Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką jawną? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Utrzymanie działalności spółki jawnej w momencie wycofania się wspólnika

Filip Syrkiewicz • Opublikowane: 2018-08-27

Tworzę z synem spółkę jawną zajmującą się wynajmem lokali. Syn jako wspólnik chce wycofać się ze spółki, ja natomiast chcę utrzymać działalność przedsiębiorstwa. Problem w tym, że niezależnie od pracy w spółce prowadzę również wynajem lokali i mieszkań i chciałabym po wycofaniu się syna ze spółki połączyć te dwie działalności. Jak to można przeprowadzić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z udzielonych przez Panią wyjaśnień wynika, że działalność prowadzona jest w formie spółki jawnej, której wspólnikami są tylko dwie osoby, zaś Pani zamiarem – jako pozostającego wspólnika – jest kontynuowanie tej działalności w dotychczasowej formie prawnej.

W pierwszej kolejności wymaga wskazania, że co do zasady wystąpienie któregokolwiek ze wspólników spółki jawnej powoduje jej rozwiązanie. Wspólnicy mogą wprawdzie zawrzeć w umowie spółki postanowienie, na mocy którego dopuszczalna jest zmiana jej składu osobowego także w przypadku wypowiedzenia przez jednego ze wspólników tej umowy, jednak postanowienie takie nie będzie dopuszczalne w przypadku spółek w składzie dwuosobowym (tak m.in.: G. Nita-Jagielski w [:] J. Bieniak i in. Kodeks spółek handlowych, 2011, A. Witosz w [:] Kodeks spółek handlowych. Komentarz, wyd. Wolters Kluwer, 2017).

W spółkach dwuosobowych niedopuszczalne będzie także podjęcie uchwały o kontynuowaniu działalności, mimo wypowiedzenia umowy przez jednego ze wspólników.

Utrzymanie działalności prowadzonego dotąd przez spółkę przedsiębiorstwa nie będzie jednak bezwzględnie wykluczone. Pewnym rozwiązaniem gwarantującym możliwość zachowania ciągłości bytu prawnego przedsiębiorcy jest sięgnięcie po instytucję uregulowaną w art. 66 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1577 z późn. zm.).

Na tym tle możliwe jest przyznanie drugiemu ze wspólników prawa do przejęcia majątku spółki z jednoczesnym obowiązkiem rozliczenia się ze wspólnikiem występującym ze spółki, jeżeli powód jej rozwiązania zaistniał po jego stronie.

Zgodnie z utrwalonym w orzecznictwie poglądem przez powód leżący po stronie występującego wspólnika należy rozumieć jedną z okoliczności wymienionych w art. 58 ustawy – Kodeks spółek handlowych (tak m.in. Sąd Apelacyjny w Katowicach – V ACa 414/15 w wyroku z dnia 15 stycznia 2016 r.). Do tych okoliczności należy zatem m.in. wypowiedzenie umowy spółki. Z zasady powody wystąpienia ze spółki nie będą również przedmiotem oceny sądu. Dla ustalenia zakresu uprawnień pozostającego wspólnika wystarczające będzie zatem wyłącznie złożenie przez drugiego ze wspólników oświadczenia o wypowiedzeniu umowy spółki.

Należy jednak stanowczo podkreślić, że w omawianym przypadku utrzymanie dotychczasowej formy prawnej nie będzie możliwe. Ustawa uzależnia bowiem byt prawny spółki jawnej od udziału w jej składzie co najmniej dwóch wspólników.

Rozwiązanie to jednak pozwala na dalsze prowadzenie przedsiębiorstwa oraz zachowanie ciągłości działalności gospodarczej.

Wspólnik, który zamierza kontynuować działalność zobligowany będzie do sporządzenia bilansu wartości zbywczej spółki, stanowiącego podstawę rozliczenia z występującym wspólnikiem.

W dalszej kolejności konieczne będzie wystąpienie z powództwem o przyznanie prawa do przejęcia majątku spółki. Pozew taki może złożyć zarówno wspólnik ubiegający się o przysądzenie tego prawa, jak i wspólnik, który umowę wypowiedział. Właściwość sądu uzależniona jest od wartości majątku spółki – jeżeli jej równowartość przekracza kwotę 75 tysięcy złotych, wówczas powództwo wytacza się przed właściwy ze względu na siedzibę spółki sąd okręgowy. W pozostałych przypadkach – właściwym do rozpoznania pozwu będzie sąd rejonowy.

Konsekwencją przyznania majątku spółki jednemu ze wspólników będzie swoiste przekształcenie spółki w działalność prowadzoną jednoosobowo przy jednoczesnym zachowaniu przedsiębiorstwa w dotychczasowym kształcie.

Przedsiębiorca prowadzący odtąd działalność w formie jednoosobowej staje się tym samym następcą prawnym spółki, wstępując w ogół jej praw i obowiązków (tzw. sukcesja uniwersalna).

W związku ze zmianą formy prawnej spółka podlegać będzie wykreśleniu z rejestru przedsiębiorców KRS, zaś wspólnik przejmujący jej majątek zobligowany będzie do ujawnienia prowadzonej przez siebie działalności w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jeżeli natomiast – jak Pani wskazuje – działalność taką prowadzi już w ramach odrębnie prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej ten ostatni obowiązek nie będzie Pani dotyczył. Dojdzie bowiem do konfuzji (połączenia) majątku przejmowanej przez Panią spółki oraz majątku uzyskanego w ramach dotychczas prowadzonej przez Panią działalności gospodarczej.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Obowiązki związane z likwidacją spółki jawnej

Spółka jawna (restauracja) nie prowadzi działalności od 31.12.2009 r. Uchwałę o rozwiązaniu spółki i rozpoczęciu likwidacji podjęto 26.09.2011...

 

Wycofanie samochodu ze spółki jawnej do celów prywatnych

Wraz z żoną jestem właścicielem spółki jawnej. Spółka posiada samochód osobowy, leasing skończył się przed 8 miesiącami. Jakie dokumenty trzeba...

 

Wyjście wspólników ze spółki jawnej i nowa spółka z o.o.

Jesteśmy wspólnikami w 4-osobowej spółce jawnej. Spółka prowadzi sprzedaż detaliczną w dwóch oddzielnych sklepach (po 2 wspólników...

 

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną a koncesja na prowadzenie apteki

Rok temu*, będąc wspólnikiem dwuosobowej spółki jawnej prowadzącej aptekę, przekazałam swoje udziały nowej osobie wchodzącej do tej spółki....

 

Jak przenieść na spółkę jawną prawo własności?

W roku 2005 założyliśmy spółkę jawną w składzie 3 wspólników. Ojciec wniósł do spółki gotówkę, a ja i brat działkę budowlaną,...

 

Zmiana warunków likwidacji spółki jawnej

Umowa spółki jawnej wyraźnie precyzuje, co się dzieje ze spółka w razie wypowiedzenia umowy chociaż przez 1 wspólnika, obecnie w ustawowym...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »