Kategoria: Spółka z o.o.

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Umowa czasowa dotycząca prawa do pobierania dywidendy

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2016-05-16

A posiada 30% udziałów w spółce sp. z o.o. Ponieważ nie ma czasu na zajmowanie się spółką, zawarł w 2009 roku z B pisemną umowę, według której B miał przez 10 lat prawo do pobierania dywidendy oraz wykonywania uprawnień udziałowca spółki. Nagle okazało się, że branża przeżywa niesłychany boom i wartość spółki, a co za tym idzie – także dywidenda, nabrały ogromnej wartości. A żąda więc od B zwrotu udziału, aby pobrać dywidendę dla siebie. Czy A może żądać od B wydania udziału?

Katarzyna Siwiec

»Wybrane opinie klientów

Odpowiedzi na moje pytania wyczerpujące, pełen profesjonalizm. Jestem bardzo zadowolona. Polecam, prawnik godny zaufania.
Barbara, Nauczyciel
Dziękuję za udzielone porady. Za każdym razem odpowiedź na pytania bardzo szybka i rzeczowa, poparta artykułami kodeksów. Pani Marta Handzlik- Rosuł rozwiała moje wszelkie obawy. Polecam korzystanie z serwisu. Za niespełna 100 zł dowiedziałam się o przysługujących mi prawach, co zdecydowanie uspokoiło mnie. Mam również świadomość ,iż mogę w dalszym ciągu zadać pytanie dodatkowe w mojej sprawie, jeśli pojawi się ku temu potrzeba. Z pewnością w przyszłości jeszcze skorzystam z pomocy prawnej serwisu, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Anna
Dziękuję za poradę . Udzielono mi profesjonalnej odpowiedzi i ukierunkowało co do dalszego postępowania , jeżeli zajdzie potrzeba to skorzystam ponownie z usług prawnika tego biura . 
Janusz, 53 lata
Korzystałam już z "ePorady24" wcześniej, byłam bardzo zadowolona z rzetelnej, wnikliwej odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie. Dodatkowym atutem jest możliwość zadawania dodatkowych pytań dotyczących pytania głównego.
Danuta, technik ekonomista
Bardzo dokładnie omówione przedstawione zagadnienie, nie zostało pominięte żadne moje pytanie, argumentacja poparta przepisami prawnymi. Jedynie wydaje mi się, że cena była dosyć wysoka (300zł), ale może to wynikało z faktu, że na tle przedstawionego problemu miałam kilka pytań. Na początku się wahałam gdy dowiedziałam się ile będzie mnie kosztować porada, ale po jej przeczytaniu jakoś ją przełknęłam, gdyż odpowiedź była bardzo wyczerpująca i konkretna.
Katarzyna

Bezspornie na udziałach w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością może zostać ustanowione użytkowanie. Kazus zawarty w pytaniu takiej właśnie sytuacji ustanowienia użytkowania dotyczy. Użytkowanie udziałów powstaje na podstawie umowy pomiędzy wspólnikiem a użytkownikiem.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Pan napisał, że umowa ta została zawarta w formie pisemnej i tu moim zdaniem kryje się istota tego kazusu.

Postaram się Panu szczegółowo wyjaśnić dlaczego. Otóż, zgodnie z treścią art. 265 § 3 Kodeksu cywilnego do ustanowienia użytkowania na prawie stosuje się odpowiednio przepisy o przeniesieniu tego prawa. W przypadku udziałów formę zbycia określa art. 180 Kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że zbycie udziału, jego części lub ułamkowej części udziału oraz jego zastawienie powinno być dokonane w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi.

Zwykła forma pisemna bez podpisów notarialnie poświadczonych nie spełnia zatem wymogu z art. 180.

Poniżej zacytuję Panu stanowisko doktryny w tym zakresie, precyzyjniej Andrzeja Herbeta, wyrażone w książce zatytułowanej Obrót udziałami w spółce z o.o., Wydawnictwa CH Beck z 2004 roku na stronie 350: „Przepisy kodeksu spółek handlowych będą właściwe również dla oceny formalnej strony czynności skutkującej ustanowieniem użytkowania . De lega lata, na podstawie art. 180 k.s.h. w zw. z art.265 § 3 k.c., oświadczenia woli stron muszą być złożone pod rygorem nieważności w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Nie przeczy temu fakt, że art. 180 k.s.h., odmiennie niż w przypadku zastawu nie wymienia wyraźnie ustanowienia użytkowania. Pewna konsekwencja legislacyjna, z którą mamy do czynienia, jest rezultatem kontynuacji odpowiednich zapisów kodeksu handlowego”.

Na marginesie dodam, że w kazusie nie ma też mowy, aby o ustanowieniu została zawiadomiona spółka. Zaniechanie to powoduje nieskuteczność względem spółki takiej umowy. Zgodnie z art. 187 § 1 Kodeksu spółek handlowych o przejściu udziału, jego części lub ułamkowej części udziału na inną osobę oraz o ustanowieniu zastawu lub użytkowania udziału zainteresowani zawiadamiają spółkę, przedstawiając dowód przejścia bądź ustanowienia zastawu lub użytkowania. Przejście udziału, jego części lub ułamkowej części udziału oraz ustanowienie zastawu lub użytkowania jest skuteczne wobec spółki od chwili, gdy spółka otrzyma od jednego z zainteresowanych zawiadomienie o tym wraz z dowodem dokonania czynności.

Uznaje się, że prawo polskie cechuje na ogół brak formalizmu w przedmiocie wymagań dotyczących formy czynności prawnej. Odnosi się to jednak przede wszystkim do tzw. obrotu powszechnego. Natomiast praktykę profesjonalnego umownego obrotu gospodarczego charakteryzuje stosunkowo znaczny formalizm, co znalazło wyraz m.in. w art. 180.

Na koniec trzeba zwrócić uwagę na treść art. 73 § 2 Kodeksu cywilnego, który to przepis stanowi, ze jeżeli ustawa zastrzega dla czynności prawnej inną formę szczególną, czynność dokonana bez zachowania tej formy jest nieważna. Skoro zaś umowa jest nieważna, to opisany w kazusie Pan B nie jest użytkownikiem udziałów w spółce, a zatem nie ma on praw z tych udziałów, one nadal przysługują Panu A.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »
{* .script("js/zaczekaj.js") *}