spółki należy zadbać o zachowanie poufności wiedzy, a z drugiej strony ważne jest wypełnienie obowiązku określonego przepisem, który dotyczy każdego wkładu niepieniężnego. Trudności mogą być też związane z dokonania właściwej wyceny aportu w tej postaci. Gdy mamy do czynienia z know-how o charakterze nietechnicznym (np. w zakresie marketingu), to wartość może określać np. szacunkowy wzrost sprzedaży.

W spółce z o.o. wspólnicy mogą mieć dochód z: tytułu zatrudnienia, pełnienia funkcji w zarządzie, dywidendy. Dywidenda to zysk jaki wypracowała spółka po jego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych – o ile wspólnicy przeznaczą zysk na wypłatę dywidendy. Od dywidendy wspólnik musi zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych.

W spółce osobowej spółka wypracowuje przychód, ponosi koszty i ma dochód a wspólnikom przypada on proporcjonalnie do ich udziałów w zysku. Podatek płaca tylko wspólnicy.

Co do wyboru formy prawnej. to opiszę ogólne zasady spółki z o.o., cywilnej oraz jawnej. Poza tym, co zostało wskazane w w opisie, nie są mi znane inne cele, postanowienia, porozumienia między przeszłymi wspólnikami. Zatem trudno jest mi zaproponować właściwą formę.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest osobą prawną, jest podmiotem odrębnym od wspólników. Majątek nabyty jest majątkiem spółki. Spółka jest podatnikiem VAT, a podatnikami w podatku dochodowym są: spółka od wypracowanego przez siebie dochodu oraz wspólnicy od otrzymanego od spółki wynagrodzenia oraz dywidendy (podwójne opodatkowanie). Ma zdolność sądową.

Spółka cywilna to umową zawartą pomiędzy jej wspólnikami. Nie ma osobowości prawnej. Wspólnicy łącznie nabywają prawa i obowiązki, są stronami postępowań administracyjnych, czy sądowych. Majek nabyty jest we współwłasności wspólników. Spółka jest podatnikiem VAT, a podatnikami w podatku dochodowym są wspólnicy. Nie ma zdolności sądowej.

Spółka jawna to umową zawartą pomiędzy jej wspólnikami. Nie ma osobowości prawnej. To spółka nabywa prawa i obowiązki, majątek, jest stroną postępowań. Spółka jest podatnikiem VAT, a podatnikami w podatku dochodowym są wspólnicy. Ma zdolność sądową.

Jeżeli wspólnik jest w zarządzie spółki z o.o., to po bezskutecznej egzekucji wobec spółki wierzyciel może wytoczyć członkowi zarządu proces o zapłatę. Ale członek zarządu może się bronić. Jak stanowi Kodeks spółek handlowych:

„Art. 299. § 1. Jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania.

§ 2. Członek zarządu może się uwolnić od odpowiedzialności, o której mowa w § 1, jeżeli wykaże, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub w tym samym czasie wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo o zatwierdzeniu układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu, albo że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpiło nie z jego winy, albo że pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewydania postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo niezatwierdzenia układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu wierzyciel nie poniósł szkody.

§ 3. Przepisy § 1 i § 2 nie naruszają przepisów ustanawiających dalej idącą odpowiedzialność członków zarządu.

§ 4. Osoby, o których mowa w § 1, nie ponoszą odpowiedzialności za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w czasie, gdy prowadzona jest egzekucja przez zarząd przymusowy albo przez sprzedaż przedsiębiorstwa, na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości powstał w czasie prowadzenia egzekucji”.

W spółce z o.o. wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki. Mogą ewentualnie tylko stracić to, co wnieśli jako aport:

„Art. 151. § 3. Wspólnicy są zobowiązani jedynie do świadczeń określonych w umowie spółki.

§ 4. Wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki”.

W spółce cywilnej – wspólnicy odpowiadają solidarnie za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem. W spółce jawnej – wspólnicy odpowiadają solidarnie za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna.

Spółka z o.o. – to pełna księgowość od początku. Spółka cywilna – pełna księgowość po przekroczeniu pewnego pułapu obrotów.

Spółka jawna – pełna księgowość po przekroczeniu pewnego pułapu obrotów.

Spółka cywilna – wpisy wspólników do CEIDG. Wspólnicy są ubezpieczeni z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Wolne od opłat. Podatnikiem VAT jest spółka, a jej zarząd może odpowiadać za podatek VAT. Spółka z o.o. – rejestracja w KRS. Opłaty sądowe. Podatnikiem VAT jest spółka. Wspólnicy mogą odpowiadać za VAT jako osoby trzecie. Spółka jawna – wpis spółki do KRS. Wspólnicy są ubezpieczeni z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Podatnikiem VAT jest spółka a współpracy odpowiadać mogą za podatek VAT. Wspólnicy mogą odpowiadać za VAT jako osoby trzecie.

Spółka z o.o. – jej sprawy powadzi zarząd, jest ona reprezentowana przez zarząd. Spółka cywilna – każdy wspólnik jest uprawniony i zobowiązany do prowadzenia spraw spółki; każdy wspólnik może bez uprzedniej uchwały wspólników prowadzić sprawy, które nie przekraczają zakresu zwykłych czynności spółki, jeżeli jednak przed zakończeniem takiej sprawy chociażby jeden z pozostałych wspólników sprzeciwi się jej prowadzeniu, potrzebna jest uchwała wspólników; każdy wspólnik może bez uprzedniej uchwały wspólników wykonać czynność nagłą, której zaniechanie mogłoby narazić spółkę na niepowetowane straty. W braku odmiennej umowy lub uchwały wspólników każdy wspólnik jest umocowany do reprezentowania spółki w takich granicach, w jakich jest uprawniony do prowadzenia jej spraw. Każdy wspólnik ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki. Każdy wspólnik może bez uprzedniej uchwały wspólników prowadzić sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności spółki. Prowadzenie spraw spółki może być powierzone jednemu lub kilku wspólnikom bądź na mocy umowy spółki, bądź na podstawie późniejszej uchwały wspólników. Pozostali wspólnicy są wówczas wyłączeni od prowadzenia spraw spółki. Jeżeli prowadzenie spraw spółki powierzono kilku wspólnikom, do prowadzenia przez nich spraw spółki stosuje się przepisy ustawy dotyczące prowadzenia spraw przez wszystkich wspólników. Uchwałę wszystkich wspólników zastępuje wówczas uchwała tych wspólników, którym powierzono prowadzenie spraw spółki. Jeżeli w sprawach nieprzekraczających zwykłych czynności spółki wymagana jest uchwała wspólników, konieczna jest jednomyślność wszystkich wspólników mających prawo prowadzenia spraw spółki. W sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności spółki wymagana jest zgoda wszystkich wspólników, w tym także wspólników wyłączonych od prowadzenia spraw spółki.

Każda z omawianych spółek może być rozwiązana przez sąd.

Podsumowując – ze względu na zasady oraz okoliczności decydujące o komforcie prowadzenia firmy, wybrałbym spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W praktyce może to oznaczać mniej pieniędzy dla wspólników z uwagi na podwójne opodatkowanie dywidendy.

Jeżeli w chwili obecnej decydujące znaczenie miałyby kwestie finansowe (dochód, podatki), wybrałbym spółkę jawna, a po wyjściu z niej wspólnika A, dokonałbym jej przekształcenia w spółkę z o.o.

Pomysł, żeby z aktualnych przychodów dwaj pozostali wspólnicy spłacali pierwszego (kwota ustalona na podstawie wyceny lub uznaniowo), a udziały przechodziłyby stopniowo na dwóch ostatnich wspólników.– nie jest możliwy do zawarcia w samej umowie spółki z o.o., jawnej, cywilnej. Byłby możliwy do zawarcia w odrębnej umowie między wspólnikami.

Niemożliwe jest dokonanie zapisów w umowie spółki jawnej o podziale zysków za poszczególne lata obrachunkowe oraz o tym, że jak spełni się określony warunek to udziały w zyskach i stratach ulegną zmianie. Można:

  1. w umowie zapisać, że od dnia 01.07.2020 udziały w zyskach i stratach będą następujące: JA – 20%; JB – 40%. JC – 40%( bez żądnego warunku osiągnięcia zysku) lub
  2. sporządzić odrębne porozumienie między wspólnikami i tam zawrzeć zobowiązania na przyszłość do określonego działania przy zaistnieniu wskazanych w porozumieniu okoliczności.

W tym porozumieniu możliwe było zawarcie zapisów o tym, że zysk wygenerowany przez spółkę jest opodatkowany a wspólnicy B i C przekazują wspólnikowi C określone kwoty tytułem np. zaliczki na zakup od niego jego udziału kapitałowego. Czyli razem z umową spółki zawarta byłaby umowa przedwstępna nabycia przez wspólnika B i C ogółu praw i obowiązków od wspólnika A.

W spółce cywilnej – na mocy odrębnego poszumienia możliwe byłoby ustalenie, że wspólnicy B i C przekazują wspólnikowi A określone kwoty tytułem jego spłaty przy opuszczeniu spółki. A wspólnik C miałby opuścić spółkę gdyby otrzymał od wspólnika B i C łącznie jakąś kwotę.

Przy spółce z o.o. – na mocy odrębnego poszumienia możliwe byłoby ustalenie, że wspólnicy B i C przekazują wspólnikowi A określone kwoty tytułem zapłaty za sprzedane im udziały. Konieczne byłoby zawarcie umowy przedwstępnej z ustaleniem ceny udziałów, z określeniem zasad i sposobu ich zbycia z uwzględnieniem zapisów umowy spółki.

Jak wskazałem – w polskich spółkach nie ma takiego mechanizmu, który pozwalałby na stopniowe przechodzenie udziałów lub „ogółu praw i obowiązków” z jednego wspólnika na drugiego. Takie przejście zapewniają inne mechanizmy, np. w spółce z o.o. nabycia udziałów, umorzenie udziałów wspólnika A oraz edycja nowych udziałów dla pozostałych wspólników.

W spółce osobowej takim mechanizmem może być: zmiana umowy spółki poprzez zwiększenie zaangażowania wspólnika B i C z jednoczesnym zwiększeniem ich udziałów w zyskach i stratach. Wtedy wspólnik A nie dodaje nowych środków do spółki, ale zmniejszany jest jego udział w zysku i stratach. I tak do jego całkowitego wyjścia ze spółki.

W praktyce wspólnicy, tak spółki kapitałowej (z o.o.), jak i osobowej (jawnej, komandytowej) lub cywilnej zawierają odrębną umowę o współpracy. W tejże umowie przewidują taka sytuacje, o jakiej Pan pisze, i ustalają wzajemne prawa oraz obowiązki w celu doprowadzenia do niej, a także kary na wypadek niezastosowania się danego wspólnika do zawartej umowy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

Szukamy prawnika »