Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z prawem handlowym? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Umowa pomiędzy firmami a naprawa zgłoszonych usterek

Wioletta Dyl • Opublikowane: 2018-12-24

Doszło do transakcji pomiędzy moją firmą a firmą wykonawcy, którą była firma stolarska. W ramach umowy zakupiłam meble kuchenne, które zostały dostarczone i zamontowane rok temu. Niestety nie dawno zauważyłam, że są odpryski i pęknięcia, w związku z tym przed 2 miesiącami złożyłam sprzedawcy reklamację w formie mailowej wraz ze zdjęciami. Po tygodniu odpowiedział, że w tej sprawie skontaktuje się ze mną oddelegowany człowiek, ale nikt się nie pojawił, a sprzedawca przestał odpisywać na maile. Jakie kroki mogę podjąć? Czy mogę zlecić naprawę wad innej firmie i obciążyć sprzedawcę? Czy też lepiej odstąpić od umowy?

Wioletta Dyl

»Wybrane opinie klientów

Odpowiedzi na moje pytania wyczerpujące, pełen profesjonalizm. Jestem bardzo zadowolona. Polecam, prawnik godny zaufania.
Barbara, Nauczyciel
Dziękuję za udzielone porady. Za każdym razem odpowiedź na pytania bardzo szybka i rzeczowa, poparta artykułami kodeksów. Pani Marta Handzlik- Rosuł rozwiała moje wszelkie obawy. Polecam korzystanie z serwisu. Za niespełna 100 zł dowiedziałam się o przysługujących mi prawach, co zdecydowanie uspokoiło mnie. Mam również świadomość ,iż mogę w dalszym ciągu zadać pytanie dodatkowe w mojej sprawie, jeśli pojawi się ku temu potrzeba. Z pewnością w przyszłości jeszcze skorzystam z pomocy prawnej serwisu, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Anna
Dziękuję za poradę . Udzielono mi profesjonalnej odpowiedzi i ukierunkowało co do dalszego postępowania , jeżeli zajdzie potrzeba to skorzystam ponownie z usług prawnika tego biura . 
Janusz, 53 lata
Korzystałam już z "ePorady24" wcześniej, byłam bardzo zadowolona z rzetelnej, wnikliwej odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie. Dodatkowym atutem jest możliwość zadawania dodatkowych pytań dotyczących pytania głównego.
Danuta, technik ekonomista
Bardzo dokładnie omówione przedstawione zagadnienie, nie zostało pominięte żadne moje pytanie, argumentacja poparta przepisami prawnymi. Jedynie wydaje mi się, że cena była dosyć wysoka (300zł), ale może to wynikało z faktu, że na tle przedstawionego problemu miałam kilka pytań. Na początku się wahałam gdy dowiedziałam się ile będzie mnie kosztować porada, ale po jej przeczytaniu jakoś ją przełknęłam, gdyż odpowiedź była bardzo wyczerpująca i konkretna.
Katarzyna

Zgodnie z brzmieniem art. 556-5561 Kodeksu cywilnego (K.c.) – sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną polegającą na jej niezgodności z umową, w szczególności jeżeli rzecz sprzedana:

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

2) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

3) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

4) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

Ponadto rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od sprzedawcy.

Za rzecz wadliwą będzie zatem uznana rzecz (tutaj meble), która nie posiada wartości lub użyteczności zgodnych z celem umowy, przeznaczeniem rzeczy wynikającym z okoliczności lub przeznaczenia tej rzeczy, a ponadto została niewłaściwie zamontowana.

Jeżeli rzecz sprzedana wykazuje się powyższymi wadami, to jako kupująca może Pani:

  • od umowy odstąpić,
  • żądać obniżenia ceny.

Jednakże kupujący nie może od umowy odstąpić, jeżeli sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie.

Bardzo istotną kwestią dla wszystkich przedsiębiorców są terminy, w których kupujący powinien powiadomić sprzedawcę o istnieniu wad. Terminy dla profesjonalistów są bardzo krótkie i restrykcyjne.

Art. 563 K.c.: „§ 1. Przy sprzedaży między przedsiębiorcami kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

§ 2. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem zawiadomienia o wadzie.”

Przy zachowaniu powyższego terminu wybór sposobu załatwienia reklamacji należy do Pani, ale sprzedawca nie zawsze będzie związany Pani decyzją. Jeśli towar jest niezgodny z umową, kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy. Sprzedawca może odmówić spełnienia roszczenia wymiany lub naprawy, jeżeli jest ono niemożliwe do wykonania (np. brak części zamiennych) lub wymaga nadmiernych kosztów.

Jak wynika z opisu, sprzedawca nie dokonał naprawy ani wymiany w uzgodnionym terminie, zatem można stwierdzić, że istnieją przesłanki do żądania obniżenia ceny mebli lub odstąpienia od umowy. Należy jednak pamiętać, że nie można od umowy odstąpić, jeśli niezgodność sprzedanej rzeczy z umową jest nieistotna, a ja miałabym tu wątpliwości co do istotności wady, ale to jest to oczywiście kwestia ocenna. Niemniej jednak nieistotne będą takie niezgodności, które są mało istotne, drobne, pozwalające na korzystanie z rzeczy w miarę swobodnie. Rekomendowałabym Pani wysłanie do sprzedawcy ponownego pisemnego wezwania do nieodpłatnej naprawy pod rygorem odstąpienia od umowy albo znacznego obniżenia ceny za meble. Niestety w przypadku milczenia nie działa zasada uznania reklamacji po 14 dniach, jak w przypadku sprzedaży konsumenckiej. Wobec tego należy uznać, że sprzedawca staje się dłużnikiem kupującego, który może pociągnąć go do odpowiedzialności cywilnej za takie działanie, jak również odstąpić od umowy z powodu zwłoki sprzedawcy. A zatem w razie braku reakcji sprzedawcy w zakreślonym terminie, nie pozostaje nic innego tylko skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego o zwrot części zapłaconej ceny za meble.

Co do zlecania naprawy innej firmie na koszt wykonawcy: taką sytuację przewiduje art.480 K.c., który stanowi, że:

§ 1. W razie zwłoki dłużnika w wykonaniu zobowiązania czynienia, wierzyciel może, zachowując roszczenie o naprawienie szkody, żądać upoważnienia przez sąd do wykonania czynności na koszt dłużnika.

§ 2. Jeżeli świadczenie polega na zaniechaniu, wierzyciel może, zachowując roszczenie o naprawienie szkody, żądać upoważnienia przez sąd do usunięcia na koszt dłużnika wszystkiego, co dłużnik wbrew zobowiązaniu uczynił.

§ 3. W wypadkach nagłych wierzyciel może, zachowując roszczenie o naprawienie szkody, wykonać bez upoważnienia sądu czynność na koszt dłużnika lub usunąć na jego koszt to, co dłużnik wbrew zobowiązaniu uczynił.”

Jak z powyższego wynika, upoważnienie do zastępczego wykonania czynności na koszt dłużnika wierzyciel może uzyskać bądź w postępowaniu rozpoznawczym, bądź też w postępowaniu egzekucyjnym, a w obu tych przypadkach orzeczenie sądu stanowić będzie umocowanie wierzyciela do wykonania czynności na koszt dłużnika i nic ponadto. Treścią wyroku, jaki zostanie wydany w wyniku uwzględnienia powództwa opartego na przepisie art. 480 K.c. będzie możliwość doprowadzenia własnym działaniem do wykonania zobowiązania. Powództwo zmierzające do uzyskania umocowania do wykonania zastępczego obejmuje roszczenie o charakterze niepieniężnym. Jak podkreśla Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 15 lipca 2004 r. (sygn. akt V CK 2/04), wierzyciel może zwrócić się do sądu o upoważnienie do wykonania czynności zastępczej na koszt dłużnika tylko w drodze osobnego powództwa.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z prawem handlowym? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »
{* .script("js/zaczekaj.js") *}