Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z prawem handlowym? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Umowa pożyczki spółki z Polski z podmiotem zagranicznym

Michał Kowalski • Opublikowane: 2019-03-13

Spółka polska z siedzibą w Polsce ma zamiar zawrzeć umowę pożyczki z podmiotem zagranicznym (holenderskim). Pożyczkobiorcą jest spółka polska, a podmiot holenderski jest pożyczkodawcą. Umowa zostanie wydrukowana i podpisana w Holandii przez pożyczkodawcę, a następnie przesłana do Polski, gdzie podpisze ją druga strona i 1 egzemplarz odesłany zostanie do Holandii. Środki przekazane będą z rachunku podmiotu holenderskiego. Jak określić zgodnie z polskim prawem miejsce podpisania umowy?

Michał Kowalski

»Wybrane opinie klientów

Odpowiedzi na moje pytania wyczerpujące, pełen profesjonalizm. Jestem bardzo zadowolona. Polecam, prawnik godny zaufania.
Barbara, Nauczyciel
Dziękuję za udzielone porady. Za każdym razem odpowiedź na pytania bardzo szybka i rzeczowa, poparta artykułami kodeksów. Pani Marta Handzlik- Rosuł rozwiała moje wszelkie obawy. Polecam korzystanie z serwisu. Za niespełna 100 zł dowiedziałam się o przysługujących mi prawach, co zdecydowanie uspokoiło mnie. Mam również świadomość ,iż mogę w dalszym ciągu zadać pytanie dodatkowe w mojej sprawie, jeśli pojawi się ku temu potrzeba. Z pewnością w przyszłości jeszcze skorzystam z pomocy prawnej serwisu, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Anna
Dziękuję za poradę . Udzielono mi profesjonalnej odpowiedzi i ukierunkowało co do dalszego postępowania , jeżeli zajdzie potrzeba to skorzystam ponownie z usług prawnika tego biura . 
Janusz, 53 lata
Korzystałam już z "ePorady24" wcześniej, byłam bardzo zadowolona z rzetelnej, wnikliwej odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie. Dodatkowym atutem jest możliwość zadawania dodatkowych pytań dotyczących pytania głównego.
Danuta, technik ekonomista
Bardzo dokładnie omówione przedstawione zagadnienie, nie zostało pominięte żadne moje pytanie, argumentacja poparta przepisami prawnymi. Jedynie wydaje mi się, że cena była dosyć wysoka (300zł), ale może to wynikało z faktu, że na tle przedstawionego problemu miałam kilka pytań. Na początku się wahałam gdy dowiedziałam się ile będzie mnie kosztować porada, ale po jej przeczytaniu jakoś ją przełknęłam, gdyż odpowiedź była bardzo wyczerpująca i konkretna.
Katarzyna

W wyniku zawarcia umowy dojdzie do powstania zobowiązania umownego: wydania przedmiotu pożyczki przez pożyczkodawcę oraz zwrotu przedmiotu pożyczki przez pożyczkobiorcę. Zawarcie umowy będzie miało następujący przebieg:

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

 1. umowa zostanie uzgodniona przez obie strony w bliżej nieokreślony sposób,
 2. umowa zostanie wydrukowana w dwóch egzemplarzach i podpisana w Holandii przez pożyczkodawcę,
 3. następnie zostanie przesłana do Polski,
 4. umowa zostanie podpisana przez pożyczkobiorcę,
 5. jeden egzemplarz umowy zostanie u pożyczkobiorcy, a drugi zostanie przesłany do pożyczkodawcy,
 6. kwota pożyczki zostanie przekazana z rachunku podmiotu holenderskiego na rachunek podmiotu polskiego.

Taki sposób zawarcia umowy ustalony został przez jej strony.

Umowa zawarta zostanie przez złożenie oświadczenia woli w postaci papierowej i wykonana przez spełnienia świadczenia przez pożyczkodawcę po otrzymaniu egzemplarza umowy ze swoim podpisem oraz podpisem pożyczkobiorcy.

Umowa nie będzie zawarta:

 1. przez złożenie oświadczenia w formie elektronicznej on-line i wykonane przez spełnienie świadczenia w postaci elektronicznej on-line – umowa elektroniczna sensu stricto,
 2. za pomocą poczty elektronicznej albo podobnych środków indywidualnego porozumiewania się na odległość.

Według prawa polskiego umowa pożyczki jest umową konsensualną, co oznacza, że dla swojej skuteczności nie wymaga wydania rzeczy i wiąże ona strony wskutek zgodnego oświadczenia woli.

Stosownie do polskiego Kodeksu cywilnego:

„Art. 70. § 1. W razie wątpliwości umowę poczytuje się za zawartą w chwili otrzymania przez składającego ofertę oświadczenia o jej przyjęciu, a jeżeli dojście do składającego ofertę oświadczenia o jej przyjęciu nie jest wymagane – w chwili przystąpienia przez drugą stronę do wykonania umowy.

§  2. W razie wątpliwości umowę poczytuje się za zawartą w miejscu otrzymania przez składającego ofertę oświadczenia o jej przyjęciu, a jeżeli dojście do składającego ofertę oświadczenia o jej przyjęciu nie jest wymagane albo oferta jest składana w postaci elektronicznej – w miejscu zamieszkania albo w siedzibie składającego ofertę w chwili zawarcia umowy.”

Zrozumiałym dla mnie jest, że nie było oferty udzielenia pożyczki ze strony podmiotu holenderskiego ani oferty otrzymania pożyczki z zagranicy złożonej przez podmiot polski podmiotowi holenderskiemu.

Do ustalenia istotnych elementów umowy pożyczki doszło w drodze negocjacji.

Umowa teoretycznie została zawarta z chwilą ustalenia jej istotnych elementów. Strony ustaliły jednak określone warunki, bez których nie mogły uznać, że doszło do zawarcia umowy (tryb podpisania i wykonania umowy). Wynegocjowane warunki potraktowane zostały jako oferta holenderska.

Można uznać, że:

 1. podmiot holenderski złożył ofertę,
 2. podmiot polski złożył oświadczenie o jej przyjęciu,
 3. oświadczenie o jej przyjęciu zostało przesłane do podmiotu holenderskiego (jego siedziby w Holandii),
 4. umowa została zawarta poprzez przyjęcie oferty przez podmiot polski.

Co oznaczałoby, że do zawarcia umowy doszło w miejscu otrzymania przez składającego ofertę oświadczenia o jej przyjęciu – czyli w Holandii.

W praktyce, przy zawieraniu umów przez podmioty z różnych państw, miejsce ich zawarcia ustalane jest przez strony umowy i wpisywane do samej umowy.

Miejsce zawarcia umowy, jak w opisanym przypadku, nie ma większego znaczenia dla oceny umowy oraz wywołanych nią skutków. Istotne znaczenie ma bowiem ustalenie – jakie prawo jest właściwe dla powstałych w wyniku zawarcia umowy zobowiązań umownych. A umowa zawierana przez podmioty z różnych państwa UE podlega prawu wybranemu przez strony. Wybór prawa powinien być dokonany wyraźnie lub w sposób jednoznaczny wynikać z postanowień umowy lub okoliczności sprawy. Strony mogą dokonać wyboru prawa właściwego dla całej umowy lub tylko dla jej części. Jeżeli strony nie wybiorą prawa właściwego, jest ono ustalane stosownie do ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe:

„Art. 28. 1. Prawo właściwe dla zobowiązania umownego określa rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I) (Dz. Urz. UE L 177 z 04.07.2008 r., str. 6).

2.Do zobowiązań umownych, które na podstawie przepisu art. 1 ust. 2 lit. j rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, zostały wyłączone z zakresu jego zastosowania, stosuje się przepisy tego rozporządzenia odpowiednie dla danego zobowiązania.”

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z prawem handlowym? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »
{* .script("js/zaczekaj.js") *}