Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z prawem handlowym? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ustawa kominowa - zamiast umowy o pracę kontrakt managerski

Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 2017-12-15

Czy w związku z nową ustawą kominową z 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących spółkami obligatoryjne jest przejście na kontrakt managerski, czy można pozostać na umowę o pracę? Posiadam umowę o prace na czas nieokreślony od 2008 r., 100% udziału w tej spółce ma urząd miasta i gminy. Powołanie na prezesa zarządu wygasa w tym roku na walnym zgromadzeniu, a od rady nadzorczej otrzymałem propozycję rozwiązania dotychczasowej umowy za porozumieniem stron i przejścia na kontrakt managerski. Czy w przypadku przejścia na kontrakt na zasadzie porozumienia stron należy mi się odprawa albo odszkodowanie?

»Wybrane opinie klientów

Odpowiedzi na moje pytania wyczerpujące, pełen profesjonalizm. Jestem bardzo zadowolona. Polecam, prawnik godny zaufania.
Barbara, Nauczyciel
Dziękuję za udzielone porady. Za każdym razem odpowiedź na pytania bardzo szybka i rzeczowa, poparta artykułami kodeksów. Pani Marta Handzlik- Rosuł rozwiała moje wszelkie obawy. Polecam korzystanie z serwisu. Za niespełna 100 zł dowiedziałam się o przysługujących mi prawach, co zdecydowanie uspokoiło mnie. Mam również świadomość ,iż mogę w dalszym ciągu zadać pytanie dodatkowe w mojej sprawie, jeśli pojawi się ku temu potrzeba. Z pewnością w przyszłości jeszcze skorzystam z pomocy prawnej serwisu, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Anna
Dziękuję za poradę . Udzielono mi profesjonalnej odpowiedzi i ukierunkowało co do dalszego postępowania , jeżeli zajdzie potrzeba to skorzystam ponownie z usług prawnika tego biura . 
Janusz, 53 lata
Korzystałam już z "ePorady24" wcześniej, byłam bardzo zadowolona z rzetelnej, wnikliwej odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie. Dodatkowym atutem jest możliwość zadawania dodatkowych pytań dotyczących pytania głównego.
Danuta, technik ekonomista
Bardzo dokładnie omówione przedstawione zagadnienie, nie zostało pominięte żadne moje pytanie, argumentacja poparta przepisami prawnymi. Jedynie wydaje mi się, że cena była dosyć wysoka (300zł), ale może to wynikało z faktu, że na tle przedstawionego problemu miałam kilka pytań. Na początku się wahałam gdy dowiedziałam się ile będzie mnie kosztować porada, ale po jej przeczytaniu jakoś ją przełknęłam, gdyż odpowiedź była bardzo wyczerpująca i konkretna.
Katarzyna

Zgodnie art. 21 ustawa z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (dalej „ustawa kominowa”) – podmiot uprawniony do wykonywania tzw. praw udziałowych ma podjąć działania mające na celu ukształtowanie i stosowanie w spółce zasad wynagradzania członków organu zarządzającego i członków organu nadzorczego przewidzianych ustawą najpóźniej do dnia zwyczajnego walnego zgromadzenia (zgromadzenia wspólników, którego przedmiotem będzie rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy rozpoczynający się w 2016 r.* Zwyczajne zgromadzenia w większości spółek odbywają się do końca pierwszego półrocza. Zatem te dotyczące 2016 r. zostaną zwołane do 30 czerwca 2017 r.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Według ustawy kominowej:

Art. 5. 1. Projekty uchwał w sprawie wynagrodzeń przewidują, że:

1) z członkiem organu zarządzającego spółka zawiera umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, z obowiązkiem świadczenia osobistego takiego członka, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej; (…)”.

Zgodnie z cytowaną ustawą – podmiot uprawniony do wykonywania praw udziałowych jest obowiązany podejmować działania mające na celu ukształtowanie i stosowanie w spółce zasad wynagradzania członków organu zarządzającego i członków organu nadzorczego określonych ustawą.

Wykonanie obowiązku polega w szczególności na:

  1. doprowadzeniu do głosowania przez walne zgromadzenie spółki projektów uchwał w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego i członków organu nadzorczego spółki zgodnie z ustawą oraz oddaniu głosów za ich uchwaleniem;
  2. odebraniu od kandydata na członka organu nadzorczego wskazanego przez podmiot uprawniony do wykonywania praw udziałowych oświadczenia.

W świetle przepisów ustawy kominowej zasady wynagradzania członka zarządu oraz inne kluczowe postanowienia związane z pełnioną funkcją określa umowa o świadczenie usług zarządzania (umowa), negocjowana i zawierana w imieniu spółki przez organ nadzorczy (najczęściej radę nadzorczą). Umowa winna przewidywać obowiązek świadczenia osobistego członka zarządu, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Należy przy tym pamiętać, że w zakresie powyższych postanowień ustawa kominowa określa obligatoryjne (art. 5 ust. 1) oraz fakultatywne (art. 5 ust. 2) postanowienia uchwały walnego zgromadzenia i rady nadzorczej oraz umowy o świadczenie usług zarządzania, szerzej opisane w części dotyczącej umowy.

Forma zatrudnienia członków zarządów – w rachubę wchodzi tylko umowa cywilnoprawna (umowa o świadczenie usług zarządzania). W osobowych spółkach nie jest możliwe zawieranie umowy o pracę z członkiem zarządu. W uzasadnieniu do projektu ustawy jest bowiem napisane, że „ustawa określa również optymalny i jednolity model nawiązywania stosunku prawnego z osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających – projekt uchwały w sprawie wynagrodzeń będzie przewidywał, że: 1) z członkiem organu zarządzającego spółka zawiera umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, z obowiązkiem świadczenia osobistego takiego członka, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej”.

To pozwala na zasadny wniosek, że po wejściu w życie ustawy z 9 czerwca 2016 r. z członkami zarządu w zakresie ich członkostwa w zarządzie powinny być zawierane umowy o świadczenie usług, a nie umowy o pracę.

W listopadzie 2016 r. Ministerstwo Skarbu Państwa opublikowało na swojej stronie internetowej „Dobre praktyki w zakresie stosowania ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami”. Ministerstwo Skarbu Państwa stwierdza w nim, że w związku z nowymi przepisami rada nadzorcza spółki, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, powinna dążyć do porozumienia i ustalenia racjonalnych warunków zmiany dotychczasowej formy zatrudnienia na umowę o świadczenie usług, a w szczególności:

  • o ile to możliwe z uwagi na termin wdrożenia przepisów ustawy, przekształcenie umów powinno mieć miejsce z chwilą wygaśnięcia kadencji (mandatu);
  • wskazane jest zawarcie porozumienia (umowy zrzeczenia) w zakresie niektórych uprawnień z dotychczasowej umowy o pracę, które nie są obligatoryjne w świetle przepisów prawa pracy. Zakładam, że chodzi tutaj np. o odprawę.
  • w przypadku kontynuacji sprawowania funkcji przez zarządzającego, należy tak dostosować okres przejściowy, by zminimalizować koszty spółki wynikające z praw nabytych.

W Pana przypadku rada nadzorcza chce doprowadzić do sytuacji zgodnej z prawem. Brak Pana zgody na zaproponowane zmiany to w zasadzie odwołanie.

Jeżeli pełni Pan jednocześnie funkcję członka zarządu, a ma zawartą umowę o pracę np. na stanowisku innym niż członek zarządu, to wskutek odwołana ze swojej funkcji nie będzie Pan już członkiem zarządu, ale Pana umowa o pracę będzie nadal obowiązywała w zakresie wskazanego w niej stanowiska innego niż członek zarządu. Sąd Najwyższy w wyroku z 26 listopada 2014 r. II PK 163/13, stwierdził, że „Członek zarządu, któremu powierzono funkcję na podstawie umowy o pracę poza stosunkiem mającym podstawę w prawie handlowym, pozostaje w stosunku pracy. Kognicja sądu pracy obejmuje stosunek pracy, stąd zakres ustaleń i ocen w sprawie z zakresu prawa pracy odnosi się wyłącznie do tego stosunku prawnego łączącego członka zarządu ze spółką. Nie podlegają właściwości sądu pracy kwestie dotyczące prawidłowości uchwał organów spółki w sprawie powołania czy odwołania członków jej zarządu”.

Jeżeli Pana umowa powiązana jest z kadencją lub okresem bycia członkiem zarządu, to Pana odwołanie może skutkować rozwiązaniem tejże umowy.

Ocena efektów zależna byłaby jednak od treści umowy o pracę oraz treści uchwały o powołaniu.

W sytuacji, gdy jest Pan powołany na czas nieokreślony, Pana mandat wygaśnie po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego. Powołanie Pana na kolejną kadencję może być uzależnione od zgody na rozwiązanie umowy o pracą.

Ustawa nie pozwala na to, by z członkiem zarządu w określonych spółkach (do jakich ma zastosowanie ustawa) zawierana była umowa o pracę. Ma być zawierany kontrakt o zarządzanie.

Ustawa z 9 czerwca 2016 r. nie zawiera jednak regulacji odnoszących się do umów o pracę, które trwają po jej wejściu w życie.

Według jednego z poglądów nie ma podstaw do ich rozwiązania i do nawiązania w ich miejsce umów o świadczenie usług. Muszą być jednak wypowiedziane w części dotyczącej zasad wynagradzania, jeśli zasady te wpisane do umowy o pracę nie są zgodne z zasadami wynikającymi z ustawy z 9 czerwca 2016 r. Według innego poglądu – umowę o prace można rozwiązać i w jej miejsce zawrzeć kontrakt cywilny.

Co do zasady – w przypadku przejścia na kontrakt managerski na zasadzie porozumienia stron nie należy się Panu żadna odprawa bądź odszkodowanie.

Ani Kodeks spółek handlowych, ani Kodeks pracy nie przewidują odszkodowań w razie rozwiązania umowy o prace na mocy porozumienia stron.

Ewentualne odszkodowanie (inna forma) może być przewidziane w samej umowie o pracę.

* Opis sprawy z kwietnia 2017 r.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z prawem handlowym? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »
{* .script("js/zaczekaj.js") *}