Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z prawem handlowym? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Umowa pożyczki spółki z Polski z podmiotem zagranicznym

Michał Kowalski • Opublikowane: 2019-03-13

Spółka polska z siedzibą w Polsce ma zamiar zawrzeć umowę pożyczki z podmiotem zagranicznym (holenderskim). Pożyczkobiorcą jest spółka polska, a podmiot holenderski jest pożyczkodawcą. Umowa zostanie wydrukowana i podpisana w Holandii przez pożyczkodawcę, a następnie przesłana do Polski, gdzie podpisze ją druga strona i 1 egzemplarz odesłany zostanie do Holandii. Środki przekazane będą z rachunku podmiotu holenderskiego. Jak określić zgodnie z polskim prawem miejsce podpisania umowy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W wyniku zawarcia umowy dojdzie do powstania zobowiązania umownego: wydania przedmiotu pożyczki przez pożyczkodawcę oraz zwrotu przedmiotu pożyczki przez pożyczkobiorcę. Zawarcie umowy będzie miało następujący przebieg:

 1. umowa zostanie uzgodniona przez obie strony w bliżej nieokreślony sposób,
 2. umowa zostanie wydrukowana w dwóch egzemplarzach i podpisana w Holandii przez pożyczkodawcę,
 3. następnie zostanie przesłana do Polski,
 4. umowa zostanie podpisana przez pożyczkobiorcę,
 5. jeden egzemplarz umowy zostanie u pożyczkobiorcy, a drugi zostanie przesłany do pożyczkodawcy,
 6. kwota pożyczki zostanie przekazana z rachunku podmiotu holenderskiego na rachunek podmiotu polskiego.

Taki sposób zawarcia umowy ustalony został przez jej strony.

Umowa zawarta zostanie przez złożenie oświadczenia woli w postaci papierowej i wykonana przez spełnienia świadczenia przez pożyczkodawcę po otrzymaniu egzemplarza umowy ze swoim podpisem oraz podpisem pożyczkobiorcy.

Umowa nie będzie zawarta:

 1. przez złożenie oświadczenia w formie elektronicznej on-line i wykonane przez spełnienie świadczenia w postaci elektronicznej on-line – umowa elektroniczna sensu stricto,
 2. za pomocą poczty elektronicznej albo podobnych środków indywidualnego porozumiewania się na odległość.

Według prawa polskiego umowa pożyczki jest umową konsensualną, co oznacza, że dla swojej skuteczności nie wymaga wydania rzeczy i wiąże ona strony wskutek zgodnego oświadczenia woli.

Stosownie do polskiego Kodeksu cywilnego:

„Art. 70. § 1. W razie wątpliwości umowę poczytuje się za zawartą w chwili otrzymania przez składającego ofertę oświadczenia o jej przyjęciu, a jeżeli dojście do składającego ofertę oświadczenia o jej przyjęciu nie jest wymagane – w chwili przystąpienia przez drugą stronę do wykonania umowy.

§  2. W razie wątpliwości umowę poczytuje się za zawartą w miejscu otrzymania przez składającego ofertę oświadczenia o jej przyjęciu, a jeżeli dojście do składającego ofertę oświadczenia o jej przyjęciu nie jest wymagane albo oferta jest składana w postaci elektronicznej – w miejscu zamieszkania albo w siedzibie składającego ofertę w chwili zawarcia umowy.”

Zrozumiałym dla mnie jest, że nie było oferty udzielenia pożyczki ze strony podmiotu holenderskiego ani oferty otrzymania pożyczki z zagranicy złożonej przez podmiot polski podmiotowi holenderskiemu.

Do ustalenia istotnych elementów umowy pożyczki doszło w drodze negocjacji.

Umowa teoretycznie została zawarta z chwilą ustalenia jej istotnych elementów. Strony ustaliły jednak określone warunki, bez których nie mogły uznać, że doszło do zawarcia umowy (tryb podpisania i wykonania umowy). Wynegocjowane warunki potraktowane zostały jako oferta holenderska.

Można uznać, że:

 1. podmiot holenderski złożył ofertę,
 2. podmiot polski złożył oświadczenie o jej przyjęciu,
 3. oświadczenie o jej przyjęciu zostało przesłane do podmiotu holenderskiego (jego siedziby w Holandii),
 4. umowa została zawarta poprzez przyjęcie oferty przez podmiot polski.

Co oznaczałoby, że do zawarcia umowy doszło w miejscu otrzymania przez składającego ofertę oświadczenia o jej przyjęciu – czyli w Holandii.

W praktyce, przy zawieraniu umów przez podmioty z różnych państw, miejsce ich zawarcia ustalane jest przez strony umowy i wpisywane do samej umowy.

Miejsce zawarcia umowy, jak w opisanym przypadku, nie ma większego znaczenia dla oceny umowy oraz wywołanych nią skutków. Istotne znaczenie ma bowiem ustalenie – jakie prawo jest właściwe dla powstałych w wyniku zawarcia umowy zobowiązań umownych. A umowa zawierana przez podmioty z różnych państwa UE podlega prawu wybranemu przez strony. Wybór prawa powinien być dokonany wyraźnie lub w sposób jednoznaczny wynikać z postanowień umowy lub okoliczności sprawy. Strony mogą dokonać wyboru prawa właściwego dla całej umowy lub tylko dla jej części. Jeżeli strony nie wybiorą prawa właściwego, jest ono ustalane stosownie do ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe:

„Art. 28. 1. Prawo właściwe dla zobowiązania umownego określa rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I) (Dz. Urz. UE L 177 z 04.07.2008 r., str. 6).

2.Do zobowiązań umownych, które na podstawie przepisu art. 1 ust. 2 lit. j rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, zostały wyłączone z zakresu jego zastosowania, stosuje się przepisy tego rozporządzenia odpowiednie dla danego zobowiązania.”

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Czasowe oddelegowanie członka rady nadzorczej banku spółdzielczego do zarządu

Rada nadzorcza banku spółdzielczego czasowo oddelegowała swego członka do zarządu, czym pozbawiła go możliwości głosowania. Czy obecność oddelegowanego...

 

Współpraca pomiędzy firmami bez umowy

Jestem właścicielką salonu kosmetycznego i prowadzę jednoosobową działalnością gospodarczą. Chcę zacząć współpracę z kosmetyczką, która...

 

Założenie fundacji prywatnej w Liechtensteinie

Żona i ja jesteśmy właścicielami 100% udziałów w spółce z o.o. Jednocześnie jestem jednoosobowym zarządem spółki. W związku...

 

Sprzedaż internetowa wina, czy to legalne?

Prowadzę działalność gospodarczą, posiadam zezwolenie na sprzedaż hurtową win. Chciałbym się dowiedzieć, czy obecnie w Polsce jest możliwość...

 

Uzupełnienie protokołu walnego zgromadzenia spółdzielni mieszkaniowej

Po zapoznaniu się z treścią protokołu walnego zgromadzenia członków spółdzielni mieszkaniowej stwierdziłam, że zawiera on błędy i nie zawiera...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »