Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z działalnością gospodarczą? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ubezpieczony w KRUS a naprawy sprzętu dla firmy żony

Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 2015-03-18

Moja żona prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą i chce ją teraz rozszerzyć o usługi, na których się nie zna. Ponieważ jestem ubezpieczony jako rolnik w KRUS, w świetle przepisów nie mogę jej przy tej działalności pomagać jako osoba współpracująca. Nie mogę też przyjąć umowy-zlecenia. Zostaje tylko umowa o dzieło. I tutaj rodzi się pytanie: jak taka umowa musi być skonstruowana, aby w przyszłości nie była kwestionowana? Działalność usługowa dotyczyć ma napraw sprzętu sportowego dla firmy żony.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Po analizie przedstawionego przez Pana stanu faktycznego sprawy, w celu udzielenia odpowiedzi na Pańskie pytanie, w pierwszej kolejności sięgnąć należy do przepisów regulujących umowy-zlecenia, o dzieło oraz umowy o pracę.

I tak, zgodnie z przepisem art. 627 Kodeksu cywilnego – przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia.

Z kolei zaś art. 734 § 1 K.c. stanowi, że przez umowę-zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie.

Różnica między tymi dwoma rodzajami umów polega na tym, że umowa o dzieło jest tzw. umową rezultatu, tj. wolą stron jest osiągnięcie konkretnego dzieła (np. umowa o wykonanie mebli).

Natomiast umowa-zlecenie jest tzw. umową starannego działania, tj. jej celem jest dokonywanie określonych czynności przez przyjmującego zlecenie, przy czym liczy się tu staranność i rzetelność działania, nie zaś konkretny rezultat, który często może nie być możliwy do zagwarantowania przez przyjmującego zlecenie (np. umowa-zlecenie udzielania korepetycji, w zakresie której nie sposób wymagać od nauczyciela, że uczeń przyswoił całą wiedzę, zatem obowiązkiem nauczyciela jest jedynie takie prowadzenie zajęć, aby dawały one uczniowi jak największe szanse na przyswojenie wiedzy).

Istotne w zakresie zawierania wymienionych umów cywilnoprawnych jest to, aby nie zostały one skonstruowane w sposób sugerujący, że są to w rzeczywistości umowy o pracę. Zgodnie bowiem z przepisem art. 22 Kodeksu pracy:

„§ 1. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

§ 11. Zatrudnienie w warunkach określonych w § 1 jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy.

§ 12. Nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu warunków wykonywania pracy, określonych w § 1”.

Zatem mając powyższe na uwadze i przenosząc to na grunt Pańskiej sprawy, stwierdzić należy, że najwłaściwszym, jak się wydaje, rozwiązaniem byłoby zawarcie przez Pana z żoną ramowej umowy o dzieło, która nie zobowiązywałaby Pana do wykonywania pracy pod kierownictwem Pańskiej żony ani w miejscu i czasie wyznaczonym przez Pańską żonę (choć nie byłoby przeszkód, aby na mocy tej umowy Pańska żona udostępniła Panu narzędzia czy miejsce na warsztat).

To, że ww. umowa byłaby umową ramową, oznaczałoby, że na jej podstawie strony określiłyby warunki współpracy przy wykonywaniu kolejnych zamówień polegających na naprawie sprzętu elektronicznego, bez konieczności zawierania takich umów każdorazowo do poszczególnych zamówień, a jednocześnie stanowiłaby, że za wykonane zamówienia wystawiałby Pan żonie rachunek zbiorczy, np. na koniec miesiąca.

Należy jednak zwrócić uwagę na to, że wykonywanie przez Pana ww. czynności w sposób zorganizowany przez długi czas mogłoby prowadzić do uznania, że jest Pan przedsiębiorcą, a co za tym idzie, że powinien Pan swoją działalność zarejestrować.

Otóż zgodnie z art. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 z późn. zm.) – działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

Pewnego omówienia wymagają ww. pojęcia zorganizowanego sposobu wykonywania działalności oraz jej ciągłości. I tak, jak wskazuje się w literaturze przedmiotu (tak m.in. Swoboda działalności gospodarczej. Dodatek specjalny do EP 11/2012 R. pr. dr Mariusz Bidziński, EP/2012/11), działalność ma charakter zorganizowany w sytuacji, gdy dany podmiot funkcjonuje w oparciu o stricte zdefiniowaną strukturę organizacyjną, w tym m.in. w zgodzie z określonymi przepisami prawa obowiązkami rejestracyjnymi, posiada przewidziane prawem decyzje administracyjne (pozwolenia, zezwolenia, koncesje etc.) oraz funkcjonuje w pewnym logistycznie zorganizowanym pod kątem pracowniczym, przepływu informacji oraz podejmowania decyzji schemacie działania. Ciągłość działalności gospodarczej oznacza zaś trwałe bądź powtarzające się w pewien zorganizowany sposób czynności związane z prowadzoną działalnością. W efekcie o spełnieniu tej przesłanki możemy mówić nie tylko w sytuacji, gdy aktywność trwa cały rok, ale również gdy aktywność jest np. sezonowa (w okresie letnim czy zimowym).

Idąc dalej, art. 4 ww. ustawy stanowi, że:

„1. Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.

2. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej”.

W związku z powyższym należy również wskazać, iż zgodnie z przepisem art. 14 ww. ustawy:

„1. Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.

2. Wpisowi do ewidencji podlegają przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi”.

O ile zatem zawarcie umowy o dzieło przez Pana byłoby formalnie możliwe, o tyle istniałoby ryzyko, że działalność taka uznana zostałaby za prowadzoną bez wymaganej rejestracji, co wiązałoby się m.in. z zagrożeniem postawienia Panu zarzutu z art. 601 § 1 Kodeksu wykroczeń, zgodnie z którym, kto wykonuje działalność gospodarczą bez wymaganego zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wpisu do rejestru działalności regulowanej lub bez wymaganej koncesji albo zezwolenia, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.

Podsumowując, jeżeli wykonywane przez Pana naprawy miałyby występować nieregularnie, a ich ilość nie byłaby znaczna, to jednak lepszym rozwiązaniem byłoby wystawianie przez Pana rachunków za każdą poszczególną naprawę lub kilka napraw dokonywanych w tym samym czasie, a nie łącznie za kilka napraw z całego miesiąca, gdyż w taki sposób nastąpiłoby większe „rozproszenie” przyjmowanych przez Pana zamówień, a co za tym idzie, łatwiej byłoby obronić się przed przypisaniem Panu wykonywania tej działalności w sposób ciągły, co jest warunkiem stwierdzenia konieczności rejestracji działalności gospodarczej.

Zarazem opisana uprzednio umowa ramowa musiałaby mieć w zasadzie jedynie wewnętrzny charakter, regulując stosunki między Panem a żoną jako zamawiającym, gdyż ujawnienie jej np. poprzez wpisanie w treści rachunku, że zostaje on wystawiony zgodnie z ww. umową, również mogłoby budzić podejrzenia, czy w ten sposób nie próbuje Pan obejść wymogu rejestracji działalności gospodarczej.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Gmina nie zgadza się na warsztat samochodowy ze względu na uciążliwość

Jestem właścicielką działki w miasteczku z pobudowanym na niej budynkiem gospodarczym. Chciałam ten budynek przekształcić na mały warsztat...

 

Umowy cywilnoprawne w jednoosobowej firmie – ograniczenia

Posiadam jednoosobową firmę, która współpracuje z kilkoma osobami w ramach umów cywilnoprawnych, czyli „zatrudniam” osoby na umowę o dzieło,...

 

Sprzedaż alkoholu przez Internet – obowiązujące przepisy

Na jakich zasadach można prowadzić sprzedaż alkoholu przez Internet? Czy obowiązujące przepisy obecnie zezwalają na taką działalność? Chodzi głównie...

 

Rejestracja działalności gospodarczej w domu

Syn mojego męża z jego poprzedniego związku zarejestrował rok temu w naszym (tj. moim i męża) domu swoją działalność gospodarczą. Nic...

 

Założenie firmy przez osobę z zajęciem komorniczym

Mam zajęcie komornicze, spłacam długi. Zastanawiam się nad założeniem działalności. Czy gdybym otwarła gabinet oraz świadczyła usługi w domu...

 

Przekazanie stacji kontroli pojazdów

Prowadzę stację kontroli pojazdów, jestem jej właścicielem. Ze względu na stan zdrowia chciałabym stację przekazać dwom córkom. Od czego zacząć? Czy...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »