Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Upadłość likwidacyjna a sprzedaż nieruchomości firmowej

Katarzyna Nosal • Opublikowane: 2015-11-23

Prowadzę własną działalność gospodarczą jako osoba fizyczna. Zamierzam złożyć wniosek o upadłość likwidacyjną. Czy mogę sprzedać nieruchomość, w której prowadzę działalność gospodarczą po złożeniu wniosku? Mam aktualną wycenę rzeczoznawcy oraz wycenę pod wymuszoną sprzedaż. Cena z operatu jest niższa niż cena, którą chce zapłacić potencjalny kupiec. Środki, które uzyskam ze sprzedaży nieruchomości, powinny w całości pokryć wszystkie moje zobowiązania. Czy syndyk nie podważy sprzedaży nieruchomości de facto po cenie nawet wyższej niż cena w operacie, a środki z niej uzyskane zaspokoją wierzycieli? Czy sama będę mogła dysponować środkami ze sprzedaży i sama spłacić wierzycieli? Czy sąd ogłosi upadłość, jeśli wszystkie długi spłacę ze sprzedaży nieruchomości, ale po złożeniu wniosku o upadłość?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 36 Prawa upadłościowego jeżeli wniosek o ogłoszenie upadłości złożył dłużnik, sąd z urzędu dokonuje zabezpieczenia majątku dłużnika. Jeżeli z wnioskiem o ogłoszenie upadłości wystąpił wierzyciel lub inny uprawniony, zabezpieczenia dokonuje się na jego żądanie.

Z dalszych przepisów wynika, że zabezpieczenie to może polegać na ustanowieniu tymczasowego nadzorcy sądowego. Art. 40 ustawy sanowi natomiast, że „sąd może stosować inne sposoby zabezpieczenia, w tym także zabezpieczenie przez ustanowienie zarządu przymusowego nad majątkiem dłużnika, jeżeli zachodzi obawa, że dłużnik będzie ukrywał swój majątek lub w inny sposób działał na szkodę wierzycieli, a także gdy dłużnik nie wykonuje poleceń tymczasowego nadzorcy sądowego”.

Art. 38 Prawa upadłościowego wskazuje, że do tymczasowego nadzorcy sądowego stosuje się odpowiednio przepisy art. 76 ust. 3, art. 157, 159-162, art. 164 ust. 2, art. 165–168, 170–172, 180 i 181.

I tak zgodnie z art. 76 ust. 3 „jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, upadły sprawujący zarząd własny jest uprawniony do dokonywania czynności zwykłego zarządu. Na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu jest wymagana zgoda nadzorcy sądowego, chyba że ustawa przewiduje zgodę rady wierzycieli. Cytowany przepis wskazuje, że na czynności przekraczające zwykły zarząd, a taką jest sprzedaż nieruchomości, będzie pani musiała uzyskać zgodę nadzorcy sądowego. W istocie więc od niego zależy, czy Pani plan się powiedzie. Czynności prawne upadłego dotyczące mienia wchodzącego do masy upadłości, wobec którego upadły utracił prawo zarządu, są nieważne. To samo tyczy się sytuacji, gdy majątek został zabezpieczony przed orzeczeniem upadłości”.

Po ogłoszeniu upadłości zabezpieczenia w postaci ustanowienia tymczasowego nadzorcy sądowego albo zarządu przymusowego upadają z chwilą objęcia majątku upadłego dłużnika w zarząd przez syndyka albo zarządcę albo objęcia nadzoru przez nadzorcę sądowego. Inne zabezpieczenia zastosowane przez sąd po złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości upadają z dniem ogłoszenia upadłości.

Biorąc pod uwagę Pani argumenty, że sprzedaż z ominięciem przymusowej formy przyniesie większy dochód i pozwoli na zaspokojenie wierzycieli w większym stopniu, możliwe jest uzyskanie takiej zgody.

Pyta Pani, czy z tej sumy będzie mogła pani zaspokoić swoich wierzycieli. Tutaj pojawia się problem, bowiem pojęcie czynności przekraczających zwykły zarząd nie zostało ustawowo zdefiniowane. Problem zatem, czy takie wydatkowanie środków pieniężnych zabezpieczonego majątku będzie rozumiane jako zwykły zarząd czy czynność ten zarząd przekraczającą. Niewątpliwie będzie to czynność pomniejszająca masę majątkową osoby zobowiązanej. Będzie to czynność dotycząca znacznej kwoty.

„W piśmiennictwie F. Zedler czynności zwykłego zarządu identyfikuje z czynnościami zmierzającymi do utrzymania zarządzanego majątku w dotychczasowym stanie, związane z normalną eksploatacją i normalnym pobieraniem pożytków. Innymi słowy czynności zwykłego zarządu to czynności typowe, powtarzalne dla danego rodzaju stosunków. Za czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu natomiast uważa się takie czynności, których nie podejmuje się w prawidłowym (normalnym) toku prowadzenia przedsiębiorstwa. Czynności zwykłego zarządu to m.in. zakup surowców potrzebnych do bieżącej produkcji, bieżąca sprzedaż, wypłata bieżących wynagrodzeń, odprowadzenie bieżących podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne, składek zdrowotnych, bieżące naprawy i konserwacje parku maszynowego, uiszczanie czynszów najmu lub dzierżawy, uiszczanie bieżących opłat leasingowych. Niemniej robienie znacznych zapasów surowców, wyprzedaż, istotne inwestycje, płatności z góry za dłuższe okresy czasu skumulowanych rat czynszu najmu lub dzierżawy mogą być, w zależności od okoliczności, potraktowane jako czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu” („Przegląd Sądowy” 2011, nr 4).

Biorąc pod uwagę cel postępowania upadłościowego, przepisy o planach spłat (gdzie wskazuje się grupy wierzycieli zaspokajanych w pierwszej kolejności, w odpowiednich udziałach wierzytelności w majątku upadłego), należy w mojej ocenie uznać, że to czynność przekraczająca zwykły zarząd i u również będzie Pani musiała uzyskać zgodę nadzorcy.

Spłata wszystkich wierzycieli przed ogłoszeniem upadłości musi spowodować oddalenie wniosku o upadłość, bowiem w tym momencie przedsiębiorca nie jest już niewypłacalny, a to jest podstawowym warunkiem do ogłoszenia upadłości.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »