Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Telewizory znajdujące się w pokojach na wynajem

Marek Gola • Opublikowane: 2015-11-16

Prowadzę działalność polegającą na wynajmie pokojów w miejscowości turystycznej – sezonowo, w moim domu. Pokoje są wyposażone m.in. w telewizory. Boję się interwencji STOART-u. Czy umieszczenie w ogłoszeniu o pokojach i regulaminie zapisu, że telewizory służą jedynie do oglądania programów informacyjnych chroni mnie przed odpowiedzialnością?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych. Z treści Pani pytania wynika, że prowadzi Pani działalność gospodarczą polegającą na wynajmie pokoi. Pokoje wyposażone są w telewizory. Zastanawia się Pani, w jaki sposób uchronić się przed uiszczeniem opłat na rzecz STOART-u.

W pierwszej kolejności wskazać należy zauważyć, że stanowisko doktryny w tego rodzaju sprawach jest podzielone i trudno szukać jednolitego stanowiska.

W mojej ocenie najszerzej poruszony przez Panią problem opisuje w tezie do wyroku z dnia 13 kwietnia 2012 r., sygn. akt I ACa 129/12, Sąd Apelacyjny w Katowicach, zgodnie z którą:

„Przewidziana art. 17 u.p.a.p.p. definicja majątkowego prawa autorskiego określa uprawnienie twórcy do korzystania z utworu jako wyłączne, skuteczne względem wszystkich prawo do decydowania o każdej formie korzystania z niego oraz do wynagrodzenia za to korzystanie, zastrzegając że odnośnie niektórych form korzystania może być on pozbawiony, w przypadkach ustawą przewidzianych, możliwości zakazania innym podmiotom korzystania z rozpowszechnionego utworu. W takich sytuacjach powinien otrzymywać wynagrodzenie, chyba że ustawa pozbawi go tego prawa. Treść majątkowego prawa autorskiego w odniesieniu do uprawnień twórcy i możliwości ograniczenia go jedynie ustawą odwołuje się do prawa własności uregulowanego w kodeksie cywilnym. Ogólną zatem zasadą jest, że twórca ma prawo do wynagrodzenia za korzystanie z utworu (rozpowszechnianie go), chyba że wyłączyła go ustawa. Uregulowanie art. 24 ust. 2 u.p.a.p.p. wprowadza ograniczenie prawa twórcy do wynagrodzenia, zezwalając posiadaczom urządzeń służących do odbioru programu radiowego lub telewizyjnego do odbierania za ich pomocą nadawanych utworów, choćby urządzenia te były umieszczone w miejscu ogólnie dostępnym, jeżeli nie łączy się z tym osiąganie korzyści majątkowych. Wyjątek od tego ograniczenia wskazuje, że rozpowszechnianie utworów w sposób określony w powołanym przepisie nie może łączyć się z korzyścią majątkową. Ogólne sformułowanie »jeżeli nie łączy się z tym« (odbieraniem nadawanych utworów przez posiadaczy urządzeń, nawet gdy są one umieszczone w miejscu ogólnie dostępnym) przemawia za przyjęciem, że chodzi nie tylko o działalność zarobkową opartą na korzystaniu z programów radiowych i telewizyjnych, ale także gdy nie stanowi ono głównego elementu takiej działalności”.

Mając na uwadze powyższe, zasadne jest zadanie sobie pytania, czy fakt posiadania telewizorów w wynajmowanych pokojach powoduje podniesienie standardu, a to z kolei ma wpływ na cenę wynajmu każdego z pokoi osobno.

Na Pani niekorzyść wskazuje Elżbieta Traple, która w swym komentarzu do Prawa autorskiego i pokrewnych podnosi, iż „w szczególności, chociaż pokój hotelowy nie jest miejscem dostępnym publicznie, to pokoje hotelowe oferowane są nieznanym sobie gościom, którzy razem tworzą publiczność, co powoduje spełnienie kryterium »powszechności odbioru« w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 5. Nie jest konieczne ze względu na kryterium publicznego rozpowszechniania, aby ta publiczność była zgromadzona w jednym miejscu i czasie. Takie stanowisko zajął TSUE w wyroku z dnia 7 grudnia 2006 r., C-306/06, SGAE/Rafaels Hoteles SA. Także SA w Warszawie w powołanym wyroku z dnia 14 września 2009 r. podkreślił, że »zmienny i otwarty krąg klienteli hoteli, jako cecha istotna tego typu działalności, decydująca o publicznym charakterze, nie może zostać skutecznie podważona przez cechę identyfikacji gości. Ta ostatnia cecha w realiach współczesnych jest technicznie i administracyjnie bezproblemowa, ale dla oceny ‘publicznego charakteru’ irrelewantna«. Wyżej przytoczone stanowisko TSUE powoduje, że całkowicie stracił aktualność wyrok SA w Warszawie z dnia 18 października 2004 r., VI ACa 62/04, LEX nr 146668, w którym Sąd ten uznał, że pokój hotelowy nie jest miejscem publicznym i umieszczenie telewizorów w pokoju celem umożliwienia gościom hotelowym oglądania programów telewizyjnych nie ma charakteru odtworzenia publicznego”.

Nawet jeżeli nie prowadzi Pani hotelu, a jedynie pensjonat lub we własnym domu wynajmuje pokoje gościom, gdyż np. mieszka Pani w miejscowości turystycznej, to wskazać należy na przepis art. 35 ust 3 ustawy Usługi turystyczne, zgodnie z którym za inne obiekty, w których mogą być świadczone usługi hotelarskie, uważa się także wynajmowane przez rolników pokoje i miejsca na ustawianie namiotów w prowadzonych przez nich gospodarstwach rolnych, jeżeli obiekty te spełniają minimalne wymagania co do wyposażenia, o których mowa w art. 45 pkt 4, oraz wymagania określone w ust. 1 pkt 2.

Jeżeli prowadzi Pani statystyki wynajmu pokoi w okresie przed umieszczeniem w nich odbiorników telewizyjnych, jak i po ich umieszczeniu, to zasadne jest posłużenie się tego rodzaju dokumentami. Nadto proszę odnaleźć cennik wynajmu. Jeżeli bowiem cena za pokój nie uległa zmianie po umieszczeniu w nim odbiornika telewizyjnego, wówczas ma Pani za sobą kolejny argument. Najtrudniej będzie jednak walczyć, z argumentem STOART-u, tj. atrakcyjnością wynajmowanych przez Panią pomieszczeń, co z kolei ma wpływ na liczbę wynajmowanych pokoi. W tym zakresie najistotniejsze znaczenie będą miały prowadzone przez Panią statystyki oraz zaświadczenia, o których poniżej. W mojej ocenie winna Pani od osób, którym wynajmuje pokoje, uzyskać oświadczenie, że wynajmem pokoju nastąpił z uwagi na atrakcyjność położenia nieruchomości, a nie z uwagi na wyposażenie pokoju w telewizor. Zapis taki winien się znaleźć w regulaminie, ale także na umowach podpisywanych z turystami. Owszem programy informacyjne stanowią swoistego rodzaju wyłom w programie telewizyjnym, ale bezsporne jest, iż w dzisiejszych czasach spotykamy także osoby uzależnione od programów informacyjnych, a to z kolei powoduje, że także ten zapis może zostać wyłożony w sposób dwojaki.

Na Pani niekorzyść świadczy nadto wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 8 października 2004 r., sygn. akt VI ACa 62/04, w którego tezie wskazano, że „pokój hotelowy nie jest miejscem publicznym i umieszczenie telewizorów w pokoju celem umożliwienia gościom hotelowym oglądania programów telewizyjnych nie ma charakteru odtworzenia publicznego w rozumieniu pola eksploatacji, których zarządza powód. Umieszczenie w hotelach telewizorów celem umożliwienia oglądania programów telewizyjnych nie jest działaniem w ramach licencji ustawowej określonym w art. 24 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, gdyż warunkiem skorzystania z tej licencji jest brak korzyści majątkowych w związku z odbiorem programów”.

W mojej ocenie szansą dla Pani jest wskazanie, że umieszczenie telewizorów w wynajmowanych pokojach nie wiąże się ze wzrostem zapotrzebowania na świadczone przez Panią usługi, a także odebrane oświadczenia, o których mowa powyżej. Jeżeli istnieje zatem możliwość wykazania, że np. cena wynajmu pokoi nie uległa zmianie mimo umieszczenia w nich odbiorników telewizyjnych, to istnieje możliwość obrony, lecz nikt nie da Pani 100% gwarancji korzystnego z punktu widzenia rozstrzygnięcia sprawy w ewentualnym postępowaniu sądowym. Żaden zapis, czy to w regulaminie, czy też w umowie nie daje 100% gwarancji uchylenia się od opłaty.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »