Kategoria: Działalność gospodarcza

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z działalnością gospodarczą? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ubezpieczony w KRUS a naprawy sprzętu dla firmy żony

Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 2015-03-18

Moja żona prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą i chce ją teraz rozszerzyć o usługi, na których się nie zna. Ponieważ jestem ubezpieczony jako rolnik w KRUS, w świetle przepisów nie mogę jej przy tej działalności pomagać jako osoba współpracująca. Nie mogę też przyjąć umowy-zlecenia. Zostaje tylko umowa o dzieło. I tutaj rodzi się pytanie: jak taka umowa musi być skonstruowana, aby w przyszłości nie była kwestionowana? Działalność usługowa dotyczyć ma napraw sprzętu sportowego dla firmy żony.

Krzysztof Bigoszewski

»Wybrane opinie klientów

Odpowiedzi na moje pytania wyczerpujące, pełen profesjonalizm. Jestem bardzo zadowolona. Polecam, prawnik godny zaufania.
Barbara, Nauczyciel
Dziękuję za udzielone porady. Za każdym razem odpowiedź na pytania bardzo szybka i rzeczowa, poparta artykułami kodeksów. Pani Marta Handzlik- Rosuł rozwiała moje wszelkie obawy. Polecam korzystanie z serwisu. Za niespełna 100 zł dowiedziałam się o przysługujących mi prawach, co zdecydowanie uspokoiło mnie. Mam również świadomość ,iż mogę w dalszym ciągu zadać pytanie dodatkowe w mojej sprawie, jeśli pojawi się ku temu potrzeba. Z pewnością w przyszłości jeszcze skorzystam z pomocy prawnej serwisu, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Anna
Dziękuję za poradę . Udzielono mi profesjonalnej odpowiedzi i ukierunkowało co do dalszego postępowania , jeżeli zajdzie potrzeba to skorzystam ponownie z usług prawnika tego biura . 
Janusz, 53 lata
Korzystałam już z "ePorady24" wcześniej, byłam bardzo zadowolona z rzetelnej, wnikliwej odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie. Dodatkowym atutem jest możliwość zadawania dodatkowych pytań dotyczących pytania głównego.
Danuta, technik ekonomista
Bardzo dokładnie omówione przedstawione zagadnienie, nie zostało pominięte żadne moje pytanie, argumentacja poparta przepisami prawnymi. Jedynie wydaje mi się, że cena była dosyć wysoka (300zł), ale może to wynikało z faktu, że na tle przedstawionego problemu miałam kilka pytań. Na początku się wahałam gdy dowiedziałam się ile będzie mnie kosztować porada, ale po jej przeczytaniu jakoś ją przełknęłam, gdyż odpowiedź była bardzo wyczerpująca i konkretna.
Katarzyna

Po analizie przedstawionego przez Pana stanu faktycznego sprawy, w celu udzielenia odpowiedzi na Pańskie pytanie, w pierwszej kolejności sięgnąć należy do przepisów regulujących umowy-zlecenia, o dzieło oraz umowy o pracę.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

I tak, zgodnie z przepisem art. 627 Kodeksu cywilnego – przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia.

Z kolei zaś art. 734 § 1 K.c. stanowi, że przez umowę-zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie.

Różnica między tymi dwoma rodzajami umów polega na tym, że umowa o dzieło jest tzw. umową rezultatu, tj. wolą stron jest osiągnięcie konkretnego dzieła (np. umowa o wykonanie mebli).

Natomiast umowa-zlecenie jest tzw. umową starannego działania, tj. jej celem jest dokonywanie określonych czynności przez przyjmującego zlecenie, przy czym liczy się tu staranność i rzetelność działania, nie zaś konkretny rezultat, który często może nie być możliwy do zagwarantowania przez przyjmującego zlecenie (np. umowa-zlecenie udzielania korepetycji, w zakresie której nie sposób wymagać od nauczyciela, że uczeń przyswoił całą wiedzę, zatem obowiązkiem nauczyciela jest jedynie takie prowadzenie zajęć, aby dawały one uczniowi jak największe szanse na przyswojenie wiedzy).

Istotne w zakresie zawierania wymienionych umów cywilnoprawnych jest to, aby nie zostały one skonstruowane w sposób sugerujący, że są to w rzeczywistości umowy o pracę. Zgodnie bowiem z przepisem art. 22 Kodeksu pracy:

„§ 1. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

§ 11. Zatrudnienie w warunkach określonych w § 1 jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy.

§ 12. Nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu warunków wykonywania pracy, określonych w § 1”.

Zatem mając powyższe na uwadze i przenosząc to na grunt Pańskiej sprawy, stwierdzić należy, że najwłaściwszym, jak się wydaje, rozwiązaniem byłoby zawarcie przez Pana z żoną ramowej umowy o dzieło, która nie zobowiązywałaby Pana do wykonywania pracy pod kierownictwem Pańskiej żony ani w miejscu i czasie wyznaczonym przez Pańską żonę (choć nie byłoby przeszkód, aby na mocy tej umowy Pańska żona udostępniła Panu narzędzia czy miejsce na warsztat).

To, że ww. umowa byłaby umową ramową, oznaczałoby, że na jej podstawie strony określiłyby warunki współpracy przy wykonywaniu kolejnych zamówień polegających na naprawie sprzętu elektronicznego, bez konieczności zawierania takich umów każdorazowo do poszczególnych zamówień, a jednocześnie stanowiłaby, że za wykonane zamówienia wystawiałby Pan żonie rachunek zbiorczy, np. na koniec miesiąca.

Należy jednak zwrócić uwagę na to, że wykonywanie przez Pana ww. czynności w sposób zorganizowany przez długi czas mogłoby prowadzić do uznania, że jest Pan przedsiębiorcą, a co za tym idzie, że powinien Pan swoją działalność zarejestrować.

Otóż zgodnie z art. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 z późn. zm.) – działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

Pewnego omówienia wymagają ww. pojęcia zorganizowanego sposobu wykonywania działalności oraz jej ciągłości. I tak, jak wskazuje się w literaturze przedmiotu (tak m.in. Swoboda działalności gospodarczej. Dodatek specjalny do EP 11/2012 R. pr. dr Mariusz Bidziński, EP/2012/11), działalność ma charakter zorganizowany w sytuacji, gdy dany podmiot funkcjonuje w oparciu o stricte zdefiniowaną strukturę organizacyjną, w tym m.in. w zgodzie z określonymi przepisami prawa obowiązkami rejestracyjnymi, posiada przewidziane prawem decyzje administracyjne (pozwolenia, zezwolenia, koncesje etc.) oraz funkcjonuje w pewnym logistycznie zorganizowanym pod kątem pracowniczym, przepływu informacji oraz podejmowania decyzji schemacie działania. Ciągłość działalności gospodarczej oznacza zaś trwałe bądź powtarzające się w pewien zorganizowany sposób czynności związane z prowadzoną działalnością. W efekcie o spełnieniu tej przesłanki możemy mówić nie tylko w sytuacji, gdy aktywność trwa cały rok, ale również gdy aktywność jest np. sezonowa (w okresie letnim czy zimowym).

Idąc dalej, art. 4 ww. ustawy stanowi, że:

„1. Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.

2. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej”.

W związku z powyższym należy również wskazać, iż zgodnie z przepisem art. 14 ww. ustawy:

„1. Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.

2. Wpisowi do ewidencji podlegają przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi”.

O ile zatem zawarcie umowy o dzieło przez Pana byłoby formalnie możliwe, o tyle istniałoby ryzyko, że działalność taka uznana zostałaby za prowadzoną bez wymaganej rejestracji, co wiązałoby się m.in. z zagrożeniem postawienia Panu zarzutu z art. 601 § 1 Kodeksu wykroczeń, zgodnie z którym, kto wykonuje działalność gospodarczą bez wymaganego zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wpisu do rejestru działalności regulowanej lub bez wymaganej koncesji albo zezwolenia, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.

Podsumowując, jeżeli wykonywane przez Pana naprawy miałyby występować nieregularnie, a ich ilość nie byłaby znaczna, to jednak lepszym rozwiązaniem byłoby wystawianie przez Pana rachunków za każdą poszczególną naprawę lub kilka napraw dokonywanych w tym samym czasie, a nie łącznie za kilka napraw z całego miesiąca, gdyż w taki sposób nastąpiłoby większe „rozproszenie” przyjmowanych przez Pana zamówień, a co za tym idzie, łatwiej byłoby obronić się przed przypisaniem Panu wykonywania tej działalności w sposób ciągły, co jest warunkiem stwierdzenia konieczności rejestracji działalności gospodarczej.

Zarazem opisana uprzednio umowa ramowa musiałaby mieć w zasadzie jedynie wewnętrzny charakter, regulując stosunki między Panem a żoną jako zamawiającym, gdyż ujawnienie jej np. poprzez wpisanie w treści rachunku, że zostaje on wystawiony zgodnie z ww. umową, również mogłoby budzić podejrzenia, czy w ten sposób nie próbuje Pan obejść wymogu rejestracji działalności gospodarczej.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z działalnością gospodarczą? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »
{* .script("js/zaczekaj.js") *}