Kategoria: Spółka z o.o.

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Trudności z odzyskaniem dokumentów spółki

Maciej Podgórski • Opublikowane: 2017-02-17

Spółka, w której jestem likwidatorem, nie złożyła CIT-ów i sprawozdań za lata 2012–2015. Księgi spółki są prowadzone przez biuro rachunkowe. Od kilku miesięcy próbuję odzyskać z biura dokumenty spółki, ale niestety nie udało mi się to jeszcze. Złożyłam zawiadomienie na policji o przywłaszczeniu dokumentacji, ale policja umorzyła postępowanie. Nie wiem, co mam robić w takiej sytuacji. Czy powinnam wysłać czynne żale do US? Co w nich napisać? Jak odzyskać szybciej dokumenty?

Maciej Podgórski

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dokładnie omówione przedstawione zagadnienie, nie zostało pominięte żadne moje pytanie, argumentacja poparta przepisami prawnymi. Jedynie wydaje mi się, że cena była dosyć wysoka (300zł), ale może to wynikało z faktu, że na tle przedstawionego problemu miałam kilka pytań. Na początku się wahałam gdy dowiedziałam się ile będzie mnie kosztować porada, ale po jej przeczytaniu jakoś ją przełknęłam, gdyż odpowiedź była bardzo wyczerpująca i konkretna.
Katarzyna
Ok. Polecam w przyszłości gdy będę miał wątpliwości z pewnością skorzystam z porad.
Bartosz, 31 lat, geodeta
Rezygnuję , że swojego adwokata , który ma wąski zakres swoich usług , tutaj mam kompleksową pomoc w zakresie prawa . Zdecydowanie polecam!!!
Marcin, 46 lat
Rzeczowo i na temat. Polecam. Skożystam w przyszlosci.
Marek
Terminowo prosto merytorycznie czuję że to odpowiedź na MOJE pytanie a nie \"gotowiec\"
Małgorzata, 56 lat, Menedżer

Zgodnie z art. 54 Kodeksu karnego skarbowego (K.k.s.) podatnik, który nie składa deklaracji CIT-8, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest małej wartości – to jest – w czasie popełnienia czynu zabronionego nie przekracza dwustukrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia, sprawca podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych. Jeżeli zaś kwota podatku narażonego na uszczuplenie nie przekracza równowartości pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w czasie jego popełnienia, sprawca podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe. Termin na rozliczenie podatku CIT mija zgodnie z przepisami z końcem pierwszego kwartału roku – dla podatników, dla których rok podatkowy pokrywa się z kalendarzowym. Niezłożenie deklaracji może skutkować grzywną. Zgodnie z zasadami panującymi w polskim prawie karnym kary na podstawie K.k.s. mogą być wymierzane jedynie osobom fizycznym.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

 

Za przestępstwa i wykroczenia skarbowe odpowiada jak sprawca również ten, kto zajmuje się sprawami gospodarczymi, w szczególności finansowymi osoby prawnej. Zgodnie z art. 9 ust. 3 K.k.s. za przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe odpowiada, jak sprawca, także ten, kto na podstawie przepisu prawa, decyzji właściwego organu, umowy lub faktycznego wykonywania zajmuje się sprawami gospodarczymi, w szczególności finansowymi spółki.

Podstawą prowadzenia ksiąg podatkowych – co może mieć wpływa na odpowiedzialność karną – może być przepis prawa, decyzja właściwego organu lub umowa. Odpowiedzialność spoczywa więc m.in. na osobie, która faktycznie zajmuje się sprawami gospodarczymi podatnika. Osobą taką może być więc zarówno członek zarządu spółki, likwidator jak i księgowa – bądź to będąca pracownikiem spółki bądź też taka której obowiązki spółka powierzyła w drodze umowy. Z wyroku Sądu Najwyższego (sygn. akt IV KK 164/ 2002) wynika, że skoro zarząd spółki prowadzi jej sprawy, a pracami zarządu kieruje prezes, to w razie braku innych ustaleń prezes zajmuje się sprawami gospodarczymi spółki. Do przypisania odpowiedzialności sprawcy niezbędne jest również wykazanie jej winy.

Zgodnie z art. 16 K.k.s. nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu. Przepis ten stosuje się tylko wtedy, gdy w terminie wyznaczonym przez organ skarbowy uiszczono w całości wymagalną należność publicznoprawną uszczuploną popełnionym czynem zabronionym. Przepis ten reguluje tzw. czynny żal.

Zawiadomienie powinno być złożone na piśmie albo przekazane ustnie do protokołu. Jeśli urząd skarbowy nie skontaktował się ze spółką w celu wyjaśnienia niezłożenia zeznania podatkowego (albo nie wystosował do spółki wezwania w tej sprawie), osoby odpowiedzialne za rozliczenie podatków w spółce będą mogły, odwołując się do art. 16 K.k.s., uniknąć sankcji karnoskarbowych poprzez złożenie „czynnego żalu”. Niektóre urzędy skarbowe twierdzą, że fakt nieterminowego złożenia deklaracji przez podatnika jest z punktu widzenia urzędu udokumentowany, gdyż nie ma wpływu deklaracji do urzędu i w konsekwencji oznacza to brak możliwości skorzystania przez podatnika z „czynnego żalu”. Ów „czynny żal” należy złożyć do właściwego urzędu skarbowego wraz ze składaną po terminie deklaracją podatkową – czy też deklaracjami podatkowymi. W piśmie tym powinno znaleźć się zawiadomienie że zeznanie nie zostało złożone, wyjaśnienie przyczyn nie złożenia zeznania w terminie, informacja, że ustawowy obowiązek został dopełniony – tzn. że spółka złożyła zeznanie oraz uiściła należny podatek wraz odsetkami za zwłokę, wniosek o odstąpienie od wszczynania postępowania w sprawie i o zaniechanie ukarania

Specyficzną sankcją podatkową za niezłożenie deklaracji i niewpłacenie podatku w terminie są odsetki podatkowe za zwłokę. Odsetki należy liczyć od dnia następnego po dniu w którym przypadł obowiązek zapłaty podatku. Co do zasady podatnik ma obowiązek samodzielnie naliczyć odsetki od zaległości podatkowej. Można to również uczynić, korzystając np. z kalkulatora odsetek podatkowych dostępnego w Internecie.

Jeśli chodzi o to, jak wydobyć dokumenty księgowe, moim zdaniem w pierwszej kolejności należy zweryfikować treść umowy łączącej spółkę z biurem księgowym i rozwiązać umowę, co rodziłoby obowiązek wydania dokumentów księgowych po stronie biura. W braku umowy pisemnej zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu cywilnego. Istnieje możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności cywilnoprawnej biura rachunkowego – odszkodowawczej w drodze procesu cywilnego. Powództwo skierowane powinno być przeciwko biuru i przeciwko ubezpieczycielowi – gdyż biura podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »
{* .script("js/zaczekaj.js") *}