Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Umorzenie postępowania wobec upadłej spółki

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2015-06-29

Przed 20 laty sąd rejonowy ogłosił upadłość spółki z o.o. Wyznaczony przez sąd syndyk przejął aktywa spółki, prowadził kilka lat postępowanie upadłościowe zakończone umorzeniem w 2002 roku. Od tego czasu spółka nie prowadzi żadnej aktywności. Jak wykreślić spółkę z KRS? Jako prezes zarządu i jedyny udziałowiec otrzymałem przymuszenie do złożenia sprawozdania finansowego za lata 2003-2014. Czy jest to przygotowanie do przejęcia spółki przez Skarb Państwa w ramach wchodzącej w życie ustawy o likwidacji podmiotów martwych?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak rozumiem, postępowanie upadłościowe nie zostało zakończone, a umorzone np. z uwagi na brak majątku spółki i dlatego spółka nie została przez syndyka wykreślona z rejestru.

Aktualnie obowiązujące rozporządzenie stanowiło bowiem, że sąd umorzy postępowanie upadłościowe:

1) gdy się okaże, że majątek pozostały po wyłączeniu z niego przedmiotów majątkowych dłużnika obciążonych hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym lub wpisem do rejestru statków nie wystarcza nawet na zaspokojenie kosztów postępowania;

2) gdy wierzyciel, na którego wniosek upadłość była ogłoszona, nie złożył w wyznaczonym terminie zażądanej przez sędziego-komisarza zaliczki na koszty postępowania, a brak płynnych funduszów na te koszty;

3) gdy wszyscy wierzyciele, którzy zgłosili swe wierzytelności, zażądają umorzenia postępowania.

§ 2. Przepisów § 1 pkt 1 nie stosuje się do przedsiębiorstw państwowych oraz spółek z wyłącznym udziałem Skarbu Państwa, jeżeli Minister Skarbu Państwa zapewni brakujące środki na zaspokojenie kosztów postępowania (tak art. 218 rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 24 października 1934 r.).

Konsekwencją umorzenia w myśl kolejnych przepisów było to, że upadła spółka odzyskiwała swobodne rozporządzanie swym majątkiem, a syndyk miał obowiązek wydać upadłemu jego majątek, księgi, korespondencję i dokumenty.

Jak wynika zatem z treści postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 grudnia 2002 r., sygn. akt I CKN 1011/00 ukończenie postępowania upadłościowego w sytuacji, gdy po zrealizowaniu jego podstawowego celu pozostał majątek spółki, nie może spowodować jej wykreślenia z rejestru. Przeprowadzenie w postępowaniu upadłościowym likwidacji całego majątku stanowi obligatoryjny etap, spełnienie którego warunkuje rozwiązanie spółki i wykreślenie jej z rejestru.

Tak więc kwestie prawne w przypadku takiej spółki uregulowane są w Kodeksie spółek handlowych (K.s.h.). Stosownie do treści art. 272 K.s.h. rozwiązanie spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji, z chwilą wykreślenia spółki z rejestru.

Skoro zatem nie doszło do zakończenia postępowania upadłościowego likwidacją masy upadłości i wykreśleniem spółki z rejestru, konieczne będzie przeprowadzenie jej likwidacji w trybie przepisów Kodeksu postępowania handlowego.

Pyta też Pan o nowelizację ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (likwidacja podmiotów martwych), czy sąd czyni to celem przygotowania do zastosowania ustawy, więc odpowiadam już niestety mniej konkretnie, że trudno mi powiedzieć, bowiem nie znam intencji referendarza sądowego, ale faktem jest, że nowelizacja ma objąć swoim zakresem podmioty, które nie złożyły sprawozdań finansowych za dwa kolejne lata albo umorzono wobec nich postępowania upadłościowe. Wobec tych spółek będzie mogła być przeprowadzona uproszczona likwidacja, bez konieczności likwidacji według reguł powyższych, o których pisałam, a które aktualnie nadal obowiązują spółkę – na dzień dzisiejszy. Po Nowym Roku sytuacja ulegnie zmianie i będzie można zlikwidować spółkę w ów uproszczony sposób.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »