Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Udział w nieruchomości zakupiony przez spółkę

Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 2015-03-13

Zawiązałem spółkę z o.o., która z wniesionego przeze mnie wkładu zakupiła udział 1/2 w nieruchomości. Spółka nie zdążyła się zgłosić do KRS-u i z mocy prawa musi być rozwiązana. Co muszę zrobić? Czy spółka ma sprzedać posiadany udział w nieruchomości, czy przekazać mi jako zwrot wkładu? Co jeszcze trzeba wykonać?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak rozumiem, w tejże spółce jest Pan jedynym wspólnikiem. Sprawę komplikuje fakt, że spółka w okresie organizacyjnym zdążyła dokonać zakupu udziału w nieruchomości w wielkości 1/2.

Do powstania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga się m.in. wpisu do rejestru (KRS). Bez tego wpisu spółka z o.o. nie powstaje. Do czasu wpisu działa jako spółka z o.o. w organizacji.

Gdy zawiązanie spółki nie zostało zgłoszone do sądu rejestrowego w terminie sześciu miesięcy od dnia zawarcia umowy spółki albo jeżeli postanowienie sądu odmawiające zarejestrowania stało się prawomocne, umowa spółki ulega rozwiązaniu. Rozwiązaniu ulega umowa spółki, a nie sama spółka. Spółka została wpisana do KRS i nie powstała, a zatem nie może ulec rozwiązaniu. Funkcjonuje jako spółka w organizacji, ewentualnie jednocześnie w likwidacji.

W przypadku rozwiązania umowy spółki teoretycznie spółka w organizacji powinna dokonać zwrotu wkładów wspólnikom, a do tego niezwłocznie. Po niezwłocznym dokonaniu zwrotu wkładów wspólnikom – kończy swój byt spółka w organizacji, bez dodatkowych działań.

Formalnie spółka powinna dokonać zwrotu Pana wkładu w takiej postaci, w jakiej Pan ten wkład wniósł. W Pana sytuacji nie jest możliwe niezwłoczne dokonanie zwrotu Pana wkładu (jak mniemam – pieniężnego) w postaci pieniądza.  A to oznacza konieczność przeprowadzenia likwidacji spółki. W przypadku likwidacji nie zawraca się wspólnikom ich wkładów, a dzieli między nich to, co pozostało po likwidacji i zaspokojeniu wierzycieli.

Wynika to z Kodeksu spółek handlowych:

„Art. 170. § 1. Jeżeli spółki nie zgłoszono do sądu rejestrowego w terminie określonym w art. 169 albo postanowienie sądu odmawiające rejestracji stało się prawomocne, a spółka w organizacji nie jest w stanie dokonać niezwłocznie zwrotu wszystkich wniesionych wkładów lub pokryć w pełni wierzytelności osób trzecich, zarząd dokona likwidacji. Jeżeli spółka w organizacji nie ma zarządu, zgromadzenie wspólników albo sąd rejestrowy ustanawia likwidatora albo likwidatorów.

§ 2. Do likwidacji spółki w organizacji stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące likwidacji spółki.

§ 3. Likwidatorzy ogłoszą jednokrotnie o otwarciu likwidacji, wzywając wierzycieli do zgłoszenia ich wierzytelności w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia.

§ 4. Spółka w organizacji ulega rozwiązaniu z dniem zatwierdzenia przez zgromadzenie wspólników sprawozdania likwidacyjnego.

§ 5. Sprawy rejestrowe związane z likwidacją spółki w organizacji należą do sądu rejestrowego właściwego ze względu na siedzibę spółki”.

Jeżeli powołany jest zarząd, staje się on likwidatorem i nie ma potrzeby wyznaczania likwidatora. Jeżeli nie ma zarządu – konieczne jest powołanie likwidatora przez wspólników. Likwidatorzy w ramach uproszczonej likwidacji:

  • sporządzają bilans otwarcia likwidacji,
  • przekładają go ZW celem zatwierdzenia,
  • ogłaszają jednokrotnie o otwarciu likwidacji i wzywają wierzycieli do zgłoszenia przez nich swoich wierzytelności w terminie jednego miesiąca. W czasie prowadzenia likwidacji spółka z o.o. w organizacji zachowuje podmiotowość prawną. Do rozwiązania spółki dochodzi z dniem zatwierdzenia przez zgromadzenie wspólników sprawozdania likwidacyjnego (art. 170 § 4 Kodeksu spółek handlowych),
  • regulują zobowiązania spółki,
  • sporządzają sprawozdanie finansowe,
  • sporządzają bilans zamknięcia likwidacji spółki,
  • sporządzają sprawozdanie z likwidacji spółki a ZW zatwierdza sprawozdanie z likwidacji.

Do bilansu likwidacyjnego należy przyjąć wszystkie składniki aktywów spółki według ich wartości zbawczej. Oznacza to cenę sprzedaży netto możliwą do uzyskania, nie wyższą od cen nabycia danych składników.

Bilans otwarcia likwidacji trzeba przedłożyć zgromadzeniu wspólników do zatwierdzenia, a 15 dni przed zgromadzeniem udostępnić go wspólnikom do wglądu.

Stosownie do ustawy o rachunkowości „przepisy ustawy o rachunkowości, zwanej dalej „ustawą”, stosuje się, z zastrzeżeniem ust. 3, do mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spółek handlowych (osobowych i kapitałowych, w tym również w organizacji) oraz spółek cywilnych, z zastrzeżeniem pkt 2, a także innych osób prawnych, z wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego”.

Oznacza to, że przed zakończeniem likwidacji konieczne jest sporządzenie sprawozdania finansowego na dzień poprzedzający podział pomiędzy wspólników majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli. Sprawozdanie to umożliwia ustalenie, czy likwidacja spółki przebiegła prawidłowo, czy spieniężenie majątku zostało zakończone, a zobowiązania pieniężne wykonane. Sprawozdanie likwidacyjne składa się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej. Sprawozdanie finansowe nie zastępuje sprawozdania likwidacyjnego.

Majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli wolno podzielić najwcześniej po upływie sześciu miesięcy od opublikowania wezwania do zgłaszania wierzytelności. Umowa spółki może przewidywać inne zasady.

Po zakończeniu likwidacji likwidatorzy powinni przekazać dokumenty rozwiązanej spółki na przechowanie. Osobę, która się tym zajmie, wskazują wspólnicy uchwała lub wynika to z umowy spółki. Jeżeli nikt taki nie został przez wspólników wyznaczony, wskazuje go sąd rejestrowy. Okres przechowywania poszczególnych dokumentów wynika z właściwych przepisów.

Jak wskazuje Kodeks (art. 282 § 1), likwidatorzy powinni zakończyć interesy bieżące spółki, ściągnąć wierzytelności, wypełnić zobowiązania i upłynnić majątek spółki (czynności likwidacyjne). Nowe interesy mogą wszczynać tylko wówczas, gdy to jest potrzebne do ukończenia spraw w toku. Nieruchomości mogą być zbywane w drodze publicznej licytacji, a z wolnej ręki – jedynie na mocy uchwały wspólników i po cenie nie niższej od uchwalonej przez wspólników.

Jak z tego wynika, majątek spółki powinien zostać sprzedany, a podziałowi między wspólników podlegają tylko pieniądze. Sprzedaż udziału nieruchomości to możliwość uznania przez US, że wystąpił podatek dochodowy po stronie spółki oraz ewentualnie podatek VAT.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

Szukamy prawnika »