Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z prawem handlowym? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ustawa kominowa - zamiast umowy o pracę kontrakt managerski

Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 2017-12-15

Czy w związku z nową ustawą kominową z 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących spółkami obligatoryjne jest przejście na kontrakt managerski, czy można pozostać na umowę o pracę? Posiadam umowę o prace na czas nieokreślony od 2008 r., 100% udziału w tej spółce ma urząd miasta i gminy. Powołanie na prezesa zarządu wygasa w tym roku na walnym zgromadzeniu, a od rady nadzorczej otrzymałem propozycję rozwiązania dotychczasowej umowy za porozumieniem stron i przejścia na kontrakt managerski. Czy w przypadku przejścia na kontrakt na zasadzie porozumienia stron należy mi się odprawa albo odszkodowanie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie art. 21 ustawa z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (dalej „ustawa kominowa”) – podmiot uprawniony do wykonywania tzw. praw udziałowych ma podjąć działania mające na celu ukształtowanie i stosowanie w spółce zasad wynagradzania członków organu zarządzającego i członków organu nadzorczego przewidzianych ustawą najpóźniej do dnia zwyczajnego walnego zgromadzenia (zgromadzenia wspólników, którego przedmiotem będzie rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy rozpoczynający się w 2016 r.* Zwyczajne zgromadzenia w większości spółek odbywają się do końca pierwszego półrocza. Zatem te dotyczące 2016 r. zostaną zwołane do 30 czerwca 2017 r.

Według ustawy kominowej:

Art. 5. 1. Projekty uchwał w sprawie wynagrodzeń przewidują, że:

1) z członkiem organu zarządzającego spółka zawiera umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, z obowiązkiem świadczenia osobistego takiego członka, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej; (…)”.

Zgodnie z cytowaną ustawą – podmiot uprawniony do wykonywania praw udziałowych jest obowiązany podejmować działania mające na celu ukształtowanie i stosowanie w spółce zasad wynagradzania członków organu zarządzającego i członków organu nadzorczego określonych ustawą.

Wykonanie obowiązku polega w szczególności na:

  1. doprowadzeniu do głosowania przez walne zgromadzenie spółki projektów uchwał w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego i członków organu nadzorczego spółki zgodnie z ustawą oraz oddaniu głosów za ich uchwaleniem;
  2. odebraniu od kandydata na członka organu nadzorczego wskazanego przez podmiot uprawniony do wykonywania praw udziałowych oświadczenia.

W świetle przepisów ustawy kominowej zasady wynagradzania członka zarządu oraz inne kluczowe postanowienia związane z pełnioną funkcją określa umowa o świadczenie usług zarządzania (umowa), negocjowana i zawierana w imieniu spółki przez organ nadzorczy (najczęściej radę nadzorczą). Umowa winna przewidywać obowiązek świadczenia osobistego członka zarządu, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Należy przy tym pamiętać, że w zakresie powyższych postanowień ustawa kominowa określa obligatoryjne (art. 5 ust. 1) oraz fakultatywne (art. 5 ust. 2) postanowienia uchwały walnego zgromadzenia i rady nadzorczej oraz umowy o świadczenie usług zarządzania, szerzej opisane w części dotyczącej umowy.

Forma zatrudnienia członków zarządów – w rachubę wchodzi tylko umowa cywilnoprawna (umowa o świadczenie usług zarządzania). W osobowych spółkach nie jest możliwe zawieranie umowy o pracę z członkiem zarządu. W uzasadnieniu do projektu ustawy jest bowiem napisane, że „ustawa określa również optymalny i jednolity model nawiązywania stosunku prawnego z osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających – projekt uchwały w sprawie wynagrodzeń będzie przewidywał, że: 1) z członkiem organu zarządzającego spółka zawiera umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, z obowiązkiem świadczenia osobistego takiego członka, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej”.

To pozwala na zasadny wniosek, że po wejściu w życie ustawy z 9 czerwca 2016 r. z członkami zarządu w zakresie ich członkostwa w zarządzie powinny być zawierane umowy o świadczenie usług, a nie umowy o pracę.

W listopadzie 2016 r. Ministerstwo Skarbu Państwa opublikowało na swojej stronie internetowej „Dobre praktyki w zakresie stosowania ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami”. Ministerstwo Skarbu Państwa stwierdza w nim, że w związku z nowymi przepisami rada nadzorcza spółki, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, powinna dążyć do porozumienia i ustalenia racjonalnych warunków zmiany dotychczasowej formy zatrudnienia na umowę o świadczenie usług, a w szczególności:

  • o ile to możliwe z uwagi na termin wdrożenia przepisów ustawy, przekształcenie umów powinno mieć miejsce z chwilą wygaśnięcia kadencji (mandatu);
  • wskazane jest zawarcie porozumienia (umowy zrzeczenia) w zakresie niektórych uprawnień z dotychczasowej umowy o pracę, które nie są obligatoryjne w świetle przepisów prawa pracy. Zakładam, że chodzi tutaj np. o odprawę.
  • w przypadku kontynuacji sprawowania funkcji przez zarządzającego, należy tak dostosować okres przejściowy, by zminimalizować koszty spółki wynikające z praw nabytych.

W Pana przypadku rada nadzorcza chce doprowadzić do sytuacji zgodnej z prawem. Brak Pana zgody na zaproponowane zmiany to w zasadzie odwołanie.

Jeżeli pełni Pan jednocześnie funkcję członka zarządu, a ma zawartą umowę o pracę np. na stanowisku innym niż członek zarządu, to wskutek odwołana ze swojej funkcji nie będzie Pan już członkiem zarządu, ale Pana umowa o pracę będzie nadal obowiązywała w zakresie wskazanego w niej stanowiska innego niż członek zarządu. Sąd Najwyższy w wyroku z 26 listopada 2014 r. II PK 163/13, stwierdził, że „Członek zarządu, któremu powierzono funkcję na podstawie umowy o pracę poza stosunkiem mającym podstawę w prawie handlowym, pozostaje w stosunku pracy. Kognicja sądu pracy obejmuje stosunek pracy, stąd zakres ustaleń i ocen w sprawie z zakresu prawa pracy odnosi się wyłącznie do tego stosunku prawnego łączącego członka zarządu ze spółką. Nie podlegają właściwości sądu pracy kwestie dotyczące prawidłowości uchwał organów spółki w sprawie powołania czy odwołania członków jej zarządu”.

Jeżeli Pana umowa powiązana jest z kadencją lub okresem bycia członkiem zarządu, to Pana odwołanie może skutkować rozwiązaniem tejże umowy.

Ocena efektów zależna byłaby jednak od treści umowy o pracę oraz treści uchwały o powołaniu.

W sytuacji, gdy jest Pan powołany na czas nieokreślony, Pana mandat wygaśnie po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego. Powołanie Pana na kolejną kadencję może być uzależnione od zgody na rozwiązanie umowy o pracą.

Ustawa nie pozwala na to, by z członkiem zarządu w określonych spółkach (do jakich ma zastosowanie ustawa) zawierana była umowa o pracę. Ma być zawierany kontrakt o zarządzanie.

Ustawa z 9 czerwca 2016 r. nie zawiera jednak regulacji odnoszących się do umów o pracę, które trwają po jej wejściu w życie.

Według jednego z poglądów nie ma podstaw do ich rozwiązania i do nawiązania w ich miejsce umów o świadczenie usług. Muszą być jednak wypowiedziane w części dotyczącej zasad wynagradzania, jeśli zasady te wpisane do umowy o pracę nie są zgodne z zasadami wynikającymi z ustawy z 9 czerwca 2016 r. Według innego poglądu – umowę o prace można rozwiązać i w jej miejsce zawrzeć kontrakt cywilny.

Co do zasady – w przypadku przejścia na kontrakt managerski na zasadzie porozumienia stron nie należy się Panu żadna odprawa bądź odszkodowanie.

Ani Kodeks spółek handlowych, ani Kodeks pracy nie przewidują odszkodowań w razie rozwiązania umowy o prace na mocy porozumienia stron.

Ewentualne odszkodowanie (inna forma) może być przewidziane w samej umowie o pracę.

* Opis sprawy z kwietnia 2017 r.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Certyfikat kompetencji transportowych

Otwieram działalność – pomoc drogową. Chcę skorzystać z certyfikatu kompetencji transportowych mojego wujka. Jaką umowę muszę z nim...

 

Warunki założenia agencji ochrony mienia

Chciałbym założyć agencję ochrony mienia – ochrona zakładów przemysłowych. Podobno trzeba zdobyć koncesję. Czytałem też, że są też wyjątki....

 

Pełnomocnictwo w CEIDG dla żony

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą i zatrudniam w niej żonę. Ze względu na koszty nie było dla nas zasadne zakładanie spółki....

 

Rezygnacja wspólnika przy przekształceniu spółki z o.o. w spółkę akcyjną

Spółka z o.o. przekształca się w spółkę akcyjną. Jeden ze wspólników, posiadający 28% udziałów, nie wyraża zgody na wymianę swoich...

 

Kontrakt menadżerski a składki ZUS

Jestem menadżerem prowadzącym własną działalność gospodarczą. Zarządzam na podstawie kontraktu menadżerskiego duża firmą.W umowie mam zapisaną pensję...

 

Złożenie rezygnacji przez jedynego członka i prezesa spółki

Jestem prezesem spółki i jedynym członkiem jej zarządu, a jednocześnie jej 50% wspólnikiem. Chcę złożyć rezygnację z przyczyn osobistych....

 

Wzięcie leasingu samochodu bez zgody wspólnika

Sprawa dotyczy wzięcia leasingu samochodu bez zgody wspólnika. Otóż, miałem ze znajomym wspólną firmę. On wziął w leasing auto, podrobił mój podpis...

 

W jaki sposób przekazać alkohol z likwidowanego sklepu do spółki z o.o.?

Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą zamierza zamknąć prowadzony sklep. W jaki sposób może przekazać (sprzedać) alkohol,...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »