Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z prawem handlowym? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Umowa z konsorcjum dwóch podmiotów

Agata Alberska • Opublikowane: 2015-10-09

Zawieram umowę handlową. Drugą stroną umowy jest konsorcjum dwóch podmiotów. W projekcie umowy mam wpisane ich dane itd. Co jeszcze powinniśmy zawrzeć w takiej umowie? Czy mam żądać przedstawienia umowy konsorcjum?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Do umowy powinna zostać załączona umowa konsorcjum, w której wskazano sposób reprezentacji – zgodnie z którym powinna być zawarta umowa z Państwem. Informacja o zawieranej z konsorcjum umowy powinna być bezwzględnie w umowie wskazana.

Umowa konsorcjum należy do grupy tzw. umów nienazwanych. Z tego względu jej treść wyznaczają zasady swobodnego kształtowania umów. Zaś ich granice wskazują bezwzględnie obowiązujące przepisy Kodeksu cywilnego.

Najprościej rzecz ujmując, przez konsorcjum należy rozumieć strukturę zrzeszającą kilka podmiotów gospodarczych na ustalony czas w celu realizacji określonego przedsięwzięcia gospodarczego. Umowa jest porozumieniem przedsiębiorców, którzy nie byliby w stanie samodzielnie wykonać danego zlecenia. Zaś kumulując własne potencjały, chcą odpowiednio podzielić między sobą zadania, by uzyskać określony rezultat.

Ponieważ jednym z podstawowych powodów zawarcia konsorcjum jest zamiar zwiększenia potencjału (technicznego, finansowego, osobowego itp.), spełnienie warunków stawianych przez zamawiającego powinno dotyczyć konsorcjum jako grupy podmiotów występujących wspólnie a nie każdego podmiotu oddzielnie.

Powyższe potwierdza orzecznictwo KIO. Przykładowo, oceniając zarzut braku złożenia przez wybranego wykonawcę dokumentów potwierdzających spełnienie podmiotowego warunku udziału w postępowaniu, należy stwierdzić, że mimo lakoniczności przepisów ustawy, dotyczących wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 23 ustawy), jest rzeczą naturalną, że doświadczenie wykonawców – uczestników konsorcjum oceniane jest łącznie na podstawie doświadczenia członków konsorcjum. Wynika to z istoty i celu przepisu, który umożliwia podmiotom, które nie są w stanie samodzielnie spełnić warunków podmiotowych udziału w postępowaniu, skorzystać z możliwości złożenia wspólnej oferty z jednoczesnym legitymowaniem się wiedzą, doświadczeniem oraz dysponowaniem wymaganym potencjałem technicznym i osobowym ocenianym łącznie.

Możliwość tworzenia konsorcjum w celu spełnienia warunków dopuszczających do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ma istotne znaczenie zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw. Podmioty te ze względu na ograniczone możliwości (najczęściej techniczne i finansowe) w pojedynkę nie byłyby wstanie samodzielnie ubiegać się o uzyskanie dużych zamówień publicznych. Utworzenie konsorcjum, w którego skład mogą wchodzić podmioty prowadzące działalność w różnych branżach, znacznie zwiększa ich szansę na uzyskanie zamówienia publicznego.

Proszę o zadanie konkretnych pytań, jeżeli takie będzie Pan miał – pytanie pierwotne jest bardzo ogólne i podsumowując, mogę potwierdzić, iż w umowie należy wskazać wszystkie podmioty wchodzące w skład konsorcjum oraz zażądać wskazania umowy lub przynajmniej z niej wyciągu.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Wykonanie usługi przez jedną firmę dla innej bez umowy

Jakie przepisy regulują sytuację, gdy jedna firma wykonuje dla drugiej usługę na podstawie np. ustaleń telefonicznych, czyli bez umowy pisemnej? Czy fakt...

 

Kiedy inwestor odpowiada solidarnie z wykonawcą za zobowiązania wobec podwykonawcy?

W umowie między wykonawcą a podwykonawcą ustalono, że 10% wartości brutto każdej faktury podwykonawcy zostanie zatrzymane przez wykonawcę na poczet...

 

Zatrudnienie prezesa zarządu w spółce

Jestem jedynym członkiem zarządu spółki (dwóch udziałowców, 95% posiadam ja). Jak najlepiej i najkorzystniej zatrudnić się w spółce pod...

 

Praktyka lekarska a wpis do KRS

Prowadzę działalność gospodarczą jako osoba fizyczna w formie praktyki lekarskiej. W jednym z konkursów na świadczenia medyczne dla szpitali...

 

Dwie spółki jako komplementariusz a komandytariusz

Mamy działalność gospodarczą. Chcemy przekształcić ją w spółkę z o.o. jako komplementariusza i dodatkowo utworzyć spółkę komandytową...

 

Odszkodowanie z tytułu niezrealizowanego zamówienia

Prowadzę firmę. Otrzymałam zamówienie od klienta na sporą sumę (250 tys. zł). Złożyłam zamówienie u dostawcy. Potwierdzono je, zaakceptowano termin...

 

Obowiązki likwidatora spółdzielni

Jakie są obowiązki likwidatora spółdzielni po otwarciu likwidacji przez sąd i jaki jest okres zgłaszania wierzytelności po ogłoszeniu w Monitorze...

 

Przewodniczący związku zawodowego w radzie nadzorczej spółki

Jako przewodniczący związku zawodowego zostałem wybrany do rady nadzorczej spółki. Spółka jest prywatna w 90%, 10% posiadają jej pracownicy. Czy...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »