Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z prawem handlowym? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Umowa między fundacją a gminą na użyczenie działki gminnej nieodpłatnie pod budowę obiektu sportowego

Katarzyna Bereda • Opublikowane: 2019-01-21

Fundacja dokonała zawarcia umowy użyczenia działki gminnej nieodpłatnie pod budowę obiektu sportowego, ale nie ma dostępu do działki żadną drogą gminną. W tej sytuacji znalazły się jeszcze 4 działki gminne przeznaczone na sport i rekreację. Władze obiecały szybką pomoc w tej sprawie. Po rocznych staraniach i negocjacjach z sąsiadami oraz z władzą gminy nic się nie zmieniło. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej, nie ma zysku z najmu działki, a gmina chce teraz obciążyć fundację podatkiem gruntowym. Czy przysługuje fundacji zwolnienie z podatku w braku możliwości zarobkowych lub umorzenie podatku przez radę gminy? Czy fundacja ma zrezygnować z dalszego najmu bez realizacji budowy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zacznę od tego, iż zgodnie z przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oprócz gruntów przedmiotem opodatkowania są także budynki i ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zgodnie natomiast z art. 2 ust 2 ustawy „opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają użytki rolne lub lasy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej”.

Odpowiadając na Pana pytanie, należy wskazać, że płatnikiem podatku od nieruchomości jest ten, kto dysponuje przedmiotem opodatkowania, czyli gruntem lub budynkiem lub jego częścią. Niniejsze dysponowanie, zgodnie z definicją ustawodawcy, oznacza, że organizacja płaci podatek od danej nieruchomości, jeśli jest jej właścicielem, posiadaczem samoistnym, użytkownikiem wieczystym gruntów albo użytkownikiem przedmiotowej nieruchomości zgodnie z umową zawartą ze Skarbem Państwa lub daną jednostką samorządu terytorialnego – umowa najmu, użyczenia od gminy, powiatu itp.

Niniejsze wyliczenie jest oczywiście przykładowe, a szczegółowa lista znajduje się w przedmiotowej ustawie. Jednak mimo to, jak Pan widzi, w przedstawionym stanie faktycznym dysponują Państwo nieruchomością na podstawie zawartej umowy użyczenia. Zgodnie z tym, ustawodawca nałożył na Państwa obowiązek uiszczenia należnego podatku. Marginalnie także wskazuję, iż nawet brak ujęcia tej kwestii w umowie użyczenia czy też najmu nie zwalnia organizacji z obowiązku podatkowego.

Nadmieniam jednak, iż ustawodawca przewidział w tym zakresie pewne zwolnienia. Nie wiem niestety, jaką działalność Państwo prowadzą, jednak zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 pkt 5 i 14 przedmiotowej ustawy „zwalnia się od podatku od nieruchomości: (…) grunty, budynki lub ich części zajęte wyłącznie na potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, oraz grunty zajęte trwale na obozowiska i bazy wypoczynkowe dzieci i młodzieży (…) nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie nieodpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego”.

Zwolnienie to (art. 7 ust. 2 pkt 14) dotyczy nieruchomości lub ich części tylko w takim zakresie, w jakim zajęte zostały na prowadzenie nieodpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację ze statusem organizacji pożytku publicznego. Musi więc dojść do okoliczności faktycznego prowadzenia tam działalności.

Jeżeli nie spełniają Państwo powyższych przesłanek, zgodnie z treścią ust. 3 powyższego przepisu rada gminy, w drodze uchwały, może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niż określone w ust. 1 oraz w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw.

Z uwagi na to warto w Państwa sytuacji wystąpić do gminy o uchwalenie dodatkowego zwolnienia, które objęłoby również Państwa organizację. Marginalnie jednak podkreślam, iż jeżeli zajęta przez Państwa nieruchomość nie ma dostępu do drogi publicznej, to zgodnie z art. 145 Kodeksu cywilnego są Państwo uprawnieni do wystąpieniu z roszczeniem o ustanowienie drogi koniecznej.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

Szukamy prawnika »