Kategoria: Spółka jawna

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką jawną? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Utrzymanie działalności spółki jawnej w momencie wycofania się wspólnika

Filip Syrkiewicz • Opublikowane: 2018-08-27

Tworzę z synem spółkę jawną zajmującą się wynajmem lokali. Syn jako wspólnik chce wycofać się ze spółki, ja natomiast chcę utrzymać działalność przedsiębiorstwa. Problem w tym, że niezależnie od pracy w spółce prowadzę również wynajem lokali i mieszkań i chciałabym po wycofaniu się syna ze spółki połączyć te dwie działalności. Jak to można przeprowadzić?

Filip Syrkiewicz

»Wybrane opinie klientów

Korzystałam już z "ePorady24" wcześniej, byłam bardzo zadowolona z rzetelnej, wnikliwej odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie. Dodatkowym atutem jest możliwość zadawania dodatkowych pytań dotyczących pytania głównego.
Danuta, technik ekonomista
Bardzo dokładnie omówione przedstawione zagadnienie, nie zostało pominięte żadne moje pytanie, argumentacja poparta przepisami prawnymi. Jedynie wydaje mi się, że cena była dosyć wysoka (300zł), ale może to wynikało z faktu, że na tle przedstawionego problemu miałam kilka pytań. Na początku się wahałam gdy dowiedziałam się ile będzie mnie kosztować porada, ale po jej przeczytaniu jakoś ją przełknęłam, gdyż odpowiedź była bardzo wyczerpująca i konkretna.
Katarzyna
Ok. Polecam w przyszłości gdy będę miał wątpliwości z pewnością skorzystam z porad.
Bartosz, 31 lat, geodeta
Rezygnuję , że swojego adwokata , który ma wąski zakres swoich usług , tutaj mam kompleksową pomoc w zakresie prawa . Zdecydowanie polecam!!!
Marcin, 46 lat
Rzeczowo i na temat. Polecam. Skożystam w przyszlosci.
Marek

Z udzielonych przez Panią wyjaśnień wynika, że działalność prowadzona jest w formie spółki jawnej, której wspólnikami są tylko dwie osoby, zaś Pani zamiarem – jako pozostającego wspólnika – jest kontynuowanie tej działalności w dotychczasowej formie prawnej.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

W pierwszej kolejności wymaga wskazania, że co do zasady wystąpienie któregokolwiek ze wspólników spółki jawnej powoduje jej rozwiązanie. Wspólnicy mogą wprawdzie zawrzeć w umowie spółki postanowienie, na mocy którego dopuszczalna jest zmiana jej składu osobowego także w przypadku wypowiedzenia przez jednego ze wspólników tej umowy, jednak postanowienie takie nie będzie dopuszczalne w przypadku spółek w składzie dwuosobowym (tak m.in.: G. Nita-Jagielski w [:] J. Bieniak i in. Kodeks spółek handlowych, 2011, A. Witosz w [:] Kodeks spółek handlowych. Komentarz, wyd. Wolters Kluwer, 2017).

W spółkach dwuosobowych niedopuszczalne będzie także podjęcie uchwały o kontynuowaniu działalności, mimo wypowiedzenia umowy przez jednego ze wspólników.

Utrzymanie działalności prowadzonego dotąd przez spółkę przedsiębiorstwa nie będzie jednak bezwzględnie wykluczone. Pewnym rozwiązaniem gwarantującym możliwość zachowania ciągłości bytu prawnego przedsiębiorcy jest sięgnięcie po instytucję uregulowaną w art. 66 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1577 z późn. zm.).

Na tym tle możliwe jest przyznanie drugiemu ze wspólników prawa do przejęcia majątku spółki z jednoczesnym obowiązkiem rozliczenia się ze wspólnikiem występującym ze spółki, jeżeli powód jej rozwiązania zaistniał po jego stronie.

Zgodnie z utrwalonym w orzecznictwie poglądem przez powód leżący po stronie występującego wspólnika należy rozumieć jedną z okoliczności wymienionych w art. 58 ustawy – Kodeks spółek handlowych (tak m.in. Sąd Apelacyjny w Katowicach – V ACa 414/15 w wyroku z dnia 15 stycznia 2016 r.). Do tych okoliczności należy zatem m.in. wypowiedzenie umowy spółki. Z zasady powody wystąpienia ze spółki nie będą również przedmiotem oceny sądu. Dla ustalenia zakresu uprawnień pozostającego wspólnika wystarczające będzie zatem wyłącznie złożenie przez drugiego ze wspólników oświadczenia o wypowiedzeniu umowy spółki.

Należy jednak stanowczo podkreślić, że w omawianym przypadku utrzymanie dotychczasowej formy prawnej nie będzie możliwe. Ustawa uzależnia bowiem byt prawny spółki jawnej od udziału w jej składzie co najmniej dwóch wspólników.

Rozwiązanie to jednak pozwala na dalsze prowadzenie przedsiębiorstwa oraz zachowanie ciągłości działalności gospodarczej.

Wspólnik, który zamierza kontynuować działalność zobligowany będzie do sporządzenia bilansu wartości zbywczej spółki, stanowiącego podstawę rozliczenia z występującym wspólnikiem.

W dalszej kolejności konieczne będzie wystąpienie z powództwem o przyznanie prawa do przejęcia majątku spółki. Pozew taki może złożyć zarówno wspólnik ubiegający się o przysądzenie tego prawa, jak i wspólnik, który umowę wypowiedział. Właściwość sądu uzależniona jest od wartości majątku spółki – jeżeli jej równowartość przekracza kwotę 75 tysięcy złotych, wówczas powództwo wytacza się przed właściwy ze względu na siedzibę spółki sąd okręgowy. W pozostałych przypadkach – właściwym do rozpoznania pozwu będzie sąd rejonowy.

Konsekwencją przyznania majątku spółki jednemu ze wspólników będzie swoiste przekształcenie spółki w działalność prowadzoną jednoosobowo przy jednoczesnym zachowaniu przedsiębiorstwa w dotychczasowym kształcie.

Przedsiębiorca prowadzący odtąd działalność w formie jednoosobowej staje się tym samym następcą prawnym spółki, wstępując w ogół jej praw i obowiązków (tzw. sukcesja uniwersalna).

W związku ze zmianą formy prawnej spółka podlegać będzie wykreśleniu z rejestru przedsiębiorców KRS, zaś wspólnik przejmujący jej majątek zobligowany będzie do ujawnienia prowadzonej przez siebie działalności w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jeżeli natomiast – jak Pani wskazuje – działalność taką prowadzi już w ramach odrębnie prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej ten ostatni obowiązek nie będzie Pani dotyczył. Dojdzie bowiem do konfuzji (połączenia) majątku przejmowanej przez Panią spółki oraz majątku uzyskanego w ramach dotychczas prowadzonej przez Panią działalności gospodarczej.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką jawną? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »
{* .script("js/zaczekaj.js") *}